យូនីសេហ្វវិនិយោគសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគត

ក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកំណត់និងដោះស្រាយ “ឧបសគ្គសំខាន់ដែលធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដល់ការសម្រេចបាននូវសិទ្ធិកុមារនៅកម្ពុជា” អង្គការ UNICEF នៅកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការសកម្មភាពកម្មវិធីប្រចាំប្រទេសថ្មីមួយកាលពីម្សិលមិញជាផ្លូវការ ក្នុងភាពជាដៃគូរយៈពេលបីឆ្នាំដែលនឹងចំណាយប្រាក់អស់ប្រមាណជាលាន ៦៥លានដុល្លារ នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយ។ …

តាំង វីដា
http://www.khmertimeskh.com/news/21234/cambodia-and-unicef-reinvest-in-country---s-future/