រដ្ឋាភិបាល​ថា​ IDP​ កំពុង​ស្ថិត​លើ​ផ្លូវ​តាម​ទិស​ដៅ​

រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ខ្លួន​សម្រេច​បាន​សមិទ្ធ​ផល​ជាច្រើន និង​កំពុង​ស្ថិត​នៅ​លើ​ផ្លូវ​ឈាន​ទៅ​រក​ការ​សម្រេច​បាន​គោលដៅ​នៃ​ការ​អនុវត្ត​គោល​នយោបាយ​អភិវឌ្ឍន៍​ឧស្សាហកម្ម​រយៈពេល​ ១០​ ឆ្នាំ​របស់​ខ្លួន​។ នេះ​បើ​តាម​ខ្លឹម​សារ​សង្ខេប​នៃ​សេចក្តី​ព្រាង​របាយការណ៍​របស់​រដ្ឋាភិបាល​។​ …

ចេង សុខហ័ង
http://bit.ly/2C3X3Ha