អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) បានប្រមូលរក្សាទុករាល់ព័ត៌មាន និងទិន្នន័យនៃគេហទំព័រចាស់ដោយជោគជ័យ នៅលើអាសយដ្ឋាន៖http://archive.opendevelopmentcambodia.net ។ ឥឡូវនេះ អាសយដ្ឋាន https://opendevelopmentcambodia.net ត្រូវបានយកមកប្រើ សម្រាប់ “គេហទំព័រផ្លូវការតែមួយគត់” របស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ(អូឌីស៊ី) ជាមួយមុខងារ រូបរាង និងទម្រង់ថ្មីកាន់តែល្អប្រសើរឡើង។
  • ASAR 2002
    Envi Sat
  • landsat2014
    Landsat
  • Topo map
    ផែនទីឋានលេខា

សញ្ញាផែនទី


អាកាសយាន្តដ្ឋាន

អាកាសយាន្តដ្ឋានកម្ពុជារួមមានតារាងព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យ (ឈ្មោះ, ប្រភេទ, ICAO និង កូដ IATA)។

សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

Description សំណុំទិន្នន័យនេះ មានបញ្ជីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងកាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា ពីឆ្នាំ ១៩៩៥ ដល់ ២០១៤ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បញ្ជីសម្បទាននេះ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយមានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរនូវកិច្ចសន្យាសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួន ជាលទ្ធផលនៃសេចក្តីណែនាំលេខ ០១ ពីឆ្នាំ ២០១២ ដូចជាការកាត់ដី និងការផ្អាកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ។ ដោយសារកង្វះព័ត៌មានជាសាធារណៈ សំណុំទិន្នន័យនេះ មិនមានបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីការកាត់បន្ថយរយៈពេលកិច្ចសន្យា ដែលជាលទ្ធផលនៃដំណើរការវាយតម្លៃសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ដែលបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០១៥ឡើយ។ ទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានប្រមូលចេញពីប្រភពផ្សេងៗដូចជា រដ្ឋាភិបាល អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន និងរបាយការណ៍សារព័ត៌មានផ្សេងៗ។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។
Source(s)
Date of data 01/03/2011
Completeness
License CC-BY-4.0

អាជ្ញាប័ណ្ណរ៉ែទាំងអស់

សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាអំពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរ៉ែនៅកម្ពុជាពីឆ្នាំ ១៩៩៥ ដល់ ២០១៤។ ក្រុមការងារគូសផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍប្រមូលទិន្នន័យនេះក្នុងទម្រង់ជា pdf និង shapefile ចេញពីប្រភពផ្សេងៗដូចជា៖ រដ្ឋាភិបាល សារពត៌មាន ទិន្នន័យក្រុមហ៊ុន របាយការណ៍ និងភ្នាក់ងារមិនមែនរដ្ឋាភិបាល។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។

តំបន់ការពារធម្មជាតិទាំងអស់

This dataset contains data for five types of protected areas in Cambodia (national park, wildlife santuary, protected landscape, multiple use, Ramsar site) with issuing dates starting from 1993 to 2014. Data for biosphere reserve, national heritage site, and marine park is currently not available on ODC. Due to the lack of publicly available spatial information on zoning and degazzettment of protected areas, this dataset does not include information on adjustments. The data was collected from government agencies and non-governmental organisations in both pdf and shapefile formats. Geographic data is encoded in the WGS 84, Zone 48 North coordinate reference system.", odm_temporal_range: "11/26/2015 - 11/26/2015

បណ្តាញផ្លូវនិងផ្លូវដែកនៅកម្ពុជា (២០១២-២០១៦)

Description ទិន្នន័យបណ្តាញផ្លូវត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Open Street Map។ ក្រុមការងារផែនទីនិងទិន្នន័យបានទាញយកទិន្នន័យនេះក្នុងទំរង់ជាវ៊ិចទ័រ។ លើសពីនេះទៅទៀត ទិន្នន័យពហុខ្សែរកាច់ទំរង់ជាវ៉ិចទ័រ នៃបណ្តាញផ្លូវដែកនៅកម្ពុជា ដែលបានពីអង្គការសង្រោះសត្វព្រៃកម្ពុជា (SCW) ​វាបង្ហាញពីស្ថានភាពនៃបណ្តាញផ្លូវដែកដូចជាផ្លូវដែលមានស្រាប់, ផ្លូវថ្មីដែលមានគ្រោងទុក។
Source(s) Open Street Map, www.openstreetmap.org អង្គការសង្រោះសត្វព្រៃកម្ពុជា (SCW) ផែនទីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងបរិស្ថាន បោះពុម្ភជាលើកទី២ ឆ្នាំ២០១៤ បោះពុម្ភដោយ អារុណាធិចណូឡូជី ដែលមានអាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ417 មហាវិថី ព្រះសីសុវត្តិ សង្កាត់ចតុមុខ,រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទូរស័ព្វ: +855 (0)23 215 231 ហ្វាក់: +855 (0)23 215 234 អ៊ីមែល: info.aruna@arunatechnology.com
Date of data 01/02/2012
Completeness
License CC-BY-4.0

ជលមាគ៌ Atlas – លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទឹក

លទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទឹកជាមធ្យោបាយបាយដែលអាចវាស់ស្ទង់នូវភាគរយប្រជាជនដែលគ្មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត។  តម្លៃកាន់តែខ្ពស់បង្ហាញពីតំបន់ដែលប្រជាជនមានលទ្ធភាពតិចតួចក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត ហើយប្រឈមកាន់តែខ្ពស់ចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទឹកដោយមិនស្មើភាព។

ជលមាគ៌​ Atlas – ទឹកខៀវ

ទឹកខៀវសំដៅដល់បរិមាណទឹកសរុបនៅក្នុងតំបន់ស្តុកទឹកមួយ មុនការយកមកប្រើប្រាស់។​ វាស្មើនឹងបរិមាណទឹកសរុបដែលហូរចូលក្នុងតំបន់ស្តុកទឹកមួយពីតំបន់ស្តុកទឹកខាងលើ ដកនឹងការប្រើប្រាស់ទឹកនៅខ្សែទឹកខាងលើ បូកនឹងបរិមាណទឹកដែលហូរចេញពីតំបន់ស្តុកទឹកនោះ។

ជលមាគ៌ Atlas – កង្វះទឹកជាមូលដ្ឋាន

កង្វះទឹកប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានស្មើនឹងបរិណប្រើប្រាស់ទឹកសរុបប្រចាំឆ្នាំ (ទីក្រុង ឧស្សាហកម្ម និងកសិកម្ម) ដោយគិតជាភាគរយនៃបរិមាណទឹកហូរសរុបប្រចាំឆ្នាំ។ តម្លៃកាន់តែខ្ពស់បង្ហាញពីការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់។

ជលមាគ៌ Atlas – ទឹកដែលប្រើប្រាស់

ទឹកដែលប្រើប្រាស់ គឺជាផ្នែកមួយនៃបរិមាណទឹកសរុបដែលបាត់បង់តាមរយៈ រំហួត ការបញ្ចូលជាធាតុផ្សំក្នុងផលិតផល ឬក៏ការបំពុលជាដើម ដែលមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាន។ ទឹកដែលមិនប្រើប្រាស់ គឺសំដៅដល់ទឹកដែលនៅសល់ពីការប្រើប្រាស់ហើយជ្រាបចូលក្នុងដី ឬ ទឹកនៅលើផ្ទៃដី។ 

ជលមាគ៌ Atlas – ព្រឹត្ដិការណ៍ទឹកជំនន់

ព្រឹត្ដិការណ៍ទឹកជំនន់ សំដៅដល់ចំនួនករណីទឹកជំនន់ដែលត្រូវបានកត់ត្រាទុកពីឆ្នាំ ១៩៨៥ ដល់ ២០១១។

ជលមាគ៌ Atlas – ទឹកខៀវសរុប

ទឹកខៀវសរុបសម្រាប់តំបន់ស្តុកទឹកនីមួយៗស្មើនឹងបរិមាណទឹកនៅខ្សែទឹកខាងលើដែលហូរចេញពីតំបន់ស្តុកទឹក បូកនឹងបរិមាណទឹកដែលហូរចូលក្នុងតំបន់ស្តុកទឹកនោះ។ 

ជលមាគ៌ Atlas – ដីការពារនៅខ្សែទឹកខាងលើ

ដីការពារនៅខ្សែទឹកខាងលើ វាស់ស្ទង់នូវកម្រិតភាគរយនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសរុបដែលមានប្រភពមកពីតំបន់ការពារអេកូឡូស៊ី។ ការកែប្រែលើការប្រើប្រាស់ដី អាចជះឥទ្ធិពលដល់សុខភាពអេកូឡូស៊ីទឹកស្អាត និងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់គុណភាព និងបរិមាណទឹក។ 

ជលមាគ៌ Atlas – អត្រាប្រើប្រាស់ទឹក

អត្រាប្រើប្រាស់ទឹកសរុប ស្មើនឹងបរិមាណទឹកសរុបដែលយកចេញពីប្រភពទឹកស្អាត សម្រាប់មនុស្សប្រើប្រាស់។

ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ

Description បណ្តុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកចំនួននៃចំណតរថយន្តក្រុងជាមួយនឹងខ្សែរត់រថយន្តក្រុងសេវាសាធារណៈចំនួន៣ខុសគ្នា ដែលប្រតិបត្តិការ និងផ្តល់សេវាដោយរដ្ឋាករស្វយ័តរថយន្តក្រុងដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ។ ប្រតិបត្តិការលើកដំបូងត្រូវបានផ្តល់សេវាជាបណ្តោះអាសន្ននៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ ហើយប្រតិបត្តិការជាផ្លូវការត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥។ សេវារថយន្តក្រុងមានតម្លៃ ១,៥០០ រៀលក្នុងម្នាក់ លើកលែងតែជនពិការ ចាស់ជរា ព្រះសង្ឃ និងក្មេងៗសិស្សសាលា ដែលទទួលបានការធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃ។ បណ្តុំទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រមូលពីប្រភពច្រើនផ្សេងៗគ្នា រួមមាន ព្រឹត្តបត្រ និងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ គេហទំព័រ Open Street Map និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានា ក្នុងទម្រង់ Shapefile, PDF និង jpeg និងបន្ទាប់មកក្រុមការងារផែនទីអូឌីស៊ីបានប្រើប្រាស់ទម្រង់ទាំងនោះជាឯកសារ និងទិន្នន័យយោង ដើម្បីបង្កើតទម្រង់ Shapfile ទូទៅ សម្រាប់ទិន្នន័យសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដោយប្រើប្រាស់តាមការបំលែងឌីជីថល។ ទិន្នន័យភូមិសាស្ត្រត្រូវបានធ្វើជាកូដនៅក្នុងប្រព័ន្ធកូអរដោនេរយោង WGS 84, Zone 48 North។
Source(s) គេហទំព័រ Open Street Map, ព្រឹត្តបត្រ និងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសាលារាជធានីភ្នំពេញ, និង ខិតបណ្ណរបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA)។
Date of data 08/24/2016
Completeness តួរលេខសរុបនៃចំណតរថយន្តក្រុងដែលបានមកពីព្រឹត្តបត្រ និងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសាលារាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន ១៨៤ ចំណត។ យ៉ាងណាមិញ ក្រុមការងារផែនទីរបស់អូឌីស៊ីបានប្រមូលទិន្នន័យពីគេហទំព័រ Open Street Map និង រូបភាពផែនទីនានាពីព្រឹត្តបត្របានចំនួន ១២៤ ចំណត។ រូបភាពផែនទីនៅក្នុងព្រឹត្តបត្រមិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាភូមិសាស្ត្រយោងបានទេ ដោយសារតែវាមិនមានភាពផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នា និងទម្រង់ខុសពីគ្នា ដូច្នេះក្រុមការងារផែនទីបានសម្រេចប្រើប្រាស់ចំណុចចំណតរថយន្តក្រុងពីគេហទំព័រ Open Street Map និងផ្ទៀងផ្ទាត់លេខរៀង និងឈ្មោះរបស់ចំណតទាំងនោះជាមួយនឹងផែនទីខ្សែរត់រថយន្តក្រុងបានមកពីព្រឹត្តបត្រ។
License CC-BY-SA-4.0

ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ

Description បណ្តុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកចំនួននៃចំណតរថយន្តក្រុងជាមួយនឹងខ្សែរត់រថយន្តក្រុងសេវាសាធារណៈចំនួន៣ខុសគ្នា ដែលប្រតិបត្តិការ និងផ្តល់សេវាដោយរដ្ឋាករស្វយ័តរថយន្តក្រុងដឹកជញ្ជូនសាធារណៈរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ។ ប្រតិបត្តិការលើកដំបូងត្រូវបានផ្តល់សេវាជាបណ្តោះអាសន្ននៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ ហើយប្រតិបត្តិការជាផ្លូវការត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥។ សេវារថយន្តក្រុងមានតម្លៃ ១,៥០០ រៀលក្នុងម្នាក់ លើកលែងតែជនពិការ ចាស់ជរា ព្រះសង្ឃ និងក្មេងៗសិស្សសាលា ដែលទទួលបានការធ្វើដំណើរដោយឥតគិតថ្លៃ។ បណ្តុំទិន្នន័យនេះត្រូវបានប្រមូលពីប្រភពច្រើនផ្សេងៗគ្នា រួមមាន ព្រឹត្តបត្រ និងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ គេហទំព័រ Open Street Map និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនានា ក្នុងទម្រង់ Shapefile, PDF និង jpeg និងបន្ទាប់មកក្រុមការងារផែនទីអូឌីស៊ីបានប្រើប្រាស់ទម្រង់ទាំងនោះជាឯកសារ និងទិន្នន័យយោង ដើម្បីបង្កើតទម្រង់ Shapfile ទូទៅ សម្រាប់ទិន្នន័យសេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដោយប្រើប្រាស់តាមការបំលែងឌីជីថល។ ទិន្នន័យភូមិសាស្ត្រត្រូវបានធ្វើជាកូដនៅក្នុងប្រព័ន្ធកូអរដោនេរយោង WGS 84, Zone 48 North។
Source(s) គេហទំព័រ Open Street Map, ព្រឹត្តបត្រ និងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសាលារាជធានីភ្នំពេញ, និង ខិតបណ្ណរបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA)។
Date of data 08/24/2016
Completeness តួរលេខសរុបនៃចំណតរថយន្តក្រុងដែលបានមកពីព្រឹត្តបត្រ និងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានសាលារាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន ១៨៤ ចំណត។ យ៉ាងណាមិញ ក្រុមការងារផែនទីរបស់អូឌីស៊ីបានប្រមូលទិន្នន័យពីគេហទំព័រ Open Street Map និង រូបភាពផែនទីនានាពីព្រឹត្តបត្របានចំនួន ១២៤ ចំណត។ រូបភាពផែនទីនៅក្នុងព្រឹត្តបត្រមិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជាភូមិសាស្ត្រយោងបានទេ ដោយសារតែវាមិនមានភាពផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នា និងទម្រង់ខុសពីគ្នា ដូច្នេះក្រុមការងារផែនទីបានសម្រេចប្រើប្រាស់ចំណុចចំណតរថយន្តក្រុងពីគេហទំព័រ Open Street Map និងផ្ទៀងផ្ទាត់លេខរៀង និងឈ្មោះរបស់ចំណតទាំងនោះជាមួយនឹងផែនទីខ្សែរត់រថយន្តក្រុងបានមកពីព្រឹត្តបត្រ។
License CC-BY-SA-4.0

ទីតាំងប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០០៨)

Description បណ្តុំទិន្នន័យនេះត្រូវបានរួមបញ្ជូលនូវទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃប្រឡាយ និងប្រភេទនានានៃប្រឡាយ ដូចជា ប្រឡាយធ្វើអំពីដី ប្រឡាយការពារទឹកជំនន់ និងប្រឡាយធ្វើពីបាយអ។ ទិន្នន័យត្រូវបានចេញដោយនាយកដ្ឋានភូមិសាស្ត្រ នៃក្រសួងគ្រប់គ្រងដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់នៃកម្ពុជា ហើយបន្ទាប់មកទៀតទិន្នន័យនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយ ការិយាល័យសម្រសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ (OCHA) ហើយត្រូវបានត្រូវបានចែករំលែកនៅលើគេហទំព័រ Humanitarian Data Exchange (HDX)។ ក្រុមការងារទិន្នន័យ និងផែនទីរបស់អូឌីស៊ី បានប្រមូលទិន្នន័យទាំងនោះពីគេហទំព័រ HDX ក្នុងទម្រង់ Shapefiled ហើយចេញផ្សាយវាម្តងទៀតនៅលើគេហទំព័រអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)។
Source(s) ការិយាល័យសម្របសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ (OCHA) ក្នុងតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ិហ្វីក អ៊ីមែល៖ unocha@un.org គេហទំព័រ៖ http://www.unocha.org/ ក្រសួងគ្រប់គ្រងដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ ៧៧១-៧៧៣, ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស, សង្កាត់បឹងត្របែក, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ គេហទំព័រ៖ http://www.mlmupc.gov.kh/
Date of data 01/01/2008
Completeness បញ្ហានានាអំពីភាពចប់សព្វគ្រប់មិនត្រូវបានដឹងនោះទេ។
License CC-BY-4.0

ព័ត៌មានទូទៅអំពីលាសារៀន (២០១២)

Description សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​ទីតាំង​ និងឈ្មោះរបស់សាលារៀន ព្រមទាំងព័ត៌មានទូទៅផ្សេងៗទៀតដូចជា ចំនួនថ្នាក់ និងបន្ទប់រៀន ចំនួនបុគ្គលិកបង្រៀន និងបុគ្គលិកមិនបង្រៀន និងចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១២ ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ទិន្នន័យ​ ក៏បរិយាយ​ព័ត៌មាន​អំពី​សាលាម​ត្តេ​យ្យ​​ សាលា​បឋម​សិក្សា​ អនុ​វិទ្យាល័យ​ និង​វិទ្យាល័យ​ផងដែរ។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ទៅ​ស្ថាប័ន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិន្នន័យ​មនុស្សធម៌​ (HDX)​ ដោយ​ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​។​ ក្រុមការងារ​ទិន្នន័យ​និង​ផែនទី​របស់​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ប្រមូល​ទិន្នន័យ​នេះ​មក​ពី​គេហទំព័រ​របស់​ស្ថាប័ន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិន្នន័យ​មនុស្សធម៌​ (HDX)​ និង​បោះផ្សាយ​ជា​ថ្មី​នៅ​គេហទំព័រ​របស់​អូ​ឌី​ស៊ី​។​
Source(s) ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ ​អ៊ីមែល​:​ unocha@un.org​ គេហទំព័រ​:http://www.unocha.org/​ ​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​ អាសយដ្ឋាន​៖​ អគារ​លេខ​ ៨០​ មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ អ៊ីមែល​:​ info@moeys.gov.kh​ /​ webmaster@moeys.gov.kh​ ទូរស័ព្ទ​:+855​ 23​ 219​ 285​ គេហទំព័រ​:http://www.moeys.gov.kh/en/home.html​
Date of data 01/01/2012
Completeness មិនមានបញ្ហាដែលត្រូវបានដឹងថាអាចចោទមានជាមួយនឹងភាពពេញលេញនោះទេ។
License CC-BY-4.0

ផែនទីគោល៖ ប្រទេសកម្ពុជា (២០១៤)

Description ទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលកម្រិតខេត្ត ស្រុក និងឃុំ ដែលផ្តល់ដោយ ការិយាល័យសម្របសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ (OCHA) មករក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធ Humanitarian Data Exchange (HDX)។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានយកពីអគ្គនាយកដ្ឋានភូមិសាស្ត្រនៃក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ និងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្រៅផ្លូវការនៅឆ្នាំ២០១៤ដោយយោងតាម អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួល ឬបង្កើតខ្សែព្រំប្រទល់។ ការផ្លាស់ប្តូរចុងក្រោយគឺការបន្ថែមខេត្តត្បូងឃ្មុំ និង ស្រុក ឃុំផ្សេងៗ។
Source(s) ការិយាល័យសម្របសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ រក្សាទុកទិន្នន័យនៅលើ គេហទំព័រHDX: - កម្រិត ១៖ https://data.humdata.org/dataset/cambodia-admin-level-1-boundaries - កម្រិត ២៖ https://data.humdata.org/dataset/cambodia-admin-level-2-boundaries - កម្រិត ៣៖ https://data.humdata.org/dataset/cambodia-admin-level-3-boundaries
Date of data 10/14/2014
Completeness អូឌីស៊ីមិនធានា ឬបកស្រាយក្នុងភាពជាក់ស្តែងឬ ក្របខណ្ឌច្បាប់ សំរាប់បង្ហាញពីភាពទៀងទាត់ ភាពចប់សព្វគ្រប់ ឬភាពសមស្របពីទិន្នន័យ សម្ភារៈ ឯកសារ ឬទិន្នន័យយោងដែលបានផ្តល់អោយនោះទេ។
License CC-BY-4.0

សហគមន៍នេសាទ

ព្រំប្រទល់សហគមន៍នេសាទ។

សហគមន៍ព្រៃឈើ

ទិន្នន័យនេះ មានព័ត៌មានអំពីទីតាំង និងស្ថានភាពការស្នើសុំសហគមន៍ព្រៃឈើនៅកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើ។

ទីតាំងទំនប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០០៨)

Description បណ្តុំទិន្នន័យនេះត្រូវបានរួមបញ្ជូលនូវទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៃទំនប់ និងប្រភេទនានានៃទំនប់ ដូចជា ទំនប់ធ្វើអំពីដី ទំនប់ទប់ទឹកជំនន់ និងទំនប់ធ្វើពីបាយអ។ ទិន្នន័យត្រូវបានចេញដោយនាយកដ្ឋានភូមិសាស្ត្រ នៃក្រសួងគ្រប់គ្រងដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់នៃកម្ពុជា ហើយបន្ទាប់មកទៀតទិន្នន័យនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយ ការិយាល័យសម្រសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ (OCHA) ហើយត្រូវបានត្រូវបានចែករំលែកនៅលើគេហទំព័រ Humanitarian Data Exchange (HDX)។ ក្រុមការងារទិន្នន័យ និងផែនទីរបស់អូឌីស៊ី បានប្រមូលទិន្នន័យទាំងនោះពីគេហទំព័រ HDX ក្នុងទម្រង់ Shapefiled ហើយចេញផ្សាយវាម្តងទៀតនៅលើគេហទំព័រអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)។
Source(s) ការិយាល័យសម្របសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ (OCHA) ក្នុងតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ិហ្វីក អ៊ីមែល៖ unocha@un.org គេហទំព័រ៖ http://www.unocha.org/ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ ៧៧១-៧៧៣, ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស, សង្កាត់បឹងត្របែក, ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ គេហទំព័រ៖ http://www.mlmupc.gov.kh/
Date of data 01/01/2008
Completeness បញ្ហានានាអំពីភាពចប់សព្វគ្រប់មិនត្រូវបានដឹងនោះទេ។
License CC-BY-4.0

ការអង្កេតជាមូលដ្ឋានស្តីពីគ្រាប់មីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ERW (២០០៩-២០១៤)

Description ទិន្នន័យការអង្កេតជាមូលដ្ឋាននេះបង្ហាញពីព័ត៌មានអំពីទីតាំងតំបន់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម (ERW) និងគ្រាប់មីន ឆ្នាំ ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ ២០១៤។ ទិន្នន័យនេះក៏បានរួមបញ្ជូលពីកម្រិតភាពភ័យខ្លាច ចម្ងាយប្រហាក់ប្រហែលទៅកាន់តំបន់ទាំងនោះ និងការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់តំបន់ដែលមានមីនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារមីនទាំងនោះ។ ប្រភពនៃទិន្នន័យ គឺបានមកពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកំចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន (CMAA) និងត្រូវបានចូលរួមផ្តល់ដោយ ការិយាល័យសម្របសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ (OCHA) មករក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Humanitarian Data Exchange (HDX)។ ក្រុមការងារទិន្នន័យ និងផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) បានប្រមូលទិន្នន័យនេះជាទម្រង់ Shapefile ពីគេហទំព័រ HDX និងបោះផ្សាយទិន្នន័យនេះឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍសម្រាប់គោលបំណងមិនមែនពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះ។
Source(s) ការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌ (OCHA) អ៊ីមែល: unocha@un.org គេហទំព័រ:http://www.unocha.org/ អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកំចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន (CMAA) អាសយដ្ឋាន៖ អាគារថ្មី, កែងផ្លូវ 273 & 516, ភូមិទួលគោក, សង្កាត់ទួលសង្កែទី៤, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ទូរស័ព្វ / ហ្វាក់: (+855) 23 880 462/ 228 265, អ៊ីមែល: info@cmaa.gov.kh, គេហទំព័រ: www.cmaa.gov.kh
Date of data 01/01/2014
Completeness
License CC-BY-4.0

ផែនទីគោល៖ ប្រទេសកម្ពុជា (២០១៤)

Description ទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលកម្រិតខេត្ត ស្រុក និងឃុំ ដែលផ្តល់ដោយ ការិយាល័យសម្របសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ (OCHA) មករក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធ Humanitarian Data Exchange (HDX)។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានយកពីអគ្គនាយកដ្ឋានភូមិសាស្ត្រនៃក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ និងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្រៅផ្លូវការនៅឆ្នាំ២០១៤ដោយយោងតាម អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួល ឬបង្កើតខ្សែព្រំប្រទល់។ ការផ្លាស់ប្តូរចុងក្រោយគឺការបន្ថែមខេត្តត្បូងឃ្មុំ និង ស្រុក ឃុំផ្សេងៗ។
Source(s) ការិយាល័យសម្របសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ រក្សាទុកទិន្នន័យនៅលើ គេហទំព័រHDX: - កម្រិត ១៖ https://data.humdata.org/dataset/cambodia-admin-level-1-boundaries - កម្រិត ២៖ https://data.humdata.org/dataset/cambodia-admin-level-2-boundaries - កម្រិត ៣៖ https://data.humdata.org/dataset/cambodia-admin-level-3-boundaries
Date of data 10/14/2014
Completeness អូឌីស៊ីមិនធានា ឬបកស្រាយក្នុងភាពជាក់ស្តែងឬ ក្របខណ្ឌច្បាប់ សំរាប់បង្ហាញពីភាពទៀងទាត់ ភាពចប់សព្វគ្រប់ ឬភាពសមស្របពីទិន្នន័យ សម្ភារៈ ឯកសារ ឬទិន្នន័យយោងដែលបានផ្តល់អោយនោះទេ។
License CC-BY-4.0

កាត់បន្ថយបន្ទាប់ពីដកហូត

ទំហំ​ដី​ស​ម្បទាន ត្រូវ​បានកាត់​បន្ថយ បន្ទាប់​ពី​មា​នការ​ដកហូត​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ពីមុន​។ ឯកសារ​ស្តីពី​ការកាត់​បន្ថយ​ផ្ទៃ​ដីចេញ​ពី​សម្បទាន​ដីសេដ្ឋ​កិច្ច​ដែលមាន​ជាសាធារណៈ​ ពំុ​មាន​ភ្ជាប់ផែន​ទី​មកជា​មួយឡើយ​។ ដូច្នេះ​អូឌីស៊ី មិន​អាចប​ង្ហាញ​ផ្ទៃ​ដីដែល​ត្រូវបានកាត់​ចេញនៅ​លើផែនទី​។ សម្បទាន​ដីសេដ្ឋកិច្ច​នៅលើផែន​ទីអន្តរកម្ម បង្ហាញ​នូវទំហំ​ផ្ទៃដី​ដើម។

កាត់បន្ថយ

ទំហំដីសម្បទាន​នេះ ត្រូវបាន​​កាត់​បន្ថយ ហើយ​ពុំ​​មានការដក​ហូត​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ពីមុន​មក​ទេ។ ឯកសារ​ស្តីពី​ការ​កាត់បន្ថយ​​ផ្ទៃដី​​ចេញ​ពី​​សម្បទាន​ដីសេដ្ឋ​​កិច្ច​ដែល​មាន​ជាសា​​ធារណៈ ពុំ​មាន​ភ្ជាប់​ផែនទី​​មកជា​​មួយ​ឡើយ។ ដូច្នេះ​​អូឌីស៊ី មិនអាច​​បង្ហាញ​ផ្ទៃ​​ដី​ដែល​ត្រូវ​​បាន​កាត់​ចេញ​​នៅលើ​ផែន​ទី​។ សម្បទាន​​ដីសេដ្ឋកិច្ច​​នៅ​លើ​ផែន​ទី​​អន្ត​រកម្ម បង្ហាញ​នូវទំហំផ្ទៃ​ដី​ដើម។

[:en]Eastern Plains[:km]វាលទំនាបខាងកើត[:]

Description
Source(s)
Date of data 01/01/2013
Completeness
License CC-BY-4.0

របៀងសេដ្ឋកិច្ច

ផ្លូវដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់តាមច្រកព្រំដែន ត្រូវបានប្រកាសថាជាផ្លូវដឹកជញ្ជូនច្រករបៀង មហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ (ដែលមានស្រាប់ ដែលគ្រោងរួច និង​ដែលមានសក្តានុពល)។

 

តម្លៃ និងតំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា

Description សំណុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកព័ត៌មានអំពីអ្នកកាន់កាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអគ្គិសនី តំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនី និងតម្លៃ។ ព័ត៌មានអំពីអ្នកកាន់កាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងតំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនីត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ខណៈតម្លៃអគ្គិសនីគឺនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤។ ទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលពីគេហទំព័រអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា នៅក្នុងទម្រង់ជា PDF ហើយវាត្រូវបានរៀបចំទៅជាទម្រង់ផ្សេងៗទៀតដែលអាចប្រើប្រាស់បាន ដូចជា csv, geojson, kml, និង shp។
Source(s) របាយការណ៍, ឯកសារអាជ្ញាប័ណ្ណពីគេហទំព័រអាជ្ញាធរអគ្គិសនី។
Date of data 01/24/2017
Completeness តំបន់គោលដៅនៃសំណុំទិន្នន័យនេះគឺ រាជធានីភ្នំពេញ និងផ្នែកខ្លះនៃខេត្តកណ្តាល កំពង់ស្ពឺ តាកែវ និងកំពង់ឆ្នាំង។ អូឌីស៊ីនឹងធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅជំហានបន្ទាប់។
License CC-BY-SA-4.0

តម្លៃ និងតំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា

Description សំណុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកព័ត៌មានអំពីអ្នកកាន់កាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអគ្គិសនី តំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនី និងតម្លៃ។ ព័ត៌មានអំពីអ្នកកាន់កាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងតំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនីត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ខណៈតម្លៃអគ្គិសនីគឺនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤។ ទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលពីគេហទំព័រអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា នៅក្នុងទម្រង់ជា PDF ហើយវាត្រូវបានរៀបចំទៅជាទម្រង់ផ្សេងៗទៀតដែលអាចប្រើប្រាស់បាន ដូចជា csv, geojson, kml, និង shp។
Source(s) របាយការណ៍, ឯកសារអាជ្ញាប័ណ្ណពីគេហទំព័រអាជ្ញាធរអគ្គិសនី។
Date of data 01/24/2017
Completeness តំបន់គោលដៅនៃសំណុំទិន្នន័យនេះគឺ រាជធានីភ្នំពេញ និងផ្នែកខ្លះនៃខេត្តកណ្តាល កំពង់ស្ពឺ តាកែវ និងកំពង់ឆ្នាំង។ អូឌីស៊ីនឹងធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅជំហានបន្ទាប់។
License CC-BY-SA-4.0

តម្លៃ និងតំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា

Description សំណុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកព័ត៌មានអំពីអ្នកកាន់កាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអគ្គិសនី តំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនី និងតម្លៃ។ ព័ត៌មានអំពីអ្នកកាន់កាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងតំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនីត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ខណៈតម្លៃអគ្គិសនីគឺនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤។ ទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលពីគេហទំព័រអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា នៅក្នុងទម្រង់ជា PDF ហើយវាត្រូវបានរៀបចំទៅជាទម្រង់ផ្សេងៗទៀតដែលអាចប្រើប្រាស់បាន ដូចជា csv, geojson, kml, និង shp។
Source(s) របាយការណ៍, ឯកសារអាជ្ញាប័ណ្ណពីគេហទំព័រអាជ្ញាធរអគ្គិសនី។
Date of data 01/24/2017
Completeness តំបន់គោលដៅនៃសំណុំទិន្នន័យនេះគឺ រាជធានីភ្នំពេញ និងផ្នែកខ្លះនៃខេត្តកណ្តាល កំពង់ស្ពឺ តាកែវ និងកំពង់ឆ្នាំង។ អូឌីស៊ីនឹងធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅជំហានបន្ទាប់។
License CC-BY-SA-4.0

តម្លៃ និងតំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា

Description សំណុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកព័ត៌មានអំពីអ្នកកាន់កាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអគ្គិសនី តំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនី និងតម្លៃ។ ព័ត៌មានអំពីអ្នកកាន់កាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងតំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនីត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ ខណៈតម្លៃអគ្គិសនីគឺនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤។ ទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលពីគេហទំព័រអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជា នៅក្នុងទម្រង់ជា PDF ហើយវាត្រូវបានរៀបចំទៅជាទម្រង់ផ្សេងៗទៀតដែលអាចប្រើប្រាស់បាន ដូចជា csv, geojson, kml, និង shp។
Source(s) របាយការណ៍, ឯកសារអាជ្ញាប័ណ្ណពីគេហទំព័រអាជ្ញាធរអគ្គិសនី។
Date of data 01/24/2017
Completeness តំបន់គោលដៅនៃសំណុំទិន្នន័យនេះគឺ រាជធានីភ្នំពេញ និងផ្នែកខ្លះនៃខេត្តកណ្តាល កំពង់ស្ពឺ តាកែវ និងកំពង់ឆ្នាំង។ អូឌីស៊ីនឹងធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅជំហានបន្ទាប់។
License CC-BY-SA-4.0

ករណីស្លាប់ និងរបួសដោយសារគ្រាប់មីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ERW (២០០៥-២០១៣)

Description បណ្តុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីព័ត៌មានអំពីទីតាំងនៃករណីស្លាប់ និងរបួសដែលបណ្តាលមកពីសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម (ERW) និងគ្រាប់មីន ពីឆ្នាំ ២០០៥ ដល់ឆ្នាំ ២០១៣ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ បន្ថែមពីនេះ វាក៏មានរួមបញ្ជូលទាំងចំនួនជនរងគ្រោះ (របួស, ដាច់អវៈយវៈ ឬស្លាប់) ពីករណីផ្ទុះនីមួយៗ ក៏ដូចជា ប្រភេទនៃការផ្ទុះនានាដូចជា៖ គ្រាប់កាំភ្លើងត្បាល់, កាំភ្លើងធំ, គ្រាប់បែកចង្កោម, មីនប្រឆាំងនឹងមនុស្ស និងមីនប្រឆាំងនឹងរថយន្ត និងផ្សេងៗទៀត។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានបោះផ្សាយដើមដោយប្រព័ន្ធព័ត៌មានជនរងគ្រោះកម្ពុជាដោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ERW (CMVIS) របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកំចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន (CMAA) ហើយវាត្រូវបានចូលរួមផ្តល់ដោយការិយាល័យសម្របសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ (OCHA) មករក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Humanitarian Data Exchange (HDX)។ ក្រុមការងារទិន្នន័យ និងផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) បានប្រមូលទិន្នន័យនេះជាទម្រង់ Shapefile ពីគេហទំព័រ HDX និងបោះផ្សាយទិន្នន័យនេះឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ។
Source(s) ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ ​អ៊ីមែល​:​ unocha@un.org​ គេហទំព័រ​:http://www.unocha.org/​ ​ អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកំចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន​ អាសយដ្ឋាន​៖​ អាគារថ្មី, កែងផ្លូវ 273 & 516, ភូមិទួលគក, សង្កាត់ទួលសង្កែទី៤ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទូរស័ព្វ / ហ្វាក់: (+855) 23 880 462/ 228 265, អ៊ីមែល: info@cmaa.gov.kh, គេហទំព័រ: www.cmaa.gov.kh
Date of data 01/01/2013
Completeness
License CC-BY-4.0

អត្រាគ្របដណ្តប់ផ្នែកអនាម័យ

Description សំណុំទិន្នន័យនេះ ចងក្រងចេញពីប្រព័ន្ធទិន្នន័យឃុំ/សង្កាត់ ដែលបង្កើតឡើងដោយ គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)។ ទិន្នន័យបរិមាណវិស័យនេះ ពិពណ៌នាអំពីបង្គន់អនាម័យដែលបានកែលម្អ ឬ មិនបានកែលម្អ និងអត្រាប្រើប្រាស់បង្គន់អនាម័យក្នុងមួយគ្រួសារ សម្រាប់ឃុំនីមួយៗនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ទទួលបានទិន្នន័យនេះក្នុងទម្រង់ជាវ៉ិចទ័រ ពីក្រុមការងារអាត់ត្លាស របស់អង្គការសង្រ្គោះសត្វព្រៃកម្ពុជា។
Source(s) គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ប្រព័ន្ធទិន្នន័យឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ២០១១. អង្គការសង្គ្រោះសត្វព្រៃកម្ពុជា.អាត្លាស់នៃកម្ពុជា: ផែនទីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបរិស្ថានឆ្នាំ២០១៤
Date of data 01/03/2011
Completeness អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍមិនបានផ្តល់នូវប្រភេទទិន្នន័យឃុំ/សង្កាត់ទាំងស្រុងឡើយ ព្រោះមិនទាន់រួចរាល់សម្រាប់សាធារណៈក្នុងការប្រើប្រាស់ ហើយព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធទិន្នន័យនេះមិនទាន់ពេញលេញទេ។
License CC-BY-4.0

គ្រួសារមានដីតិចជាង១ហិចតា

ទិន្នន័យនេះយកពីប្រព័ន្ធទិន្នន័យគជអបឆ្នាំ២០១១  ដែលបង្កើតឡើងដោយ គជអប(គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ ទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពីគ្រួសារមានដីតិចជាង១ហិចតាផ្អែកតាមស្តិតិថ្នាក់ឃុំសង្កាត់។

ការអង្កេតជាមូលដ្ឋានស្តីពីគ្រាប់មីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ERW (២០០៩-២០១៤)

Description ទិន្នន័យការអង្កេតជាមូលដ្ឋាននេះបង្ហាញពីព័ត៌មានអំពីទីតាំងតំបន់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម (ERW) និងគ្រាប់មីន ឆ្នាំ ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ ២០១៤។ ទិន្នន័យនេះក៏បានរួមបញ្ជូលពីកម្រិតភាពភ័យខ្លាច ចម្ងាយប្រហាក់ប្រហែលទៅកាន់តំបន់ទាំងនោះ និងការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់តំបន់ដែលមានមីនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារមីនទាំងនោះ។ ប្រភពនៃទិន្នន័យ គឺបានមកពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកំចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន (CMAA) និងត្រូវបានចូលរួមផ្តល់ដោយ ការិយាល័យសម្របសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ (OCHA) មករក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Humanitarian Data Exchange (HDX)។ ក្រុមការងារទិន្នន័យ និងផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) បានប្រមូលទិន្នន័យនេះជាទម្រង់ Shapefile ពីគេហទំព័រ HDX និងបោះផ្សាយទិន្នន័យនេះឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍសម្រាប់គោលបំណងមិនមែនពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះ។
Source(s) ការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌ (OCHA) អ៊ីមែល: unocha@un.org គេហទំព័រ:http://www.unocha.org/ អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកំចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន (CMAA) អាសយដ្ឋាន៖ អាគារថ្មី, កែងផ្លូវ 273 & 516, ភូមិទួលគោក, សង្កាត់ទួលសង្កែទី៤, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ទូរស័ព្វ / ហ្វាក់: (+855) 23 880 462/ 228 265, អ៊ីមែល: info@cmaa.gov.kh, គេហទំព័រ: www.cmaa.gov.kh
Date of data 01/01/2014
Completeness
License CC-BY-4.0

ទិន្នផលត្រីនិងអត្រានៃការបរិភោគត្រី

ទិន្នន័យវ៉ិចទ័រនេះ បង្ហាញអំពីទិន្នផលធនធានជលផលទឹកសាប និងម៉ាទ្រិចនៃការប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០១១​ ដែលផ្តល់ដោយរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជា។​

តំបន់អភិរក្សជលផល

ទីតាំងតំបន់អភិរក្សជលផល។

ព្រៃលិចទឹក

ទិន្នន័យនេះ បង្ហាញអំពីព្រំប្រទល់នៃព្រៃលិចទឹក នៅក្នុងបឹងទន្លេសាប។

គម្របព្រៃឈើឆ្នាំ១៩៧៣

សំណុំទិន្នន័យនេះ បង្ហាញអំពីគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៧៣។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។ ទិន្នន័យ ត្រូវបានដកស្រង់ជាទម្រង់រ៉ាស្ទើ ពីគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវ​ភូគព្ភ​សាស្ត្រ​របស់សហរដ្ឋអាមេរិក (USGS) និងផលិតសារជាថ្មី ដើម្បីបង្ហាញគម្របព្រៃឈើ ដោយអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ។​

គម្របព្រៃឈើឆ្នាំ១៩៨៩

សំណុំទិន្នន័យនេះ បង្ហាញអំពីគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ១៩៨៩។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។ ទិន្នន័យ ត្រូវបានដកស្រង់ជាទម្រង់រ៉ាស្ទើ ពីគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវ​ភូគព្ភ​សាស្ត្រ​របស់សហរដ្ឋអាមេរិក (USGS) និងផលិតសារជាថ្មី ដើម្បីបង្ហាញគម្របព្រៃឈើ ដោយអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ។​

គម្របព្រៃឈើឆ្នាំ២០០០

សំណុំទិន្នន័យនេះ បង្ហាញអំពីគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០០។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។ ទិន្នន័យ ត្រូវបានដកស្រង់ជាទម្រង់រ៉ាស្ទើ ពីគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវ​ភូគព្ភ​សាស្ត្រ​របស់សហរដ្ឋអាមេរិក (USGS) និងផលិតសារជាថ្មី ដើម្បីបង្ហាញគម្របព្រៃឈើ ដោយអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ។​

គម្របព្រៃឈើឆ្នាំ២០០៤

សំណុំទិន្នន័យនេះ បង្ហាញអំពីគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៤។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។ ទិន្នន័យ ត្រូវបានដកស្រង់ជាទម្រង់រ៉ាស្ទើ ពីគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវ​ភូគព្ភ​សាស្ត្រ​របស់សហរដ្ឋអាមេរិក (USGS) និងផលិតសារជាថ្មី ដើម្បីបង្ហាញគម្របព្រៃឈើ ដោយអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ។​

គម្របព្រៃឈើឆ្នាំ២០០៩

សំណុំទិន្នន័យនេះ បង្ហាញអំពីគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០០៩។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។ ទិន្នន័យ ត្រូវបានដកស្រង់ជាទម្រង់រ៉ាស្ទើ ពីគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវ​ភូគព្ភ​សាស្ត្រ​របស់សហរដ្ឋអាមេរិក (USGS) និងផលិតសារជាថ្មី ដើម្បីបង្ហាញគម្របព្រៃឈើ ដោយអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ។​

គម្របព្រៃឈើឆ្នាំ២០១៤

សំណុំទិន្នន័យនេះ បង្ហាញអំពីគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៤។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។ ទិន្នន័យ ត្រូវបានដកស្រង់ជាទម្រង់រ៉ាស្ទើ ពីគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវ​ភូគព្ភ​សាស្ត្រ​របស់សហរដ្ឋអាមេរិក (USGS) និងផលិតសារជាថ្មី ដើម្បីបង្ហាញគម្របព្រៃឈើ ដោយអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ។​

ភូគព្ភសាស្រ្តនៃប្រទេសកម្ពុជា (២០០៦)

Description ​បណ្តុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ ផ្តល់​ព័ត៌មាន​អំពី​ទីតាំង​តំបន់​ភូមិសាស្ត្រ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​យក​តាម​ប្រព័ន្ធ​គោល​ WGS​ 84​។​ ទិន្នន័យ​ ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​មក​ឲ្យ​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ជា​ទម្រង់​ វិក​ទ័​រ​ ដោយ​ក្រុមការងារ​អា​ត្លា​ស់​ នៃ​អង្គការ​សង្គ្រោះ​សត្វព្រៃ​កម្ពុជា​។​
Source(s) អង្គការ​ស​ង្ត្រោះ​សត្វព្រៃ​កម្ពុជា​.​ *​អា​ត្លា​ស់​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​៖​ ផែនទី​ស្តី​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​-​សង្គមកិច្ច​និង​បរិស្ថាន​*.​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​,​ ឆ្នាំ​២០១៤.​ ជា​ឯកសារ​បោះពុម្ព​។​
Date of data 01/01/2006
Completeness មិនមានបញ្ហាដែលត្រូវបានដឹងថាអាចចោទមានជាមួយនឹងភាពពេញលេញនោះទេ។
License CC-BY-SA-4.0

កម្ពស់ធៀបនឹងនីវ៉ូសមុទ្រកម្ពុជា

ទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាអំពីកំពស់នីវ៉ូសមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជា។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ទទួលបានទិន្នន័យ ពីក្រុមការងារអាត់ត្លាស របស់អង្គការសង្រ្គោះសត្វព្រៃកម្ពុជា។

អាជ្ញាប័ណ្ណរ៉ែនៅកម្ពុជា (១៩៩៥-២០១៤)

Description សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ ពិពណ៌នា​អំពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​រ៉ែ​នៅ​កម្ពុជា​ពី​ឆ្នាំ​ ១៩៩៥​ ដល់​ ២០១៤​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​ចងក្រង​មក​ពី​ប្រភព​ផ្សេងៗ​គ្នា​ជា​ច្រើន​ ដូច​ជា​ឯកសារ​រដ្ឋាភិបាល​ សារព័ត៌មាន​ ទិន្នន័យ​ក្រុមហ៊ុន​ របាយការណ៍​របស់​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ និង​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ផ្សេង​ទៀត​ ក្រោម​ទម្រង់​ជា​ pdf​ និង​ shapefile​ ។​ ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​យក​តាម​ប្រព័ន្ធ​គោល​ WGS​ 84,​ Zone​ 48N​។​
Source(s) សំណុំ​ទិន្នន័យ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​រ៉ែ​ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មាន​ គឺ​យក​ចេញ​មក​ពី​ប្រភព​ផ្សេងៗ​ដូច​ជា​៖ -​ ប្រកាស​ពី​ឆ្នាំ​ ១៩៩៥-១៩៩៧​ ដកស្រង់​ចេញពី​ រាជកិច្ច​ -​ អាជ្ញាប័ណ្ណ​រ៉ែ​ ២០០៨-២០១២​ របស់​ក្រសួង​ឩ​ស្សា​ហ​កម្ម​ រ៉ែ​ និង​ថាមពល​ -​ ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ (​ទិន្នន័យ​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ទាញ​ចេញ​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៤​ និង​ ២០១៦)​ -​ តារាង​ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​ ឆ្នាំ​ ២០១២​ របស់​វេទិការ​នៃ​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ ស្តី​ពី​កម្ពុជា​ -​ គេហទំព័រ​ទិន្នន័យ​ក្រុមហ៊ុន​ -​ FA​ website's​ TWG​ -​ F&E៖​ បញ្ជី​ទីតាំង​ដី​សម្រាប់​តំបន់​រ៉ែ​ ឆ្នាំ​ ២០០៥ -​ របាយការណ៍​ ឆ្នាំ​ ២០១២​ របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Transol​ Corporation៖​ កម្ពុជា​ -​ ទទួល​បាន​គម្រោង​ថ្មី​ ១០០%​ នៅ​អណ្តូង​បរ​ -​ តារាង​ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​នៅ​កម្ពុជា​ ដែល​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​នៅ​ខែ​ មិថុនា​ ២០១២​ ដោយ​ EISEI -​ គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ​ 2013​ ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​ 26​ បាន​ចូល​ទៅ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​រ៉ែ​នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ​"​ ដោយ​ដកស្រង់​ចេញពី​ Cambodia​ Express​ News​ (CEN),​ ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​ មិថុនា​ ២០១៤​ -​ ក្រុមហ៊ុន​ ចំនួន​ 16​ កំពុង​រុករក​រ៉ែ​លោហៈ​ក្រោម​ដី​នៅ​ខេត្តឧត្តរមានជ័យ​ ដោយ​ដកស្រង់​ចេញពី​ កោះសន្តិភាព​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​ វិច្ឆិកា​ ២០១៣​ -​ ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​ចិន​ គ្រោង​ទាញ​យក​រ៉ែ​នៅ​សៀមរាប​ ដោយ​ដកស្រង់​ចេញពី​ ឌឹ​ខេ​ម​បូ​ឌា​ដេ​លី​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៣,​ និង​ -​ របាយការណ៍​ឆ្នាំ​ ២០០៩​ របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Mitsui​ Mineral​ Development​ Engineering​ Co.,​ Ltd៖​ ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​លើ​ផែនការមេ​ដើម្បី​លើកកំពស់​ឩ​ស្សា​ហ​កម្ម​រ៉ែ​ នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​
Date of data 11/01/2011
Completeness ផែនទី​អន្តរ​កម្មនេះ​មាន​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មាន​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ ។​ គម្រោង​ ឬ​តំបន់​ដែល​មាន​ព្រំប្រទល់​ជាក់លាក់​ ត្រូវ​បាន​គូស​ជា​ពហុកោណ​ ហើយ​ចំណែក​គម្រោង​ ឬ​តំបន់​ដែល​គ្មាន​ព្រំប្រទល់​ជាក់លាក់​ ត្រូវ​បាន​គូស​ជា​ចំនុច​ នៅ​លើ​ផែនទី​ ។​ ចំនុច​ទាំងនេះ​ត្រូវ​ដាក់​នៅ​ចំ​ចំនុចកណ្តាល​នៃ​តំបន់​ភូមិសាស្ត្រ​ដែល​គ្មាន​ព្រំប្រទល់​ជាក់លាក់​ ដោយ​មិន​តំណាង​ឲ្យ​តំបន់​ជាក់លាក់​ណាមួយ​ឡើយ​ ។​ ទិដ្ឋភាព​អភិវឌ្ឍន៍​តែងតែ​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជា​ប្រចាំ​ ហើយ​ក៏​មានការ​បង្កើត​ទិន្នន័យ​ថ្មី​បន្ថែម​សម្រាប់​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មិន​ទាន់​មាន​ ។​ ខណៈ​ពេល​ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​កំពុង​ខិតខំ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដើម្បី​ធានា​ថា​ ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៅ​លើ​ផែនទី​នេះ​មាន​ភាព​ជាក់លាក់​ និង​ទាន់សម័យ​,​ ក៏​មាន​គម្រោង​ ឬ​តំបន់​មួយ​ចំនួន​នៅ​លើ​ផែនទី​អាច​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ឬ​ត្រូវ​ដក​ចេញ​ ។​ បន្ថែម​លើ​នេះ​ ការ​បង្កើត​ទិន្នន័យ​ថ្មី​អាច​ត្រូវ​បាន​យល់ព្រម​ តែ​មិន​ទាន់​បាន​ដាក់​អោយ​ប្រើប្រាស់​ជា​សារ​ធារ​ណៈ​ ។​
License CC-BY-4.0

អាជ្ញាប័ណ្ណរ៉ែនៅកម្ពុជា (១៩៩៥-២០១៤)

Description សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ ពិពណ៌នា​អំពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​រ៉ែ​នៅ​កម្ពុជា​ពី​ឆ្នាំ​ ១៩៩៥​ ដល់​ ២០១៤​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​ចងក្រង​មក​ពី​ប្រភព​ផ្សេងៗ​គ្នា​ជា​ច្រើន​ ដូច​ជា​ឯកសារ​រដ្ឋាភិបាល​ សារព័ត៌មាន​ ទិន្នន័យ​ក្រុមហ៊ុន​ របាយការណ៍​របស់​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ និង​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ផ្សេង​ទៀត​ ក្រោម​ទម្រង់​ជា​ pdf​ និង​ shapefile​ ។​ ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​យក​តាម​ប្រព័ន្ធ​គោល​ WGS​ 84,​ Zone​ 48N​។​
Source(s) សំណុំ​ទិន្នន័យ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​រ៉ែ​ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មាន​ គឺ​យក​ចេញ​មក​ពី​ប្រភព​ផ្សេងៗ​ដូច​ជា​៖ -​ ប្រកាស​ពី​ឆ្នាំ​ ១៩៩៥-១៩៩៧​ ដកស្រង់​ចេញពី​ រាជកិច្ច​ -​ អាជ្ញាប័ណ្ណ​រ៉ែ​ ២០០៨-២០១២​ របស់​ក្រសួង​ឩ​ស្សា​ហ​កម្ម​ រ៉ែ​ និង​ថាមពល​ -​ ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ (​ទិន្នន័យ​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ទាញ​ចេញ​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៤​ និង​ ២០១៦)​ -​ តារាង​ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​ ឆ្នាំ​ ២០១២​ របស់​វេទិការ​នៃ​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ ស្តី​ពី​កម្ពុជា​ -​ គេហទំព័រ​ទិន្នន័យ​ក្រុមហ៊ុន​ -​ FA​ website's​ TWG​ -​ F&E៖​ បញ្ជី​ទីតាំង​ដី​សម្រាប់​តំបន់​រ៉ែ​ ឆ្នាំ​ ២០០៥ -​ របាយការណ៍​ ឆ្នាំ​ ២០១២​ របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Transol​ Corporation៖​ កម្ពុជា​ -​ ទទួល​បាន​គម្រោង​ថ្មី​ ១០០%​ នៅ​អណ្តូង​បរ​ -​ តារាង​ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​នៅ​កម្ពុជា​ ដែល​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​នៅ​ខែ​ មិថុនា​ ២០១២​ ដោយ​ EISEI -​ គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ​ 2013​ ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​ 26​ បាន​ចូល​ទៅ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​រ៉ែ​នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ​"​ ដោយ​ដកស្រង់​ចេញពី​ Cambodia​ Express​ News​ (CEN),​ ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​ មិថុនា​ ២០១៤​ -​ ក្រុមហ៊ុន​ ចំនួន​ 16​ កំពុង​រុករក​រ៉ែ​លោហៈ​ក្រោម​ដី​នៅ​ខេត្តឧត្តរមានជ័យ​ ដោយ​ដកស្រង់​ចេញពី​ កោះសន្តិភាព​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​ វិច្ឆិកា​ ២០១៣​ -​ ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​ចិន​ គ្រោង​ទាញ​យក​រ៉ែ​នៅ​សៀមរាប​ ដោយ​ដកស្រង់​ចេញពី​ ឌឹ​ខេ​ម​បូ​ឌា​ដេ​លី​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៣,​ និង​ -​ របាយការណ៍​ឆ្នាំ​ ២០០៩​ របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Mitsui​ Mineral​ Development​ Engineering​ Co.,​ Ltd៖​ ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​លើ​ផែនការមេ​ដើម្បី​លើកកំពស់​ឩ​ស្សា​ហ​កម្ម​រ៉ែ​ នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​
Date of data 11/01/2011
Completeness ផែនទី​អន្តរ​កម្មនេះ​មាន​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មាន​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ ។​ គម្រោង​ ឬ​តំបន់​ដែល​មាន​ព្រំប្រទល់​ជាក់លាក់​ ត្រូវ​បាន​គូស​ជា​ពហុកោណ​ ហើយ​ចំណែក​គម្រោង​ ឬ​តំបន់​ដែល​គ្មាន​ព្រំប្រទល់​ជាក់លាក់​ ត្រូវ​បាន​គូស​ជា​ចំនុច​ នៅ​លើ​ផែនទី​ ។​ ចំនុច​ទាំងនេះ​ត្រូវ​ដាក់​នៅ​ចំ​ចំនុចកណ្តាល​នៃ​តំបន់​ភូមិសាស្ត្រ​ដែល​គ្មាន​ព្រំប្រទល់​ជាក់លាក់​ ដោយ​មិន​តំណាង​ឲ្យ​តំបន់​ជាក់លាក់​ណាមួយ​ឡើយ​ ។​ ទិដ្ឋភាព​អភិវឌ្ឍន៍​តែងតែ​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជា​ប្រចាំ​ ហើយ​ក៏​មានការ​បង្កើត​ទិន្នន័យ​ថ្មី​បន្ថែម​សម្រាប់​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មិន​ទាន់​មាន​ ។​ ខណៈ​ពេល​ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​កំពុង​ខិតខំ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដើម្បី​ធានា​ថា​ ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៅ​លើ​ផែនទី​នេះ​មាន​ភាព​ជាក់លាក់​ និង​ទាន់សម័យ​,​ ក៏​មាន​គម្រោង​ ឬ​តំបន់​មួយ​ចំនួន​នៅ​លើ​ផែនទី​អាច​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ឬ​ត្រូវ​ដក​ចេញ​ ។​ បន្ថែម​លើ​នេះ​ ការ​បង្កើត​ទិន្នន័យ​ថ្មី​អាច​ត្រូវ​បាន​យល់ព្រម​ តែ​មិន​ទាន់​បាន​ដាក់​អោយ​ប្រើប្រាស់​ជា​សារ​ធារ​ណៈ​ ។​
License CC-BY-4.0

[:en]Hansen tree cover 2000[:km]ហានសិនគម្របឈើឆ្នាំ២០០០[:]

Description
Source(s)
Date of data 07/20/2000
Completeness
License CC-BY-4.0

មន្ទីរពេទ្យ៖ប្រទេសកម្ពុជា(២០១០)

Description សំណំុទិន្នន័យ​នេះ​ មាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​មណ្ឌល​សុខភាព​ ដូច​ជា​ ប៉ុស្តិ៍​សុខភាព​ មណ្ឌល​សុខភាព​ មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​ និង​ស្រុក​ប្រតិបត្តិ​ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ក្រសួងសុខាភិបាល​ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ទៅ​ស្ថាប័ន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិន្នន័យ​មនុស្សធម៌​ (HDX)​ ដោយ​ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​។​ ក្រុមការងារ​ទិន្នន័យ​និង​ផែនទី​របស់​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ប្រមូល​ទិន្នន័យ​នេះ​មក​ពី​គេហទំព័រ​របស់​ស្ថាប័ន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិន្នន័យ​មនុស្សធម៌​ (HDX)​ និង​បោះផ្សាយ​ជា​ថ្មី​នៅ​គេហទំព័រ​របស់​អូ​ឌី​ស៊ី​។​
Source(s) ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ ​អ៊ីមែល​:​ unocha@un.org​ គេហទំព័រ​:http://www.unocha.org/​ ​ ក្រសួង​សុខាភិបាល​ អគារលេខ១៥១-១៥៣ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ ទូរសារ:+855 23 426 034/884 909. ​ទូរស័ព្ទ​: +855 722 933
Date of data 01/01/2010
Completeness មិនមានបញ្ហាដែលត្រូវបានដឹងថាអាចចោទមានជាមួយនឹងភាពពេញលេញនោះទេ។
License CC-BY-4.0

មន្ទីរពេទ្យ៖ប្រទេសកម្ពុជា(២០១០)

Description សំណំុទិន្នន័យ​នេះ​ មាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​មណ្ឌល​សុខភាព​ ដូច​ជា​ ប៉ុស្តិ៍​សុខភាព​ មណ្ឌល​សុខភាព​ មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​ និង​ស្រុក​ប្រតិបត្តិ​ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ក្រសួងសុខាភិបាល​ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ទៅ​ស្ថាប័ន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិន្នន័យ​មនុស្សធម៌​ (HDX)​ ដោយ​ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​។​ ក្រុមការងារ​ទិន្នន័យ​និង​ផែនទី​របស់​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ប្រមូល​ទិន្នន័យ​នេះ​មក​ពី​គេហទំព័រ​របស់​ស្ថាប័ន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិន្នន័យ​មនុស្សធម៌​ (HDX)​ និង​បោះផ្សាយ​ជា​ថ្មី​នៅ​គេហទំព័រ​របស់​អូ​ឌី​ស៊ី​។​
Source(s) ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ ​អ៊ីមែល​:​ unocha@un.org​ គេហទំព័រ​:http://www.unocha.org/​ ​ ក្រសួង​សុខាភិបាល​ អគារលេខ១៥១-១៥៣ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ ទូរសារ:+855 23 426 034/884 909. ​ទូរស័ព្ទ​: +855 722 933
Date of data 01/01/2010
Completeness មិនមានបញ្ហាដែលត្រូវបានដឹងថាអាចចោទមានជាមួយនឹងភាពពេញលេញនោះទេ។
License CC-BY-4.0

ទិន្នន័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យនៅកម្ពុជា (ឆ្នាំ២០១៦)

Description ទិន្នន័យ​នេះ​ បង្ហាញ​អំពី​ស្ថានភាព​នៃ​ការ​ទទួល​បាន​បង្គន់​អនាម័យ​ និង​ ធុង​ចម្រោះ​ទឹក​ប្រើប្រាស់​នៅ​ក្នុង​ខេត្តបាត់ដំបង​ ខេត្តកំពង់ចាម​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ ខេត្តកំពង់ធំ​ ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​ ខេត្ត​ប៉ៃលិន​ និង​ខេត្តតាកែវ​ ដែល​ជា​បណ្តា​ខេត្ត​ទទួល​បានការ​អនុវត្ត​គម្រោង​អនាម័យ​របស់​អង្គការ​ WaterSHED​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ គ្របដណ្តប់​ទៅ​លើ​ ៥,៨០១​ ភូមិ​ មក​ពី​ឃុំចំនួន​ ៥២៧​ និង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុងស្រុក​ចំនួន​ ៥៨​។​
Source(s) អង្គការ WaterSHED. "ការគ្របដណ្តប់របស់ទិន្នន័យផ្នែកអនាម័យ." ទាញចេញពីគេហទំព័រ៖ http://www.watershedasia.org/sanitation-data-coverage
Date of data 07/30/2015
Completeness ​ទិន្នន័យ​អំពី​ផ្ទះសំបែង​ ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៣​ និង​ឆ្នាំ​២០១៤​ មក​ពី​បណ្តា​ខេត្ត​ ចំនួន​ប្រាំបី​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដែល​អង្គការ​ WaterSHED​ អនុវត្ត​គម្រោង​ទីផ្សារ​អនាម័យ​របស់​ខ្លួន​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​ដោយ​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​។​ ទិន្នន័យ​ បង្ហាញ​ពី​ការ​គ្របដណ្តប់​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​បង្គន់​អនាម័យ​ និង​ធុង​ចម្រោះ​ទឹក​ នៅ​ពេល​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​។​ ចាប់ពី​ពេល​នោះ​មក​ ទិន្នន័យ​ផ្នែក​អនាម័យ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​រហូត​មក​ដល់​ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​ ដោយ​ប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ​លក់​បង្គន់​បាន​មក​ពី​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូច​គាំទ្រ​ដោយ​អង្គការ​ WaterSHED​ ។​ អង្គការ​ WaterSHED​ មិន​បាន​សហការ​ជាមួយ​អ្នក​ផលិត​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​តំបន់​នោះ​ទេ​ ហេតុ​ដូច្នេះ​ ទិន្នន័យ​នេះ​ អាច​ទាប​ជាង​ទិន្នន័យ​គ្របដណ្តប់​ផ្នែក​អនាម័យ​ជាក់ស្តែង​។​
License CC-BY-SA-4.0

ទិន្នន័យទឹកស្អាតនិងអនាម័យនៅកម្ពុជា (ឆ្នាំ២០១៦)

Description ទិន្នន័យ​នេះ​ បង្ហាញ​អំពី​ស្ថានភាព​នៃ​ការ​ទទួល​បាន​បង្គន់​អនាម័យ​ និង​ ធុង​ចម្រោះ​ទឹក​ប្រើប្រាស់​នៅ​ក្នុង​ខេត្តបាត់ដំបង​ ខេត្តកំពង់ចាម​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ ខេត្តកំពង់ធំ​ ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​ ខេត្ត​ប៉ៃលិន​ និង​ខេត្តតាកែវ​ ដែល​ជា​បណ្តា​ខេត្ត​ទទួល​បានការ​អនុវត្ត​គម្រោង​អនាម័យ​របស់​អង្គការ​ WaterSHED​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ គ្របដណ្តប់​ទៅ​លើ​ ៥,៨០១​ ភូមិ​ មក​ពី​ឃុំចំនួន​ ៥២៧​ និង​ស្ថិត​នៅ​ក្នុងស្រុក​ចំនួន​ ៥៨​។​
Source(s) អង្គការ WaterSHED. "ការគ្របដណ្តប់របស់ទិន្នន័យផ្នែកអនាម័យ." ទាញចេញពីគេហទំព័រ៖ http://www.watershedasia.org/sanitation-data-coverage
Date of data 07/30/2015
Completeness ​ទិន្នន័យ​អំពី​ផ្ទះសំបែង​ ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៣​ និង​ឆ្នាំ​២០១៤​ មក​ពី​បណ្តា​ខេត្ត​ ចំនួន​ប្រាំបី​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដែល​អង្គការ​ WaterSHED​ អនុវត្ត​គម្រោង​ទីផ្សារ​អនាម័យ​របស់​ខ្លួន​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​ដោយ​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​។​ ទិន្នន័យ​ បង្ហាញ​ពី​ការ​គ្របដណ្តប់​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​បង្គន់​អនាម័យ​ និង​ធុង​ចម្រោះ​ទឹក​ នៅ​ពេល​ប្រមូល​ទិន្នន័យ​។​ ចាប់ពី​ពេល​នោះ​មក​ ទិន្នន័យ​ផ្នែក​អនាម័យ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​រហូត​មក​ដល់​ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៦​ ដោយ​ប្រើប្រាស់​ទិន្នន័យ​លក់​បង្គន់​បាន​មក​ពី​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូច​គាំទ្រ​ដោយ​អង្គការ​ WaterSHED​ ។​ អង្គការ​ WaterSHED​ មិន​បាន​សហការ​ជាមួយ​អ្នក​ផលិត​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​តំបន់​នោះ​ទេ​ ហេតុ​ដូច្នេះ​ ទិន្នន័យ​នេះ​ អាច​ទាប​ជាង​ទិន្នន័យ​គ្របដណ្តប់​ផ្នែក​អនាម័យ​ជាក់ស្តែង​។​
License CC-BY-SA-4.0

ហាយដ្រូបាស៊ីន(កំរិត៣)

ហាយដ្រូបាស៊ីនផ្តល់នូវទិន្នន័យហាយដ្រូក្រាភិចដែលបង្ហាញពីព្រំប្រទល់ទីជំរាលនៃទីតាំងជិតមួយពីភពលោកដោយប្រើប្រាស់រូបភាពកម្ពស់មានភាពជាក់លាក់កំរិតខ្ពស់អេសអរធីអិម។ 

ទីជំរាល់ត្រូវបានពណ៌នាក្នុងទំរង់ដូចគ្នា ក្នុងមាត្រដ្ឋានខុសគ្នា និងមានឋានានុក្រមអនុបាស៊ីន ត្រូវបានបង្កើតឡើយដោយប្រើគោលការតូប៉ូឡូជីនៃប្រព័ន្ធPfafstetter (Verdin & Verdin 1999)។ លទ្ធផលជាពហុកោណគឺជាហាយដ្រូបាស៊ីននិងតំណាងអោយទិន្នន័យមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យហាយដ្រូបាស៊ីន។ 

មាន១២កំរិត។ កំរិត៣ តំណាងអោយប្រព័ន្ធទន្លេធំៗពីក្បាលទឹកមកដល់ឆ្នេរ។

ស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនី

ទិន្នន័យនេះផ្ទុកនូវស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីដែលកំពុងដ ំណើរការនិងកំពុងសាងសង់នៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេង្គ សំរាប់ប្រទេសកម្ពុជា រៀបចំដោយទន្លេអន្តរជាតិនិងបោះពុម្ភនៅឆ្នាំ មិថុនា២០១៤។ ទិន្នន័យទំនប់នេះប្រមូលពីប្រភពផ្សេងៗមានដូចជា៖ ប្រព័ន្ធទិន្នន័យអាងស្តុកទឹកអន្តរជាតិ, ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវកសិកម្មអន្តរជាតិ កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងស្តីអំពីទឹកនិងអាហារ-មេគង្គ(សំរាប់អាងទំនប់មេគង្គតែប៉ុណ្ណោះ), សារពើភណ្ឌទំប់ថ្នាក់ជាតិសហរដ្នអាមេរិច(អិនអាយឌី), ទិន្នន័យសារពើភណ្ឌទំនប់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗ, និងទិន្នន័យដើម្បប្រមូលដោយទន្លេអន្តរជាតិ។ 

អត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារនៅកម្ពុជា ជុំទី ៤ (២០១០)

Description សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នាអំពីកម្រិតនៃភាពក្រីក្រ (១, ២ ឬ ផ្សេងទៀត) ដែលគ្របដណ្តប់លើភូមិចំនួន ៦.៤១១ ក្នុងខេត្តចំនួន ១១។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ទទួលបានទិន្នន័យនេះក្នុងទម្រង់ជាវ៉ិចទ័រ ពីក្រុមការងារអាត់ត្លាស របស់អង្គការសង្រ្គោះសត្វព្រៃកម្ពុជា។
Source(s)
Date of data 08/01/0012
Completeness គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងភាពចប់សព្វគ្រប់ឡើយ
License CC-BY-4.0

ព័ត៌មានទូទៅអំពីលាសារៀន (២០១២)

Description សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​ទីតាំង​ និងឈ្មោះរបស់សាលារៀន ព្រមទាំងព័ត៌មានទូទៅផ្សេងៗទៀតដូចជា ចំនួនថ្នាក់ និងបន្ទប់រៀន ចំនួនបុគ្គលិកបង្រៀន និងបុគ្គលិកមិនបង្រៀន និងចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១២ ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ទិន្នន័យ​ ក៏បរិយាយ​ព័ត៌មាន​អំពី​សាលាម​ត្តេ​យ្យ​​ សាលា​បឋម​សិក្សា​ អនុ​វិទ្យាល័យ​ និង​វិទ្យាល័យ​ផងដែរ។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ទៅ​ស្ថាប័ន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិន្នន័យ​មនុស្សធម៌​ (HDX)​ ដោយ​ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​។​ ក្រុមការងារ​ទិន្នន័យ​និង​ផែនទី​របស់​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ប្រមូល​ទិន្នន័យ​នេះ​មក​ពី​គេហទំព័រ​របស់​ស្ថាប័ន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិន្នន័យ​មនុស្សធម៌​ (HDX)​ និង​បោះផ្សាយ​ជា​ថ្មី​នៅ​គេហទំព័រ​របស់​អូ​ឌី​ស៊ី​។​
Source(s) ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ ​អ៊ីមែល​:​ unocha@un.org​ គេហទំព័រ​:http://www.unocha.org/​ ​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​ អាសយដ្ឋាន​៖​ អគារ​លេខ​ ៨០​ មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ អ៊ីមែល​:​ info@moeys.gov.kh​ /​ webmaster@moeys.gov.kh​ ទូរស័ព្ទ​:+855​ 23​ 219​ 285​ គេហទំព័រ​:http://www.moeys.gov.kh/en/home.html​
Date of data 01/01/2012
Completeness មិនមានបញ្ហាដែលត្រូវបានដឹងថាអាចចោទមានជាមួយនឹងភាពពេញលេញនោះទេ។
License CC-BY-4.0

ព័ត៌មានទូទៅអំពីលាសារៀន (២០១២)

Description សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​ទីតាំង​ និងឈ្មោះរបស់សាលារៀន ព្រមទាំងព័ត៌មានទូទៅផ្សេងៗទៀតដូចជា ចំនួនថ្នាក់ និងបន្ទប់រៀន ចំនួនបុគ្គលិកបង្រៀន និងបុគ្គលិកមិនបង្រៀន និងចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១២ ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ទិន្នន័យ​ ក៏បរិយាយ​ព័ត៌មាន​អំពី​សាលាម​ត្តេ​យ្យ​​ សាលា​បឋម​សិក្សា​ អនុ​វិទ្យាល័យ​ និង​វិទ្យាល័យ​ផងដែរ។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ទៅ​ស្ថាប័ន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិន្នន័យ​មនុស្សធម៌​ (HDX)​ ដោយ​ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​។​ ក្រុមការងារ​ទិន្នន័យ​និង​ផែនទី​របស់​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ប្រមូល​ទិន្នន័យ​នេះ​មក​ពី​គេហទំព័រ​របស់​ស្ថាប័ន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិន្នន័យ​មនុស្សធម៌​ (HDX)​ និង​បោះផ្សាយ​ជា​ថ្មី​នៅ​គេហទំព័រ​របស់​អូ​ឌី​ស៊ី​។​
Source(s) ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ ​អ៊ីមែល​:​ unocha@un.org​ គេហទំព័រ​:http://www.unocha.org/​ ​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​ អាសយដ្ឋាន​៖​ អគារ​លេខ​ ៨០​ មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ អ៊ីមែល​:​ info@moeys.gov.kh​ /​ webmaster@moeys.gov.kh​ ទូរស័ព្ទ​:+855​ 23​ 219​ 285​ គេហទំព័រ​:http://www.moeys.gov.kh/en/home.html​
Date of data 01/01/2012
Completeness មិនមានបញ្ហាដែលត្រូវបានដឹងថាអាចចោទមានជាមួយនឹងភាពពេញលេញនោះទេ។
License CC-BY-4.0

ផ្លូវ

ផ្លូវធំៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ព្រៃកោងកាងនៅប្រទេសកម្ពុជា

ទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពីរបាយព្រៃកោងកាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយផ្អែកតាមរូបភាពផ្កាយរណប។

ករណីស្លាប់ និងរបួសដោយសារគ្រាប់មីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ERW (២០០៥-២០១៣)

Description បណ្តុំទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីព័ត៌មានអំពីទីតាំងនៃករណីស្លាប់ និងរបួសដែលបណ្តាលមកពីសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម (ERW) និងគ្រាប់មីន ពីឆ្នាំ ២០០៥ ដល់ឆ្នាំ ២០១៣ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ បន្ថែមពីនេះ វាក៏មានរួមបញ្ជូលទាំងចំនួនជនរងគ្រោះ (របួស, ដាច់អវៈយវៈ ឬស្លាប់) ពីករណីផ្ទុះនីមួយៗ ក៏ដូចជា ប្រភេទនៃការផ្ទុះនានាដូចជា៖ គ្រាប់កាំភ្លើងត្បាល់, កាំភ្លើងធំ, គ្រាប់បែកចង្កោម, មីនប្រឆាំងនឹងមនុស្ស និងមីនប្រឆាំងនឹងរថយន្ត និងផ្សេងៗទៀត។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានបោះផ្សាយដើមដោយប្រព័ន្ធព័ត៌មានជនរងគ្រោះកម្ពុជាដោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ERW (CMVIS) របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកំចាត់មីន និងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន (CMAA) ហើយវាត្រូវបានចូលរួមផ្តល់ដោយការិយាល័យសម្របសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ (OCHA) មករក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Humanitarian Data Exchange (HDX)។ ក្រុមការងារទិន្នន័យ និងផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) បានប្រមូលទិន្នន័យនេះជាទម្រង់ Shapefile ពីគេហទំព័រ HDX និងបោះផ្សាយទិន្នន័យនេះឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ។
Source(s) ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ ​អ៊ីមែល​:​ unocha@un.org​ គេហទំព័រ​:http://www.unocha.org/​ ​ អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកំចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីន​ អាសយដ្ឋាន​៖​ អាគារថ្មី, កែងផ្លូវ 273 & 516, ភូមិទួលគក, សង្កាត់ទួលសង្កែទី៤ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទូរស័ព្វ / ហ្វាក់: (+855) 23 880 462/ 228 265, អ៊ីមែល: info@cmaa.gov.kh, គេហទំព័រ: www.cmaa.gov.kh
Date of data 01/01/2013
Completeness
License CC-BY-4.0

តំបន់ការពារធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា​ (១៩៩៣-២០១៦)

Description សំណំុទិន្នន័យ​នេះ​ ប្រមូលផ្តុំ​ទិន្នន័យ​អំពី​តំបន់​ការពារ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ចំនួន​ ៥​ ប្រភេទ​ (​តំបន់ឧទ្យាន​ជាតិ​​ តំបន់​ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​​ តំបន់ការពារទេសភាព​​ តំបន់​ប្រើប្រាស់​ច្រើន​យ៉ាង តំបន់បេតិកភ័ណ្ឌធម្មជាតិ​ និង​ តំបន់​រ៉ា​ម​សារ​)​ ជាមួយនឹង​ កាលបរិច្ឆេទ​ នៃ​ការ​បង្កើត​ ចាប់ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៣​ ដល់​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ បច្ចុប្បន្ន​ ទិន្នន័យ​សម្រាប់​តំបន់​ស្នូល​នៃ​ឋបនីយ​ជីវ​មណ្ឌល​ ​ និង​ឧទ្យាន​ជាតិ​សមុទ្រ​ មិន​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទេ​។​ ដោយសារ​កង្វះ​ព័ត៌មាន​ដែល​អាច​រក​បានជា​សាធារណៈ​ ស្តី​ពី​តំបន់​គ្រប់គ្រង​ និង​ការ​ប្រែប្រួល​ស្ថានភាព​ នៃ​តំបន់​ការពារ​ សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ មិន​បាន​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួលទំហំ​នៃ​តំបន់​ទាំងនេះ​ទេ​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​មក​ពី​ទីភ្នាក់ងារ​រដ្ឋាភិបាល​ និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ ជា​ទម្រង់​ pdf​ and​ shapefile​ ។​ ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​យក​តាម​ប្រព័ន្ធ​គោល​ WGS​ 84,​ Zone​ 48N​។​
Source(s) រាជកិច្ចនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ ប្រកាស និង របាយការណ៍ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៦។ គេហទំព័រការពារភពផែនដី: http://www.protectedplanet.ne។
Date of data 10/04/15
Completeness ទិន្នន័យនេះ​ មាន​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មាន​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ ។​ ទិដ្ឋភាព​អភិវឌ្ឍន៍​តែងតែ​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជា​ប្រចាំ​ ហើយ​ក៏​មានការ​បង្កើត​ទិន្នន័យ​ថ្មី​បន្ថែម​សម្រាប់​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មិន​ទាន់​មាន​ ។​ ខណៈ​ពេល​ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​កំពុង​ខិតខំ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដើម្បី​ធានា​ថា​ ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៅ​លើ​ផែនទី​នេះ​មាន​ភាព​ជាក់លាក់​ និង​ទាន់សម័យ​,​ តំបន់​ការពារមួយ​ចំនួន​នៅ​លើ​ផែនទី​អាច​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ឬ​ត្រូវ​ដក​ចេញ​ នៅពេលផែនទីត្រូវបានបោះពុម្ព។​​ ដោយសារ​កង្វះ​ព័ត៌មាន​ដែល​អាច​រក​បានជា​សាធារណៈ​ ស្តី​ពី​តំបន់​គ្រប់គ្រង​ និង​ការ​ប្រែប្រួល​ស្ថានភាព​ នៃ​តំបន់​ការពារ​ សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ មិន​បាន​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួលទំហំ​នៃ​តំបន់​ទាំងនេះ​ទេ​។​
License CC-BY-4.0

តំបន់ការពារធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា​ (១៩៩៣-២០១៦)

Description សំណំុទិន្នន័យ​នេះ​ ប្រមូលផ្តុំ​ទិន្នន័យ​អំពី​តំបន់​ការពារ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ចំនួន​ ៥​ ប្រភេទ​ (​តំបន់ឧទ្យាន​ជាតិ​​ តំបន់​ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​​ តំបន់ការពារទេសភាព​​ តំបន់​ប្រើប្រាស់​ច្រើន​យ៉ាង តំបន់បេតិកភ័ណ្ឌធម្មជាតិ​ និង​ តំបន់​រ៉ា​ម​សារ​)​ ជាមួយនឹង​ កាលបរិច្ឆេទ​ នៃ​ការ​បង្កើត​ ចាប់ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៣​ ដល់​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ បច្ចុប្បន្ន​ ទិន្នន័យ​សម្រាប់​តំបន់​ស្នូល​នៃ​ឋបនីយ​ជីវ​មណ្ឌល​ ​ និង​ឧទ្យាន​ជាតិ​សមុទ្រ​ មិន​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទេ​។​ ដោយសារ​កង្វះ​ព័ត៌មាន​ដែល​អាច​រក​បានជា​សាធារណៈ​ ស្តី​ពី​តំបន់​គ្រប់គ្រង​ និង​ការ​ប្រែប្រួល​ស្ថានភាព​ នៃ​តំបន់​ការពារ​ សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ មិន​បាន​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួលទំហំ​នៃ​តំបន់​ទាំងនេះ​ទេ​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​មក​ពី​ទីភ្នាក់ងារ​រដ្ឋាភិបាល​ និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ ជា​ទម្រង់​ pdf​ and​ shapefile​ ។​ ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​យក​តាម​ប្រព័ន្ធ​គោល​ WGS​ 84,​ Zone​ 48N​។​
Source(s) រាជកិច្ចនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ ប្រកាស និង របាយការណ៍ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៦។ គេហទំព័រការពារភពផែនដី: http://www.protectedplanet.ne។
Date of data 10/04/15
Completeness ទិន្នន័យនេះ​ មាន​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មាន​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ ។​ ទិដ្ឋភាព​អភិវឌ្ឍន៍​តែងតែ​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជា​ប្រចាំ​ ហើយ​ក៏​មានការ​បង្កើត​ទិន្នន័យ​ថ្មី​បន្ថែម​សម្រាប់​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មិន​ទាន់​មាន​ ។​ ខណៈ​ពេល​ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​កំពុង​ខិតខំ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដើម្បី​ធានា​ថា​ ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៅ​លើ​ផែនទី​នេះ​មាន​ភាព​ជាក់លាក់​ និង​ទាន់សម័យ​,​ តំបន់​ការពារមួយ​ចំនួន​នៅ​លើ​ផែនទី​អាច​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ឬ​ត្រូវ​ដក​ចេញ​ នៅពេលផែនទីត្រូវបានបោះពុម្ព។​​ ដោយសារ​កង្វះ​ព័ត៌មាន​ដែល​អាច​រក​បានជា​សាធារណៈ​ ស្តី​ពី​តំបន់​គ្រប់គ្រង​ និង​ការ​ប្រែប្រួល​ស្ថានភាព​ នៃ​តំបន់​ការពារ​ សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ មិន​បាន​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួលទំហំ​នៃ​តំបន់​ទាំងនេះ​ទេ​។​
License CC-BY-4.0

តំបន់ការពារធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា​ (១៩៩៣-២០១៦)

Description សំណំុទិន្នន័យ​នេះ​ ប្រមូលផ្តុំ​ទិន្នន័យ​អំពី​តំបន់​ការពារ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ចំនួន​ ៥​ ប្រភេទ​ (​តំបន់ឧទ្យាន​ជាតិ​​ តំបន់​ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​​ តំបន់ការពារទេសភាព​​ តំបន់​ប្រើប្រាស់​ច្រើន​យ៉ាង តំបន់បេតិកភ័ណ្ឌធម្មជាតិ​ និង​ តំបន់​រ៉ា​ម​សារ​)​ ជាមួយនឹង​ កាលបរិច្ឆេទ​ នៃ​ការ​បង្កើត​ ចាប់ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៣​ ដល់​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ បច្ចុប្បន្ន​ ទិន្នន័យ​សម្រាប់​តំបន់​ស្នូល​នៃ​ឋបនីយ​ជីវ​មណ្ឌល​ ​ និង​ឧទ្យាន​ជាតិ​សមុទ្រ​ មិន​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទេ​។​ ដោយសារ​កង្វះ​ព័ត៌មាន​ដែល​អាច​រក​បានជា​សាធារណៈ​ ស្តី​ពី​តំបន់​គ្រប់គ្រង​ និង​ការ​ប្រែប្រួល​ស្ថានភាព​ នៃ​តំបន់​ការពារ​ សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ មិន​បាន​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួលទំហំ​នៃ​តំបន់​ទាំងនេះ​ទេ​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​មក​ពី​ទីភ្នាក់ងារ​រដ្ឋាភិបាល​ និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ ជា​ទម្រង់​ pdf​ and​ shapefile​ ។​ ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​យក​តាម​ប្រព័ន្ធ​គោល​ WGS​ 84,​ Zone​ 48N​។​
Source(s) រាជកិច្ចនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ ប្រកាស និង របាយការណ៍ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៦។ គេហទំព័រការពារភពផែនដី: http://www.protectedplanet.ne។
Date of data 10/04/15
Completeness ទិន្នន័យនេះ​ មាន​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មាន​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ ។​ ទិដ្ឋភាព​អភិវឌ្ឍន៍​តែងតែ​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជា​ប្រចាំ​ ហើយ​ក៏​មានការ​បង្កើត​ទិន្នន័យ​ថ្មី​បន្ថែម​សម្រាប់​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មិន​ទាន់​មាន​ ។​ ខណៈ​ពេល​ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​កំពុង​ខិតខំ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដើម្បី​ធានា​ថា​ ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៅ​លើ​ផែនទី​នេះ​មាន​ភាព​ជាក់លាក់​ និង​ទាន់សម័យ​,​ តំបន់​ការពារមួយ​ចំនួន​នៅ​លើ​ផែនទី​អាច​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ឬ​ត្រូវ​ដក​ចេញ​ នៅពេលផែនទីត្រូវបានបោះពុម្ព។​​ ដោយសារ​កង្វះ​ព័ត៌មាន​ដែល​អាច​រក​បានជា​សាធារណៈ​ ស្តី​ពី​តំបន់​គ្រប់គ្រង​ និង​ការ​ប្រែប្រួល​ស្ថានភាព​ នៃ​តំបន់​ការពារ​ សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ មិន​បាន​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួលទំហំ​នៃ​តំបន់​ទាំងនេះ​ទេ​។​
License CC-BY-4.0

គ្មានភស្តុតាងនៃការផ្លាស់ប្តូរ

អូឌីស៊ីពុំទាន់មានព័ត៌មានអំពីការប្រែប្រួល​ពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនេះទេ ចាប់តាំងពីរាជរដ្ឋាភិបាលបាន​ផ្តល់អាជ្ញា​ប័ណ្ណជា​លើក​ដំបូង។

ប្លុកប្រេងនិងឧស្ម័ន

ទិន្នន័យនេះប្រមូលផ្តុំទៅដោយពត៌មាននិងទីតាំងនៃប្លុកប្រេងនិងឧស្ម័ន។​

មន្ទីរពេទ្យ៖ប្រទេសកម្ពុជា(២០១០)

Description សំណំុទិន្នន័យ​នេះ​ មាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​មណ្ឌល​សុខភាព​ ដូច​ជា​ ប៉ុស្តិ៍​សុខភាព​ មណ្ឌល​សុខភាព​ មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​ និង​ស្រុក​ប្រតិបត្តិ​ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ក្រសួងសុខាភិបាល​ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ទៅ​ស្ថាប័ន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិន្នន័យ​មនុស្សធម៌​ (HDX)​ ដោយ​ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​។​ ក្រុមការងារ​ទិន្នន័យ​និង​ផែនទី​របស់​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ប្រមូល​ទិន្នន័យ​នេះ​មក​ពី​គេហទំព័រ​របស់​ស្ថាប័ន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិន្នន័យ​មនុស្សធម៌​ (HDX)​ និង​បោះផ្សាយ​ជា​ថ្មី​នៅ​គេហទំព័រ​របស់​អូ​ឌី​ស៊ី​។​
Source(s) ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ ​អ៊ីមែល​:​ unocha@un.org​ គេហទំព័រ​:http://www.unocha.org/​ ​ ក្រសួង​សុខាភិបាល​ អគារលេខ១៥១-១៥៣ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ ទូរសារ:+855 23 426 034/884 909. ​ទូរស័ព្ទ​: +855 722 933
Date of data 01/01/2010
Completeness មិនមានបញ្ហាដែលត្រូវបានដឹងថាអាចចោទមានជាមួយនឹងភាពពេញលេញនោះទេ។
License CC-BY-4.0

អាជ្ញាប័ណ្ណរ៉ែនៅកម្ពុជា (១៩៩៥-២០១៤)

Description សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ ពិពណ៌នា​អំពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​រ៉ែ​នៅ​កម្ពុជា​ពី​ឆ្នាំ​ ១៩៩៥​ ដល់​ ២០១៤​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​ចងក្រង​មក​ពី​ប្រភព​ផ្សេងៗ​គ្នា​ជា​ច្រើន​ ដូច​ជា​ឯកសារ​រដ្ឋាភិបាល​ សារព័ត៌មាន​ ទិន្នន័យ​ក្រុមហ៊ុន​ របាយការណ៍​របស់​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ និង​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ផ្សេង​ទៀត​ ក្រោម​ទម្រង់​ជា​ pdf​ និង​ shapefile​ ។​ ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​យក​តាម​ប្រព័ន្ធ​គោល​ WGS​ 84,​ Zone​ 48N​។​
Source(s) សំណុំ​ទិន្នន័យ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​រ៉ែ​ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មាន​ គឺ​យក​ចេញ​មក​ពី​ប្រភព​ផ្សេងៗ​ដូច​ជា​៖ -​ ប្រកាស​ពី​ឆ្នាំ​ ១៩៩៥-១៩៩៧​ ដកស្រង់​ចេញពី​ រាជកិច្ច​ -​ អាជ្ញាប័ណ្ណ​រ៉ែ​ ២០០៨-២០១២​ របស់​ក្រសួង​ឩ​ស្សា​ហ​កម្ម​ រ៉ែ​ និង​ថាមពល​ -​ ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ (​ទិន្នន័យ​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ទាញ​ចេញ​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៤​ និង​ ២០១៦)​ -​ តារាង​ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​ ឆ្នាំ​ ២០១២​ របស់​វេទិការ​នៃ​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ ស្តី​ពី​កម្ពុជា​ -​ គេហទំព័រ​ទិន្នន័យ​ក្រុមហ៊ុន​ -​ FA​ website's​ TWG​ -​ F&E៖​ បញ្ជី​ទីតាំង​ដី​សម្រាប់​តំបន់​រ៉ែ​ ឆ្នាំ​ ២០០៥ -​ របាយការណ៍​ ឆ្នាំ​ ២០១២​ របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Transol​ Corporation៖​ កម្ពុជា​ -​ ទទួល​បាន​គម្រោង​ថ្មី​ ១០០%​ នៅ​អណ្តូង​បរ​ -​ តារាង​ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​នៅ​កម្ពុជា​ ដែល​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​នៅ​ខែ​ មិថុនា​ ២០១២​ ដោយ​ EISEI -​ គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ​ 2013​ ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​ 26​ បាន​ចូល​ទៅ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​រ៉ែ​នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ​"​ ដោយ​ដកស្រង់​ចេញពី​ Cambodia​ Express​ News​ (CEN),​ ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​ មិថុនា​ ២០១៤​ -​ ក្រុមហ៊ុន​ ចំនួន​ 16​ កំពុង​រុករក​រ៉ែ​លោហៈ​ក្រោម​ដី​នៅ​ខេត្តឧត្តរមានជ័យ​ ដោយ​ដកស្រង់​ចេញពី​ កោះសន្តិភាព​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​ វិច្ឆិកា​ ២០១៣​ -​ ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​ចិន​ គ្រោង​ទាញ​យក​រ៉ែ​នៅ​សៀមរាប​ ដោយ​ដកស្រង់​ចេញពី​ ឌឹ​ខេ​ម​បូ​ឌា​ដេ​លី​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៣,​ និង​ -​ របាយការណ៍​ឆ្នាំ​ ២០០៩​ របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Mitsui​ Mineral​ Development​ Engineering​ Co.,​ Ltd៖​ ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​លើ​ផែនការមេ​ដើម្បី​លើកកំពស់​ឩ​ស្សា​ហ​កម្ម​រ៉ែ​ នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​
Date of data 11/01/2011
Completeness ផែនទី​អន្តរ​កម្មនេះ​មាន​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មាន​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ ។​ គម្រោង​ ឬ​តំបន់​ដែល​មាន​ព្រំប្រទល់​ជាក់លាក់​ ត្រូវ​បាន​គូស​ជា​ពហុកោណ​ ហើយ​ចំណែក​គម្រោង​ ឬ​តំបន់​ដែល​គ្មាន​ព្រំប្រទល់​ជាក់លាក់​ ត្រូវ​បាន​គូស​ជា​ចំនុច​ នៅ​លើ​ផែនទី​ ។​ ចំនុច​ទាំងនេះ​ត្រូវ​ដាក់​នៅ​ចំ​ចំនុចកណ្តាល​នៃ​តំបន់​ភូមិសាស្ត្រ​ដែល​គ្មាន​ព្រំប្រទល់​ជាក់លាក់​ ដោយ​មិន​តំណាង​ឲ្យ​តំបន់​ជាក់លាក់​ណាមួយ​ឡើយ​ ។​ ទិដ្ឋភាព​អភិវឌ្ឍន៍​តែងតែ​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជា​ប្រចាំ​ ហើយ​ក៏​មានការ​បង្កើត​ទិន្នន័យ​ថ្មី​បន្ថែម​សម្រាប់​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មិន​ទាន់​មាន​ ។​ ខណៈ​ពេល​ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​កំពុង​ខិតខំ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដើម្បី​ធានា​ថា​ ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៅ​លើ​ផែនទី​នេះ​មាន​ភាព​ជាក់លាក់​ និង​ទាន់សម័យ​,​ ក៏​មាន​គម្រោង​ ឬ​តំបន់​មួយ​ចំនួន​នៅ​លើ​ផែនទី​អាច​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ឬ​ត្រូវ​ដក​ចេញ​ ។​ បន្ថែម​លើ​នេះ​ ការ​បង្កើត​ទិន្នន័យ​ថ្មី​អាច​ត្រូវ​បាន​យល់ព្រម​ តែ​មិន​ទាន់​បាន​ដាក់​អោយ​ប្រើប្រាស់​ជា​សារ​ធារ​ណៈ​ ។​
License CC-BY-4.0

បណ្តាញផ្លូវនិងផ្លូវដែកនៅកម្ពុជា (២០១២-២០១៦)

Description ទិន្នន័យបណ្តាញផ្លូវត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Open Street Map។ ក្រុមការងារផែនទីនិងទិន្នន័យបានទាញយកទិន្នន័យនេះក្នុងទំរង់ជាវ៊ិចទ័រ។ លើសពីនេះទៅទៀត ទិន្នន័យពហុខ្សែរកាច់ទំរង់ជាវ៉ិចទ័រ នៃបណ្តាញផ្លូវដែកនៅកម្ពុជា ដែលបានពីអង្គការសង្រោះសត្វព្រៃកម្ពុជា (SCW) ​វាបង្ហាញពីស្ថានភាពនៃបណ្តាញផ្លូវដែកដូចជាផ្លូវដែលមានស្រាប់, ផ្លូវថ្មីដែលមានគ្រោងទុក។
Source(s) Open Street Map, www.openstreetmap.org អង្គការសង្រោះសត្វព្រៃកម្ពុជា (SCW) ផែនទីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងបរិស្ថាន បោះពុម្ភជាលើកទី២ ឆ្នាំ២០១៤ បោះពុម្ភដោយ អារុណាធិចណូឡូជី ដែលមានអាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ417 មហាវិថី ព្រះសីសុវត្តិ សង្កាត់ចតុមុខ,រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទូរស័ព្វ: +855 (0)23 215 231 ហ្វាក់: +855 (0)23 215 234 អ៊ីមែល: info.aruna@arunatechnology.com
Date of data 01/02/2012
Completeness
License CC-BY-4.0

ព័ត៌មានទូទៅអំពីលាសារៀន (២០១២)

Description សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​ទីតាំង​ និងឈ្មោះរបស់សាលារៀន ព្រមទាំងព័ត៌មានទូទៅផ្សេងៗទៀតដូចជា ចំនួនថ្នាក់ និងបន្ទប់រៀន ចំនួនបុគ្គលិកបង្រៀន និងបុគ្គលិកមិនបង្រៀន និងចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១២ ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ទិន្នន័យ​ ក៏បរិយាយ​ព័ត៌មាន​អំពី​សាលាម​ត្តេ​យ្យ​​ សាលា​បឋម​សិក្សា​ អនុ​វិទ្យាល័យ​ និង​វិទ្យាល័យ​ផងដែរ។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ទៅ​ស្ថាប័ន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិន្នន័យ​មនុស្សធម៌​ (HDX)​ ដោយ​ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​។​ ក្រុមការងារ​ទិន្នន័យ​និង​ផែនទី​របស់​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ប្រមូល​ទិន្នន័យ​នេះ​មក​ពី​គេហទំព័រ​របស់​ស្ថាប័ន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិន្នន័យ​មនុស្សធម៌​ (HDX)​ និង​បោះផ្សាយ​ជា​ថ្មី​នៅ​គេហទំព័រ​របស់​អូ​ឌី​ស៊ី​។​
Source(s) ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ ​អ៊ីមែល​:​ unocha@un.org​ គេហទំព័រ​:http://www.unocha.org/​ ​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​ អាសយដ្ឋាន​៖​ អគារ​លេខ​ ៨០​ មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ អ៊ីមែល​:​ info@moeys.gov.kh​ /​ webmaster@moeys.gov.kh​ ទូរស័ព្ទ​:+855​ 23​ 219​ 285​ គេហទំព័រ​:http://www.moeys.gov.kh/en/home.html​
Date of data 01/01/2012
Completeness មិនមានបញ្ហាដែលត្រូវបានដឹងថាអាចចោទមានជាមួយនឹងភាពពេញលេញនោះទេ។
License CC-BY-4.0

ព័ត៌មានទូទៅអំពីលាសារៀន (២០១២)

Description សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​ទីតាំង​ និងឈ្មោះរបស់សាលារៀន ព្រមទាំងព័ត៌មានទូទៅផ្សេងៗទៀតដូចជា ចំនួនថ្នាក់ និងបន្ទប់រៀន ចំនួនបុគ្គលិកបង្រៀន និងបុគ្គលិកមិនបង្រៀន និងចំនួនសិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនសរុបសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១២ ​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ទិន្នន័យ​ ក៏បរិយាយ​ព័ត៌មាន​អំពី​សាលាម​ត្តេ​យ្យ​​ សាលា​បឋម​សិក្សា​ អនុ​វិទ្យាល័យ​ និង​វិទ្យាល័យ​ផងដែរ។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ទៅ​ស្ថាប័ន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិន្នន័យ​មនុស្សធម៌​ (HDX)​ ដោយ​ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​។​ ក្រុមការងារ​ទិន្នន័យ​និង​ផែនទី​របស់​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ប្រមូល​ទិន្នន័យ​នេះ​មក​ពី​គេហទំព័រ​របស់​ស្ថាប័ន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិន្នន័យ​មនុស្សធម៌​ (HDX)​ និង​បោះផ្សាយ​ជា​ថ្មី​នៅ​គេហទំព័រ​របស់​អូ​ឌី​ស៊ី​។​
Source(s) ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ ​អ៊ីមែល​:​ unocha@un.org​ គេហទំព័រ​:http://www.unocha.org/​ ​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​ អាសយដ្ឋាន​៖​ អគារ​លេខ​ ៨០​ មហាវិថី​ព្រះ​នរោត្តម​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ អ៊ីមែល​:​ info@moeys.gov.kh​ /​ webmaster@moeys.gov.kh​ ទូរស័ព្ទ​:+855​ 23​ 219​ 285​ គេហទំព័រ​:http://www.moeys.gov.kh/en/home.html​
Date of data 01/01/2012
Completeness មិនមានបញ្ហាដែលត្រូវបានដឹងថាអាចចោទមានជាមួយនឹងភាពពេញលេញនោះទេ។
License CC-BY-4.0

តំបន់ការពារធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា​ (១៩៩៣-២០១៦)

Description សំណំុទិន្នន័យ​នេះ​ ប្រមូលផ្តុំ​ទិន្នន័យ​អំពី​តំបន់​ការពារ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ចំនួន​ ៥​ ប្រភេទ​ (​តំបន់ឧទ្យាន​ជាតិ​​ តំបន់​ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​​ តំបន់ការពារទេសភាព​​ តំបន់​ប្រើប្រាស់​ច្រើន​យ៉ាង តំបន់បេតិកភ័ណ្ឌធម្មជាតិ​ និង​ តំបន់​រ៉ា​ម​សារ​)​ ជាមួយនឹង​ កាលបរិច្ឆេទ​ នៃ​ការ​បង្កើត​ ចាប់ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៣​ ដល់​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ បច្ចុប្បន្ន​ ទិន្នន័យ​សម្រាប់​តំបន់​ស្នូល​នៃ​ឋបនីយ​ជីវ​មណ្ឌល​ ​ និង​ឧទ្យាន​ជាតិ​សមុទ្រ​ មិន​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទេ​។​ ដោយសារ​កង្វះ​ព័ត៌មាន​ដែល​អាច​រក​បានជា​សាធារណៈ​ ស្តី​ពី​តំបន់​គ្រប់គ្រង​ និង​ការ​ប្រែប្រួល​ស្ថានភាព​ នៃ​តំបន់​ការពារ​ សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ មិន​បាន​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួលទំហំ​នៃ​តំបន់​ទាំងនេះ​ទេ​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​មក​ពី​ទីភ្នាក់ងារ​រដ្ឋាភិបាល​ និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ ជា​ទម្រង់​ pdf​ and​ shapefile​ ។​ ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​យក​តាម​ប្រព័ន្ធ​គោល​ WGS​ 84,​ Zone​ 48N​។​
Source(s) រាជកិច្ចនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ ប្រកាស និង របាយការណ៍ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៦។ គេហទំព័រការពារភពផែនដី: http://www.protectedplanet.ne។
Date of data 10/04/15
Completeness ទិន្នន័យនេះ​ មាន​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មាន​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ ។​ ទិដ្ឋភាព​អភិវឌ្ឍន៍​តែងតែ​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជា​ប្រចាំ​ ហើយ​ក៏​មានការ​បង្កើត​ទិន្នន័យ​ថ្មី​បន្ថែម​សម្រាប់​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មិន​ទាន់​មាន​ ។​ ខណៈ​ពេល​ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​កំពុង​ខិតខំ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដើម្បី​ធានា​ថា​ ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៅ​លើ​ផែនទី​នេះ​មាន​ភាព​ជាក់លាក់​ និង​ទាន់សម័យ​,​ តំបន់​ការពារមួយ​ចំនួន​នៅ​លើ​ផែនទី​អាច​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ឬ​ត្រូវ​ដក​ចេញ​ នៅពេលផែនទីត្រូវបានបោះពុម្ព។​​ ដោយសារ​កង្វះ​ព័ត៌មាន​ដែល​អាច​រក​បានជា​សាធារណៈ​ ស្តី​ពី​តំបន់​គ្រប់គ្រង​ និង​ការ​ប្រែប្រួល​ស្ថានភាព​ នៃ​តំបន់​ការពារ​ សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ មិន​បាន​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួលទំហំ​នៃ​តំបន់​ទាំងនេះ​ទេ​។​
License CC-BY-4.0

ផែនទីគោល៖ ប្រទេសកម្ពុជា (២០១៤)

Description ទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលកម្រិតខេត្ត ស្រុក និងឃុំ ដែលផ្តល់ដោយ ការិយាល័យសម្របសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ (OCHA) មករក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធ Humanitarian Data Exchange (HDX)។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានយកពីអគ្គនាយកដ្ឋានភូមិសាស្ត្រនៃក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ និងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្រៅផ្លូវការនៅឆ្នាំ២០១៤ដោយយោងតាម អនុក្រឹត្យស្តីពីការកែសម្រួល ឬបង្កើតខ្សែព្រំប្រទល់។ ការផ្លាស់ប្តូរចុងក្រោយគឺការបន្ថែមខេត្តត្បូងឃ្មុំ និង ស្រុក ឃុំផ្សេងៗ។
Source(s) ការិយាល័យសម្របសម្រួលការងារមនុស្សធម៌ រក្សាទុកទិន្នន័យនៅលើ គេហទំព័រHDX: - កម្រិត ១៖ https://data.humdata.org/dataset/cambodia-admin-level-1-boundaries - កម្រិត ២៖ https://data.humdata.org/dataset/cambodia-admin-level-2-boundaries - កម្រិត ៣៖ https://data.humdata.org/dataset/cambodia-admin-level-3-boundaries
Date of data 10/14/2014
Completeness អូឌីស៊ីមិនធានា ឬបកស្រាយក្នុងភាពជាក់ស្តែងឬ ក្របខណ្ឌច្បាប់ សំរាប់បង្ហាញពីភាពទៀងទាត់ ភាពចប់សព្វគ្រប់ ឬភាពសមស្របពីទិន្នន័យ សម្ភារៈ ឯកសារ ឬទិន្នន័យយោងដែលបានផ្តល់អោយនោះទេ។
License CC-BY-4.0

ស្ថានីយវិទ្យុនៅកម្ពុជា

Description សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នានូវព័ត៌មានអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្រាប់ខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមការងារគូសផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ បានប្រមូលទិន្នន័យនេះ ក្នុងទម្រង់ជារូបភាពពីគេហទំព័រ fmscan.org។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។
Source(s)
Date of data 11/01/2011
Completeness គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការចប់សព្វគ្រប់ឡើយ
License unspecified

ស្ថានីយវិទ្យុនៅកម្ពុជា

Description សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នានូវព័ត៌មានអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្រាប់ខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមការងារគូសផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ បានប្រមូលទិន្នន័យនេះ ក្នុងទម្រង់ជារូបភាពពីគេហទំព័រ fmscan.org។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។
Source(s)
Date of data 11/01/2011
Completeness គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការចប់សព្វគ្រប់ឡើយ
License unspecified

ស្ថានីយវិទ្យុនៅកម្ពុជា

Description សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នានូវព័ត៌មានអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្រាប់ខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមការងារគូសផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ បានប្រមូលទិន្នន័យនេះ ក្នុងទម្រង់ជារូបភាពពីគេហទំព័រ fmscan.org។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។
Source(s)
Date of data 11/01/2011
Completeness គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការចប់សព្វគ្រប់ឡើយ
License unspecified

ស្ថានីយវិទ្យុនៅកម្ពុជា

Description សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នានូវព័ត៌មានអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្រាប់ខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមការងារគូសផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ បានប្រមូលទិន្នន័យនេះ ក្នុងទម្រង់ជារូបភាពពីគេហទំព័រ fmscan.org។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។
Source(s)
Date of data 11/01/2011
Completeness គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការចប់សព្វគ្រប់ឡើយ
License unspecified

ស្ថានីយវិទ្យុនៅកម្ពុជា

Description សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នានូវព័ត៌មានអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្រាប់ខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមការងារគូសផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ បានប្រមូលទិន្នន័យនេះ ក្នុងទម្រង់ជារូបភាពពីគេហទំព័រ fmscan.org។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។
Source(s)
Date of data 11/01/2011
Completeness គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការចប់សព្វគ្រប់ឡើយ
License unspecified

ស្ថានីយវិទ្យុនៅកម្ពុជា

Description សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នានូវព័ត៌មានអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្រាប់ខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមការងារគូសផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ បានប្រមូលទិន្នន័យនេះ ក្នុងទម្រង់ជារូបភាពពីគេហទំព័រ fmscan.org។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។
Source(s)
Date of data 11/01/2011
Completeness គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការចប់សព្វគ្រប់ឡើយ
License unspecified

ស្ថានីយវិទ្យុនៅកម្ពុជា

Description សំណុំទិន្នន័យនេះ ពិពណ៌នានូវព័ត៌មានអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្រាប់ខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមការងារគូសផែនទីរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ បានប្រមូលទិន្នន័យនេះ ក្នុងទម្រង់ជារូបភាពពីគេហទំព័រ fmscan.org។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។
Source(s)
Date of data 11/01/2011
Completeness គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការចប់សព្វគ្រប់ឡើយ
License unspecified

ផ្លូវរថភ្លើង

ទិន្នន័យវ៉ិចទ័របង្ហាញពីផ្លូវរថភ្លើងដែលមានស្រាប់ កំពុងតែសាងសង់និងផែនការនៃការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

តំបន់ការពារធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជា​ (១៩៩៣-២០១៦)

Description សំណំុទិន្នន័យ​នេះ​ ប្រមូលផ្តុំ​ទិន្នន័យ​អំពី​តំបន់​ការពារ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ចំនួន​ ៥​ ប្រភេទ​ (​តំបន់ឧទ្យាន​ជាតិ​​ តំបន់​ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​​ តំបន់ការពារទេសភាព​​ តំបន់​ប្រើប្រាស់​ច្រើន​យ៉ាង តំបន់បេតិកភ័ណ្ឌធម្មជាតិ​ និង​ តំបន់​រ៉ា​ម​សារ​)​ ជាមួយនឹង​ កាលបរិច្ឆេទ​ នៃ​ការ​បង្កើត​ ចាប់ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៣​ ដល់​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ បច្ចុប្បន្ន​ ទិន្នន័យ​សម្រាប់​តំបន់​ស្នូល​នៃ​ឋបនីយ​ជីវ​មណ្ឌល​ ​ និង​ឧទ្យាន​ជាតិ​សមុទ្រ​ មិន​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទេ​។​ ដោយសារ​កង្វះ​ព័ត៌មាន​ដែល​អាច​រក​បានជា​សាធារណៈ​ ស្តី​ពី​តំបន់​គ្រប់គ្រង​ និង​ការ​ប្រែប្រួល​ស្ថានភាព​ នៃ​តំបន់​ការពារ​ សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ មិន​បាន​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួលទំហំ​នៃ​តំបន់​ទាំងនេះ​ទេ​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​មក​ពី​ទីភ្នាក់ងារ​រដ្ឋាភិបាល​ និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ ជា​ទម្រង់​ pdf​ and​ shapefile​ ។​ ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​យក​តាម​ប្រព័ន្ធ​គោល​ WGS​ 84,​ Zone​ 48N​។​
Source(s) រាជកិច្ចនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាព្រះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹត្យ ប្រកាស និង របាយការណ៍ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៦។ គេហទំព័រការពារភពផែនដី: http://www.protectedplanet.ne។
Date of data 10/04/15
Completeness ទិន្នន័យនេះ​ មាន​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មាន​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ ។​ ទិដ្ឋភាព​អភិវឌ្ឍន៍​តែងតែ​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជា​ប្រចាំ​ ហើយ​ក៏​មានការ​បង្កើត​ទិន្នន័យ​ថ្មី​បន្ថែម​សម្រាប់​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មិន​ទាន់​មាន​ ។​ ខណៈ​ពេល​ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​កំពុង​ខិតខំ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដើម្បី​ធានា​ថា​ ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៅ​លើ​ផែនទី​នេះ​មាន​ភាព​ជាក់លាក់​ និង​ទាន់សម័យ​,​ តំបន់​ការពារមួយ​ចំនួន​នៅ​លើ​ផែនទី​អាច​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ឬ​ត្រូវ​ដក​ចេញ​ នៅពេលផែនទីត្រូវបានបោះពុម្ព។​​ ដោយសារ​កង្វះ​ព័ត៌មាន​ដែល​អាច​រក​បានជា​សាធារណៈ​ ស្តី​ពី​តំបន់​គ្រប់គ្រង​ និង​ការ​ប្រែប្រួល​ស្ថានភាព​ នៃ​តំបន់​ការពារ​ សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ មិន​បាន​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ការ​កែសម្រួលទំហំ​នៃ​តំបន់​ទាំងនេះ​ទេ​។​
License CC-BY-4.0

មន្ទីរពេទ្យ៖ប្រទេសកម្ពុជា(២០១០)

Description សំណំុទិន្នន័យ​នេះ​ មាន​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​មណ្ឌល​សុខភាព​ ដូច​ជា​ ប៉ុស្តិ៍​សុខភាព​ មណ្ឌល​សុខភាព​ មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​ និង​ស្រុក​ប្រតិបត្តិ​ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ក្រសួងសុខាភិបាល​ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឲ្យ​ទៅ​ស្ថាប័ន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិន្នន័យ​មនុស្សធម៌​ (HDX)​ ដោយ​ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​។​ ក្រុមការងារ​ទិន្នន័យ​និង​ផែនទី​របស់​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ប្រមូល​ទិន្នន័យ​នេះ​មក​ពី​គេហទំព័រ​របស់​ស្ថាប័ន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទិន្នន័យ​មនុស្សធម៌​ (HDX)​ និង​បោះផ្សាយ​ជា​ថ្មី​នៅ​គេហទំព័រ​របស់​អូ​ឌី​ស៊ី​។​
Source(s) ការិយាល័យ​សម្របសម្រួល​កិច្ចការ​មនុស្សធម៌​ (OCHA)​ ​អ៊ីមែល​:​ unocha@un.org​ គេហទំព័រ​:http://www.unocha.org/​ ​ ក្រសួង​សុខាភិបាល​ អគារលេខ១៥១-១៥៣ មហាវិថីកម្ពុជាក្រោម​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ ទូរសារ:+855 23 426 034/884 909. ​ទូរស័ព្ទ​: +855 722 933
Date of data 01/01/2010
Completeness មិនមានបញ្ហាដែលត្រូវបានដឹងថាអាចចោទមានជាមួយនឹងភាពពេញលេញនោះទេ។
License CC-BY-4.0

ដី​សមូហភាព​សហគមន៍​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ដែល​បាន​ចុះបញ្ជី​

បណ្តុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកព័ត៌មានស្តីពីបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៃសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលបានចុះបញ្ជី និងចេញបណ្ណឱ្យដោយក្រសួងគ្រប់គ្រងដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ពីឆ្នាំ ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ ២០១៥ ដែលការចុះបញ្ជីនេះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី រតនៈគិរី និង ក្រចេះ។ បណ្ណកម្មសិទ្ធិដីសមូហភាពត្រូវបានចែកជូនសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្រឹង ទំពួន និងព្នង ហើយទំហំផ្ទៃដីលាតសន្ធឹងសរុបមាន ៧,៧៩២.៤៧ ហិកតា។

អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី

Description ទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីអាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនីនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៩ដល់ឆ្នាំ២០១០។ទីន្នន័យនេះត្រូវបានប្រមូលពីប្រភពជាច្រើនដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងទំរង់ជាPDF ដោយអ្នកគូសផែនទីនៅអូឌីស៊ី។ទិន្នន័យភូមិសាស្ត្រនេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកូអរដោណេ WGS 84, Zone 48ភាគខាងជើង។
Source(s) អារុណាថិចណូឡូជី.ការវាយតម្លៃបែបរហ័សអំពីព្រៃឡង់. 2009. គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ. ព័ត៌មានស្តីពីគម្រោងដែលបានស្នើរសុំការអភិវឌ្ឍចំនួន ១២លើតួទន្លេផ្នែកខាងក្រោមនៃអាងទន្លេមេគង្គ.2010 ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី (ADB). របាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីការសិក្សាពីអាងស្តុកទឹក. 1999
Date of data 01/03/2011
Completeness សំណំុទិន្នន័យនេះ​ មាន​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មាន​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ ។​ ខណៈ​ពេល​ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​កំពុង​ខិតខំ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដើម្បី​ធានា​ថា​ ទិន្នន័យ និងផែនទីនេះ​មាន​ភាព​ជាក់លាក់​ និង​ទាន់សម័យ​ ព័ត៌មានខ្លះអំពីអាងស្តុកទឹកប្រហែលជាបានប្រែប្រួល តាំងពីពេលដែលសំណំុទិន្នន័យនិងផែនទីនេះ ត្រូវបានចេញផ្សាយមកម្លេះ។ បន្ថែម​លើ​នេះ​ អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនីថ្មីៗទៀត ដែលមិនទាន់បានបញ្ចូលក្នុងសំណំុទិន្នន័យនេះ ប្រហែលជាត្រូវបានយល់ព្រម និងបង្កើតឡើង។
License unspecified

ដកហូត

សម្បទាន​ដីសេដ្ឋ​កិច្ច​នេះ ត្រូវ​បាន​លុប​ចោល​ដោយ​មាន ឬ​គ្មាន​ការ​កាត់​បន្ថយ​ទំ​​ហំ​ដី​ពីមុន។

បណ្តាញផ្លូវ និងផ្លូវដែក និងដង់ស៊ីតេផ្សារ

Description ប្រព័ន្ធទិន្នន័យឃុំ/សង្កាត់នេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ គណៈកម្មាធិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប)។ ទិន្នន័យដែលដកស្រង់ចេញពីប្រព័ន្ធទិន្នន័យនេះមាន៖ បណ្តាញផ្លូវ និងផ្លូវដែក ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងទិន្នន័យដង់ស៊ីតេផ្សារ។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ទទួលបានទិន្នន័យទម្រង់ជាវ៉ិចទ័រ និងរ៉ាស្ទើ ពីក្រុមការងារអាត់ត្លាស របស់អង្គការសង្គ្រោះសត្វព្រៃកម្ពុជា។
Source(s) National Committee for Sub-National Democratic Development, Royal Government of Cambodia. Commune Database 2011. Phnom Penh, 2011. Save Cambodia's Wildlife. In Atlas of Cambodia: maps on socio-economic development and environment. Second ed. Phnom Penh, 2014. Print. Aruna Technology Ltd 417 Sisowath Blvd, Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh, Cambodia Land Line: +855 (0)23 215 231 Fax: +855 (0)23 215 234 Email: info.aruna@arunatechnology.com
Date of data 01/03/0011
Completeness អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍមិនបានផ្តល់ទិន្នន័យឃុំ/សង្កាត់ពេញលេញសម្រាប់សាធារណៈជនប្រើប្រាស់ឡើយ ព្រោះមិនទាន់រួចរាល់ ហើយអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍគ្មានព័ត៌មានអំពីទិន្នន័យនេះគ្រប់គ្រាន់។.
License CC-BY-4.0

ទន្លេ

ទិន្នន័យពហុខ្សែរប្រភេទវ៉ិចទ័រនៅកម្ពុជា។ ពត៌មាន មានដូចជា ឈ្មោះទន្លេ, ឈ្មោះអាង(ទន្លេ), ឈ្មោះអនុអាង(ទន្លេ), និងលេខរង្វាស់ដៃដងទន្លេ។

 

ផែសមុទ្រ

ទិន្នន័យផែសមុទ្រនៅប្រទេសកម្ពូជាមានពត៌មានដូចជាឈ្មោះ និងទីតាំង។

អាជ្ញាប័ណ្ណរ៉ែនៅកម្ពុជា (១៩៩៥-២០១៤)

Description សំណុំ​ទិន្នន័យ​នេះ​ ពិពណ៌នា​អំពី​ការ​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​រ៉ែ​នៅ​កម្ពុជា​ពី​ឆ្នាំ​ ១៩៩៥​ ដល់​ ២០១៤​។​ ទិន្នន័យ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​ចងក្រង​មក​ពី​ប្រភព​ផ្សេងៗ​គ្នា​ជា​ច្រើន​ ដូច​ជា​ឯកសារ​រដ្ឋាភិបាល​ សារព័ត៌មាន​ ទិន្នន័យ​ក្រុមហ៊ុន​ របាយការណ៍​របស់​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ និង​ឯកសារ​បោះពុម្ពផ្សាយ​ផ្សេង​ទៀត​ ក្រោម​ទម្រង់​ជា​ pdf​ និង​ shapefile​ ។​ ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​យក​តាម​ប្រព័ន្ធ​គោល​ WGS​ 84,​ Zone​ 48N​។​
Source(s) សំណុំ​ទិន្នន័យ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​រ៉ែ​ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មាន​ គឺ​យក​ចេញ​មក​ពី​ប្រភព​ផ្សេងៗ​ដូច​ជា​៖ -​ ប្រកាស​ពី​ឆ្នាំ​ ១៩៩៥-១៩៩៧​ ដកស្រង់​ចេញពី​ រាជកិច្ច​ -​ អាជ្ញាប័ណ្ណ​រ៉ែ​ ២០០៨-២០១២​ របស់​ក្រសួង​ឩ​ស្សា​ហ​កម្ម​ រ៉ែ​ និង​ថាមពល​ -​ ទិន្នន័យ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ (​ទិន្នន័យ​ទាំងនេះ​ត្រូវ​បាន​ទាញ​ចេញ​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៤​ និង​ ២០១៦)​ -​ តារាង​ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​ ឆ្នាំ​ ២០១២​ របស់​វេទិការ​នៃ​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល​ ស្តី​ពី​កម្ពុជា​ -​ គេហទំព័រ​ទិន្នន័យ​ក្រុមហ៊ុន​ -​ FA​ website's​ TWG​ -​ F&E៖​ បញ្ជី​ទីតាំង​ដី​សម្រាប់​តំបន់​រ៉ែ​ ឆ្នាំ​ ២០០៥ -​ របាយការណ៍​ ឆ្នាំ​ ២០១២​ របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Transol​ Corporation៖​ កម្ពុជា​ -​ ទទួល​បាន​គម្រោង​ថ្មី​ ១០០%​ នៅ​អណ្តូង​បរ​ -​ តារាង​ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​នៅ​កម្ពុជា​ ដែល​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​នៅ​ខែ​ មិថុនា​ ២០១២​ ដោយ​ EISEI -​ គិត​ត្រឹម​ឆ្នាំ​ 2013​ ក្រុមហ៊ុន​ចំនួន​ 26​ បាន​ចូល​ទៅ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​រ៉ែ​នៅ​ខេត្តព្រះវិហារ​"​ ដោយ​ដកស្រង់​ចេញពី​ Cambodia​ Express​ News​ (CEN),​ ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​ មិថុនា​ ២០១៤​ -​ ក្រុមហ៊ុន​ ចំនួន​ 16​ កំពុង​រុករក​រ៉ែ​លោហៈ​ក្រោម​ដី​នៅ​ខេត្តឧត្តរមានជ័យ​ ដោយ​ដកស្រង់​ចេញពី​ កោះសន្តិភាព​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែ​ វិច្ឆិកា​ ២០១៣​ -​ ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​ចិន​ គ្រោង​ទាញ​យក​រ៉ែ​នៅ​សៀមរាប​ ដោយ​ដកស្រង់​ចេញពី​ ឌឹ​ខេ​ម​បូ​ឌា​ដេ​លី​ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៩​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៣,​ និង​ -​ របាយការណ៍​ឆ្នាំ​ ២០០៩​ របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Mitsui​ Mineral​ Development​ Engineering​ Co.,​ Ltd៖​ ការ​សិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​លើ​ផែនការមេ​ដើម្បី​លើកកំពស់​ឩ​ស្សា​ហ​កម្ម​រ៉ែ​ នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​
Date of data 11/01/2011
Completeness ផែនទី​អន្តរ​កម្មនេះ​មាន​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មាន​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ ។​ គម្រោង​ ឬ​តំបន់​ដែល​មាន​ព្រំប្រទល់​ជាក់លាក់​ ត្រូវ​បាន​គូស​ជា​ពហុកោណ​ ហើយ​ចំណែក​គម្រោង​ ឬ​តំបន់​ដែល​គ្មាន​ព្រំប្រទល់​ជាក់លាក់​ ត្រូវ​បាន​គូស​ជា​ចំនុច​ នៅ​លើ​ផែនទី​ ។​ ចំនុច​ទាំងនេះ​ត្រូវ​ដាក់​នៅ​ចំ​ចំនុចកណ្តាល​នៃ​តំបន់​ភូមិសាស្ត្រ​ដែល​គ្មាន​ព្រំប្រទល់​ជាក់លាក់​ ដោយ​មិន​តំណាង​ឲ្យ​តំបន់​ជាក់លាក់​ណាមួយ​ឡើយ​ ។​ ទិដ្ឋភាព​អភិវឌ្ឍន៍​តែងតែ​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជា​ប្រចាំ​ ហើយ​ក៏​មានការ​បង្កើត​ទិន្នន័យ​ថ្មី​បន្ថែម​សម្រាប់​ប្រភេទ​ទិន្នន័យ​ ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​មិន​ទាន់​មាន​ ។​ ខណៈ​ពេល​ដែល​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​កំពុង​ខិតខំ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដើម្បី​ធានា​ថា​ ព័ត៌មាន​លម្អិត​នៅ​លើ​ផែនទី​នេះ​មាន​ភាព​ជាក់លាក់​ និង​ទាន់សម័យ​,​ ក៏​មាន​គម្រោង​ ឬ​តំបន់​មួយ​ចំនួន​នៅ​លើ​ផែនទី​អាច​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ឬ​ត្រូវ​ដក​ចេញ​ ។​ បន្ថែម​លើ​នេះ​ ការ​បង្កើត​ទិន្នន័យ​ថ្មី​អាច​ត្រូវ​បាន​យល់ព្រម​ តែ​មិន​ទាន់​បាន​ដាក់​អោយ​ប្រើប្រាស់​ជា​សារ​ធារ​ណៈ​ ។​
License CC-BY-4.0

ប្រភេទដី

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី/ មជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការណ៍មូលដ្ឋាន (www.gms-eoc.org) ដោយផ្អែកលើផែនទីឌីជីថល World V 3.6 របស់ UN FAO (www.fao.org/geonetwork).

តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ និង​តំបន់​​សេដ្ឋកិច្ច​​ឆ្លងកាត់​​ព្រំដែន​

តំបន់សេដ្ឋកិច្ចចំនួន ៣៤ ត្រូវបានកត់ត្រាទុក។ ទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានប្រមូលយកមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា ដូចជារាជកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និង របាយការណ៍របស់ក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាល ជាទម្រង់ pdf ។ ទិន្នន័យភូមិសាស្ត្រ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។

អនុស្ថានីយ

ទិន្នន័យនេះពិពណ៌នានូវព័ត៌មានអំពីទីតាំងអនុស្ថានីយនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១១។

ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់

ទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពី ពត៌មាននៃខ្សែរបណ្តាញអគ្គិសនីតាមបណ្តាខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជា ពីឆ្នាំ២០០៩ ដល់២០១៥។ 

ផ្ទៃទឹកសាបនៅកម្ពុជា

ទិន្នន័យផ្ទៃទឹកសាបនេះរួមមាន បឹង និង ទន្លេធំៗ នៅកម្ពុជា។ នៅក្នុងតារាងទិន្នន័យនេះ មានដាក់បញ្ចូលនូវឈ្មោះបឹង និងទន្លេជាភាសារខ្មែរ និងអង់គ្លេស ផ្លូវទឹក ប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់។

ទីតាំងអណ្តូងទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២០១០)

Description បណ្តុំទិន្នន័យនេះមានផ្ទុកព័ត៌មានអំពីទីតាំងអណ្តូងទឹក គុណភាពទឹក (ការបំពុលដោយជាតិអាសេនិក, ជាតិដែក), ប្រភេទអណ្តូងខួង, អណ្តូងជីក និងស្រទាប់ថ្ម។ បណ្តុំទិន្នន័យផែនទីអណ្តូងទឹក គឺជាកិច្ចផ្តួចផ្តើមនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា ដោយមានការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុពីកម្មវិធីទឹក និងអនាម័យរបស់ធនាគារពិភពលោក និងបានចេញផ្សាយលើបណ្តាញនៅខែមីនា ឆ្នាំ ២០១០។ ទិន្នន័យពីមុនរបស់កម្រងទិន្នន័យគុណភាពទឹក, អណ្តូង និងជាតិអាសេនិក ត្រូវបានផ្តល់ដោយគម្រោង និងអង្គការនានាដូចជា៖ គម្រោងវិស័យផ្គត់ផ្តង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យតំបន់ជនបទជុំវិញទន្លេសាប ផ្តល់មូលនិធិដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ABD, អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានអន្តរជាតិ (RDI), អង្គការ UNICEF និងអង្គការ World Vision International។ បណ្តុំទិន្នន័យនេះក៏អាចទាញយកបានពីគេហទំព័រ Cambodia WellMap នៅក្នុងទម្រង់Microsoft Access។ ក្រុមការងារផែនទី និងទិន្នន័យរបស់អូឌីស៊ីបានប្រមូលទិន្នន័យនេះ និងបម្លែងវាទៅជាទម្រង់ Shapefile KML និងGeojson ដបន្ទាប់មកចេញផ្សាយជាថ្មីនៅលើគេហទំព័ររបស់អូឌីស៊ី។
Source(s) ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទ, គម្រោងវិស័យផ្គត់ផ្តង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យតំបន់ជនបទជុំវិញទន្លេសាប ផ្តល់មូលនិធិដោយធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ABD, ទិន្នន័យអំពីគុណភាពទឹករបស់អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានអន្តរជាតិ (RDI), ទិន្នន័យអំពីអណ្តូង និងជាតិអាសេនិករបស់អង្គការ UNICEF និងទិន្នន័យអណ្តូងរបស់អង្គការ World Vision International។
Date of data 03/01/2010
Completeness បញ្ហានានាអំពីភាពចប់សព្វគ្រប់មិនត្រូវបានដឹងនោះទេ។
License CC-BY-4.0

តំបន់ការពារ និងព្រៃការពារ (២០១៣)

Description សំណុំទិន្នន័យនេះ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពី ព្រំប្រទល់ ទំហំផ្ទៃដី និងស្ថានភាព តំបន់ការពារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84។ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ទទួលបានទិន្នន័យទម្រង់ជាវ៉ិចទ័រ ពីក្រុមការងារអាត់ត្លាស របស់អង្គការសង្គ្រោះសត្វព្រៃកម្ពុជា។
Source(s)
Date of data 06/19/2013
Completeness គ្មានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការចប់សព្វគ្រប់ឡើយ
License CC-BY-4.0
ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

លោកអ្នកអាចសួរសំនួរ​ណាមួយមកកាន់ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត!

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!