• សរុបប្លុកប្រេងនិងឧស្ម័នមានក្នុងបញ្ជី៖៣១
លេខសម្គាស់
ឈ្មោះប្លុកប្រេងនិងឧស្ម័ន
ទំហំនៃប្លុកគិតជាគីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលជាប្រតិបត្តិករ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលជាសហប្រតិបត្តិករ(ដៃគូរ)
ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការ
ប្រភេទប្លុក
ឯកសារយោង
21
មិនស្គាល់
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
លើគោគ
12
មិនស្គាល់
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
លើគោគ
13
៥,៧៤០
ក្រុមហ៊ុន ភីធី មេដកូ អ៊ិនណឺជី អ៊ិនធឺណាស់សិនណល ធីបីខេ
ក្រុមហ៊ុន ប្រេងឥន្ធនៈជេអេចអិល
កិច្ចសន្យាត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ
លើគោគ
27
៦,២៧៨
ឈេហ្វរ៉ុន (ខេមបូឌា) លីមីធីត
ក្រុមហ៊ុន ជីអេស កាល់តិច, ក្រុមហ៊ុន ម៉ូកូ
ត្រូវបានទិញយក
ឈូងសមុទ្រ
19
៦,៥០០
ក្រុមហ៊ុន ជប៉ុន ជេអូជីអែមអ៊ីស៊ី ប្រេង ឧស្ម័ន និង​ លោហធាតុ
ក្រុមហ៊ុន ម៉ូកូ ខេមបូឌា ខូអិលធីឌី
កិច្ចសន្យាត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ
លើគោគ
1
មិនស្គាល់
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
លើគោគ
2
មិនស្គាល់
ក្រុមហ៊ុន អេធីអាយ ប៉េតត្រូលៀម អិលធីឌី
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ត្រូវបានរំលាយ
លើគោគ
3
មិនស្គាល់
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
លើគោគ
5
មិនស្គាល់
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
លើគោគ
6
មិនស្គាល់
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
លើគោគ
7
មិនស្គាល់
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
លើគោគ
8
មិនស្គាល់
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
លើគោគ
9
មិនស្គាល់
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
លើគោគ
11
មិនស្គាល់
ក្រុមហ៊ុន អេធីអាយ ប៉េតត្រូលៀម អិលធីឌី
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ត្រូវបានរំលាយ
លើគោគ
15
៦,៤៧២
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
លើគោគ
16
មិនស្គាល់
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
លើគោគ
18
មិនស្គាល់
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
លើគោគ
20
៦,៨៩០
ក្រុមហ៊ុន ប៉េតត្រូ វៀតណាម អ៊ិចផ្លូរ៉េសិន ព្រូដាកសិន​ ខប
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ត្រួវបានដកហូតអជ្ញាប័ណ្ណ
លើគោគ
22
មិនស្គាល់
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
លើគោគ
23
១០,០៨០
ក្រុមហ៊ុន កូណូកូហ្វីលីបស៍
ក្រុមហ៊ុន អាយឌែមីត្សូ កូសាន ខូ
ស្ថិតក្រោមទំនាស់
ឈូងសមុទ្រ
24
៧,៨៨៦
ក្រុមហ៊ុន កូណូកូហ្វីលីបស៍
ក្រុមហ៊ុន អាយឌែមីត្សូ កូសាន ខូ
ស្ថិតក្រោមទំនាស់
ឈូងសមុទ្រ
25
១,៥៥៤
ក្រុមហ៊ុន តូតាល់
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមទំនាស់
ឈូងសមុទ្រ
26
៣,៣៤៩
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមទំនាស់
ឈូងសមុទ្រ
28
៦,៥៥១
Singapore Petroleum Company
ក្រុមហ៊ុន សាជីវកម្មប្រេងឥន្ធនៈ រីស៊ូសភូល, PTTEP International
ត្រួវបានដកហូតអជ្ញាប័ណ្ណ
ឈូងសមុទ្រ
29
៤,៥២១
ក្រុមហ៊ុន ហុងកុងសាជីវកម្មប្រេងឥន្ធនៈប៉ូលីតិច
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ត្រួវបានដកហូតអជ្ញាប័ណ្ណ
ឈូងសមុទ្រ
30
៥,៥០៦
ក្រុមហ៊ុន ស៊ីភីអេចអិល (កម្ពុជា)
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ត្រួវបានដកហូតអជ្ញាប័ណ្ណ
ឈូងសមុទ្រ
31
៥,៥៥៩
ក្រុមហ៊ុន មេតកូ អែនណឺជី
ក្រុមហ៊ុន ប្រេងឥន្ធនៈជេអេចអិល, ក្រុមហ៊ុន គុយវ៉ែត អែនណឺជី, ក្រុមហ៊ុន ប្រេងឥន្ធនៈលុនឌីន អេប៊
ត្រួវបានដកហូតអជ្ញាប័ណ្ណ
ឈូងសមុទ្រ
32
៧,០២៦.៧០
ក្រុមហ៊ុន ស៊ីអេនអូអូស៊ី
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ត្រួវបានដកហូតអជ្ញាប័ណ្ណ
ឈូងសមុទ្រ
10
៧,៣០០
Angkor Resources Corp.
Angkor Gold
ស្ថិតក្រោមប្រតិបត្តិការ
លើគោគ
33
៣,១៩៥
KrisEnergy (Apsara) Ltd.
KrisEnergy (Cambodia) Ltd., អាជ្ញាធរជាតិប្រេងកាតកម្ពុជា
ត្រួវបានដកហូតអជ្ញាប័ណ្ណ
ឈូងសមុទ្រ
34
៣,០៨៣
EnerCam Resources Corp.
Angkor Resources Corp.
កិច្ចសន្យាត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ
ឈូងសមុទ្រ