• សរុបប្លុកប្រេងនិងឧស្ម័នមានក្នុងបញ្ជី៖៣១
លេខសម្គាស់
ឈ្មោះប្លុកប្រេងនិងឧស្ម័ន
ទំហំនៃប្លុកគិតជាគីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលជាប្រតិបត្តិករ
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនដែលជាសហប្រតិបត្តិករ(ដៃគូរ)
ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការ
ប្រភេទប្លុក
ឯកសារយោង
21
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ដីគោគ
12
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ដីគោគ
13
៥,៧៤០
ក្រុមហ៊ុន ភីធី មេដកូ អ៊ិនណឺជី អ៊ិនធឺណាស់សិនណល ធីបីខេ នឹង ជេអេចអិល ភែតត្រូលលីម អិធីឌី ( ដែលបានបោះបង់ចោលប្លុកទៅឱ្យរដ្ឋាភិបាល)
ក្រុមហ៊ុន ប្រេងឥន្ធនៈជេអេចអិល
អាចនឹងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ។ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមរុករក
ដីគោគ
27
៦,២៧៨
ក្រុមហ៊ុន គ្រីស អែនណឺជី (អាស៊ី) អិលធីឌី
ក្រុមហ៊ុន ជីអេស កាល់តិច, ក្រុមហ៊ុន ម៉ូកូ, ក្រុមហ៊ុន គ្រីស អែនណឺជី, អឹម អឹម អ៊ី ( ដែលបានយកពីក្រុមហ៊ុន ស៊ី អិន​ ភី អេ)
ការរុករកបានចប់សព្វគ្រប់។ ត្រឹមខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១៤ អាជ្ញាប័ណ្ណទាញយកប្រេងកំពុងត្រូវបានចរចា។
ក្នុងសមុទ្រ
19
៦,៥០០
ក្រុមហ៊ុន ជប៉ុន ជេអូជីអែមអ៊ីស៊ី ប្រេង ឧស្ម័ន និង​ លោហធាតុ
ក្រុមហ៊ុន ម៉ូកូ ខេមបូឌា ខូអិលធីឌី
ត្រឹមតែជាកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណោះ
ដីគោគ
1
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ដីគោគ
2
ក្រុមហ៊ុន អេធីអាយ ប៉េតត្រូលៀម អិលធីឌី
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ដីគោគ
3
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ដីគោគ
5
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ដីគោគ
6
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ដីគោគ
7
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ដីគោគ
8
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ដីគោគ
9
ក្រុមហ៊ុន តូតាល់
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ដីគោគ
11
ក្រុមហ៊ុន អេធីអាយ ប៉េតត្រូលៀម អិលធីឌី
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ដីគោគ
15
៦,៤៧២
ក្រុមហ៊ុន ស៊ីអេនអូអូស៊ី លីមីតធីត
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ដីគោគ
16
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ដីគោគ
18
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ដីគោគ
20
៦,៨៩០
ក្រុមហ៊ុន ប៉េតត្រូ វៀតណាម អ៊ិចផ្លូរ៉េសិន ព្រូដាកសិន​ ខប
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
អាចនឹងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ។ការសិក្សាគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំ២០១០
ដីគោគ
22
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ដីគោគ
23
១០,០៨០
ក្រុមហ៊ុន កូណូកូហ្វីលីបស៍
ក្រុមហ៊ុន អាយឌែមីត្សូ កូសាន ខូ
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ក្នុងសមុទ្រ
24
៧,៨៨៦
ក្រុមហ៊ុន កូណូកូហ្វីលីបស៍
ក្រុមហ៊ុន អាយឌែមីត្សូ កូសាន ខូ
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ក្នុងសមុទ្រ
25
១,៥៥៤
ក្រុមហ៊ុន តូតាល់
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ក្នុងសមុទ្រ
26
៣,៣៤៩
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
បិទការដេញថ្លៃ
ក្នុងសមុទ្រ
28
៦,៥៥១
ក្រុមហ៊ុន ភីធីធី អិចផ្លររេហ្សិន អេន ប្រូដាក់ហ្សិ​ន
ក្រុមហ៊ុន សាជីវកម្មប្រេងឥន្ធនៈ រីស៊ូសភូល, ក្រុមហ៊ុន ស៊ីងហ្កាពួរ ប៉េតត្រូលៀម
ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមរុករក
ក្នុងសមុទ្រ
29
៤,៥២១
ក្រុមហ៊ុន ហុងកុងសាជីវកម្មប្រេងឥន្ធនៈប៉ូលីតិច
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមរុករក
ក្នុងសមុទ្រ
30
៥,៥០៦
ក្រុមហ៊ុន ស៊ីភីអេចអិល (កម្ពុជា)
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមរុករក ទទួលបានការអនុម័តពីក្រសួងបរិស្ថានលើរបាយការណ៍វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានសង្គម (IESIA) ដំបូងសម្រាប់ខួងនៅប្លុកឌី
ក្នុងសមុទ្រ
31
៥,៥៥៩
ក្រុមហ៊ុន មេតកូ អែនណឺជី
ក្រុមហ៊ុន ប្រេងឥន្ធនៈជេអេចអិល, ក្រុមហ៊ុន គុយវ៉ែត អែនណឺជី, ក្រុមហ៊ុន ប្រេងឥន្ធនៈលុនឌីន អេប៊
ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមរុករក
ក្នុងសមុទ្រ
32
៧,០២៦.៧០
ក្រុមហ៊ុន ស៊ីអេនអូអូស៊ី
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមរុករក
ក្នុងសមុទ្រ
10
៧,៣០០
Angkor Resources Corp.
EnerCam Resources Co. Ltd.
បានអនុម័តពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណរុករកប្រេង និងឧស្ម័ន
ដីគោគ
33
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ក្នុងសមុទ្រ
34
៣,០៨៣
KrisEnergy (Apsara) Ltd.
KrisEnergy (Cambodia) Ltd.
វាយតម្លៃ និងរុករករ៉ែ ថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ទទួលបានដំណក់ប្រេងលើកដំបូង
ក្នុងសមុទ្រ