• សរុបស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីមានក្នុងបញ្ជី៖៧៤
លេខសម្គាស់
ស្ថានីយ៍
គោលបំណងនៃគម្រោង
ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ
ប្រទេសវិនិយោគ
អានុភាពជាមេហ្គាវ៉ាត់
ថាមពលជាជីហ្គាវ៉ាត់ម៉ោង
ឆ្នាំគ្រោងដំណើរការ
ឃុំ
ស្រុក
ខេត្ត
មាត្រដ្ឋានស្ថានីយ៍
កាលបរិច្ឆេទនៃការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន
ស្ថានភាពនៃការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន
ស្ថានភាពគម្រោង
ស្ថានភាពលម្អិតនៃគម្រោង
ឯកសារយោង
1
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
KTC (Korea)
កូរ៉េ
៦៤
មិនស្គាល់
២០១៦
តាវែងលើ
តាវែង
រតនៈគីរី
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
2
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
Korea South-East Power Co., Ltd (KOSEP)
កូរ៉េ
៦៤
មិនស្គាល់
២០១៦
តាវែងលើ
តាវែង
រតនៈគីរី
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
3
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
KTC Cable Co., Ltd.
កូរ៉េ
៣៧៥
១,៩៧៧
២០១៧
វើនសៃ
វើនសៃ
រតនៈគីរី
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
5
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
China Huandian Corporation
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២២២
១,១៧៤
២០១៨
ក្បាលរមាស
សេសាន
ស្ទឹងត្រែង
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
6
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
Huadian Corporation, Guangxi Guiguan Electric Power Co. Ltd
ចិន
៣៣០
១,១៥៤
២០១៨
ជ័យឧត្ដម
លំផាត់
រតនៈគីរី
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
7
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
Huadian Corporation, Guangxi Guiguan Electric Power Co. Ltd
ចិន
៤៨
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ប៉ាតេ
អូរយ៉ាដា
រតនៈគីរី
មាត្រដ្ឋានធំ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១០
ការសិក្សាពីលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
8
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
Open Joint Stock Co.Bureyagessttroy/Regional Oil company (Russia)
វៀតណាម
៩៨០
មិនស្គាល់
២០១៨
សាមគ្គី
ស្ទឹងត្រែង
ស្ទឹងត្រែង
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
9
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
China (Cambodia) Rich Investment Co., Ltd
ចិន
២,៦០០
មិនស្គាល់
២០១៩
សំបូរ
សំបូរ
ក្រចេះ
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
10
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស៊ីងហ្គាពួរ
២៥
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ស្វាយជ្រះ
ស្នួល
ក្រចេះ
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
11
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
Royal Group (Cambodia)
កម្ពុជា
៤០
២០១
២០១៥
របៀប
រវៀង
ព្រះវិហារ
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
12
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
KTC (Korea)
កូរ៉េ
២៤
១២០
២០១៧
ផ្លូវមាស
រតនមណ្ឌល
បាត់ដំបង
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
កំពុងដំណើរការ
មិនស្គាល់
13
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
KTC (Korea)
កូរ៉េ
៣៦
១៨៧
២០១៩
កំពង់ល្ពៅ
សំឡូត
បាត់ដំបង
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
15
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១៧៥
៣៥០
មិនស្គាល់
ថ្មដា
វាលវែង
ពោធិ៍សាត់
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
16
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២១០
៣៨៤
មិនស្គាល់
ថ្មដា
វាលវែង
ពោធិ៍សាត់
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
17
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៥០
១០៥
មិនស្គាល់
ប៉ាក់ខ្លង
មណ្ឌលសីមា
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
18
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
KTC (Korea)
កូរ៉េ
៣២
២១១
២០១៧
តាទៃលើ
ថ្មបាំង
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
19
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
KTC (Korea)
កូរ៉េ
១២៥
៦៦៨
២០១៨
តាទៃលើ
ថ្មបាំង
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
20
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
Cambodia Hydropower Limited (China)
ចិន
២៤៦
មិនស្គាល់
២០១៣
ប្រឡាយ
ថ្មបាំង
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានធំ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១០
ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០
របាយការណ៍ចុងក្រោយ
ការសិក្សាពីលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន
របាយការណ៍ចុងក្រោយ
កំពុងដំណើរការ
មិនស្គាល់
21
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
China Huadian Lower Russei Chrum Hydroelectric project (Cambodia) Company Limited (China)
ចិន
៣៣៨
មិនស្គាល់
២០១៣
ប៉ាក់ខ្លង
មណ្ឌលសីមា
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានធំ
ខែមករា ឆ្នាំ២០១១
ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០
ការសិក្សាពីលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន
គំនូរបច្ចេកទេស
កំពុងដំណើរការ
មិនស្គាល់
29
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៣១
មិនស្គាល់
ក្រង់តេះ
ពេជ្រាដា
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
22
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
China Guodian Corporation, Sinohydro Corporation Limited (Sinohydro)
ចិន
១០៨
មិនស្គាល់
២០១៦
ប្រឡាយ
ថ្មបាំង
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានធំ
ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨
ការសិក្សាពីលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
23
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២៦
១៦៩
មិនស្គាល់
ឫស្សីជ្រុំ
ថ្មបាំង
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
24
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២៥
១៤០
មិនស្គាល់
កណ្ដោល
បុទុមសាគរ
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
25
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
Sinohydro Corporation
ចិន
១៩៤.១០
មិនស្គាល់
២០១២
ត្រពាំងភ្លាំង
ឈូក
កំពត
មាត្រដ្ឋានធំ
ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១
ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១
ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម
គំនូរបច្ចេកទេស
កំពុងដំណើរការ
មិនស្គាល់
26
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២៨
១៤៧
មិនស្គាល់
កោះតូច
ទឹកឈូ
កំពត
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
27
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
មិនស្គាល់
កោះពាក្យ
វើនសៃ
រតនៈគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
កំពុងដំណើរការ
មិនស្គាល់
28
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៣១
មិនស្គាល់
ជ័យឧត្ដម
លំផាត់
រតនៈគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
30
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១៥
មិនស្គាល់
ស្រែជិះ
សំបូរ
ក្រចេះ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
31
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២៧
មិនស្គាល់
ស្រែអំពូម
ពេជ្រាដា
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
32
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២៧
មិនស្គាល់
ដាក់ដាំ
អូររាំង
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
33
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២៣
មិនស្គាល់
បាក់ស្នា
បារាយណ៍
កំពង់ធំ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
34
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២៣
មិនស្គាល់
សាគ្រាម
ប្រាសាទបល្ល័ង្គ
កំពង់ធំ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
35
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
មិនស្គាល់
ពង្រលើ
ជីក្រែង
សៀមរាប
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
36
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១៣
មិនស្គាល់
ខ្នងភ្នំ
ស្វាយលើ
សៀមរាប
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
37
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២៧
មិនស្គាល់
ល្វាក្រាង
វ៉ារិន្ទ
សៀមរាប
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
38
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១០
មិនស្គាល់
ព្រងិល
ភ្នំក្រវ៉ាញ
ពោធិ៍សាត់
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
39
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១០
មិនស្គាល់
រកាត
ភ្នំក្រវ៉ាញ
ពោធិ៍សាត់
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
40
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
CETIC International Hydropower Development Company LTD.
ចិន
មិនស្គាល់
ត្រែងត្រយឹង
ភ្នំស្រួច
កំពង់ស្ពឺ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
41
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២៧
មិនស្គាល់
ឫស្សីជ្រុំ
ថ្មបាំង
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
42
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១១
៩៩
មិនស្គាល់
តាវែងលើ
តាវែង
រតនៈគីរី
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
43
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៣០
មិនស្គាល់
រលួសមានជ័យ
សំបូរ
ក្រចេះ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
44
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៥៥
មិនស្គាល់
ស្រែជិះ
សំបូរ
ក្រចេះ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
45
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៣៨
មិនស្គាល់
ថ្មី
ចិត្របុរី
ក្រចេះ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
46
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១០
៦៦
មិនស្គាល់
ចុងផ្លាស់
កែវសីមា
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
47
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១៧
១១៥
មិនស្គាល់
មេម៉ង់
កែវសីមា
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
48
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១៣
៨៨
មិនស្គាល់
ស្វាយជ្រះ
ស្នួល
ក្រចេះ
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
49
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៤៤
មិនស្គាល់
ឃ្សឹម
ស្នួល
ក្រចេះ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
50
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១៥
៧៧
មិនស្គាល់
សែនមនោរម្យ
អូររាំង
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
51
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៣៦
មិនស្គាល់
ពូជ្រៃ
ពេជ្រាដា
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
52
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៤៧
មិនស្គាល់
ស្រែសង្គម
កោះញែក
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
53
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៥៩
មិនស្គាល់
ក្រង់តេះ
ពេជ្រាដា
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
54
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៥៥
មិនស្គាល់
ក្រង់តេះ
ពេជ្រាដា
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
55
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១៧
៩០
មិនស្គាល់
ដាក់ដាំ
អូររាំង
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
56
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៤៧
មិនស្គាល់
ក្ដុលតាហែន
បវេល
បាត់ដំបង
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
57
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៤៩
មិនស្គាល់
ស្ដៅ
រតនមណ្ឌល
បាត់ដំបង
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
58
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
Guangxi Guohong (China)
ចិន
១៧
៨៦
២០១៧
សំរោង
ភ្នំក្រវ៉ាញ
ពោធិ៍សាត់
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
59
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១៨
៥០
មិនស្គាល់
តាំងសំរោង
ភ្នំស្រួច
កំពង់ស្ពឺ
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
60
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
CETIC International Hydropower Development Company LTD.
ចិន
១៨
មិនស្គាល់
២០១២
ដងពែង
ស្រែអំបិល
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
កំពុងដំណើរការ
មិនស្គាល់
61
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
CETIC International Hydropower Development Company LTD.
ចិន
១២
៥៣
មិនស្គាល់
ត្រែងត្រយឹង
ភ្នំស្រួច
កំពង់ស្ពឺ
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
កំពុងដំណើរការ
មិនស្គាល់
62
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៤៩
មិនស្គាល់
ក្រៀល
ក្រុងសំរោង
ឧត្តរមានជ័យ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
63
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២០
មិនស្គាល់
រស្មីសាមគ្គី
ឱរ៉ាល់
កំពង់ស្ពឺ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
64
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២១
មិនស្គាល់
ដងពែង
ស្រែអំបិល
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
65
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១០
មិនស្គាល់
កំពង់សីលា
កំពង់សីលា
ព្រះសីហនុ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
66
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
មិនស្គាល់
កោះតូច
ទឹកឈូ
កំពត
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
67
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១៣
៧៧
មិនស្គាល់
កំពង់ល្ពៅ
សំឡូត
បាត់ដំបង
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
68
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៣២
មិនស្គាល់
ជ័យឧត្ដម
លំផាត់
រតនៈគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
មិនស្គាល់
69
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
EVNI (Vietnam)
វៀតណាម
១៤៨
មិនស្គាល់
២០១៨
ស្រែសំបូរ
សៀមប៉ាង
ស្ទឹងត្រែង
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
70
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
Electricity of Vietnam
វៀតណាម
៩០
មិនស្គាល់
២០០៧
កំពាន់
សេសាន
ស្ទឹងត្រែង
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
71
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
China Datang Corporation
ចិន
១២០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
អូរសោម
វាលវែង
ពោធិ៍សាត់
មាត្រដ្ឋានធំ
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ទំនាក់ទំនងវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជា
កំពុងដំណើរការ
មិនស្គាល់
72
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
China Datang Corporation
ចិន
១២០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ពង្រលើ
វាលវែង
ពោធិ៍សាត់
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ទំនាក់ទំនងវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជា
កំពុងដំណើរការ
មិនស្គាល់
73
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៣៥០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
រតនៈគីរី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
14
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
SPHP (Cambodia)
កូរ៉េ
៨០
មិនស្គាល់
២០១៧
ប្រម៉ោយ
វាលវែង
ពោធិ៍សាត់
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
មិនស្គាល់
4
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
Royal Group, China’s Hydrolancang International Energy, EVN International Joint Stock Company
ចិន,កម្ពុជា
៤០០
១,៩៩៨
២០១៦
ស្រែគរ
សេសាន
ស្ទឹងត្រែង
មាត្រដ្ឋានធំ
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩
ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៨
[២០០៨] ការសិក្សាពីលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន
កំពុងដំណើរការ
មិនស្គាល់
74
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ឆាយណា ណេសិនណល ហេវី ម៉ាស៊ីនើរី ខបភើរេសិន
ចិន
១៥០
៥២៧
២០២៦
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ថ្មបាំង
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
កំពុងសាងសង់
មិនស្គាល់