• សរុបស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីមានក្នុងបញ្ជី៖៧៣
លេខសម្គាស់
ស្ថានីយ៍
គោលបំណងនៃគម្រោង
ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ
ប្រទេសវិនិយោគ
អានុភាពជាមេហ្គាវ៉ាត់
ថាមពលជាជីហ្គាវ៉ាត់ម៉ោង
ឆ្នាំគ្រោងដំណើរការ
ឃុំ
ស្រុក
ខេត្ត
មាត្រដ្ឋានស្ថានីយ៍
កាលបរិច្ឆេទនៃការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន
ស្ថានភាពនៃការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាន
ស្ថានភាពគម្រោង
ស្ថានភាពលម្អិតនៃគម្រោង
ឯកសារយោង
1
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
KTC (Korea)
កូរ៉េ
៦៤
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២០១៦
តាវែងលើ
តាវែង
រតនៈគីរី
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[១៤ ធ្នូ ២០១២] ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
2
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
KTC (Korea)
កូរ៉េ
៦៤
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២០១៦
តាវែងលើ
តាវែង
រតនៈគីរី
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[១៤ ធ្នូ ២០១២] ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
3
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
KTC (Korea)
កូរ៉េ
៣៧៥
១,៩៧៧
២០១៧
វើនសៃ
វើនសៃ
រតនៈគីរី
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៩] ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា
4
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
Royal Group, China’s Hydrolancang International Energy, EVN International Joint Stock Company
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៤០០
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២០១៦
ស្រែគរ
សេសាន
ស្ទឹងត្រែង
មាត្រដ្ឋានធំ
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩
ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៨
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ទំនាក់ទំនងវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជា
ការសិក្សាពីលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន
ស្ថិតក្រោមការសាងសង់
[មីនា ២០១៤] ចាប់ផ្តើមស្ថាបនា
[២០០៩ - ២០១១] ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា
5
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
China Huandian Corporation
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២២២
១,១៧៤
២០១៨
ក្បាលរមាស
សេសាន
ស្ទឹងត្រែង
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[កញ្ញា ២០០៥] មានគម្រោងសម្រាប់ស្ថាបនាក្នុងឆ្នាំ ២០១៧
6
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
Huadian Corporation, Guangxi Guiguan Electric Power Co. Ltd
ចិន
៣៣០
១,១៥៤
២០១៨
ជ័យឧត្ដម
លំផាត់
រតនៈគីរី
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[វិច្ឆិកា ២០១០] ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន ហ៊្វាទៀន
[មិថុនា ២០០៨] ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន ក្វាងស៊ី កួយគ័ន អ៊ីឡិចត្រិច ផាវវឺរ
7
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
Huadian Corporation, Guangxi Guiguan Electric Power Co. Ltd
ចិន
៤៨
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
មិនស្គាល់
ប៉ាតេ
អូរយ៉ាដា
រតនៈគីរី
មាត្រដ្ឋានធំ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១០
ការសិក្សាពីលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[វិច្ឆិកា ២០១០] ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន ហ៊្វាទៀន
[មិថុនា ២០០៨] ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន ក្វាងស៊ី កួយគ័ន អ៊ីឡិចត្រិច ផាវវឺរ
8
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
Open Joint Stock Co.Bureyagessttroy/Regional Oil company (Russia)
វៀតណាម
៩៨០
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២០១៨
សាមគ្គី
ស្ទឹងត្រែង
ស្ទឹងត្រែង
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៩ - ២០១១] ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា
9
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
China Southern Power Grid
ចិន
២,៦០០
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២០១៩
សំបូរ
សំបូរ
ក្រចេះ
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៦-២០១១] ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន ឆាយណា សាវថិន ផាវវឺ គ្រីដ
10
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស៊ីងហ្គាពួរ
២៥
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
មិនស្គាល់
ស្វាយជ្រះ
ស្នួល
ក្រចេះ
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[កាលបរិច្ឆេទមិនអាចរកបាន] ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
11
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
Royal Group (Cambodia)
កម្ពុជា
៤០
២០១
២០១៥
របៀប
រវៀង
ព្រះវិហារ
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[កាលបរិច្ឆេទមិនអាចរកបាន] ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
12
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
KTC (Korea)
កូរ៉េ
២៤
១២០
២០១៧
ផ្លូវមាស
រតនមណ្ឌល
បាត់ដំបង
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
13
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
KTC (Korea)
កូរ៉េ
៣៦
១៨៧
២០១៩
កំពង់ល្ពៅ
សំឡូត
បាត់ដំបង
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
14
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
KTC (Korea)
កូរ៉េ
៤០
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២០១៧
អូរសោម
វាលវែង
ពោធិ៍សាត់
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[កាលបរិច្ឆេទមិនអាចរកបាន] ស្ថិតក្រោមការសិក្សា [២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
15
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១៧៥
៣៥០
មិនស្គាល់
ថ្មដា
វាលវែង
ពោធិ៍សាត់
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
16
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២១០
៣៨៤
មិនស្គាល់
ថ្មដា
វាលវែង
ពោធិ៍សាត់
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
17
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៥០
១០៥
មិនស្គាល់
ប៉ាក់ខ្លង
មណ្ឌលសីមា
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
18
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
KTC (Korea)
កូរ៉េ
៣២
២១១
២០១៧
តាទៃលើ
ថ្មបាំង
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
19
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
KTC (Korea)
កូរ៉េ
១២៥
៦៦៨
២០១៨
តាទៃលើ
ថ្មបាំង
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
20
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
Cambodia Hydropower Limited (China)
ចិន
២៤៦
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២០១៣
ប្រឡាយ
ថ្មបាំង
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានធំ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១០
ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០
របាយការណ៍ចុងក្រោយ
ការសិក្សាពីលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន
របាយការណ៍ចុងក្រោយ
កំពុងដំណើរការ
[២០១៤] ប្រកាសដំណើរការទំនប់វារីអគ្គីសនីដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ឆាយណា ណេស៊ិនណល ហេវី ម៉ាស៊ីនណារី
[២០១០] ចាប់ផ្តើមស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ឆាយណា ណេស៊ិនណល ហេវី ម៉ាស៊ីនណារី
21
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
China Huadian Lower Russei Chrum Hydroelectric project (Cambodia) Company Limited (China)
ចិន
៣៣៨
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២០១៣
ប៉ាក់ខ្លង
មណ្ឌលសីមា
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានធំ
ខែមករា ឆ្នាំ២០១១
ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០
ការសិក្សាពីលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន
គំនូរបច្ចេកទេស
កំពុងដំណើរការ
[១២​ មករា ២០១៥] ប្រកាសបើកដំណើរការទំនប់វារីអគ្គីសនី
[២០១០] ចាប់ផ្តើមស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ហ៊្វាទៀន
22
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
China Southern Power Grid
ចិន
១០៨
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២០១៦
ប្រឡាយ
ថ្មបាំង
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានធំ
ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨
ការសិក្សាពីលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[មករា ២០១៤] ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ស៊ីណូ ហាយត្រូ បានទទួលដីសម្បទានដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោងវារីអគ្គិសនី ស្ទឹងជាយអារ៉ែង តាមរយៈក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ស៊ីណូហាយត្រូ (ខេមបូឌា) United Ltd.
​ [ចុងឆ្នាំ​ ២០១៣] ក្រុមហ៊ុុន កួយទៀនបានដកខ្លួនពីគម្រោងនេះ ដោយមូលហេតុអស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុ
​ [វិច្ឆិកា ២០១១] ក្រុមហ៊ុន​ ឆាយណា សាវថិន ផាវវឺរ គ្រីដបានដកខ្លួនពីគម្រោង។​ ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម កួយទៀនទទួលយកគម្រោងនេះ
[២០០៦]​ ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្ជា​ជាមួយក្រុមហ៊ុន​ ឆាយណា សាវថិន ផាវវឺរ គ្រីដ
23
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២៦
១៦៩
មិនស្គាល់
ឫស្សីជ្រុំ
ថ្មបាំង
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[កាលបរិច្ឆេទមិនអាចរកបាន] ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
61
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ស៊ីធីក អ៊ិនធើណេសិនណល ហាយដ្រូផៅវ័រ ឌីវេឡុបមេន ខមភេនី
ចិន
១២
៥៣
២០០២
ត្រែងត្រយឹង
ភ្នំស្រួច
កំពង់ស្ពឺ
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
កំពុងដំណើរការ
[២០០២]ស្ថាបនាឡើងវិញដោយក្រុមហ៊ុន​សាជីវកម្ម ឆាយណា អេឡិចត្រិច ផាវវឺ តិចណូឡូជី អុីមផត & អិចហ្សាផត (CETIC)
[១៩៧៥] ផ្នែកមួយចំនួននៃទំនប់បានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញ
[១៩៦៥] ការស្ថាបនាត្រូវបានបញ្ចប់
24
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២៥
១៤០
មិនស្គាល់
កណ្ដោល
បុទុមសាគរ
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
25
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
Sinohydro Corporation
ចិន
១៩៤.១០
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២០១២
ត្រពាំងភ្លាំង
ឈូក
កំពត
មាត្រដ្ឋានធំ
ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១
ខែមេសា ឆ្នាំ២០១១
ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គម
គំនូរបច្ចេកទេស
កំពុងដំណើរការ
[២០១១] ប្រកាសដំណើរការទំនប់វារីអគ្គីសនី
[២០០៧] ចាប់ផ្តើមស្ថាបនា
[២០០៥] ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ស៊ីណូហាយត្រូ
26
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២៨
១៤៧
មិនស្គាល់
កោះតូច
ទឹកឈូ
កំពត
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
27
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
មិនស្គាល់
កោះពាក្យ
វើនសៃ
រតនៈគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
កំពុងដំណើរការ
[១៩៩៣] ការស្ថាបនាត្រូវបានបញ្ចប់
28
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៣១
មិនស្គាល់
ជ័យឧត្ដម
លំផាត់
រតនៈគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
29
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៣១
មិនស្គាល់
ក្រង់តេះ
ពេជ្រាដា
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[កាលបរិច្ឆេទមិនអាចរកបាន] ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
30
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១៥
មិនស្គាល់
ស្រែជិះ
សំបូរ
ក្រចេះ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
31
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២៧
មិនស្គាល់
ស្រែអំពូម
ពេជ្រាដា
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[កាលបរិច្ឆេទមិនអាចរកបាន] ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
32
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២៧
មិនស្គាល់
ដាក់ដាំ
អូររាំង
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[កាលបរិច្ឆេទមិនអាចរកបាន] ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
33
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២៣
មិនស្គាល់
បាក់ស្នា
បារាយណ៍
កំពង់ធំ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
34
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២៣
មិនស្គាល់
សាគ្រាម
ប្រាសាទបល្ល័ង្គ
កំពង់ធំ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
35
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
មិនស្គាល់
ពង្រលើ
ជីក្រែង
សៀមរាប
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
កាលបរិច្ឆេទមិនអាចរកបាន] ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
36
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១៣
មិនស្គាល់
ខ្នងភ្នំ
ស្វាយលើ
សៀមរាប
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[កាលបរិច្ឆេទមិនអាចរកបាន] ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួង ឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
37
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២៧
មិនស្គាល់
ល្វាក្រាង
វ៉ារិន្ទ
សៀមរាប
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
38
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១០
មិនស្គាល់
ព្រងិល
ភ្នំក្រវ៉ាញ
ពោធិ៍សាត់
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
39
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១០
មិនស្គាល់
រកាត
ភ្នំក្រវ៉ាញ
ពោធិ៍សាត់
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
40
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ស៊ីធីក អ៊ិនធើណេសិនណល ហាយដ្រូផៅវ័រ ឌីវេឡុបមេន ខមភេនី
ចិន
មិនស្គាល់
ត្រែងត្រយឹង
ភ្នំស្រួច
កំពង់ស្ពឺ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
41
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២៧
មិនស្គាល់
ឫស្សីជ្រុំ
ថ្មបាំង
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[កាលបរិច្ឆេទមិនអាចរកបាន] ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
42
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១១
៩៩
មិនស្គាល់
តាវែងលើ
តាវែង
រតនៈគីរី
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
43
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៣០
មិនស្គាល់
រលួសមានជ័យ
សំបូរ
ក្រចេះ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
44
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៥៥
មិនស្គាល់
ស្រែជិះ
សំបូរ
ក្រចេះ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
45
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៣៨
មិនស្គាល់
ថ្មី
ចិត្របុរី
ក្រចេះ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
46
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១០
៦៦
មិនស្គាល់
ចុងផ្លាស់
កែវសីមា
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
47
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១៧
១១៥
មិនស្គាល់
មេម៉ង់
កែវសីមា
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
48
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១៣
៨៨
មិនស្គាល់
ស្វាយជ្រះ
ស្នួល
ក្រចេះ
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
49
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៤៤
មិនស្គាល់
ឃ្សឹម
ស្នួល
ក្រចេះ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
50
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១៥
៧៧
មិនស្គាល់
សែនមនោរម្យ
អូររាំង
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
51
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៣៦
មិនស្គាល់
ពូជ្រៃ
ពេជ្រាដា
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
52
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៤៧
មិនស្គាល់
ស្រែសង្គម
កោះញែក
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[កាលបរិច្ឆេទមិនអាចរកបាន] ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
53
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៥៩
មិនស្គាល់
ក្រង់តេះ
ពេជ្រាដា
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[កាលបរិច្ឆេទមិនអាចរកបាន] ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
54
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៥៥
មិនស្គាល់
ក្រង់តេះ
ពេជ្រាដា
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[កាលបរិច្ឆេទមិនអាចរកបាន] ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
55
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១៧
៩០
មិនស្គាល់
ដាក់ដាំ
អូររាំង
មណ្ឌលគីរី
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[កាលបរិច្ឆេទមិនអាចរកបាន] ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
56
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៤៧
មិនស្គាល់
ក្ដុលតាហែន
បវេល
បាត់ដំបង
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
57
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៤៩
មិនស្គាល់
ស្ដៅ
រតនមណ្ឌល
បាត់ដំបង
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
58
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
Guangxi Guohong (China)
ចិន
១៧
៨៦
២០១៧
សំរោង
ភ្នំក្រវ៉ាញ
ពោធិ៍សាត់
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
59
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១៨
៥០
មិនស្គាល់
តាំងសំរោង
ភ្នំស្រួច
កំពង់ស្ពឺ
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
60
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ស៊ីធីក អ៊ិនធើណេសិនណល ហាយដ្រូផៅវ័រ ឌីវេឡុបមេន ខមភេនី
ចិន
១៨
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២០១២
ដងពែង
ស្រែអំបិល
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
កំពុងដំណើរការ
[២០១២] ប្រកាសដំណើរការទំនប់វារីអគ្គីសនី
[២០០៩] ចាប់ផ្តើមស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុន អ៊ិនធឺណេស៊ិនណល ហាយត្រូផាវវឺរ ឌីវឺឡបមិន (CETIC)
[កាលបរិច្ឆេទមិនអាចរកបាន] ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា
62
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៤៩
មិនស្គាល់
ក្រៀល
ក្រុងសំរោង
ឧត្តរមានជ័យ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
63
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២០
មិនស្គាល់
រស្មីសាមគ្គី
ឱរ៉ាល់
កំពង់ស្ពឺ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
64
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២១
មិនស្គាល់
ដងពែង
ស្រែអំបិល
កោះកុង
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
65
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១០
មិនស្គាល់
កំពង់សីលា
កំពង់សីលា
ព្រះសីហនុ
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
66
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
មិនស្គាល់
កោះតូច
ទឹកឈូ
កំពត
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
67
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
១៣
៧៧
មិនស្គាល់
កំពង់ល្ពៅ
សំឡូត
បាត់ដំបង
មាត្រដ្ឋានមធ្យម
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
68
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៣២
មិនស្គាល់
ជ័យឧត្ដម
លំផាត់
រតនៈគីរី
មាត្រដ្ឋានតូច
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
តំបន់ដែលមានសក្តានុពល
[២០០៣] ត្រូវបានចាត់ទុកជាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គីសនី​ដ៏មានសក្តានុពលដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងថាមពល
69
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
EVNI (Vietnam)
វៀតណាម
១៤៨
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
២០១៨
ស្រែសំបូរ
សៀមប៉ាង
ស្ទឹងត្រែង
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[២០១១] ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា
70
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
Electricity of Vietnam
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៩០
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
មិនស្គាល់
កំពាន់
សេសាន
ស្ទឹងត្រែង
មាត្រដ្ឋានធំ
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
[កាលបរិច្ឆេទមិនអាចរកបាន] ចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នា
71
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
China Datang Corporation
ចិន
១២០
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
មិនស្គាល់
អូរសោម
វាលវែង
ពោធិ៍សាត់
មាត្រដ្ឋានធំ
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ទំនាក់ទំនងវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជា
កំពុងដំណើរការ
[១៤ សីហា ២០១៤] ចាប់ផ្តើមផលិតអគ្គីសនី
[២០១៣] ប្រកាសដំណើរការទំនប់វារីអគ្គីសនី
[២០១០] ចាប់ផ្តើមស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ឆាយណា តាថាង
72
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
China Datang Corporation
ចិន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
មិនស្គាល់
ពង្រលើ
វាលវែង
ពោធិ៍សាត់
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ទំនាក់ទំនងវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីកម្ពុជា
កំពុងដំណើរការ
[១៤ សីហា ២០១៤] ចាប់ផ្តើមផលិតអគ្គីសនី
[២០១៣] ប្រកាសដំណើរការទំនប់វារីអគ្គីសនី
[២០១០] ចាប់ផ្តើមស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម ឆាយណា តាថាង
73
ទំនប់វារីអគ្គិសនី
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៍មានពុំអាចរកបាន
៣៥០
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
រតនៈគីរី
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
មិនស្គាល់
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា
ស្ថិតក្រោមការសិក្សា