ការងារ

Open Development Cambodia (ODC) is an open data website, the first of its kind in Southeast Asia. The open data movement is based on the simple premise that data collected for public interest should be publicly available without restrictions. Information or data in the public domain should be freely available to everyone to use and republish as they wish. Open Development Cambodia does not promote any particular perspective, agenda, or bias other than to provide objective information about Cambodia and its development.

ODC is looking for candidates with strong motivation and work experiences for various positions as below:

Job TitleDeadlineLocation
Finance and Admin Officer 31 May 2021 at 5:00 PMPhnom Penh
Natural Resource and Land Editor-Researcher19 May 2021 at 12 midnightPhnom Penh
Economics Editor-Researcher19 May 2021 at 12 midnight (Extension)Phnom Penh
Investment Data Research Officer19 May 2021 at 12 midnight (Extension)Phnom Penh
Final-ODC-LOGO

Finance and Admin Officer

PositionFinance and Admin Officer (1 position)
Reports toFinance and Admin Manager (FAM) and Executive Director/Editor-in-Chief
Coordinates withResearch and Website Content Manager, Mapper and Editor teams, Communication and Partnership team, and IT/Website team
Job locationPhnom Penh
Contract typeFull-time

Job Summary

The Finance and Admin Officer works closely with FAM to ensure timely and correctly coding of QuickBooks Data entry, timely payment to supplier, petty cash management, timely donor report preparation, monthly budget tracking preparation, payroll preparation, and timely NSSF and taxes payment. Additionally, he/she will responsible for all bank activities, makes any adjustment of the error transaction, and completes other tasks requested by FAM and Executive Director/Editor-in-Chief.

Key responsibilities

A. Financial Tasks (60%)

+ Voucher preparation and payment

 • Prepare all vouchers of payment, receipt, advance, settlement, and journal entry
 • Ensure completeness of supporting documents of vouchers and fully compliance with ODC’s policy and procedure
 • Review digitized vouchers for completeness and reasonable ordering
 • Ensure timely payment to supplier, consultant, taxes, NSSF, and others

+ QuickBooks data entry

 • Update customer/job and class list of all new budget approved and revised budget
 • Ensure enough financial supporting docs of the transaction
 • Ensure the correct coding and information on vouchers (payment, receipt, advance, settlement, and journal)
 • Ensure well-organized standard description and transaction records in QuickBooks
 • Conduct bank reconciliation in QuickBooks
 • Export monthly financial reports from QuickBooks and timely sending to FAM for review
 • Make any adjustment when requested by FAM

+ Banking transactions

 • Prepare documents for open & close ODC’s bank account (if required)
 • Ensure correctness of staff provident fund on a reconciled spreadsheet
 • Submit relevant documents to the bank for any update
 • Collect bank statement and credit advice

+ Taxation

 • Prepare timely tax reports in E-filling platform
 • Prepare and ensure sufficient supporting documents for taxation payment
 • Stay up-to-date on new regulations from the General Department of Tax (GDT)

+ Financial reports

 • Develop table to show all deadlines of fund request and reporting to donors and inform FAM
 • Collect and prepare monthly bank reconciliation report of all bank accounts
 • Assist FAM in financial report preparation to donors
 • Assist FAM in reviewing the financial report of implementing partner

+ Budget support and tracking

 • Assist FAM in preparing a budget proposal in response to potential calls
 • Prepare monthly budget tracking after the month-end closing
 • Regular update approved budget vs budget needed to see the variances

+ Petty cash management

 • Ensure well-preparedness of petty cash voucher and report
 • Ensure petty cash fund is secured and always kept in the safe box
 • Timely petty cash payment to a supplier or reimburse to staff
 • Ensure the amount of actual cash on hand and in the report are always reconciled
 • Password and key of the safe box are confidential
 • Monthly petty cash replenishment

+ Audit support

 • Ensure the financial supporting documents are well prepared for the auditing period
 • Assist in scanning and finding the required documents from auditor for both project and global financial audits
 • Double-check all required document by the auditor before submitting to FAM for final review
 • Response any relevant questions raised during the audit period
 • Do other related tasks as requested by FAM

B. Administrative and Procurement (20%)

 • Work with Admin Assistant in doing a physical count of fixed asset and inventory
 • Co-prepare and submit all the requests for procurement in keeping with ODC policy in coordination with FAM
 • Work with Admin Assistant to contact suppliers for quotation (if the price of goods/service is required)

C. Human Resource Tasks (20%)

+ Payroll preparation

 • Ensure enough supporting docs of payroll
 • Ensure correctness of the information and accurate donor allocation
 • Prepare payroll in a timely manner and submit it to FAM for review
 • Timely payroll submission to the bank (Two times per month)
 • Email to all staff by sending him/her payslip for their info and confirmation

+ Staff recruitment process

 • Contact the popular website owner for posting a job advertisement
 • Assist in screening applications for written test assessment
 • Support in writing and interview processes and reference checking
 • Contact the successful candidate and send a job offering letter
 • Draft employment contract and submit to FAM for review
 • Coordinate with IT Team for job posting on ODC website
 • Assist FAM in conducting annual staff capacity building needs assessment

+ Personnel Administration

 • Maintain employee timesheet and leave records in accordance with ODC policies and procedures.
 • Ensure the neat and well-organized structure of personnel, financial and administrative documents
 • Assist FAM in doing the orientation to new staff and interns 

Qualification Requirements:

  • A university degree in accounting/business management or an internationally recognized certification in accounting or equivalent
  • At least two-year experience in accounting and administrative works
  • Experience in e-filling taxation platform and NSSF payment system
  • Experience with using QuickBooks accounting system
  • Working knowledge of the English language
  • Good at task management and communication with relevant people
  • Good knowledge of MS Word and MS Excel
  • High commitment to the task assigned
  • Understanding of NGO financial matters.

Application Information

Interested candidates should submit a cover letter with salary expectations, a detailed CV with at least two referees, and a sample of their research writing, by using the contact details below.

  • Deadline for submitting applications is on 31 May 2021 at 5:00 pm (Phnom Penh time).
  • Email Subject of the application: Finance and Admin Officer
  • Applications will be accepted by email ONLY: recruitment@opendevcam.net
  • Women are encouraged to apply.
  • Only short-listed candidates will be contacted.

Note: Maximum file size for attachments is only 5MB.

 
Final-ODC-LOGO

Natural Resource and Land Editor-Researcher

PositionNatural Resource and Land Editor-Researcher (1 position)
Reports toContent and Web Manager and Executive Director/Editor-in-Chief
Coordinates withEditor and Research team, Information Technology and Website team, Data Research and GIS team, Partnership and Communication team
Job locationPhnom Penh
Contract typeFull-time
Salary rangeUS$ 500 to $ 850 per month (before taxes) plus other benefits (13th month, seniority, provident fund, and others).

Job Summary

The Natural Resource and Land Editor-Researcher works with the ODC team in developing online resources related to disaster emergency response, extractive industries, land, environment and natural resources, agriculture, and fishing. This includes researching and producing daily news summaries, public announcements, topic pages and related graphics, abstracts of reports and other documents, and publishing content online, and making translations to/from Khmer and English.

Open Development Cambodia (ODC) manages an open data website (www.opendevcam.net), aggregating a wide range of economic, environmental, and social data to build out a development portrait of Cambodia.

Key responsibilities

 • Identify, summarize, tag, and post news and public announcements on a daily basis, using both Khmer and English language sources on the ODC platform.
 • With other team members, collaborate on website design and content development, including identifying content on natural resources and land. Research and produce relevant topic pages.
 • Research assigned content areas and develop thematic pages; critique and edit thematic pages and abstracts produced by others.
 • Compile legal documents, policy papers, reports, and other publications related to natural resource development for the CKAN data hub; data entries of the related resources require some editorial review and translation.
 • Assist the data research and GIS team, proofreading and editing maps and infographics in keeping with ODC protocols and standards.
 • Translate internal and external research topic pages and other documents from Khmer to English and English to Khmer, as needed; assist with and/or proof translations.
 • Assist with report-writing and correspondence as assigned.
 • Conduct research to support building out web content on development trends in relation to natural resources and land.
 • Conduct outreach and promotional activities to different groups and development partners, data source providers, users, and the organization’s target audience.
 • Review and identify problems with the website and related processes; consult with others to develop solutions.
 • Advice and guide research fellows, volunteers, and interns.
 • Represent ODC to the public, participate in and contribute to collaborations and promotions for both national and international events.
 • Take notes and prepare meeting minutes/reports, as assigned.
 • Write blog posts and share content for social media, as assigned.
 • Co-design project concepts to expand the ODC website.
 • Co-implement project activities as assigned.

Qualification Requirements:

  • University degree inland, environment, natural resource management, development studies, extractive industry development, agriculture development, media, journalism, communications, law or other relevant areas such as biodiversity public policy or disaster emergency response, etc. Graduates from universities of English-based programs preferred.
  • Demonstrated skills and experience in researching, writing, and editing materials; previous experience in editorial work and translation in English and Khmer preferred.
  • At least two years of working experience in these areas.
  • Strong presentation, writing, and negotiation skills to elaborate the ideas and conceptualization of (potential) projects in the development of new content is a plus.
  • Knowledge of various engines and tools for research, analysis, and data visualization; other computer skills (WordPress, blogs, word processing, spreadsheets, PowerPoint, internet search) are necessary; basic GIS or mapping skills are a plus.
  • Understanding of and interest in socio-economic and environmental development trends in the country, or Greater Mekong Sub-Region (GMS) is a plus.
  • Enthusiasm to work on promotion of public awareness and sustainable development through the availability and accessibility of information and data from CSOs-Government-private sector.
  • Good interpersonal skills and demonstrated ability to work effectively in a team.
  • Good problem-solving skills and ability to take appropriate initiatives to achieve objectives.
  • Strong commitment to objective and neutral journalistic standards.
  • Willingness to respect ODC principles and code of conduct.

Application Information

Interested candidates should submit a cover letter with salary expectations, a detailed CV with at least two referees, and a sample of their research writing, by using the contact details below.

  • Deadline for submitting applications is on 19 May 2021 at 12 midnight.
  • Email Subject of the application: ODC Natural Resource and Land Editor-Researcher
  • Applications will be accepted by email ONLY: recruitment@opendevcam.net
  • Women are encouraged to apply.
  • Only short-listed candidates will be contacted.

Note: Maximum file size for attachments is only 5MB.

 
Final-ODC-LOGO

Economics Editor-Researcher

PositionEconomics Editor-Researcher (1 position)
Reports toResearch & Web Content Manager, Executive Director/Editor-in-Chief
Coordinates withEditor and Research team, IT and Website team, Data and GIS team, Partnership and Communication team
Job locationPhnom Penh
Contract typeFull-time
Salary rangeUS$ 500 to $ 850 per month (before taxes) plus other benefits (13th month, seniority, provident fund, and others)

Job Summary

The Economics Editor-Researcher will develop online resources on the Open Development Cambodia website related to industries, energy, infrastructure, labor, economy and commerce, and special economic zones in Cambodia, publishing content online and translations in Khmer and English. These resources include topic pages, daily news summaries, public announcements, research publications and regulations, and other documents. He/she will work closely with other teams to implement the ODC project activities as assigned.

Open Development Cambodia (ODC) manages an open data website (www.opendevcam.net), aggregating a wide range of economic, environmental, and social data to build out a development portrait of Cambodia.

Key responsibilities

 • Produce topic pages and profile pages based on the ODC’s universal taxonomy of economy and commerce, industries, energy, infrastructure, and labor in line with the content priority of the platform and program.
 • Identify, summarize, ta,g and post news, public announcements, and corporate social responsibility documents related to foreign investments in Cambodia on a daily basis, using both Khmer and English language sources.
 • Compile all related resources such as legal documents, policy papers, reports, and other publications related to domestic and foreign investments along with their translation, following editorial standards for publication on the ODC data hub.
 • Update the profile pages and develop new database/ profile pages on the revenue from economic land concessions and the extractive industry sector in Cambodia.
 • Research assigned content areas and develop thematic pages; critique and edit thematic pages and abstracts produced by others.
 • Review and identify problems with the website, and related processes; consult with others to develop solutions.
 • Advise, and guide research fellows, volunteers, and interns.
 • Proofread and edit maps and graphics in keeping with ODC protocols and standards.
 • Assist ODC team members in translating internal and external documents, proofreading and editing information, meeting ODC editorial standards.
 • Assist in preparing, drafting, editing, and proofreading other documentation, as assigned.
 • Translate internal and external documents from Khmer to English and English to Khmer, as needed.

Outreach and promotions

  • Represent ODC to the public, participate in, and contribute to collaboration and promotion for both national and international events.
  • Present the topic pages and research findings to users and key stakeholders.
  • Conceptualize and assist in the development of project-relevant content, maps, infographics, and online resources.
  • Collaborate with other team members on implementing or taking the lead in project activities as assigned.
  • Contribute to outreach to prospective partners, data source providers, users and the target audience.
  • Coordinate focus group discussions and activities to gather feedback on the ODC website content and functionalities.
  • Assist with report-writing and correspondence as assigned.
  • Take notes and prepare meeting minutes as assigned.
  • Write blog posts and share content for social media, as assigned.

Job requirements

 • University degree in environment, economic, development studies, business development, media, journalism, communications, economics, law or other relevant areas such as infrastructure, science, and technology, public policy, or energy development, etc. Graduates from universities of English-based programs preferred.
 • Demonstrated skills and experience in researching, writing, and editing materials; previous experience in editorial work and translation in English and Khmer preferred.
 • At least two years of working experience in these areas.
 • Full command of English, and excellent Khmer.
 • Strong presentation, writing, and negotiation skills to elaborate ideas and conceptualization of (potential) projects in the development of new content is a plus.
 • Knowledge of various engines and tools for research, analysis, and data visualization; other computer skills (WordPress, blogs, word processing, spreadsheets, PowerPoint, internet search) are necessary; basic GIS or mapping skills are a plus.
 • Understanding of and interest in socio-economic and environmental development trends in the country, or Greater Mekong Sub-Region (GMS) is a plus.
 • Enthusiasm to work on the promotion of public awareness and sustainable development through the availability and accessibility of information and data from the CSOs-Government-private sector.
 • Good interpersonal skills and demonstrated ability to work effectively in a team.
 • Good problem-solving skills and ability to take the appropriate initiative to achieve objectives.
 • Strong commitment to objective and neutral journalistic standards.
 • Willingness to respect ODC principles and code of conduct.

Application Information

Interested candidates should submit a cover letter with salary expectations, a detailed CV with at least two referees, and a sample of their research writing, by using the contact details below.

  • Deadline for submitting applications is extended: 19 May 2021 at 12 midnight
  • Email Subject of the application: ODC Economics Editor-Researcher
  • Applications will be accepted by email ONLY: recruitment@opendevcam.net
  • Women are encouraged to apply.
  • Only short-listed candidates will be contacted.

Note: Maximum file size for attachments is only 5MB.

Final-ODC-LOGO

Investment Data Research Officer

PositionInvestment Data Research Officer (1 position)
Reports toData Research and GIS Specialist, Research and Web Content Manager, and Executive Director/Editor-in-Chief
Coordinates withData research and GIS team and IT and Website team, Editor-research team, Research and Strategy Officer, and Finance and Admin team.
Job locationPhnom Penh
Contract typeFull-time
Salary rangeUS$ 500 to $ 850 per month (before taxes) plus other benefits (13th month, seniority, provident fund, and others)
RemarkThis is a two-year contract with a three-month probation period at the start of the contract. There is the possibility of renewing the contract depending on the annual performance evaluation.

Job Summary

The new position of the Investment Data Research Officer will be responsible for the desk research and data collection on foreign investment. This person will closely work with several ODC teams in developing online resources on foreign investment and its impact on the development of Cambodia. Such material will be published on the ODC platform and include, for instance, daily news summaries, public announcements, official regulations and in-depth research. Given the expanding relevance of Chinese investment in Cambodia, the Investment Data Research Officer will be responsible for translating all relevant documents and information to or from Chinese, Khmer and English.

Open Development Cambodia (ODC) manages an open data website (www.opendevcam.net), aggregating a wide range of economic, environmental, and social data to build out a development portrait of Cambodia.

Key responsibilities

Project management roles

 • On a daily basis, compile relevant new information on foreign investment from a variety of sources, such as websites, digital platforms, government announcements, private companies, and national and foreign newspapers, among others.
 • List and follow-up of major foreign investment projects, including construction and financial details.
 • Collect information on corporate social responsibility (CSR) programs and the companies’ agendas on the environmental impact of their activities, focusing on Environmental Impact Assessments (EIA).
 • Translate (Chinese/English/Khmer) all related documents, including case studies, reports, news, research publications in Chinese/English/Khmer as applies.
 • Compile all relevant resources along with their translations, and publish them on the ODC data hub and the ODC library.
 • Conduct both desk review and in-depth primary research on assigned content areas to expand ODC’s content on development trends.
 • Produce topic pages and profile pages based on the universal taxonomy.
 • Assist ODC team members in translating internal and external documents, proofreading and editing information, meeting ODC editorial standards.
 • Conduct outreach activities and explore new partnership opportunities with development stakeholders, data providers, users, and the target audience.
 • Participate in meetings, workshops, and other events on project development and other related themes while representing ODC.
 • Take notes and prepare meeting minutes/reports.
 • Provide the Executive Director with written and oral reports and updates, as assigned
 • Provide interpreter services for the team when required.
 • Other tasks, as needed or assigned.

Monitoring and Evaluation tasks

  • Review project evaluations, prepare the consultants’ scope of work, make travel arrangements, and review work project activities.
  • Plan and delegate tasks effectively among all team members involved in the projects while ensuring effective collaboration between the people and teams working across the project.
  • Coordinate focus group discussions and activities to gather feedback on the ODC website content and functionalities.

Essential qualifications and requirements

 • University degree in international trade and investment law, data science and business analytic, social sciences, social development, other relevant areas such as data journalism, investment law, political science, economics, environmental science.
 • Full command of Chinese, English, and Khmer.
 • A minimum of two years experience in consecutive interpretation and written translation in Chinese/English/Khmer. Experience in editorial and reporting work preferred.
 • Excellent quantitative and qualitative research skills.
 • Knowledge of multiple research tools, data analysis, and visualization; basic GIS mapping skills is a plus.
 • Sound experience using Microsoft Office and communication tools, such as Word Press, Spreadsheets, PowerPoint, and E-mail.
 • Previous experience working with Chinese companies or NGOs will be an advantage.
 • Demonstrated ability in problem-solving and taking self-initiative to achieve the objectives.
 • Demonstrated flexibility and capacity to work autonomously with little supervision in a dynamic and multi-cultural environment.
 • Strong interpersonal skills and willingness to engage with a variety of stakeholders.
 • Commitment to ODC’s mission and values.

Application Information

Interested candidates should submit a cover letter, a detailed CV with at least two referees, and a sample of the research writing, by using the contact details below.

  • Deadline for submitting applications is extended: 19 May 2021 at 12 midnight
  • Email Subject of the application: Investment Data Research Officer
  • Applications will be accepted by email ONLY: recruitment@opendevcam.net
  • Women are encouraged to apply.
  • Only short-listed candidates will be contacted.

Note: Maximum file size for attachments is only 5MB.

 
ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

hsSN8
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!