ការងារ

Open Development Cambodia (ODC) is an open data website, the first of its kind in Southeast Asia. The open data movement is based on the simple premise that data collected for public interest should be publicly available without restrictions. Information or data in the public domain should be freely available to everyone to use and republish as they wish. Open Development Cambodia does not promote any particular perspective, agenda or bias other than to provide objective information about Cambodia and its development. ODC is looking for candidates with a strong motivation and work experiences for various positions as below:
Job TitleDeadlineLocation
Web Development and IT OfficerNovember 6th, 2020 at 5:00pmPhnom Penh
Program and Organizational Evaluation ConsultantNovember 30th, 2020 at 5:00pm 
Open Development Library ConsultantJanuary 20th, 2021 at 5:00pm 
Final-ODC-LOGO

Web Development and IT Officer

PositionWeb Development and IT Officer (1 position)
Reports toSenior Web Development and IT Officer and IT and Website Director
Coordinates withODC and ODI Team
Job locationPhnom Penh
Contract typeFull-time

Job Summary

Open Development Cambodia (ODC) manages an open data website (www.opendevcam.net), aggregating a wide range of economic, environmental and social data to build out a development portrait of Cambodia.

The Web Development and IT Officer will, on one side, be responsible for the everyday performance of the website and social media platforms to ensure an excellent user experience to ODC users. At the same time, he/she will play a key role in the longer-term IT strategy and website development by conducting user testing, exploring improved and new functionalities. On the other side, the Web Development and IT Officer will closely work with all ODC teams in addressing their needs and supporting the organization in publishing and updating the content. Related key tasks include enhancing the security of the system, report technical issues and managing software and hardware needs.

Key responsibilities

Website Development (40%)

 • Maintain the ODC and Cambodia ICT Camp platforms, including website enhancement and bug fixing, to ensure the websites’ good performance.
 • Support the team in publishing contents and datasets on the platforms.
 • Support the team in conducting user testing to collect user feedback and documentation.
 • Review the functionalities of the websites and report errors on Github.
 • Design and develop website templates, infographics and data virtualizations in collaboration with relevant ODC team members.
 • Maintain and update ODC’s internal wiki – wiki.odc.org – that is used as the main internal sharing tool.
 • Monitor and report the website statistics provided by Google Analytics and social media interactions.
 • Ensure an effective communication and coordination with the regional team regarding all platform-related matters.
 • Maintain existing in-house digital solutions and develop new ones for other identified IT needs.
 • Provide DevOps support on setting up environment for platform development and testing.

IT Support (60%)

 • Enforce the implementation of ODC’s IT policy and guidelines and host knowledge sharing sessions on IT policy and protocols, cybersecurity and online risks for ODC staff.
 • Strengthen the overall security of the network system and of all computers, ensuring the proper performance of the anti-virus, operating system and applications updates.
 • Ensure that software and applications used in the organization are licensed or open source.
 • Assist in installing and configuring computer hardware, software, systems, networks, printers and scanners as needed, and provide technical support and respond in a timely manner to technical issues and requests.
 • Report any technical issues in a timely manner, troubleshoot system and networks problems as well as diagnose and resolve hardware/software faults. Document issues errors at ODC Wiki.
 • Communicate with the team to identify IT needs in both software and hardware and prepare a plan to proactively respond to IT-related requests and needs from the team.
 • Ensure the proper functioning and maintenance of all IT assets (computers, printers, network equipment and cables) and keep the IT inventory updated, providing support on the purchases of new technical equipment or services.
 • Backup data regularly based on the schedule and conduct recovery tests on backup files.
 • Manage, maintain and oversee user access rights, and computer access into ODC network.

Qualifications and competences

 • Hold a Bachelor degree in Computer Science or in another relevant field.
 • Proven experience working with Content Management System (CMS) WordPress.
 • Knowledge of Python and CKAN is a plus.
 • Experience in managing and configuring networks and computer systems.
 • Good knowledge of DevOps.
 • Effective communication skills in both written and spoken English and Khmer.
 • Flexible and motivated to work in dynamic environments.
 • Highly detailed-oriented, with self-initiative to suggest new improvements and actions to enhance the website and network.

Application Information

Interested candidates should submit a cover letter with salary expectation and a detailed CV with at least two referees, by using the contact details below.

  • Deadline for submitting applications is on November 06th, 2020 at 5:00pm.
  • Email Subject of the application: Web Development and IT Officer
  • Applications will be accepted by email ONLY: recruitment@opendevcam.net
  • Women are encouraged to apply.
  • Only short-listed candidates will be contacted.

Note: Maximum file size for attachments is only 5MB.

Final-ODC-LOGO

Program and Organizational Evaluation Consultant (short-term)

PositionProgram and Organizational Evaluation Consultant (short-term) (1 position)
Reports toExecutive Director/ Editor-in-Chief and the management team
Desired starting dateDecember 15th, 2020 to March 15th, 2021

About Open Development Cambodia (ODC)

Open Development Cambodia (ODC) is the leading open data platform in Cambodia, which makes up-to-date and reliable data and information on socioeconomic and environmental issues publicly available in a “one-stop shop”. ODC promotes the use of accurate data for evidence-based and transparent decision-making processes.

ODC uses its expertise in data and ICT, mapping and GIS, digital security and privacy, and research to compile data and disseminate it in user-friendly and accessible digital formats, which include datasets, information topic pages and interactive maps.

Purpose of the evaluation

ODC is currently finalizing its next 5-year Strategic Plan 2021–2025. Hence, this external program and organizational evaluation has two main purposes:

 1. Review and evaluate the work of ODC in its soon-to-end activity period of 2015–2020

 2. Contribute to finalizing the next 5-year Strategic Plan 2021–2025

Scope of work and deliverable

The evaluation must include the following:

 • Compile the achievements of ODC in the period 2015–2020 and highlight lessons learned in the organization’s main focus areas: open data platform; promotion and outreach activities; partnerships and collaborations; research and capacity building.

 • Generate understanding about which and how external factors might affect the work of ODC in the short, medium and long term.

 • Recommend actions and initiatives to accommodate and respond to the changing external scenario under which ODC operates.

 • Define a sustainability plan for ODC that ensures the continuity of its program and the viability of its mid and long-term objectives, including a roadmap to expand income-generating activities.

 • Identify potential focus areas and actions for ODC to expand its activity in Southeast Asia in the next 5 years based on the needs and interests of the tech and information sectors.

 • Define internal monitoring mechanisms for ODC to assess its performance on an ongoing basis.

 • Analyze the internal structure of ODC and provide recommendations to enhance its organizational strength and capacity.

 • Review ODC’s draft of the 5-year Strategic Plan 2021–2025 and integrate the evaluation and recommendations into the document that ODC will share with the consultant.

 • Provide further considerations and recommendations that the consultant might find suitable.

Expected deliverables

The evaluation consultant commits to fulfill the following deliverables:

 • Submit an evaluation report that must cover all the points stated under the consultant’s scope of work.

 • Organize a workshop with the ODC staff to gather their inputs, ideas and interests for the next 5 years in order to ensure that their ideas are reflected in the 5-year Strategic Plan 2021–2025. The consultant might organize additional workshops if he/she considers it appropriate.

 • Review and finalize the draft of the 5-year Strategic Plan 2021–2025 with the resulting evaluation.

 • Present the final evaluation results and recommendations to the Board and staff of ODC at the end of the project.

Minimum requirements

 • Bachelor’s Degree in a relevant discipline to the area of ​​assignment. Additional specific training in M&E will be an asset.

 • Proven experience in evaluating programs and similar projects.

 • Highly detailed-oriented, with initiative to suggest new improvements and actions, and capacity to effectively reflect ODC’s mission and values throughout the Strategic Plan.

 • Strong communication skills that enable the consultant to effectively communicate with the ODC team and present the results in an engaging format.

 • Flexible creative-thinker able to cope with change and effectively incorporate modifications and feedback along the evaluation process.

Application Information

Interested applicants need to submit via email their updated CV, budget request and an outline of their work plan, by using the contact details below.

  • Deadline for submitting applications is on November 30th, 2020 at 5:00pm.
  • Email Subject of the application: Program and Organizational Evaluation Consultant
  • Applications will be accepted by email ONLY: recruitment@opendevcam.net
  • Only short-listed candidates will be contacted.

Note: Maximum file size for attachments is only 5MB.

Final-ODC-LOGO

Open Development Library Consultant (short-term)

PositionOpen Development Library Consultant (short-term) (1 position)
Reports toExecutive Director/Editor-in-Chief and the ODC management team
Desired starting dateFebruary 1st, 2021 to May 31st, 2021

Background of the Open Development Library (ODL) Program

School libraries are essential for advancing knowledge in society and enhancing the human resources and development of countries. As internet use and mobile phones quickly expand to all corners of Cambodia, printed books might be viewed as tedious and old-fashioned. Despite the undeniable benefits of the digital world, the internet is also triggering the expansion of unverified information, online security risks and knowledge bubbles, which hinder critical thinking and a reading culture.

Libraries remain unique places for knowledge-sharing, research and providing access to learning to the most vulnerable communities. For children of school age in particular, libraries enhance their intellectual capacities and curiosity and improve their language and communication skills while they explore and discover new things in a safe environment. While there have been a few initiatives to promote reading in recent years such as mobile libraries, the capacity of school and public libraries in Cambodia remains limited.

Open Development Cambodia (ODC), in collaboration with its partners, is currently exploring a pilot project to set up new school libraries. The initial plan consists of two libraries in Preah Vihear province, one in an urban area and one in a rural area. To inform and operationalize the plan with supporting evidence, ODC is looking for a short-term consultant to conduct a preliminary study.

About Open Development Cambodia (ODC)

Open Development Cambodia (ODC) is the leading open data platform in Cambodia which makes up-to-date and reliable data and information on socioeconomic and environmental issues publicly available in a “one-stop shop”. ODC promotes the use of accurate data for evidence-based and transparent decision-making processes. On the one hand, we produce and publish datasets, interactive maps and data visualizations and, on the other hand, we compile news, legal documents and other relevant reports. We also conduct research projects in collaboration with diverse stakeholders and host workshops and training for university students, journalists, researchers, CSOs and government officials.

The ODC online platform contains a wide range of digitized content arranged under 17 main topics. In addition, ODC is listed in the digital collection of the U.S. Library of Congress, the largest library in the world and the main research arm of the U.S. Congress. Its e-library makes ODC content and resources accessible for the personal, academic and professional purposes of a great diversity of people around the world.

Purpose and objectives of the consultancy

The purpose of this consultancy is to generate evidence and understanding to accurately inform and guide the setting up of the Open Development Library (ODL) Program. The consultancy will result into the development of a concrete implementation plan. Under the guidance of ODC, the Consultant will conduct both primary and secondary research and collect insights from students, teachers and families to ensure that the project meets the needs and interests of the target groups. The Consultant will address the points detailed in the following section.

Deliverables

The Consultant is expected to submit the following two documents:

Needs Assessment Report, containing all the evidence and information gathered by the Consultant and identifying:

 • Mapping of existing libraries and relevant initiatives in Preah Vihear province

 • Most suitable locations to set up a new library, including both rural and urban spots in Preah Vihear province

 • Potential benefits and challenges that might affect the library

 • Current needs and gaps of the target population in terms of educational content and resources

 • Detailed and specific offline materials to be included in the library: i) typology and topics of books and printed educational material and ii) digital resources (technical equipment such as computers, WI-FI network and digital tools).

<Action Plan,including the following:

 • Road map for setting up the library and a 5-year workplan to ensure the sustainability and expansion of the project.

 • Methodology for library classification for bookkeeping and arranging resources systematically

 • Estimation of the financial resources required and a budget plan

 • List of initiatives and activities to enhance community involvement and use of the library

 • Evaluation plan to assess the use and performance of the program once implemented.

Minimum requirements

 • Bachelor’s Degree in a discipline relevant to the area of assignment. Additional specific training will be an asset.

 • Experience working in a library is essential.

 • Proven experience in project design and in conducting similar research.

 • Highly detailed-oriented, with self-initiative to suggest additional ideas and guidelines.

 • Strong communication skills that enable the Consultant to effectively communicate with the ODC team and present the results in an engaging format.

 • Flexible creative-thinker able to cope with change and effectively incorporate modifications and feedback along the process.

Application Information

Interested applicants need to submit via email their updated CV, budget request and an outline of their work plan, by using the contact details below.

  • Deadline for submitting applications is on January 20th, 2021 at 5:00pm.
  • Email Subject of the application: Open Development Library Program Consultant
  • Applications will be accepted by email ONLY: recruitment@opendevcam.net
  • Only short-listed candidates will be contacted.

Note: Maximum file size for attachments is only 5MB.

 
ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

7z8fD
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!