• សរុបឧកញ៉ាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្នុងបញ្ជី៖៥៨១
លេខសម្គាស់
លេខព្រះរាជក្រឹត្យ
ឈ្មោះ
គោរមងារ
កាលបរិច្ឆេទ (ព្រះរាជក្រឹត្យ)
ឆ្នាំសៀវភៅរាជកិច្ច
ឯកសារយោង
1
នស/រកត/1217/1183
ឧកញ៉ា
12.12.2017
២០១៨
2
នស/រកត/1217/1183
ឧកញ៉ា
12.12.2017
២០១៨
3
នស/រកត/1217/1196
ឧកញ៉ា
13.12.2017
២០១៨
4
នស/រកត/1217/1197
ឧកញ៉ា
13.12.2017
២០១៨
5
នស/រកត/1217/1255
ឧកញ៉ា
20.12.2017
២០១៨
6
នស/រកត/1217/1310
ឧកញ៉ា
26.12.2017
២០១៨
7
នស/រកត/1217/1344
ឧកញ៉ា
30.12.2017
២០១៨
8
នស/រកត/0118/025
ឧកញ៉ា
06.01.2018
២០១៨
9
នស/រកត/0118/025
ឧកញ៉ា
06.01.2018
២០១៨
10
នស/រកត/0118/036
ឧកញ៉ា
10.01.2018
២០១៨
11
នស/រកត/0118/072
ឧកញ៉ា
22.01.2018
២០១៨
12
នស/រកត/0218/135
ឧកញ៉ា
09.02.2018
២០១៨
13
នស/រកត/0218/153
ឧកញ៉ា
16.02.2018
២០១៨
14
នស/រកត/0218/154
ឧកញ៉ា
16.02.2018
២០១៨
15
នស/រកត/0218/154
ឧកញ៉ា
16.02.2018
២០១៨
16
នស/រកត/0218/1220
ឧកញ៉ា
19.02.2018
២០១៨
17
នស/រកត/0318/302
ឧកញ៉ា
19.03.2018
២០១៨
18
នស/រកត/0318/306
ឧកញ៉ា
19.03.2018
២០១៨
19
នស/រកត/0318/307
ឧកញ៉ា
19.03.2018
២០១៨
20
នស/រកត/0418/410
ឧកញ៉ា
12.04.2018
២០១៨
21
នស/រកត/0418/410
ឧកញ៉ា
12.04.2018
២០១៨
22
នស/រកត/0119/063
ឧកញ៉ា
12.01.2019
២០១៩
23
នស/រកត/0119/064
ឧកញ៉ា
12.01.2019
២០១៩
24
នស/រកត/0119/065
ឧកញ៉ា
12.01.2019
២០១៩
25
នស/រកត/0219/145
ឧកញ៉ា
01.02.2019
២០១៩
26
នស/រកត/0219/162
ឧកញ៉ា
02.02.2019
២០១៩
27
នស/រកត/0219/163
ឧកញ៉ា
02.02.2019
២០១៩
28
នស/រកត/0219/164
ឧកញ៉ា
02.02.2019
២០១៩
29
នស/រកត/0619/882
ឧកញ៉ា
20.06.2019
២០១៩
30
នស/រកត/0619/882
ឧកញ៉ា
20.06.2019
២០១៩
31
នស/រកត/0719/1010
ឧកញ៉ា
03.07.2019
២០១៩
32
នស/រកត/0719/1011
ឧកញ៉ា
03.07.2019
២០១៩
33
នស/រកត/0719/1012
ឧកញ៉ា
03.07.2019
២០១៩
34
នស/រកត/0719/1151
ឧកញ៉ា
25.07.2019
២០១៩
35
នស/រកត/0719/1152
ឧកញ៉ា
25.07.2019
២០១៩
36
នស/រកត/0719/1167
ឧកញ៉ា
27.07.2019
២០១៩
37
នស/រកត/0719/1168
ឧកញ៉ា
27.07.2019
២០១៩
38
នស/រកត/0719/1169
ឧកញ៉ា
27.07.2019
២០១៩
39
នស/រកត/0719/1170
ឧកញ៉ា
27.07.2019
២០១៩
40
នស/រកត/0819/1186
ឧកញ៉ា
02.08.2019
២០១៩
41
នស/រកត/0819/1187
ឧកញ៉ា
02.08.2019
២០១៩
42
នស/រកត/0819/1188
ឧកញ៉ា
02.08.2019
២០១៩
43
នស/រកត/0819/1219
ឧកញ៉ា
07.08.2019
២០១៩
44
នស/រកត/0819/1220
ឧកញ៉ា
07.08.2019
២០១៩
45
នស/រកត/0819/1240
ឧកញ៉ា
09.08.2019
២០១៩
46
នស/រកត/0819/1299
ឧកញ៉ា
17.08.2019
២០១៩
47
នស/រកត/0819/1324
ឧកញ៉ា
21.08.2019
២០១៩
48
នស/រកត/0819/1325
ឧកញ៉ា
21.08.2019
២០១៩
49
នស/រកត/0819/1347
ឧកញ៉ា
22.08.2020
២០១៩
50
នស/រកត/0919/1422
ឧកញ៉ា
12.09.2019
២០១៩
51
នស/រកត/1019/1519
ឧកញ៉ា
04.10.2019
២០១៩
52
នស/រកត/1019/1520
ឧកញ៉ា
04.10.2019
២០១៩
53
នស/រកត/1019/1559
ឧកញ៉ា
11.10.2019
២០១៩
54
នស/រកត/1019/1560
ឧកញ៉ា
11.10.2019
២០១៩
55
នស/រកត/1119/1707
ឧកញ៉ា
15.11.2019
២០១៩
56
នស/រកត/1119/1708
ឧកញ៉ា
15.11.2019
២០១៩
57
នស/រកត/1119/1709
ឧកញ៉ា
15.11.2019
២០១៩
58
នស/រកត/1119/1710
ឧកញ៉ា
15.11.2019
២០១៩
59
នស/រកត/1119/1743
ឧកញ៉ា
23.11.2019
២០២០
60
នស/រកត/1119/1744
ឧកញ៉ា
23.11.2019
២០២០
61
នស/រកត/1119/1745
ឧកញ៉ា
23.11.2019
២០២០
62
នស/រកត/1119/1796
ឧកញ៉ា
30.11.2019
២០២០
63
នស/រកត/1119/1797
ឧកញ៉ា
30.11.2019
២០២០
64
នស/រកត/1219/1808
ឧកញ៉ា
05.12.2019
២០២០
65
នស/រកត/1219/1809
ឧកញ៉ា
05.12.2019
២០២០
66
នស/រកត/1219/1810
ឧកញ៉ា
05.12.2019
២០២០
67
នស/រកត/1219/1837
ឧកញ៉ា
07.12.2019
២០២០
68
នស/រកត/1219/1838
ឧកញ៉ា
07.12.2019
២០២០
69
នស/រកត/1219/1858
ឧកញ៉ា
12.12.2019
២០២០
70
នស/រកត/1219/1880
ឧកញ៉ា
14.12.2019
២០២០
71
នស/រកត/1219/1913
ឧកញ៉ា
18.12.2019
២០២០
72
នស/រកត/1219/1914
ឧកញ៉ា
18.12.2019
២០២០
73
នស/រកត/1219/1915
ឧកញ៉ា
18.12.2019
២០២០
74
នស/រកត/1219/1936
ឧកញ៉ា
20.12.2019
២០២០
75
នស/រកត/1219/1937
ឧកញ៉ា
20.12.2019
២០២០
76
នស/រកត/1219/1938
ឧកញ៉ា
20.12.2019
២០២០
77
នស/រកត/0120/009
ឧកញ៉ា
03.01.2020
២០២០
78
នស/រកត/0120/010
ឧកញ៉ា
03.01.2020
២០២០
79
នស/រកត/0120/090
ឧកញ៉ា
18.01.2020
២០២០
80
នស/រកត/0120/091
ឧកញ៉ា
18.01.2020
២០២០
81
នស/រកត/0120/113
ឧកញ៉ា
25.01.2020
២០២០
82
នស/រកត/0220/226
ឧកញ៉ា
21.02.2020
២០២០
83
នស/រកត/0220/227
ឧកញ៉ា
21.02.2020
២០២០
84
នស/រកត/0220/228
ឧកញ៉ា
21.02.2020
២០២០
85
នស/រកត/0220/229
ឧកញ៉ា
21.02.2020
២០២០
86
នស/រកត/0220/230
ឧកញ៉ា
21.02.2020
២០២០
87
នស/រកត/0320/298
ឧកញ៉ា
06.03.2020
២០២០
88
នស/រកត/0320/394
ឧកញ៉ា
27.03.2020
២០២០
89
នស/រកត/0320/395
ឧកញ៉ា
27.03.2020
២០២០
90
នស/រកត/0320/416
ឧកញ៉ា
28.03.2020
២០២០
91
នស/រកត/0320/417
ឧកញ៉ា
28.03.2020
២០២០
92
នស/រកត/0320/418
ឧកញ៉ា
28.03.2020
២០២០
93
នស/រកត/0420/444
ឧកញ៉ា
09.04.2020
២០២០
94
នស/រកត/0420/445
ឧកញ៉ា
09.04.2020
២០២០
95
នស/រកត/0420/446
ឧកញ៉ា
09.04.2020
២០២០
96
នស/រកត/0420/453
ឧកញ៉ា
16.04.2020
២០២០
97
នស/រកត/0520/514
ឧកញ៉ា
07.05.2020
២០២០
98
នស/រកត/0520/548
ឧកញ៉ា
22.05.2020
២០២០
99
នស/រកត/0520/549
ឧកញ៉ា
22.05.2020
២០២០
100
នស/រកត/0520/575
ឧកញ៉ា
30.05.2020
២០២០
101
នស/រកត/0620/591
អ្នកឧកញ៉ា
01.06.2020
២០២០
102
នស/រកត/0620/648
ឧកញ៉ា
19.06.2020
២០២០
103
នស/រកត/0720/693
ឧកញ៉ា
02.07.2020
២០២០
104
នស/រកត/0720/704
ឧកញ៉ា
04.07.2020
២០២០
105
នស/រកត/0720/723
អ្នកឧកញ៉ា
10.07.2020
២០២០
106
នស/រកត/0820/902
ឧកញ៉ា
27.08.2020
២០២០
107
នស/រកត/0820/919
ឧកញ៉ា
28.08.2020
២០២០
108
នស/រកត/0820/920
ឧកញ៉ា
28.08.2020
២០២០
109
នស/រកត/0820/921
ឧកញ៉ា
28.08.2020
២០២០
110
នស/រកត/0820/923
ឧកញ៉ា
29.08.2020
២០២០
111
នស/រកត/0920/946
អ្នកឧកញ៉ា
03.09.2020
២០២០
112
នស/រកត/0920/947
អ្នកឧកញ៉ា
03.09.2020
២០២០
113
នស/រកត/0920/948
អ្នកឧកញ៉ា
03.09.2020
២០២០
114
នស/រកត/0920/972
ឧកញ៉ា
09.09.2020
២០២០
115
នស/រកត/0920/946
ឧកញ៉ា
12.09.2020
២០២០
116
នស/រកត/0920/987
ឧកញ៉ា
12.09.2020
២០២០
117
នស/រកត/0920/988
ឧកញ៉ា
12.09.2020
២០២០
118
នស/រកត/0920/1003
ឧកញ៉ា
15.09.2020
២០២០
119
នស/រកត/0920/1004
ឧកញ៉ា
15.09.2020
២០២០
120
នស/រកត/0920/1016
ឧកញ៉ា
23.09.2020
២០២០
121
នស/រកត/0920/1029
ឧកញ៉ា
26.09.2020
២០២០
122
នស/រកត/1020/1091
ឧកញ៉ា
17.10.2020
២០២០
123
នស/រកត/1020/1092
ឧកញ៉ា
17.10.2020
២០២០
124
នស/រកត/1120/1235
ឧកញ៉ា
19.11.2020
២០២០
125
នស/រកត/1120/1237
ឧកញ៉ា
19.11.2020
២០២០
126
នស/រកត/1120/1238
ឧកញ៉ា
19.11.2020
២០២០
127
នស/រកត/1120/1182
ឧកញ៉ា
04.11.2020
២០២០
128
នស/រកត/1120/1183
ឧកញ៉ា
04.11.2020
២០២០
129
នស/រកត/1120/1184
ឧកញ៉ា
04.11.2020
២០២០
130
នស/រកត/1120/1200
ឧកញ៉ា
12.11.2020
២០២០
131
នស/រកត/1120/1232
ឧកញ៉ា
19.11.2020
២០២០
132
នស/រកត/1120/1233
ឧកញ៉ា
19.11.2020
២០២០
133
នស/រកត/1120/1234
ឧកញ៉ា
19.11.2020
២០២០
134
នស/រកត/1120/1236
ឧកញ៉ា
19.11.2020
២០២០
135
នស/រកត/1120/1257
ឧកញ៉ា
24.11.2020
២០២០
136
នស/រកត/1120/1258
ឧកញ៉ា
24.11.2020
២០២០
137
នស/រកត/1120/1261
ឧកញ៉ា
25.11.2020
២០២០
138
នស/រកត/1120/1308
ឧកញ៉ា
02.12.2020
២០២០
139
នស/រកត/1120/1309
ឧកញ៉ា
02.12.2020
២០២០
140
នស/រកត/1120/1359
ឧកញ៉ា
11.12.2020
២០២០
141
នស/រកត/1120/1360
ឧកញ៉ា
11.12.2020
២០២០
142
នស/រកត/1120/1362
ឧកញ៉ា
12.12.2020
២០២០
143
នស/រកត/1120/1363
ឧកញ៉ា
12.12.2020
២០២០
144
នស/រកត/1120/1364
ឧកញ៉ា
12.12.2020
២០២០
145
នស/រកត/1120/1384
ឧកញ៉ា
18.12.2020
២០២០
146
នស/រកត/1120/1385
ឧកញ៉ា
18.12.2020
២០២០
147
នស/រកត/0121/041
អ្នកឧកញ៉ា
14.01.2021
២០២១
148
នស/រកត/0121/056
អ្នកឧកញ៉ា
20.01.2021
២០២១
149
នស/រកត/0121/057
ឧកញ៉ា
20.01.2021
២០២១
150
នស/រកត/0121/057
ឧកញ៉ា
20.01.2021
២០២១
151
នស/រកត/0121/057
ឧកញ៉ា
20.01.2021
២០២១
152
នស/រកត/0121/057
ឧកញ៉ា
20.01.2021
២០២១
153
នស/រកត/0121/069
អ្នកឧកញ៉ា
22.01.2021
២០២១
154
នស/រកត/0121/070
ឧកញ៉ា
22.01.2021
២០២១
155
នស/រកត/0121/071
ឧកញ៉ា
22.01.2021
២០២១
156
នស/រកត/0121/072
ឧកញ៉ា
22.01.2021
២០២១
157
នស/រកត/0121/073
ឧកញ៉ា
22.01.2021
២០២១
158
នស/រកត/0121/081
ឧកញ៉ា
23.01.2021
២០២១
159
នស/រកត/0121/082
ឧកញ៉ា
23.01.2021
២០២១
160
នស/រកត/0121/090
ឧកញ៉ា
29.01.2021
២០២១
161
នស/រកត/0121/094
ឧកញ៉ា
29.01.2021
២០២១
162
នស/រកត/0121/094
ឧកញ៉ា
29.01.2021
២០២១
163
នស/រកត/0221/131
ឧកញ៉ា
10.02.2021
២០២១
164
នស/រកត/0221/131
ឧកញ៉ា
10.02.2021
២០២១
165
នស/រកត/0221/139
ឧកញ៉ា
15.02.2021
២០២១
166
នស/រកត/0221/140
ឧកញ៉ា
15.02.2021
២០២១
167
នស/រកត/0221/183
អ្នកឧកញ៉ា
23.02.2021
២០២១
168
នស/រកត/0221/183
ឧកញ៉ា
23.02.2021
២០២១
169
នស/រកត/0221/188
ឧកញ៉ា
23.02.2021
២០២១
170
នស/រកត/0221/215
ឧកញ៉ា
27.02.2021
២០២១
171
នស/រកត/0221/216
ឧកញ៉ា
27.02.2021
២០២១
172
នស/រកត/0221/217
ឧកញ៉ា
27.02.2021
២០២១
173
នស/រកត/0221/218
ឧកញ៉ា
27.02.2021
២០២១
174
នស/រកត/0221/219
ឧកញ៉ា
27.02.2021
២០២១
175
នស/រកត/0421/326
ឧកញ៉ា
08.04.2021
២០២១
176
នស/រកត/0421/326
ឧកញ៉ា
08.04.2021
២០២១
177
នស/រកត/0421/330
ឧកញ៉ា
09.04.2021
២០២១
178
នស/រកត/0421/331
ឧកញ៉ា
09.04.2021
២០២១
179
នស/រកត/0421/332
ឧកញ៉ា
09.04.2021
២០២១
180
នស/រកត/0421/346
ឧកញ៉ា
13.04.2021
២០២១
181
នស/រកត/0421/347
ឧកញ៉ា
13.04.2021
២០២១
182
នស/រកត/0421/348
ឧកញ៉ា
13.04.2021
២០២១
183
នស/រកត/0421/349
ឧកញ៉ា
13.04.2021
២០២១
184
នស/រកត/0521/402
ឧកញ៉ា
07.05.2021
២០២១
185
នស/រកត/0621/427
ឧកញ៉ា
01.06.2021
២០២១
186
នស/រកត/0621/428
ឧកញ៉ា
01.06.2021
២០២១
187
នស/រកត/0821/597
អ្នកឧកញ៉ា
27.08.2021
២០២១
188
នស/រកត/0921/631
អ្នកឧកញ៉ា
07.09.2021
២០២១
189
នស/រកត/1021/757
ឧកញ៉ា
26.10.2021
២០២១
190
នស/រកត/1221/822
អ្នកឧកញ៉ា
08.12.2021
២០២១
191
នស/រកត/1221/822
អ្នកឧកញ៉ា
08.12.2021
២០២១
192
នស/រកត/1221/871
អ្នកឧកញ៉ា
25.12.2021
២០២១
193
នស/រកត/0122/010
ឧកញ៉ា
03.01.2022
២០២២
194
នស/រកត/0122/011
ឧកញ៉ា
03.01.2022
២០២២
195
នស/រកត/0122/012
ឧកញ៉ា
03.01.2022
២០២២
196
នស/រកត/0122/013
ឧកញ៉ា
03.01.2022
២០២២
197
នស/រកត/0122/033
ឧកញ៉ា
08.01.2022
២០២២
198
នស/រកត/0122/039
ឧកញ៉ា
13.01.2022
២០២២
199
នស/រកត/0122/042
ឧកញ៉ា
14.01.2023
២០២២
200
នស/រកត/0122/084
ឧកញ៉ា
28.01.2022
២០២២
201
នស/រកត/0122/089
ឧកញ៉ា
29.01.2022
២០២២
202
នស/រកត/0122/101
ឧកញ៉ា
31.01.2022
២០២២
203
នស/រកត/0122/102
ឧកញ៉ា
31.01.2022
២០២២
204
នស/រកត/0122/102
ឧកញ៉ា
31.01.2022
២០២២
205
នស/រកត/0122/124
ឧកញ៉ា
10.02.2022
២០២២
206
នស/រកត/0122/131
ឧកញ៉ា
11.02.2022
២០២២
207
នស/រកត/0122/132
ឧកញ៉ា
11.02.2022
២០២២
208
នស/រកត/0122/188
ឧកញ៉ា
26.02.2022
២០២២
209
នស/រកត/0122/189
ឧកញ៉ា
26.02.2022
២០២២
210
នស/រកត/0122/190
ឧកញ៉ា
26.02.2022
២០២២
211
នស/រកត/0122/191
ឧកញ៉ា
26.02.2022
២០២២
212
នស/រកត/0322/200
អ្នកឧកញ៉ា
07.03.2022
២០២២
213
នស/រកត/0322/201
ឧកញ៉ា
07.03.2022
២០២២
214
នស/រកត/0322/202
ឧកញ៉ា
07.03.2022
២០២២
215
នស/រកត/0322/203
ឧកញ៉ា
07.03.2022
២០២២
216
នស/រកត/0322/212
ឧកញ៉ា
11.03.2022
២០២២
217
នស/រកត/0322/222
អ្នកឧកញ៉ា
15.03.2022
២០២២
218
នស/រកត/0322/244
ឧកញ៉ា
18.03.2022
២០២២
219
នស/រកត/0422/375
ឧកញ៉ា
18.04.2022
២០២២
220
នស/រកត/0422/396
ឧកញ៉ា
20.04.2022
២០២២
221
នស/រកត/0422/443
ឧកញ៉ា
27.04.2022
២០២២
222
នស/រកត/0422/442
ឧកញ៉ា
29.04.2022
២០២២
223
នស/រកត/0422/442
ឧកញ៉ា
29.04.2022
២០២២
224
នស/រកត/0422/443
ឧកញ៉ា
29.04.2022
២០២២
225
នស/រកត/0422/444
ឧកញ៉ា
29.04.2022
២០២២
226
នស/រកត/0522/459
ឧកញ៉ា
02.05.2022
២០២២
227
នស/រកត/0522/469
ឧកញ៉ា
06.05.2022
២០២២
228
នស/រកត/0522/470
ឧកញ៉ា
06.05.2022
២០២២
229
នស/រកត/0522/495
ឧកញ៉ា
11.05.2022
២០២២
230
នស/រកត/0522/496
ឧកញ៉ា
11.05.2022
២០២២
231
នស/រកត/0522/497
ឧកញ៉ា
11.05.2022
២០២២
232
នស/រកត/0522/557
ឧកញ៉ា
27.05.2022
២០២២
233
នស/រកត/0522/574
ឧកញ៉ា
31.05.2022
២០២២
234
នស/រកត/0622/590
ឧកញ៉ា
01.06.2022
២០២២
235
នស/រកត/0622/591
ឧកញ៉ា
01.06.2022
២០២២
236
នស/រកត/0622/618
អ្នកឧកញ៉ា
08.06.2022
២០២២
237
នស/រកត/0622/640
អ្នកឧកញ៉ា
15.06.2022
២០២២
238
នស/រកត/0622/641
ឧកញ៉ា
15.06.2022
២០២២
239
នស/រកត/0622/651
ឧកញ៉ា
16.06.2022
២០២២
240
នស/រកត/0622/652
ឧកញ៉ា
16.06.2022
២០២២
241
នស/រកត/0622/665
ឧកញ៉ា
20.06.2022
២០២២
242
នស/រកត/0622/666
ឧកញ៉ា
20.06.2022
២០២២
243
នស/រកត/0622/715
ឧកញ៉ា
30.06.2022
២០២២
244
នស/រកត/0622/716
ឧកញ៉ា
30.06.2022
២០២២
245
នស/រកត/0722/797
ឧកញ៉ា
15.07.2022
២០២២
246
នស/រកត/0722/798
អ្នកឧកញ៉ា
15.07.2022
២០២២
247
នស/រកត/0722/799
ឧកញ៉ា
15.07.2022
២០២២
248
នស/រកត/0722/800
ឧកញ៉ា
15.07.2022
២០២២
249
នស/រកត/0722/801
ឧកញ៉ា
15.07.2022
២០២២
250
នស/រកត/0722/827
ឧកញ៉ា
22.07.2022
២០២២
251
នស/រកត/0722/827
ឧកញ៉ា
22.07.2022
២០២២
252
នស/រកត/0722/852
ឧកញ៉ា
26.07.2022
២០២២
253
នស/រកត/0722/852
ឧកញ៉ា
26.07.2022
២០២២
254
នស/រកត/0722/853
ឧកញ៉ា
26.07.2022
២០២២
255
នស/រកត/0722/860
ឧកញ៉ា
27.07.2022
២០២២
256
នស/រកត/0822/895
ឧកញ៉ា
02.08.2022
២០២២
257
នស/រកត/0822/896
ឧកញ៉ា
02.08.2022
២០២២
258
នស/រកត/0822/897
ឧកញ៉ា
02.08.2022
២០២២
259
នស/រកត/0822/898
ឧកញ៉ា
02.08.2022
២០២២
260
នស/រកត/0822/899
ឧកញ៉ា
02.08.2022
២០២២
261
នស/រកត/0822/1003
ឧកញ៉ា
19.08.2022
២០២២
262
នស/រកត/0822/1009
ឧកញ៉ា
19.08.2022
២០២២
263
នស/រកត/0822/1010
ឧកញ៉ា
16.08.2022
២០២២
264
នស/រកត/0822/1022
ឧកញ៉ា
25.08.2022
២០២២
265
នស/រកត/0822/1058
ឧកញ៉ា
27.08.2022
២០២២
266
នស/រកត/0822/1059
ឧកញ៉ា
27.08.2022
២០២២
267
នស/រកត/0822/1059
ឧកញ៉ា
27.08.2022
២០២២
268
នស/រកត/0922/1156
ឧកញ៉ា
24.09.2022
២០២២
269
នស/រកត/1022/1186
ឧកញ៉ា
04.10.2022
២០២២
270
នស/រកត/1022/1187
ឧកញ៉ា
04.10.2022
២០២២
271
នស/រកត/1022/1194
ឧកញ៉ា
07.10.2022
២០២២
272
នស/រកត/1022/1195
ឧកញ៉ា
07.10.2022
២០២២
273
នស/រកត/1022/1230
ឧកញ៉ា
13.10.2022
២០២២
274
នស/រកត/1022/1235
ឧកញ៉ា
13.10.2022
២០២២
275
នស/រកត/1122/1477
អ្នកឧកញ៉ា
26.11.2022
២០២៣
276
នស/រកត/1122/1477
អ្នកឧកញ៉ា
26.11.2022
២០២៣
277
នស/រកត/1122/1533
ឧកញ៉ា
06.12.2022
២០២៣
278
នស/រកត/1122/1534
ឧកញ៉ា
06.12.2022
២០២៣
279
នស/រកត/1122/1535
ឧកញ៉ា
06.12.2022
២០២៣
280
នស/រកត/1122/1537
ឧកញ៉ា
06.12.2022
២០២៣
281
នស/រកត/0723/1585
ឧកញ៉ា
04.07.2023
២០២៣
282
នស/រកត/0723/1584
អ្នកឧកញ៉ា
04.07.2023
២០២៣
283
នស/រកត/1222/1580
ឧកញ៉ា
17.12.2022
២០២៣
284
នស/រកត/1222/1600
អ្នកឧកញ៉ា
23.12.2022
២០២៣
285
នស/រកត/1222/1622
ឧកញ៉ា
24.12.2022
២០២៣
286
នស/រកត/1222/1623
ឧកញ៉ា
24.12.2022
២០២៣
287
នស/រកត/1222/1645
ឧកញ៉ា
27.12.2022
២០២៣
288
នស/រកត/1222/1660
ឧកញ៉ា
29.12.2022
២០២៣
289
នស/រកត/1222/1661
ឧកញ៉ា
29.12.2022
២០២៣
290
នស/រកត/1222/1662
ឧកញ៉ា
29.12.2022
២០២៣
291
នស/រកត/1222/1663
ឧកញ៉ា
29.12.2022
២០២៣
292
នស/រកត/1222/1664
ឧកញ៉ា
29.12.2022
២០២៣
293
នស/រកត/0123/008
ឧកញ៉ា
02.01.2023
២០២៣
294
នស/រកត/0123/008
ឧកញ៉ា
02.01.2023
២០២៣
295
នស/រកត/0123/009
អ្នកឧកញ៉ា
02.01.2023
២០២៣
296
នស/រកត/0123/009
អ្នកឧកញ៉ា
02.01.2023
២០២៣
297
នស/រកត/0123/025
ឧកញ៉ា
04.01.2023
២០២៣
298
នស/រកត/0123/026
ឧកញ៉ា
04.01.2023
២០២៣
299
នស/រកត/0123/027
ឧកញ៉ា
04.01.2023
២០២៣
300
នស/រកត/0123/028
ឧកញ៉ា
04.01.2023
២០២៣
301
នស/រកត/0123/029
ឧកញ៉ា
04.01.2023
២០២៣
302
នស/រកត/0123/030
អ្នកឧកញ៉ា
04.01.2023
២០២៣
303
នស/រកត/0123/031
អ្នកឧកញ៉ា
04.01.2023
២០២៣
304
នស/រកត/0123/032
អ្នកឧកញ៉ា
04.01.2023
២០២៣
305
នស/រកត/0123/033
អ្នកឧកញ៉ា
04.01.2023
២០២៣
306
នស/រកត/0123/067
ឧកញ៉ា
10.01.2023
២០២៣
307
នស/រកត/0123/104
ឧកញ៉ា
17.01.2023
២០២៣
308
នស/រកត/0123/135
អ្នកឧកញ៉ា
23.01.2023
២០២៣
309
នស/រកត/0123/136
ឧកញ៉ា
23.01.2023
២០២៣
310
នស/រកត/0123/170
ឧកញ៉ា
26.01.2023
២០២៣
311
នស/រកត/0123/171
អ្នកឧកញ៉ា
26.01.2023
២០២៣
312
នស/រកត/0123/244
ឧកញ៉ា
04.02.2023
២០២៣
313
នស/រកត/0223/259
ឧកញ៉ា
04.02.2023
២០២៣
314