• សរុបគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (២០១៤-២០១៩)មានក្នុងបញ្ជី៖២២០
លេខសម្គាស់
ឈ្មោះគម្រោង
ប្រភេទ
ឆ្នាំកិច្ចសន្យា
ខេត្ត/រាជធានី
ក្រុង/សុ្រក/ខណ្ឌ
ឃុំ/សង្កាត់
ថវិកាគម្រោងគិតជារៀល
ថវិកាគម្រោងជាក់ស្តែងគិតជារៀល
អ្នកទទួលការ
ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន
លេខកិច្ចសន្យា (គជអប)
ឯកសារយោង
1
ប្រឡាយ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
ចង្ហា
៨៩,៧៣៤,៣៩០
104,650,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
មិនត្រូវការ
010501-19-01-01
2
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
កូប
១១៦,៥៧៦,០០៧
119,678,750
ឈួរ គង់វែង
មិនត្រូវការ
010502-19-01-01
3
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
គុត្ដសត
៩៩,០៣៥,២២១
73,667,800
វីន ខនស្រ្តាក់សិន, នី ឈាវវ៉ង់
មិនត្រូវការ
010503-19-01-01
4
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សំរោង
៩៩,២៣៦,៧៧១
122,544,000
ឈួរ គង់វែង
មិនត្រូវការ
010505-19-01-01
5
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សូភី
៩១,៣៣៦,០៥៩
96,040,000
ឈួរ គង់វែង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010506-19-01-01
6
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សឹង្ហ
៨៤,៩៦៣,៨៨០
108,654,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010507-19-01-01
7
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
អូរបីជាន់
៩៧,៤៤៧,៣៤៥
135,310,000
ភន័្ត តារ៉ា សំណង់ទូទៅ
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010509-19-01-01
8
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
បឹងបេង
១១៨,២៧២,៣៥៨
118,275,000
ឈួរ គង់វែង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010901-19-01-01
9
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ម៉ាឡៃ
៧៤,៤៣៥,១៩៩
74,880,000
អាយឌាលខនស្រ្តាក់សិន ខូអិលធីឌី, លោក ឈើយ លនវណ្ណារ៉ា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010902-19-01-01
10
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ម៉ាឡៃ
៤៤,១០៣,១៧៨
44,748,000
អាយឌាលខនស្រ្តាក់សិន ខូអិលធីឌី, លោក ឈើយ លនវណ្ណារ៉ា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010902-19-02-01
11
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរសំព័រ
៩៦,៨២៥,២១៦
98,700,000
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010903-19-01-01
12
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរស្រឡៅ
៩៨,០០២,៤២៩
99,000,000
សរ សុង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010904-19-01-01
13
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ទួលពង្រ
១៥៦,២៦៨,១៥៩
156,550,000
សរ សុង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010905-19-01-01
14
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
តាគង់
៦៧,៤៩៧,៤០២
120,480,000
វីន ខនស្រ្តាក់សិន
មិនត្រូវការ
010906-19-01-01
15
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
បឹងបេង
៨១,៨៨៩,៣៥៦
78,890,000
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010901/18/01-01
16
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ម៉ាឡៃ
២៩០,០២០,០២៥
104,829,000
សែម មួន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010902/18/01-01
17
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរសំព័រ
១៤៤,២៦៦,៣២២
82,236,150
​ចៅ ជីវ៉ា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010903/18/01-01
18
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរស្រឡៅ
២៤៧,៣៤៤,៧៤៨
91,980,000
ខិម តៃលី
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010904/18/01-01
19
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ទួលពង្រ
១៦៩,៧៧២,៤៩១
136,163,700
ភន័្ត តារ៉ា សំណង់ទូទៅ
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010905/18/01-01
20
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
តាគង់
១៣៩,៧៧៥,៣៦៤
106,020,000
វឿង សុម៉េង
មិនត្រូវការ
010906/18/01-01
21
ប្រឡាយ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
ចង្ហា
៩០,៦៩០,២៥៧
90,650,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
មិនត្រូវការ
010501/18/01-01
22
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
កូប
៩៨,៥១៨,៧៤៨
100,125,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
មិនត្រូវការ
010502/18/01-01
23
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
គុត្ដសត
៨១,៦០០,៥៤៧
82,738,000
អ.អឹម.ធី
មិនត្រូវការ
010503/18/01-01
24
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សំរោង
៩៥,១៧០,៨៩៩
95,304,000
អ.អឹម.ធី
មិនត្រូវការ
010505/18/01-01
25
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សូភី
៨៨,៧៣៤,២៧៦
109,305,000
ទេស ណារិន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010506/18/01-01
26
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សឹង្ហ
១១២,៥២១,៤៤៣
120,615,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
មិនត្រូវការ
010507/18/01-01
27
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
អូរបីជាន់
៨៩,៧៩០,៨១៣
110,682,000
ហ៊ុល សេងហាប់
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010509/18/01-01
28
ប្រឡាយ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
ចង្ហា
៦៤,៧៤៦,៥០៨
78,584,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
មិនត្រូវការ
010501/17/01-01
29
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
កូប
៣៩,២៨២,៨៤១
47,874,200
ចៅ លិញឈិញ
មិនត្រូវការ
010502/17/02-01
30
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
កូប
៩៩,៦១៥,៥១៦
66,990,000
វឿង សុម៉េង
មិនត្រូវការ
010502/17/01-01
31
ផ្លូវ
លូ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
គុត្ដសត
៦៤,១២៥,៨០០
70,400,000
សួន សរ
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010503/17/01-01
32
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សំរោង
៧៥,៤០៩,៤៨៨
90,073,940
ចៅ លិញឈិញ
មិនត្រូវការ
010505/17/01-01
33
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សូភី
៥៧,៤៥៥,៧៥០
37,125,000
ទេស ណារិន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010506/17/01-01
34
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សឹង្ហ
៧២,៩០៩,២៧៤
49,907,000
ភន័្ត តារ៉ា សំណង់ទូទៅ
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010507/17/01-01
35
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
អូរបីជាន់
៨២,៨១៧,៤២២
95,139,000
ហ៊ុល សេងហាប់
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010509/17/01-01
36
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
បឹងបេង
៨០,៦១២,៦៩៦
67,320,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010901/17/01-01
37
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
បឹងបេង
១៩,៥២៩,១៥៣
20,344,500
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010901/17/02-01
38
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ម៉ាឡៃ
៣៩,៤៥១,៦៦៥
38,060,000
អិល.ភី.អ​
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010902/17/01-01
39
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ម៉ាឡៃ
៤៤,២៣៦,៩៦៦
45,091,200
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010902/17/02-01
40
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរសំព័រ
៦៦,៧២១,៩៧១
68,860,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010903/17/01-01
41
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរស្រឡៅ
៦៥,១០៤,៥៥៨
57,288,000
អិល.ភី.អ​
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010904/17/01-01
42
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ទួលពង្រ
១០៥,៤៨៥,០១០
93,225,000
ភន័្ត តារ៉ា សំណង់ទូទៅ
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010905/17/01-01
43
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
តាគង់
៧៤,២៣៨,៩២០
76,450,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
មិនត្រូវការ
010906/17/01-01
44
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
បឹងបេង
៥៣,៩៧៣,០៨៦
56,210,000
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010901/16/01-01
45
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ម៉ាឡៃ
៧០,៨៦០,៨១០
73,260,000
សំ កែ
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010902/16/01-01
46
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរសំព័រ
៥៩,២០៩,៧៣៨
64,135,500
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010903/16/01-01
47
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរស្រឡៅ
៥២,៩៧៧,០០៣
57,972,200
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010904/16/01-01
48
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ទួលពង្រ
៧៧,១៤១,២២៧
83,792,500
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010905/16/01-01
49
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
តាគង់
៦៤,៦៤០,៦១៥
72,129,064
អិល.ភី.អ​
មិនត្រូវការ
010906/16/01-01
50
ប្រឡាយ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
ចង្ហា
៥២,២៦៥,២៦៣
59,422,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
មិនត្រូវការ
010501/16/01-01
51
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
កូប
៦៤,៩២៣,០៣១
47,245,000
ចៅ លិញឈិញ
មិនត្រូវការ
010502/16/01-01
52
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
គុត្ដសត
៥៧,៤២៥,១០៣
64,128,358
ទេស ណារិន
មិនត្រូវការ
010503/16/01-01
53
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សំរោង
៦២,៨០៦,៤៧៨
71,164,500
អិល.ភី.អ​
មិនត្រូវការ
010505/16/01-01
54
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សូភី
៥១,១៦១,៨៣៦
59,070,000
ឈួរ គង់វែង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010506/16/01-01
55
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សឹង្ហ
៦២,០៣១,៦៩៨
67,276,000
ចៅ លិញឈិញ
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010507/16/01-01
56
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
អូរបីជាន់
៨៤,១៤៨,០២១
101,375,692
សែម មួន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010509/16/01-01
57
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
ចង្ហា
៦១,៦៣១,១៤២
67,485,000
ហ៊ុល សេងហាប់
មិនត្រូវការ
010501/15/01-01
58
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
កូប
៧០,៨៤៥,១០១
78,446,500
​ចៅ ជីវ៉ា
មិនត្រូវការ
010502/15/01-01
59
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
គុត្ដសត
៥៩,៥៧៤,១០៩
64,907,700
ហ៊ុល សេងហាប់
មិនត្រូវការ
010503/15/01-01
60
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សំរោង
៧០,៦១៨,៦៧៧
80,011,800
វឿង សុម៉េង
មិនត្រូវការ
010505/15/01-01
61
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សូភី
៥៨,៦៤៦,៤៥០
66,014,300
​ចៅ ជីវ៉ា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010506/15/01-01
62
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សឹង្ហ
៦៣,២២០,៣៩១
69,341,800
ហ៊ុល សេងហាប់
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010507/15/01-01
63
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
អូរបីជាន់
៨៥,៤៨៥,៩៦៧
87,120,000
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010509/15/01-01
64
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
បឹងបេង
៦១,១០៩,២៧៧
67,100,000
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010901/15/01-01
65
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ម៉ាឡៃ
៦៧,១០០,១៤៩
58,643,200
ខិម តៃលី
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010902/15/01-01
66
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរសំព័រ
៥៦,៤៥៩,២៣៨
57,854,500
ខិម តៃលី
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010903/15/01-01
67
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរស្រឡៅ
៨៤,១៩៩,៩២៨
91,566,398
សរ សុង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010904/15/01-01
68
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ទួលពង្រ
៨៩,១៤៥,៧៩៤
73,898,000
ខិម តៃលី
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010905/15/01-01
69
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
តាគង់
៧០,៤៣៦,២៣០
77,484,000
ចៅ ជីវ៉ា
មិនត្រូវការ
010906/15/01-01
70
ផ្លូវ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
ចង្ហា
១០៩,៧៩៨,០១០
មិនស្គាល់
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
មិនត្រូវការ
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
71
ផ្លូវ
លូ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
កូប
៧៦,១៩៦,០៤៥
85,604,860
សរ សុង
មិនត្រូវការ
010502/14/01-01
72
លូ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
គុត្ដសត
៦១,០៥៦,៨២០
65,670,000
សរ សុង
មិនត្រូវការ
010503/14/01-01
73
ផ្លូវ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សំរោង
៨៤,៤១០,៥៥២
89,971,200
ស៊ី អឹម
មិនត្រូវការ
010505/14/01-01
74
ផ្លូវ
លូ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សូភី
១២៩,១១៤,២០៧
140,668,084
ទេស ណារិន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010506/14/01-01
75
ផ្លូវ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សឹង្ហ
៦៤,៦៥៩,៤៥០
72,006,000
ទេស ណារិន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010507/14/01-01
76
ផ្លូវ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
អូរបីជាន់
១៦៤,០៥៣,៨៤៥
183,748,400
ស៊ីម វឌ្ឍនា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010509/14/01-01
77
ផ្លូវ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
បឹងបេង
១២០,៥៣៨,៥២៤
85,525,000
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010901/14/01-01
78
ផ្លូវ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ម៉ាឡៃ
៨២,៣៥០,៨៣៥
70,688,200
ទេស ណារិន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010902/14/01-01
79
ផ្លូវ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរសំព័រ
៩៩,០៤៦,៣៨៣
64,402,800
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010903/14/01-01
80
ស្ពាន
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរស្រឡៅ
១២១,៥២១,១៥០
101,502,500
សេន ហេង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010904/14/01-01
81
ផ្លូវ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ទួលពង្រ
១៥២,១២០,៨១០
86,377,500
ភន័្ត ភារ៉ា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010905/14/01-01
82
ផ្លូវ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
តាគង់
១០៨,២០៦,៥៨៦
83,932,373
ភន័្ត ភារ៉ា
មិនត្រូវការ
10906/14/01-01
83
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ចន្ទ្រា
៩៤,៧៩៨,៧៥២
96,360,000
ហាក់ ហេង
មិនត្រូវការ
200103/14/01-01
84
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ចន្ទ្រា
៥៦,៥០៧,៣៦០
61,057,480
អ៊ុំ វណ្ណៈ
មិនត្រូវការ
200103/15/01-01
85
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ចន្ទ្រា
៥៦,៥០៧,៣៦០
61,057,480
អ៊ុំ វណ្ណៈ
មិនត្រូវការ
200103/16/01-01
86
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ចន្ទ្រា
៥៣,៥៧៧,៣០៤
53,087,430
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200103/17/01-01
87
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ចន្ទ្រា
២៣៨,៦២៤,៧០១
75,752,000
ញែម សុធាវុធ
មិនត្រូវការ
200103/18/01-01
88
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ចន្ទ្រា
២៣៣,៦៦១,៥៩៩
72,723,200
ញែម សុធាវុធ
មិនត្រូវការ
200103/19/01-01
89
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ច្រេស
១១៨,៧២៦,៤០០
67,547,040
ទិត វិសាល អិចផត អឹមផត
មិនត្រូវការ
200104/14/01-01
90
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ច្រេស
១២៨,២៤៣,៩០១
68,339,700
សូ សាវឿន
មិនត្រូវការ
200104/15/01-01
91
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ច្រេស
៦៥,៩៦០,៥៤៦
70,543,550
សូ សាវឿន
មិនត្រូវការ
200104/16/01-01
92
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ច្រេស
១៤៩,៥៤៩,៩៥០
62,202,800
សូ សាវឿន
មិនត្រូវការ
200104/17/01-01
93
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ច្រេស
៩៩,៧៧១,៩៤១
47,103,792
ថេង វណ្ណថេ ៦៦៦
មិនត្រូវការ
200104/18/01-01
94
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ច្រេស
១៧៨,៩៧០,១៩៩
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
95
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
មេ សរថ្ងក
៥៤,២១៨,៨៩៩
58,302,200
ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិន
មិនត្រូវការ
200105/14/01-01
96
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
មេ សរថ្ងក
៦៥,៣១៥,៩០៦
55,955,142
ជុំ សោភណ័្ឌ
មិនត្រូវការ
200105/15/01-01
97
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
មេ សរថ្ងក
៧៣,៣៤២,៨៩៥
67,466,300
ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិន
មិនត្រូវការ
200105/16/01-01
98
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
មេ សរថ្ងក
១៨៦,២១០,២៩៤
54,735,750
ហែម សុភាព
មិនត្រូវការ
200105/17/01-01
99
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
មេ សរថ្ងក
១១៣,០៦១,៤៤៥
69,168,000
ងួន សាលី
មិនត្រូវការ
200105/18/01-01
100
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
មេ សរថ្ងក
១២០,៩៥៧,២០៣
83,000,000
ហាក់ ហេង
មិនត្រូវការ
200105/19/01-01
101
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ព្រៃគគីរ
១០០,៥០៩,៩៤០
102,520,000
នាង សន ខនស្រ្តាក់សិន
មិនត្រូវការ
200108/14/01-01
102
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ព្រៃគគីរ
៧៦,១៣៧,០៣៣
61,528,500
សូ សាវឿន
មិនត្រូវការ
200108/15/01-01
103
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ព្រៃគគីរ
១៨៧,៦១២,៤៦៤
49,651,140
សូ ចាន់រ៉ា
មិនត្រូវការ
200108/16/01-01
104
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ព្រៃគគីរ
១៦០,០០៤,៧៥១
72,837,879
សូ សុផារ៉ា
មិនត្រូវការ
200108/17/01-01
105
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ព្រៃគគីរ
៧៦,៨២០,៤១៦
167,011,564
ចេវ សម្បត្តិ
មិនត្រូវការ
200108/18/01-01
106
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ព្រៃគគីរ
១៥២,០៦៤,៨៧២
77,925,000
សូ សាវឿន
មិនត្រូវការ
200108/19/01-01
107
ប្រឡាយ
២០១៤
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
សំរោង
៩៣,៨៤៧,១៦២
68,829,600
គឹម សុវណ្ណា
មិនត្រូវការ
200109/14/01-01
108
ប្រឡាយ
២០១៥
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
សំរោង
៥០,៨២៩,២៨០
51,000,051
គឹម សុវណ្ណា
មិនត្រូវការ
200109/15/01-01
109
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
សំរោង
៥៧,៣០៥,៥១២
57,630,000
ញែម សុធាវុធ
មិនត្រូវការ
200109/16/01-01
110
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
សំរោង
១៥៤,៩១០,០០០
26,311,560
អ៊ុំ វណ្ណៈ
មិនត្រូវការ
200109/17/01-01
111
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
សំរោង
២៧,៨៦១,១៦៨
29,650,500
អ៊ុំ វណ្ណៈ
មិនត្រូវការ
200109/17/02-01
112
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
សំរោង
២៣៨,៦២៤,៧០១
70,272,000
ហែម សុភាព
មិនត្រូវការ
200109/18/01-01
113
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
សំរោង
២៣៨,៧៩២,៣៩៦
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
114
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ទួលស្ដី
១៣៥,៥៣៧,៤៧២
87,711,840
អ៊ុំ វណ្ណៈ
មិនត្រូវការ
200110/14/01-01
115
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ទួលស្ដី
៤៦,៦៦៨,៣៦២
46,090,000
អ៊ុំ វណ្ណៈ
មិនត្រូវការ
200110/15/01-01
116
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ទួលស្ដី
៤៦,៥៨២,៦៣៤
55,407,000
សូ សុផារ៉ា
មិនត្រូវការ
200110/16/01-01
117
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ទួលស្ដី
១២៤,៧៥១,៣៩៤
45,420,416
ញែម សុធាវុធ
មិនត្រូវការ
200110/17/01-01
118
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ទួលស្ដី
១៥៦,៣៥៦,៦៧៦
55,530,900
ញែម សុធាវុធ
មិនត្រូវការ
200110/18/01-01
119
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ទួលស្ដី
២៤២,២៤៤,៨០០
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
120
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អំពិល
៤២,៨៥០,០៥២
28,572,240
គង់ សឿន
មិនត្រូវការ
200401/14/01-01
121
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អំពិល
៨៥,២២៥,២៨០
62,832,000
ណាំ គីម
មិនត្រូវការ
200401/15/01-01
122
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អំពិល
៨៩,៩១២,៧០០
53,044,200
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200401/15/02-01
123
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អំពិល
៨៥,២១៤,៧០០
80,059,859
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200401/16/01-01
124
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អំពិល
១៤១,៥៩៨,៥២៩
62,685,120
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200401/17/01-01
125
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អំពិល
៩០,៨៥១,៦០០
74,860,000
ចាន់ ឌីណា
មិនត្រូវការ
200401/18/01-01
126
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អំពិល
១៤៥,៦៥៧,៨៧៥
87,210,000
សូ ចាន់រ៉ា
មិនត្រូវការ
200401/19/01-01
127
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងពោធិ៍
១៤១,០៥៣,០២២
95,304,000
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200402/14/01-01
128
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងពោធិ៍
១២៣,៤១៤,៣៨០
72,467,560
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200402/15/01-01
129
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងពោធិ៍
៦១,២៤៩,៧៤៩
65,709,600
សុភី សម្បត្តិពាណិជ្ជ
មិនត្រូវការ
200402/16/01-01
130
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងពោធិ៍
១៨០,៨៦០,៥០០
68,850,000
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200402/17/01-01
131
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងពោធិ៍
៣៣៩,០៦០,០៥០
122,750,000
ជ័យ សុវឌ្ឍនី
មិនត្រូវការ
200402/18/01-01
132
ប្រឡាយ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងពោធិ៍
២១៣,៣៧៨,២៥២
141,310,000
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200402/19/01-01
133
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងត្របែក
១៥៤,៤៣១,៣៧៦
70,814,520
នូ ប៊ុនថន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
200403/14/01-01
140
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អង្គប្រស្រែ
១២១,០២៤,៤៧០
80,171,520
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200404/15/01-01
134
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងត្របែក
៩០,៨៩២,៣៤៥
60,885,840
ប៉ាក សុគា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
200403/15/01-01
135
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងត្របែក
៣៨,៩០០,០៣៤
76,774,500
នូ ប៊ុនថន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
200403/16/01-01
136
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងត្របែក
៩៤,៦៥៥,៣០៦
68,157,100
នូ ប៊ុនថន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
200403/17/01-01
137
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងត្របែក
៧១,៩០៦,០០២
77,290,800
នូ ប៊ុនថន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
200403/18/01-01
138
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងត្របែក
១៤៨,៣៦៣,២២៨
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
139
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អង្គប្រស្រែ
៨៧,០៨០,៩៧៩
62,430,500
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200404/14/01-01
141
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អង្គប្រស្រែ
១០២,៥២៨,១៣៨
76,043,000
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200404/16/01-01
142
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អង្គប្រស្រែ
១១៥,៦១៥,៣៥០
23,378,400
អ៊ឹម ផុល
មិនត្រូវការ
200404/17/01-01
143
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អង្គប្រស្រែ
១៤៩,៥០១,១០១
138,495,600
សេន វាន
មិនត្រូវការ
200404/18/01-01
144
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អង្គប្រស្រែ
២៤៦,៦៣៨,៨៧០
114,663,200
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200404/19/01-01
145
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ចន្ដ្រី
១១២,៦១៨,០៦៥
84,315,000
អារីយ៉ា
មិនត្រូវការ
200405/14/01-01
146
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ចន្ដ្រី
១២០,៦៤០,៣៨១
91,388,550
សូ សាវឿន
មិនត្រូវការ
200405/15/01-01
147
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ចន្ដ្រី
១៣២,០២៨,៧៩០
83,600,000
ពុត កន្ថា
មិនត្រូវការ
200405/16/01-01
148
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ចន្ដ្រី
១៣២,០២៨,៧៩០
23,590,028
នូ ប៊ុនថន
មិនត្រូវការ
200405/17/01-01
149
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ចន្ដ្រី
២៣២,១៨៣,៣៣៧
158,817,000
ជ័យ សុវឌ្ឍនី
មិនត្រូវការ
200405/18/01-01
150
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ចន្ដ្រី
១៤៥,២៧៦,៤៤៦
133,840,000
ជ័យ សុវឌ្ឍនី
មិនត្រូវការ
200405/19/01-01
151
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ជ្រៃធំ
២៦២,៩៩៣,៧៤៦
106,863,781
ជ័យ សុវឌ្ឍនី
មិនត្រូវការ
200406/14/01-01
152
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ជ្រៃធំ
១៤៧,១៩១,១៩៩
85,056,576
ហាក់ លក្ខិណា
មិនត្រូវការ
200406/15/01-01
153
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ជ្រៃធំ
១២៩,៥៦០,៧៩៩
89,017,280
ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិន
មិនត្រូវការ
200406/16/01-01
154
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ជ្រៃធំ
១៧៥,៦៧៨,៥០២
81,180,000
ហាក់ ហេង
មិនត្រូវការ
200406/17/01-01
155
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ជ្រៃធំ
២៤៨,៧៣៦,៥៨៩
95,187,500
សេន វាន
មិនត្រូវការ
200406/18/01-01
156
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ជ្រៃធំ
២០២,៩៥៤,៨១៣
126,833,600
ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិន
មិនត្រូវការ
200406/19/01-01
157
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ដូង
១៤៥,៥៦៥,៥៧៨
90,532,140
គង់ សឿន
មិនត្រូវការ
200407/14/01-01
158
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ដូង
៦៥,៩៥៣,៧៥៦
42,411,600
ស៊ីថាមានជ័យ
មិនត្រូវការ
200407/15/01-01
159
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ដូង
៦១,៦៨៨,៤២៣
64,302,840
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200407/15/02-01
160
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ដូង
១៦១,០២៩,៧៩៤
98,311,758
សុភី សម្បត្ដិ
មិនត្រូវការ
200407/16/01-01
161
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ដូង
១៤២,៣៧៦,២៣៧
45,210,480
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200407/17/01-01
162
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ដូង
២៨១,២៣១,៤១៩
114,409,450
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200407/18/01-01
163
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ដូង
៣០៤,៦៧២,៥០៤
105,459,580
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200407/18/02-01
164
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ដូង
៣៥៩,៣៩០,៦៨៥
139,097,688
សុភី សម្បត្ដិ
មិនត្រូវការ
200407/19/01-01
165
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
កំពង់ត្រាច
៩២,៧៤១,៨៦៤
60,801,181
ណាំ គីម
មិនត្រូវការ
200408/14/01-01
166
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
កំពង់ត្រាច
១០០,២៧៣,២៣៩
41,258,592
រាជ្យ យុំ
មិនត្រូវការ
200408/15/01-01
167
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
កំពង់ត្រាច
១០០,២៧៣,២៣៩
34,680,000
ពុត កន្ថា
មិនត្រូវការ
200408/15/02-01
168
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
កំពង់ត្រាច
១៣៥,៦១៧,១៧៧
74,356,796
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200408/15/03-01
169
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
កំពង់ត្រាច
១៣៤,៦០៧,៦៤៧
89,018,050
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200408/16/01-01
170
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
កំពង់ត្រាច
១៣៨,៤១៩,៩៦០
56,099,796
សូ ចាន់រ៉ា
មិនត្រូវការ
200408/17/01-01
171
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
កំពង់ត្រាច
៨៣,៨៥២,៨៣៤
97,794,600
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200408/18/01-01
172
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
កំពង់ត្រាច
៦៣,៤៩៧,៨០០
63,300,000
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200408/18/02-01
173
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
កំពង់ត្រាច
១៤៤,០៨៣,៤៦០
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
174
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
គគីរ
៥៤,១៤១,៩១៥
37,950,000
អារីយ៉ា
មិនត្រូវការ
200409/14/01-01
175
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
គគីរ
៧៦,៣៧៦,៨២៥
59,893,380
ណាំ គីម
មិនត្រូវការ
200409/15/01-01
176
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
គគីរ
៨៩,១៣៩,៧២៧
79,548,480
ហាក់ ហេង
មិនត្រូវការ
200409/16/01-01
177
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
គគីរ
១០០,៧២១,៣១៧
53,798,880
ជុំ សោភណ័្ឌ
មិនត្រូវការ
200409/17/01-01
178
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
គគីរ
៨០,១៩៣,៣៥៦
86,685,511
ថេង វណ្ណថេ ៦៦៦
មិនត្រូវការ
200409/18/01-01
179
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
គគីរ
១១១,២៧២,៧០១
78,955,000
សូ ចាន់រ៉ា
មិនត្រូវការ
200409/19/01-01
180
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ក្រសាំង
១៤៧,៥៥៥,២៧៦
95,092,250
ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិន
មិនត្រូវការ
200410/14/01-01
181
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ក្រសាំង
៩៥,៨៧៨,៤៤០
71,559,936
សាន មុនី
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
200410/15/01-01
182
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ក្រសាំង
៧១,២៩២,០០០
71,000,600
ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
200410/16/01-01
183
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ក្រសាំង
១២៣,៨០០,៥០០
63,357,259
កែវ សុភ័ក្ត
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
200410/17/01-01
184
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ក្រសាំង
៨៧,៥៩០,២៣៩
94,486,750
កែវ សុភ័ក្ត
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
200410/18/01-01
185
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
មុខដា
៦៩,៦១២,៦២០
42,581,124
កែវ វណ្ណា
មិនត្រូវការ
200411/14/01-01
186
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
មុខដា
១២៨,០៩៩,៩០០
69,914,064
ឆេង អេងស្រ៊ន់
មិនត្រូវការ
200411/15/01-01
187
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
មុខដា
៧៥,១៣១,៥១៦
42,913,860
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200411/15/02-01
188
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
មុខដា
១២២,៥៤៩,៧៧៨
114,945,820
ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិន
មិនត្រូវការ
200411/16/01-01
189
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
មុខដា
១០២,៦៥៩,៩៦០
54,549,000
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200411/17/01-01
190
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
មុខដា
១២០,០៥២,២៣៨
119,755,000
សាន មុនី
មិនត្រូវការ
200411/18/01-01
191
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
មុខដា
១៩៤,៤៥២,១៧៨
99,287,500
ចេវ សម្បត្តិ
មិនត្រូវការ
200411/19/01-01
192
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ម្រាម
៧៨,៦៩៩,០៦៤
48,093,000
កែវ វណ្ណា
មិនត្រូវការ
200412/14/01-01
193
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ម្រាម
២៤៦,១៦៣,៨៥១
134,145,000
សូ សាវឿន
មិនត្រូវការ
200412/15/01-01
194
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ម្រាម
២១៣,៦៩៥,៨៧៩
99,308,487
សូ សាវឿន
មិនត្រូវការ
200412/16/01-01
195
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ម្រាម
២៣៥,៩៤៦,៧០០
83,097,360
សូ ចាន់រ៉ា
មិនត្រូវការ
200412/17/01-01
196
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ម្រាម
២៥៧,៤៧៧,៤៩៩
123,848,000
សូ ចាន់រ៉ា
មិនត្រូវការ
200412/18/01-01
197
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ម្រាម
៣៣១,២៨៦,១៧៥
113,648,500
សូ ចាន់រ៉ា
មិនត្រូវការ
200412/19/01-01
198
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
សំបួរ
២២៣,៩៩៦,៣៧២
70,966,500
អារីយ៉ា
មិនត្រូវការ
200413/14/01-01
199
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
សំបួរ
៩៥,៤១៨,៤៥២
66,860,640
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200413/15/01-01
200
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
សំបួរ
៧២,៦៩០,០៩៩
69,272,500
សាន មុនី
មិនត្រូវការ
200413/16/01-01
201
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
សំបួរ
១៤៧,៨៣២,០៧៤
64,228,788
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200413/17/01-01
202
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
សំបួរ
៧៥,០៩៣,៦០០
81,570,180
ប៉ែន សុផាណា
មិនត្រូវការ
200413/18/01-01
203
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
សម្បត្ដិមានជ័យ
១៤០,៣៨៥,៦២១
74,748,960
ហាក់ ហេង
មិនត្រូវការ
200414/14/01-01
204
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
សម្បត្ដិមានជ័យ
១១០,២៥៤,៦៥៦
75,129,340
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200414/15/01-01
205
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
សម្បត្ដិមានជ័យ
៦៣,៨៧៣,៣៤៣
69,273,600
ហាក់ ហេង
មិនត្រូវការ
200414/16/01-01
206
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
សម្បត្ដិមានជ័យ
១៤៦,៨២៤,៣០៤
71,874,000
ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិន
មិនត្រូវការ
200414/17/01-01
207
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
សម្បត្ដិមានជ័យ
១០០,៥២៧,២៤៣
108,188,400
ហាក់ ហេង
មិនត្រូវការ
200414/18/01-01
208
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
សម្បត្ដិមានជ័យ
២៤៨,៤៧៥,៧៧៥
102,487,600
សូ សាវឿន
មិនត្រូវការ
200414/19/01-01
209
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ត្រញំងស្ដៅ
៧៩,៨១៤,៥០៤
78,030,000
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200415/14/01-01
210
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ត្រញំងស្ដៅ
១៧៨,៨៦៩,៧១៤
88,735,920
ជ័យ សុវឌ្ឍនី
មិនត្រូវការ
200415/15/01-01
211
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ត្រញំងស្ដៅ
៨២,៥៩១,៨០៧
90,334,750
គង់ យោន
មិនត្រូវការ
200415/16/01-01
212
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ត្រញំងស្ដៅ
១៥៤,១៥៧,៥៤៤
80,631,000
សូ ចាន់រ៉ា
មិនត្រូវការ
200415/17/01-01
213
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ត្រញំងស្ដៅ
២៦៦,៤៤០,៨០០
98,074,500
ហាក់ លក្ខិណា
មិនត្រូវការ
200415/18/01-01
214
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ត្រស់
១៥៤,៧៤១,១៦៦
79,695,456
នូ ប៊ុនថន
មិនត្រូវការ
200416/14/01-01
215
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ត្រស់
១១៨,១៩៣,២៦៧
71,618,688
នូ ប៊ុនថន
មិនត្រូវការ
200416/15/01-01
216
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ត្រស់
១១២,២០៨,៥៦០
76,448,900
នូ ប៊ុនថន
មិនត្រូវការ
200416/16/01-01
217
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ត្រស់
១៨៩,៧១៦,០៩៦
69,180,480
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200416/17/01-01
218
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ត្រស់
២០៧,៤៩៥,០៤៧
95,344,200
វ៉ាន វី
មិនត្រូវការ
200416/18/01-01
219
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ត្រស់
១៣៦,២៩៩,០៤៨
53,821,300
រម្យខត្តិយា ខន់ស្រ្ទាក់សិន
មិនត្រូវការ
200416/19/01-01
220
ប្រឡាយ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ត្រស់
៦០,០៩៧,៤៨៣
59,916,000
សូ ចាន់រ៉ា
មិនត្រូវការ
200416/19/02-01