• សរុបគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (២០១៤-២០១៩)មានក្នុងបញ្ជី៖១៧៣៣
លេខសម្គាស់
ឈ្មោះគម្រោង
ប្រភេទ
ឆ្នាំកិច្ចសន្យា
ខេត្ត/រាជធានី
ក្រុង/សុ្រក/ខណ្ឌ
ឃុំ/សង្កាត់
ថវិកាគម្រោងគិតជារៀល
ថវិកាគម្រោងជាក់ស្តែងគិតជារៀល
អ្នកទទួលការ
ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន
លេខកិច្ចសន្យា (គជអប)
ឯកសារយោង
1
ប្រឡាយ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
ចង្ហា
89,734,390
104,650,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
មិនត្រូវការ
010501-19-01-01
2
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
កូប
116,576,007
119,678,750
ឈួរ គង់វែង
មិនត្រូវការ
010502-19-01-01
3
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
គុត្ដសត
99,035,221
73,667,800
វីន ខនស្រ្តាក់សិន, នី ឈាវវ៉ង់
មិនត្រូវការ
010503-19-01-01
4
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សំរោង
99,236,771
122,544,000
ឈួរ គង់វែង
មិនត្រូវការ
010505-19-01-01
5
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សូភី
91,336,059
96,040,000
ឈួរ គង់វែង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010506-19-01-01
6
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សឹង្ហ
84,963,880
108,654,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010507-19-01-01
7
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
អូរបីជាន់
97,447,345
135,310,000
ភន័្ត តារ៉ា សំណង់ទូទៅ
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010509-19-01-01
8
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
បឹងបេង
118,272,358
118,275,000
ឈួរ គង់វែង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010901-19-01-01
9
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ម៉ាឡៃ
74,435,199
74,880,000
អាយឌាលខនស្រ្តាក់សិន ខូអិលធីឌី, លោក ឈើយ លនវណ្ណារ៉ា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010902-19-01-01
10
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ម៉ាឡៃ
44,103,178
44,748,000
អាយឌាលខនស្រ្តាក់សិន ខូអិលធីឌី, លោក ឈើយ លនវណ្ណារ៉ា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010902-19-02-01
11
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរសំព័រ
96,825,216
98,700,000
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010903-19-01-01
12
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរស្រឡៅ
98,002,429
99,000,000
សរ សុង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010904-19-01-01
13
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ទួលពង្រ
156,268,159
156,550,000
សរ សុង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010905-19-01-01
14
ផ្លូវ
២០១៩
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
តាគង់
67,497,402
120,480,000
វីន ខនស្រ្តាក់សិន
មិនត្រូវការ
010906-19-01-01
15
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
បឹងបេង
81,889,356
78,890,000
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010901/18/01-01
16
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ម៉ាឡៃ
290,020,025
104,829,000
សែម មួន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010902/18/01-01
17
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរសំព័រ
144,266,322
82,236,150
​ចៅ ជីវ៉ា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010903/18/01-01
18
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរស្រឡៅ
247,344,748
91,980,000
ខិម តៃលី
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010904/18/01-01
19
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ទួលពង្រ
169,772,491
136,163,700
ភន័្ត តារ៉ា សំណង់ទូទៅ
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010905/18/01-01
20
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
តាគង់
139,775,364
106,020,000
វឿង សុម៉េង
មិនត្រូវការ
010906/18/01-01
21
ប្រឡាយ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
ចង្ហា
90,690,257
90,650,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
មិនត្រូវការ
010501/18/01-01
22
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
កូប
98,518,748
100,125,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
មិនត្រូវការ
010502/18/01-01
23
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
គុត្ដសត
81,600,547
82,738,000
អ.អឹម.ធី
មិនត្រូវការ
010503/18/01-01
24
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សំរោង
95,170,899
95,304,000
អ.អឹម.ធី
មិនត្រូវការ
010505/18/01-01
25
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សូភី
88,734,276
109,305,000
ទេស ណារិន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010506/18/01-01
26
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សឹង្ហ
112,521,443
120,615,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
មិនត្រូវការ
010507/18/01-01
27
ផ្លូវ
២០១៨
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
អូរបីជាន់
89,790,813
110,682,000
ហ៊ុល សេងហាប់
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010509/18/01-01
28
ប្រឡាយ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
ចង្ហា
64,746,508
78,584,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
មិនត្រូវការ
010501/17/01-01
29
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
កូប
39,282,841
47,874,200
ចៅ លិញឈិញ
មិនត្រូវការ
010502/17/02-01
30
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
កូប
99,615,516
66,990,000
វឿង សុម៉េង
មិនត្រូវការ
010502/17/01-01
31
ផ្លូវ
លូ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
គុត្ដសត
64,125,800
70,400,000
សួន សរ
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010503/17/01-01
32
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សំរោង
75,409,488
90,073,940
ចៅ លិញឈិញ
មិនត្រូវការ
010505/17/01-01
33
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សូភី
57,455,750
37,125,000
ទេស ណារិន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010506/17/01-01
34
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សឹង្ហ
72,909,274
49,907,000
ភន័្ត តារ៉ា សំណង់ទូទៅ
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010507/17/01-01
35
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
អូរបីជាន់
82,817,422
95,139,000
ហ៊ុល សេងហាប់
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010509/17/01-01
36
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
បឹងបេង
80,612,696
67,320,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010901/17/01-01
37
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
បឹងបេង
19,529,153
20,344,500
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010901/17/02-01
38
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ម៉ាឡៃ
39,451,665
38,060,000
អិល.ភី.អ​
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010902/17/01-01
39
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ម៉ាឡៃ
44,236,966
45,091,200
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010902/17/02-01
40
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរសំព័រ
66,721,971
68,860,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010903/17/01-01
41
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរស្រឡៅ
65,104,558
57,288,000
អិល.ភី.អ​
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010904/17/01-01
42
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ទួលពង្រ
105,485,010
93,225,000
ភន័្ត តារ៉ា សំណង់ទូទៅ
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010905/17/01-01
43
ផ្លូវ
២០១៧
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
តាគង់
74,238,920
76,450,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
មិនត្រូវការ
010906/17/01-01
44
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
បឹងបេង
53,973,086
56,210,000
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010901/16/01-01
45
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ម៉ាឡៃ
70,860,810
73,260,000
សំ កែ
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010902/16/01-01
46
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរសំព័រ
59,209,738
64,135,500
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010903/16/01-01
47
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរស្រឡៅ
52,977,003
57,972,200
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010904/16/01-01
48
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ទួលពង្រ
77,141,227
83,792,500
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010905/16/01-01
49
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
តាគង់
64,640,615
72,129,064
អិល.ភី.អ​
មិនត្រូវការ
010906/16/01-01
50
ប្រឡាយ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
ចង្ហា
52,265,263
59,422,000
ស៊ិម វឌ្ឍនា
មិនត្រូវការ
010501/16/01-01
51
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
កូប
64,923,031
47,245,000
ចៅ លិញឈិញ
មិនត្រូវការ
010502/16/01-01
52
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
គុត្ដសត
57,425,103
64,128,358
ទេស ណារិន
មិនត្រូវការ
010503/16/01-01
53
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សំរោង
62,806,478
71,164,500
អិល.ភី.អ​
មិនត្រូវការ
010505/16/01-01
54
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សូភី
51,161,836
59,070,000
ឈួរ គង់វែង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010506/16/01-01
55
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សឹង្ហ
62,031,698
67,276,000
ចៅ លិញឈិញ
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010507/16/01-01
56
ផ្លូវ
២០១៦
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
អូរបីជាន់
84,148,021
101,375,692
សែម មួន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010509/16/01-01
57
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
ចង្ហា
61,631,142
67,485,000
ហ៊ុល សេងហាប់
មិនត្រូវការ
010501/15/01-01
58
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
កូប
70,845,101
78,446,500
​ចៅ ជីវ៉ា
មិនត្រូវការ
010502/15/01-01
59
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
គុត្ដសត
59,574,109
64,907,700
ហ៊ុល សេងហាប់
មិនត្រូវការ
010503/15/01-01
60
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សំរោង
70,618,677
80,011,800
វឿង សុម៉េង
មិនត្រូវការ
010505/15/01-01
61
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សូភី
58,646,450
66,014,300
​ចៅ ជីវ៉ា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010506/15/01-01
62
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សឹង្ហ
63,220,391
69,341,800
ហ៊ុល សេងហាប់
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010507/15/01-01
63
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
អូរបីជាន់
85,485,967
87,120,000
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010509/15/01-01
64
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
បឹងបេង
61,109,277
67,100,000
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010901/15/01-01
65
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ម៉ាឡៃ
67,100,149
58,643,200
ខិម តៃលី
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010902/15/01-01
66
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរសំព័រ
56,459,238
57,854,500
ខិម តៃលី
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010903/15/01-01
67
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរស្រឡៅ
84,199,928
91,566,398
សរ សុង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010904/15/01-01
68
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ទួលពង្រ
89,145,794
73,898,000
ខិម តៃលី
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010905/15/01-01
69
ផ្លូវ
២០១៥
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
តាគង់
70,436,230
77,484,000
ចៅ ជីវ៉ា
មិនត្រូវការ
010906/15/01-01
70
ផ្លូវ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
ចង្ហា
109,798,010
មិនស្គាល់
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
មិនត្រូវការ
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
71
ផ្លូវ
លូ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
កូប
76,196,045
85,604,860
សរ សុង
មិនត្រូវការ
010502/14/01-01
72
លូ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
គុត្ដសត
61,056,820
65,670,000
សរ សុង
មិនត្រូវការ
010503/14/01-01
73
ផ្លូវ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សំរោង
84,410,552
89,971,200
ស៊ី អឹម
មិនត្រូវការ
010505/14/01-01
74
ផ្លូវ
លូ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សូភី
129,114,207
140,668,084
ទេស ណារិន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010506/14/01-01
75
ផ្លូវ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
សឹង្ហ
64,659,450
72,006,000
ទេស ណារិន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010507/14/01-01
76
ផ្លូវ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
អូរជ្រៅ
អូរបីជាន់
164,053,845
183,748,400
ស៊ីម វឌ្ឍនា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010509/14/01-01
77
ផ្លូវ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
បឹងបេង
120,538,524
85,525,000
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010901/14/01-01
78
ផ្លូវ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ម៉ាឡៃ
82,350,835
70,688,200
ទេស ណារិន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010902/14/01-01
79
ផ្លូវ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរសំព័រ
99,046,383
64,402,800
វឿង សុម៉េង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010903/14/01-01
80
ស្ពាន
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
អូរស្រឡៅ
121,521,150
101,502,500
សេន ហេង
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010904/14/01-01
81
ផ្លូវ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
ទួលពង្រ
152,120,810
86,377,500
ភន័្ត ភារ៉ា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
010905/14/01-01
82
ផ្លូវ
២០១៤
បន្ទាយមានជ័យ
ម៉ាឡៃ
តាគង់
108,206,586
83,932,373
ភន័្ត ភារ៉ា
មិនត្រូវការ
10906/14/01-01
83
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ចន្ទ្រា
94,798,752
96,360,000
ហាក់ ហេង
មិនត្រូវការ
200103/14/01-01
84
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ចន្ទ្រា
56,507,360
61,057,480
អ៊ុំ វណ្ណៈ
មិនត្រូវការ
200103/15/01-01
85
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ចន្ទ្រា
56,507,360
61,057,480
អ៊ុំ វណ្ណៈ
មិនត្រូវការ
200103/16/01-01
86
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ចន្ទ្រា
53,577,304
53,087,430
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200103/17/01-01
87
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ចន្ទ្រា
238,624,701
75,752,000
ញែម សុធាវុធ
មិនត្រូវការ
200103/18/01-01
88
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ចន្ទ្រា
233,661,599
72,723,200
ញែម សុធាវុធ
មិនត្រូវការ
200103/19/01-01
89
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ច្រេស
118,726,400
67,547,040
ទិត វិសាល អិចផត អឹមផត
មិនត្រូវការ
200104/14/01-01
90
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ច្រេស
128,243,901
68,339,700
សូ សាវឿន
មិនត្រូវការ
200104/15/01-01
91
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ច្រេស
65,960,546
70,543,550
សូ សាវឿន
មិនត្រូវការ
200104/16/01-01
92
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ច្រេស
149,549,950
62,202,800
សូ សាវឿន
មិនត្រូវការ
200104/17/01-01
93
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ច្រេស
99,771,941
47,103,792
ថេង វណ្ណថេ ៦៦៦
មិនត្រូវការ
200104/18/01-01
94
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ច្រេស
178,970,199
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
95
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
មេ សរថ្ងក
54,218,899
58,302,200
ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិន
មិនត្រូវការ
200105/14/01-01
96
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
មេ សរថ្ងក
65,315,906
55,955,142
ជុំ សោភណ័្ឌ
មិនត្រូវការ
200105/15/01-01
97
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
មេ សរថ្ងក
73,342,895
67,466,300
ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិន
មិនត្រូវការ
200105/16/01-01
98
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
មេ សរថ្ងក
186,210,294
54,735,750
ហែម សុភាព
មិនត្រូវការ
200105/17/01-01
99
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
មេ សរថ្ងក
113,061,445
69,168,000
ងួន សាលី
មិនត្រូវការ
200105/18/01-01
100
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
មេ សរថ្ងក
120,957,203
83,000,000
ហាក់ ហេង
មិនត្រូវការ
200105/19/01-01
101
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ព្រៃគគីរ
100,509,940
102,520,000
នាង សន ខនស្រ្តាក់សិន
មិនត្រូវការ
200108/14/01-01
102
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ព្រៃគគីរ
76,137,033
61,528,500
សូ សាវឿន
មិនត្រូវការ
200108/15/01-01
103
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ព្រៃគគីរ
187,612,464
49,651,140
សូ ចាន់រ៉ា
មិនត្រូវការ
200108/16/01-01
104
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ព្រៃគគីរ
160,004,751
72,837,879
សូ សុផារ៉ា
មិនត្រូវការ
200108/17/01-01
105
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ព្រៃគគីរ
76,820,416
167,011,564
ចេវ សម្បត្តិ
មិនត្រូវការ
200108/18/01-01
106
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ព្រៃគគីរ
152,064,872
77,925,000
សូ សាវឿន
មិនត្រូវការ
200108/19/01-01
107
ប្រឡាយ
២០១៤
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
សំរោង
93,847,162
68,829,600
គឹម សុវណ្ណា
មិនត្រូវការ
200109/14/01-01
108
ប្រឡាយ
២០១៥
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
សំរោង
50,829,280
51,000,051
គឹម សុវណ្ណា
មិនត្រូវការ
200109/15/01-01
109
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
សំរោង
57,305,512
57,630,000
ញែម សុធាវុធ
មិនត្រូវការ
200109/16/01-01
110
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
សំរោង
154,910,000
26,311,560
អ៊ុំ វណ្ណៈ
មិនត្រូវការ
200109/17/01-01
111
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
សំរោង
27,861,168
29,650,500
អ៊ុំ វណ្ណៈ
មិនត្រូវការ
200109/17/02-01
112
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
សំរោង
238,624,701
70,272,000
ហែម សុភាព
មិនត្រូវការ
200109/18/01-01
113
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
សំរោង
238,792,396
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
114
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ទួលស្ដី
135,537,472
87,711,840
អ៊ុំ វណ្ណៈ
មិនត្រូវការ
200110/14/01-01
115
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ទួលស្ដី
46,668,362
46,090,000
អ៊ុំ វណ្ណៈ
មិនត្រូវការ
200110/15/01-01
116
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ទួលស្ដី
46,582,634
55,407,000
សូ សុផារ៉ា
មិនត្រូវការ
200110/16/01-01
117
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ទួលស្ដី
124,751,394
45,420,416
ញែម សុធាវុធ
មិនត្រូវការ
200110/17/01-01
118
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ទួលស្ដី
156,356,676
55,530,900
ញែម សុធាវុធ
មិនត្រូវការ
200110/18/01-01
119
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
ចន្ទ្រា
ទួលស្ដី
242,244,800
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
120
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អំពិល
42,850,052
28,572,240
គង់ សឿន
មិនត្រូវការ
200401/14/01-01
121
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អំពិល
85,225,280
62,832,000
ណាំ គីម
មិនត្រូវការ
200401/15/01-01
122
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អំពិល
89,912,700
53,044,200
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200401/15/02-01
123
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អំពិល
85,214,700
80,059,859
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200401/16/01-01
124
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អំពិល
141,598,529
62,685,120
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200401/17/01-01
125
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អំពិល
90,851,600
74,860,000
ចាន់ ឌីណា
មិនត្រូវការ
200401/18/01-01
126
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អំពិល
145,657,875
87,210,000
សូ ចាន់រ៉ា
មិនត្រូវការ
200401/19/01-01
127
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងពោធិ៍
141,053,022
95,304,000
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200402/14/01-01
128
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងពោធិ៍
123,414,380
72,467,560
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200402/15/01-01
129
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងពោធិ៍
61,249,749
65,709,600
សុភី សម្បត្តិពាណិជ្ជ
មិនត្រូវការ
200402/16/01-01
130
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងពោធិ៍
180,860,500
68,850,000
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200402/17/01-01
131
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងពោធិ៍
339,060,050
122,750,000
ជ័យ សុវឌ្ឍនី
មិនត្រូវការ
200402/18/01-01
132
ប្រឡាយ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងពោធិ៍
213,378,252
141,310,000
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200402/19/01-01
133
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងត្របែក
154,431,376
70,814,520
នូ ប៊ុនថន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
200403/14/01-01
134
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងត្របែក
90,892,345
60,885,840
ប៉ាក សុគា
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
200403/15/01-01
135
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងត្របែក
38,900,034
76,774,500
នូ ប៊ុនថន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
200403/16/01-01
136
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងត្របែក
94,655,306
68,157,100
នូ ប៊ុនថន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
200403/17/01-01
137
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងត្របែក
71,906,002
77,290,800
នូ ប៊ុនថន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
200403/18/01-01
138
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អណ្ដូងត្របែក
148,363,228
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
139
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អង្គប្រស្រែ
87,080,979
62,430,500
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200404/14/01-01
140
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អង្គប្រស្រែ
121,024,470
80,171,520
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200404/15/01-01
141
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អង្គប្រស្រែ
102,528,138
76,043,000
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200404/16/01-01
142
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អង្គប្រស្រែ
115,615,350
23,378,400
អ៊ឹម ផុល
មិនត្រូវការ
200404/17/01-01
143
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អង្គប្រស្រែ
149,501,101
138,495,600
សេន វាន
មិនត្រូវការ
200404/18/01-01
144
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
អង្គប្រស្រែ
246,638,870
114,663,200
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200404/19/01-01
145
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ចន្ដ្រី
112,618,065
84,315,000
អារីយ៉ា
មិនត្រូវការ
200405/14/01-01
146
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ចន្ដ្រី
120,640,381
91,388,550
សូ សាវឿន
មិនត្រូវការ
200405/15/01-01
147
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ចន្ដ្រី
132,028,790
83,600,000
ពុត កន្ថា
មិនត្រូវការ
200405/16/01-01
148
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ចន្ដ្រី
132,028,790
23,590,028
នូ ប៊ុនថន
មិនត្រូវការ
200405/17/01-01
149
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ចន្ដ្រី
232,183,337
158,817,000
ជ័យ សុវឌ្ឍនី
មិនត្រូវការ
200405/18/01-01
150
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ចន្ដ្រី
145,276,446
133,840,000
ជ័យ សុវឌ្ឍនី
មិនត្រូវការ
200405/19/01-01
151
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ជ្រៃធំ
262,993,746
106,863,781
ជ័យ សុវឌ្ឍនី
មិនត្រូវការ
200406/14/01-01
152
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ជ្រៃធំ
147,191,199
85,056,576
ហាក់ លក្ខិណា
មិនត្រូវការ
200406/15/01-01
153
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ជ្រៃធំ
129,560,799
89,017,280
ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិន
មិនត្រូវការ
200406/16/01-01
154
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ជ្រៃធំ
175,678,502
81,180,000
ហាក់ ហេង
មិនត្រូវការ
200406/17/01-01
155
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ជ្រៃធំ
248,736,589
95,187,500
សេន វាន
មិនត្រូវការ
200406/18/01-01
156
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ជ្រៃធំ
202,954,813
126,833,600
ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិន
មិនត្រូវការ
200406/19/01-01
157
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ដូង
145,565,578
90,532,140
គង់ សឿន
មិនត្រូវការ
200407/14/01-01
158
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ដូង
65,953,756
42,411,600
ស៊ីថាមានជ័យ
មិនត្រូវការ
200407/15/01-01
159
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ដូង
61,688,423
64,302,840
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200407/15/02-01
160
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ដូង
161,029,794
98,311,758
សុភី សម្បត្ដិ
មិនត្រូវការ
200407/16/01-01
161
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ដូង
142,376,237
45,210,480
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200407/17/01-01
162
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ដូង
281,231,419
114,409,450
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200407/18/01-01
163
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ដូង
304,672,504
105,459,580
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200407/18/02-01
164
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ដូង
359,390,685
139,097,688
សុភី សម្បត្ដិ
មិនត្រូវការ
200407/19/01-01
165
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
កំពង់ត្រាច
92,741,864
60,801,181
ណាំ គីម
មិនត្រូវការ
200408/14/01-01
166
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
កំពង់ត្រាច
100,273,239
41,258,592
រាជ្យ យុំ
មិនត្រូវការ
200408/15/01-01
167
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
កំពង់ត្រាច
100,273,239
34,680,000
ពុត កន្ថា
មិនត្រូវការ
200408/15/02-01
168
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
កំពង់ត្រាច
135,617,177
74,356,796
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200408/15/03-01
169
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
កំពង់ត្រាច
134,607,647
89,018,050
កែវ សុភ័ក្ត
មិនត្រូវការ
200408/16/01-01
170
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
កំពង់ត្រាច
138,419,960
56,099,796
សូ ចាន់រ៉ា
មិនត្រូវការ
200408/17/01-01
171
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
កំពង់ត្រាច
83,852,834
97,794,600
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200408/18/01-01
172
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
កំពង់ត្រាច
63,497,800
63,300,000
សុខ គន្ធា
មិនត្រូវការ
200408/18/02-01
173
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
កំពង់ត្រាច
144,083,460
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន
174
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
គគីរ
54,141,915
37,950,000
អារីយ៉ា
មិនត្រូវការ
200409/14/01-01
175
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
គគីរ
76,376,825
59,893,380
ណាំ គីម
មិនត្រូវការ
200409/15/01-01
176
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
គគីរ
89,139,727
79,548,480
ហាក់ ហេង
មិនត្រូវការ
200409/16/01-01
177
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
គគីរ
100,721,317
53,798,880
ជុំ សោភណ័្ឌ
មិនត្រូវការ
200409/17/01-01
178
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
គគីរ
80,193,356
86,685,511
ថេង វណ្ណថេ ៦៦៦
មិនត្រូវការ
200409/18/01-01
179
ផ្លូវ
២០១៩
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
គគីរ
111,272,701
78,955,000
សូ ចាន់រ៉ា
មិនត្រូវការ
200409/19/01-01
180
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ក្រសាំង
147,555,276
95,092,250
ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិន
មិនត្រូវការ
200410/14/01-01
181
ផ្លូវ
២០១៥
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ក្រសាំង
95,878,440
71,559,936
សាន មុនី
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
200410/15/01-01
182
ផ្លូវ
២០១៦
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ក្រសាំង
71,292,000
71,000,600
ម៉ី សម្បត្តិ ខនស្ត្រាក់សិន
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
200410/16/01-01
183
ផ្លូវ
២០១៧
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ក្រសាំង
123,800,500
63,357,259
កែវ សុភ័ក្ត
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
200410/17/01-01
184
ផ្លូវ
២០១៨
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
ក្រសាំង
87,590,239
94,486,750
កែវ សុភ័ក្ត
ទាមទារ និងបានបញ្ចប់
200410/18/01-01
185
ផ្លូវ
២០១៤
ស្វាយរៀង
រមាសហែក
មុខដា
69,612,620
42,581,124
កែវ វណ្ណា
មិនត្រូវការ
200411/14/01-01