គ.ជ.ប ចាប់ផ្តើម​បណ្តុះ​បណ្តាល​អំពី​​របៀប​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​និង​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ មិថុនានេះ គណកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ បាន​បើក​វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​​គ្រូ​​បង្គោល​​ សម្រាប់​ការបណ្តុះ​បណ្តាល​បន្ត​ដល់​ គណបក្ស និង​អ្នក​សង្កេតការណ៍ ​ ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ការបោះឆ្នោត​ និង​ការ​រាប់​សន្លឹកឆ្នោត​។ មន្រ្តី​​ គ.ជ.ប បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ការរៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​ខាង​មុខ​នេះ មាន​នីតិ​ថ្មីៗ អនុញ្ញាតិ​ឲ្យ​មាន​ការចូល​រួម​ពី​គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន​ដើម្បី​ឲ្យ​ការបោះឆ្នោត​ ដំណើរការ​ល្អ​និង​អាច​ជឿជាក់បាន។ លោក សាត់ សុវណ្ណ ប្រធាន​ការិយាល័យ​បណ្តុះ​បណ្តាល​របស់ គ.ជ.ប បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា នីតិ​វិធី​បោះឆ្នោត​មានការ​កែសម្រួល​មួយ​ចំនួន ដែល​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​មាន​ការចូលរួម​ត្រួត​ពិនិត្យ ដើម្បី​ឲ្យ​ដំណើរការបោះឆ្នោត​និង​រាប់​សន្លឹកឆ្នោត​ស្ថិត​នៅ​ក្នុងការទទួល​ ខុសត្រូវ។

http://www.radioaustralia.net.au/khmer/radio/onairhighlights/1144930