• សរុបសហគមន៍ព្រៃឈើមានក្នុងបញ្ជី៖៣៣៩
លេខសម្គាស់
ឈ្មោះសហគមន៍ព្រៃឈើ
ទំហំផ្ទៃក្រឡាសហគមន៍ព្រៃឈើគិតជាហិកតា
ខេត្ត
ស្រុក
ឃុំ
កាលបរិច្ឆេទចេញលិខិត
ឯកសារយោង
fa_cf_153
៤៤៥
សៀមរាប
សូទ្រនិគម
ខ្នារពោធិ៍
2007-05-22
fa_cf_154
៤០៩
សៀមរាប
សូទ្រនិគម
ពពេល
2007-05-22
fa_cf_155
៩៩
សៀមរាប
ប្រាសាទបាគង
បល្ល័ង្គ
2007-05-22
fa_cf_156
៣៧
សៀមរាប
សូទ្រនិគម
ដំដែក
2007-05-22
fa_cf_157
៨៧
សៀមរាប
បន្ទាយស្រី
ត្បែង
2007-05-22
fa_cf_158
២១៥
សៀមរាប
អង្គរជុំ
ស្រែខ្វាវ
2007-05-22
fa_cf_171
៩១៣
សៀមរាប
វ៉ារិន
វ៉ារិន
2007-05-22
fa_cf_159
៦៥៦
សៀមរាប
ស្រីស្នំ
ជ្រោយនាងងួន
2007-05-22
fa_cf_160
១០៣
សៀមរាប
ក្រឡាញ់
សែនសុខ
2007-05-22
fa_cf_161
១៧២
សៀមរាប
ពួក
ដូនកែវ
2007-05-22
fa_cf_162
៦១
សៀមរាប
សូទ្រនិគម
ពពេល
2007-05-22
fa_cf_163
១,០៨០
សៀមរាប
ស្រីស្នំ
ត្រាំសសរ
2007-05-22
fa_cf_164
២១០
សៀមរាប
បន្ទាយស្រី
ត្បែង
2007-05-22
fa_cf_179
៦៣
សៀមរាប
សូទ្រនិគម
ចាន់ស
2007-05-22
fa_cf_165
៣៣០
សៀមរាប
សូទ្រនិគម
ពពេល
2007-05-22
fa_cf_166
២០៧
សៀមរាប
អង្គរធំ
ពាក់ស្នែង
2007-05-22
fa_cf_167
២,០៨៦
សៀមរាប
ជីក្រែង
គោកធ្លកលើ
2007-05-22
fa_cf_168
១,០៣៧
សៀមរាប
ស្រីស្នំ
ជ្រោយនាងងួន
2007-05-22
fa_cf_169
១១២
សៀមរាប
ជីក្រែង
សង្វើយ
2007-05-22
fa_cf_170
១៦
សៀមរាប
អង្គរធំ
ពាក់ស្នែង
2007-05-22
fa_cf_103
៤២.៤៤
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់លែង
ច្រណូក
2008-11-19
fa_cf_172
២,៣៦៧
សៀមរាប
ជីក្រែង
ខ្វាវ
2007-05-22
fa_cf_173
១,៥១៤
សៀមរាប
ស្វាយលើ
បឹងមាលា
2007-05-22
fa_cf_174
២៣២
សៀមរាប
អង្គរធំ
ស្វាយចេក
2007-05-22
fa_cf_175
៣៣០
សៀមរាប
បន្ទាយស្រី
រំចេក
2007-05-22
fa_cf_176
៥៩
សៀមរាប
បន្ទាយស្រី
រំចេក
2007-05-22
fa_cf_177
២០៣
សៀមរាប
សូទ្រនិគម
ចាន់ស
2007-05-22
fa_cf_178
៧៨
សៀមរាប
សូទ្រនិគម
ចាន់ស
2007-05-22
fa_cf_180
២៧១
សៀមរាប
សូទ្រនិគម
ចាន់ស
2007-05-22
fa_cf_181
២២៥
សៀមរាប
សូទ្រនិគម
ចាន់ស
2007-05-22
fa_cf_182
៨៤
សៀមរាប
សូទ្រនិគម
ចាន់ស
2007-05-22
fa_cf_183
៩៤
សៀមរាប
សូទ្រនិគម
ចាន់ស
2007-05-22
fa_cf_184
១,០២២
សៀមរាប
សូទ្រនិគម
ខ្នារពោធិ៍
2007-05-22
fa_cf_261
៤២៧
សៀមរាប
បន្ទាយស្រី
ខ្នារសណ្ដាយ
2007-05-22
fa_cf_226
៦.៩៩
កំពង់ធំ
សន្ទុក
កកោះ
2008-11-19
fa_cf_313
៦៩៧
សៀមរាប
ជីក្រែង
ពង្រក្រោម
2007-05-22
fa_cf_386
១០
សៀមរាប
ប្រាសាទបាគង
បាគង
2007-05-22
fa_cf_396
៣៧៧
សៀមរាប
ស្រីស្នំ
ស្លែងស្ពាន
2007-05-22
fa_cf_397
១,៧៩៤
សៀមរាប
ស្រីស្នំ
ស្លែងស្ពាន
2007-05-22
fa_cf_100
៤១.២៨
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់លែង
ពោធិ
2008-11-19
fa_cf_101
២២.៥១
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់លែង
ច្រណូក
2008-11-19
fa_cf_102
៨.៧៥
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់លែង
ច្រណូក
2008-11-19
fa_cf_104
១,១៣៦.៨៥
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់លែង
ច្រណូក
2008-11-19
fa_cf_105
១៥.៦៩
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់លែង
ច្រណូក
2008-11-19
fa_cf_111
៣,០៤៦
កោះកុង
ទីពរ
ស្រែ​ អំបិល
2008-11-19
fa_cf_112
៥២៨.៣៨
កោះកុង
ស្រែ អំបិល
​កំពង់សិលា
2008-11-19
fa_cf_113
៦០៥.៣៩
កោះកុង
កោះកុង
ត្រពាំងរូង
2008-11-19
fa_cf_114
២,១៩១.៦៩
កោះកុង
ស្រែ អំបិល
ជី ខ
2008-11-19
fa_cf_115
៨៧៧.៥៣
កោះកុង
ស្រែ អំបិល
ដងពែង
2008-11-19
fa_cf_116
១,៤៨០.៨៦
កោះកុង
ស្រែ អំបិល
ដងពែង
2008-11-19
fa_cf_117
៣៨៤.០២
កោះកុង
កោះកុង
តាតៃ
2008-11-19
fa_cf_118
១,០៨១.៧០
កោះកុង
ថ្មបាំង
ឫស្សីជ្រុំ
2008-11-19
fa_cf_119
១,៦៩៤.៤១
កោះកុង
ស្រែ អំបិល
ដងពែង
2008-11-19
fa_cf_120
១,១៦៤.៤៩
កោះកុង
ស្រែ អំបិល
ដងពែង
2008-11-19
fa_cf_121
៥៩២
កោះកុង
ស្រែ អំបិល
កំពង់សីលា
2008-11-19
fa_cf_185
១១០
បន្ទាយមានជ័យ
ព្រះនេត្រព្រះ
ព្រះនេត្រព្រះ
2008-11-19
fa_cf_186
២៨
បន្ទាយមានជ័យ
ព្រះនេត្រព្រះ
ជប់វារី
2008-11-19
fa_cf_187
៧០
បន្ទាយមានជ័យ
ព្រះនេត្រព្រះ
ជប់វារី
2008-11-19
fa_cf_188
៥៣១
បន្ទាយមានជ័យ
ស្វាយចេក
ស្វាយចេក
2008-11-19
fa_cf_189
៣៦០
បន្ទាយមានជ័យ
ស្វាយចេក
ផ្គាំ
2008-11-19
fa_cf_498
១០៨
ក្រចេះ
ចិត្របុរី
សំបុក
2014-10-10
fa_cf_190
២,៣៧៣
បន្ទាយមានជ័យ
ភ្នំស្រុក
ប៉ោយចារ្យ
2008-11-19
fa_cf_191
១,២៦២
បន្ទាយមានជ័យ
ថ្មពួក
ថ្មពួក
បន្ទាយឆ្មា
2008-11-19
fa_cf_192
១៤៣
បន្ទាយមានជ័យ
ព្រះនេត្រព្រះ
ជប់វារី
2008-11-19
fa_cf_193
៩៣
បន្ទាយមានជ័យ
ព្រះនេត្រព្រះ
ជប់វារី
2008-11-19
fa_cf_194
៤៥២.៨២
កំពង់ធំ
ប្រាសាទសំបូរ
គោល
2008-11-19
fa_cf_195
៤,៥៧១.៧២
កំពង់ធំ
សណ្ដាន់
សុចិត្រ
2008-11-19
fa_cf_196
១,៣៥៥.៧០
កំពង់ធំ
សណ្ដាន់
ទំរីង
2008-11-19
fa_cf_197
១,១១៩.៩៣
កំពង់ធំ
សណ្ដាន់
ទំរីង
2008-11-19
fa_cf_198
១,៣៩៥.៤៤
កំពង់ធំ
សណ្ដាន់
មានរិទ្ធ
2008-11-19
fa_cf_199
១,៣០១.០៥
កំពង់ធំ
សណ្ដាន់
ទំរីង
2008-11-19
fa_cf_200
១,៤៤៥.៦៥
កំពង់ធំ
ទំរីង
សណា្តន់
2008-11-19
fa_cf_201
២៤៨.៧៦
កំពង់ធំ
ប្រាសាទសំបូរ
សំបូរ
2008-11-19
fa_cf_202
១៦១.៨១
កំពង់ធំ
ប្រាសាទសំបូរ
ឈូក
2008-11-19
fa_cf_203
៨៩៨.២៥
កំពង់ធំ
កំពង់ស្វាយ
កំពង់ស្វាយ
2008-11-19
fa_cf_204
២៨០.៨១
កំពង់ធំ
ប្រាសាទសំបូរ
ស្រើង
2008-11-19
fa_cf_205
៣៨៩.១៣
កំពង់ធំ
ប្រាសាទសំបូរ
គោល
2008-11-19
fa_cf_206
៨២៥.០៥
កំពង់ធំ
ប្រាសាទសំបូរ
គោល
2008-11-19
fa_cf_207
១,៣៩៤.៣១
កំពង់ធំ
ប្រាសាទសំបូរ
ស្រើង
2008-11-19
fa_cf_208
២,២០៧.៣៣
កំពង់ធំ
សណ្ដាន់
ដងកាំបិត
2008-11-19
fa_cf_209
១៦៨.៩៨
កំពង់ធំ
ប្រាសាទបល្ល័ង្គ
សាលាវិស័យ
2008-11-19
fa_cf_210
១,២៦៣.៤៩
កំពង់ធំ
ប្រាសាទបល្ល័ង្គ
សាលាវិស័យ
2008-11-19
fa_cf_211
៦៧៥.០៩
កំពង់ធំ
កំពង់ស្វាយ
ត្រពាំងឬស្សី
2008-11-19
fa_cf_212
៩៤០.១៩
កំពង់ធំ
ប្រាសាទបល្ល័ង្គ
សាលាវិស័យ
2008-11-19
fa_cf_213
៣៣០.៨៥
កំពង់ធំ
ប្រាសាទបល្ល័ង្គ
សាលាវិស័យ
2008-11-19
fa_cf_214
៦៧៧.៦៩
កំពង់ធំ
ប្រាសាទបល្ល័ង្គ
សាលាវិស័យ
2008-11-19
fa_cf_215
២៣៩.០៧
កំពង់ធំ
កំពង់ស្វាយ
នីពេជ្រ
2008-11-19
fa_cf_216
២៨៥.១៣
កំពង់ធំ
កំពង់ស្វាយ
ដំរីស្លាប់
2008-11-19
fa_cf_217
៩០៧.៥១
កំពង់ធំ
ប្រាសាទសំបូរ
សាលាវិស័យ
2008-11-19
fa_cf_218
៩៧៧.៥៣
កំពង់ធំ
កំពង់ស្វាយ
ជ័យ
2008-11-19
fa_cf_219
៣៨៣.៣៩
កំពង់ធំ
កំ​ពង់សា្វយ
នីពេជ្រ
2008-11-19
fa_cf_220
៤០៧.៧៤
កំពង់ធំ
កំពង់ស្វាយ
ដំរីស្លាប់
2008-11-19
fa_cf_221
៣,៥១៨.១៥
កំពង់ធំ
ប្រាសាទបល្ល័ង្គ
សាមគ្គី
2008-11-19
fa_cf_222
៨៤.៧២
កំពង់ធំ
សន្ទុក
ទីពោ
2008-11-19
fa_cf_223
១២៧.៧២
កំពង់ធំ
សន្ទុក
ទីពោ
2008-11-19
fa_cf_224
៥៦៩.២៩
កំពង់ធំ
សន្ទុក
ទីពោ
2008-11-19
fa_cf_225
១២៦.៩៩
កំពង់ធំ
សន្ទុក
ទីពោ
2008-11-19
fa_cf_227
៧៦០.៨៦
កំពង់ធំ
សន្ទុក
ទីពោ
2008-11-19
fa_cf_228
៥២៨.១៨
កំពង់ធំ
សន្ទុក
ទីពោ
2008-11-19
fa_cf_229
១៤៣.៨៦
កំពង់ធំ
សន្ទុក
ទីពោ
2008-11-19
fa_cf_230
១,៧០២.៣៣
កំពង់ធំ
កំពង់ស្វាយ
នីពេជ្រ
2008-11-19
fa_cf_248
២,៨៩១.៦៣
កំពង់ធំ
សណ្ដាន់
ដងកាំបិត
2008-11-19
fa_cf_249
៨៥០
ឧត្ដរមានជ័យ
សំរោង
កូនក្រៀល
2008-11-19
fa_cf_250
៣៨៣
ឧត្ដរមានជ័យ
សំរោង
កូនក្រៀល
2008-11-19
fa_cf_251
៩៦០
ឧត្ដរមានជ័យ
សំរោង
កូនក្រៀល
2008-11-19
fa_cf_252
៦,០១៦
ឧត្ដរមានជ័យ
សំរោង
បន្សាយរាក់
2008-11-19
fa_cf_253
១,៦០៤
ឧត្ដរមានជ័យ
បន្ទាយអំពិល
គោកខ្ពស់
2008-11-19
fa_cf_254
៦,៣៤៤
ឧត្ដរមានជ័យ
អន្លង់វែង
លំទង
2008-11-19
fa_cf_255
៤,១៥១
ឧត្ដរមានជ័យ
អន្លង់វែង
អន្លង់វែង
2008-11-19
fa_cf_256
១,០៧៩
កំពង់ធំ
សៀមបូក
សៀមបូក
2008-11-19
fa_cf_257
១៨,២៦១
ឧត្ដរមានជ័យ
អន្លង់វែង
ត្រពាំងតាវ, លំទង
2008-11-19
fa_cf_258
១,៨៤៣
ឧត្ដរមានជ័យ
បន្ទាយអំពិល
បេង
2008-11-19
fa_cf_259
១,៨៤៣
ឧត្ដរមានជ័យ
បន្ទាយអំពិល
បេង
2008-11-19
fa_cf_268
៣២៥.៣០
កំពង់ធំ
ប្រាសាទសំបូរ
សំបូរ
2008-11-19
fa_cf_274
១៦៤.៦៤
កំពង់ធំ
ប្រាសាទសំបូរ
ឈូក
2008-11-19
fa_cf_275
៩.៨៧
កំពង់ធំ
សន្ទុក
កកោះ
2008-11-19
fa_cf_387
១,០៦៤.៩៧
កំពង់ធំ
សណ្ដាន់
ទំរីង
2008-11-19
fa_cf_388
៩៧.២៣
កំពង់ធំ
ប្រាសាទសំបូរ
សំបូរ
2008-11-19
fa_cf_389
៦២៣.៩៧
កំពង់ធំ
សៀមបូក
សៀមបូក
2008-11-19
fa_cf_390
៦២.៧១
កំពង់ធំ
កំពង់ស្វាយ
ដំរីស្លាប់
2008-11-19
fa_cf_391
១,០០៥.៧៣
កំពង់ធំ
ប្រាសាទបល្ល័ង្គ
សាលាវិស័យ
2008-11-19
fa_cf_392
១៥៣.៦៤
កំពង់ធំ
ស្ទឹងសែន
ត្បូងក្រពើ
2008-11-19
fa_cf_395
៩១១.៤៨
កោះកុង
ថ្មបាំង
ចំណាប់
2008-11-19
fa_cf_90
១៦.៨៦
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់លែង
ត្រងិល
2008-11-19
fa_cf_91
៣៥៤.៨៥
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់លែង
ត្រងិល
2008-11-19
fa_cf_92
១៩.៨៣
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់លែង
ត្រងិល
2008-11-19
fa_cf_93
៤៨.៩៨
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់លែង
ត្រងិល
2008-11-19
fa_cf_94
៤៦៦.៦២
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់លែង
ត្រងិល
2008-11-19
fa_cf_95
២៧៩.៦៧
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់លែង
ពោធិ
2008-11-19
fa_cf_96
៣៥.៣៣
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់លែង
ពោធិ
2008-11-19
fa_cf_97
២៦.១៨
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់លែង
ពោធិ
2008-11-19
fa_cf_98
៩.៦០
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់លែង
ពោធិ
2008-11-19
fa_cf_99
៩៧៤.៣៧
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់លែង
ពោធិ
2008-11-19
fa_cf_262
៤០៤
ស្វាយរៀង
បាវិត
បាទី
2009-05-12
fa_cf_276
៧០
សា្វយរៀង
សា្វយទៀប
មនោរម្យ
2009-05-12
fa_cf_394
៣០
សា្វយរៀង
សា្វយទៀប
មនោរម្យ
2009-05-12
fa_cf_314
៤៧
បាត់ដំបង
រតនមណ្ឌល
ស្ដៅ
2010-03-15
fa_cf_315
៣៧០
បាត់ដំបង
បាណន់
តាគ្រាម
2010-03-15
fa_cf_316
១៣០
បាត់ដំបង
សំឡូត
សំឡូត
2010-03-15
fa_cf_317
៣៧៧
បាត់ដំបង
រុក្ខគិរី
ព្រៃត្រឡាច
2010-03-15
fa_cf_318
៩១
បាត់ដំបង
រតនមណ្ឌល
ស្ដៅ
2010-03-15
fa_cf_319
៣១៥
បាត់ដំបង
បាណន់
តាគ្រាម
2010-03-15
fa_cf_320
៦៥
បាត់ដំបង
រតនមណ្ឌល
ស្ដៅ
2010-03-15
fa_cf_321
១,៣៣២
បាត់ដំបង
រុក្ខគិរី
ព្រៃត្រឡាច
2010-03-15
fa_cf_322
១៧
បាត់ដំបង
សំឡូត
ស៊ុង
2010-03-15
fa_cf_323
១៩១
បាត់ដំបង
ភ្នំព្រឹក
ភ្នំព្រឹក
2010-03-15
fa_cf_324
១១០
ប៉ៃលិន
សាលាក្រៅ
សាលាក្រៅ
2010-03-15
fa_cf_325
២៣០
ប៉ៃលិន
សាលាក្រៅ
ស្ទឹងកាច់
2010-03-15
fa_cf_326
១១៨
ប៉ៃលិន
ប៉ៃលិន
អូរតាវ៉ៅ
2010-03-15
fa_cf_327
៤០០
ប៉ៃលិន
គងពិសី
ស្រង់
2010-03-15
fa_cf_240
៤៣៨
កំពង់ធំ
សណ្ដាន់
ទំរីង
2010-08-20
fa_cf_247
១,១៣១
កំពង់ធំ
សណ្ដាន់
មានរិទ្ធ
2010-08-20
fa_cf_263
៥៨៧
កំពត
ជុំគិរី
ស្រែសំរោង
2010-08-20
fa_cf_264
៨១៨
កំពត
ជុំគិរី
ស្រែក្នុង
2010-08-20
fa_cf_265
១៦៧
កំពត
ជុំគិរី
ស្រែក្នុង
2010-08-20
fa_cf_266
១,០១៥
កំពត
ឈូក
តាកែន
2010-08-20
fa_cf_267
៦៩
កំពត
ឈូក
តាកែន
2010-08-20
fa_cf_269
១៩៧
កំពត
ជុំគិរី
ស្រែក្នុង
2010-08-20
fa_cf_270
៣១
កំពត
ឈូក
ត្រពាំងភ្លាំង
2010-08-20
fa_cf_271
៥៩០
កំពត
ជុំគិរី
ស្រែចែង
2010-08-20
fa_cf_272
២៥៣
កំពត
ឈូក
ត្រពាំងភ្លាំង
2010-08-20
fa_cf_273
៨៨
កំពត
ឈូក
ត្រពាំងភ្លាំង
2010-08-20
fa_cf_278
៦៣១
កំពង់ឆ្នាំង
បរិបូរណ៏
ត្រពាំងចាន់
2010-08-20
fa_cf_279
១៥៣
កំពង់ស្ពឺ
ភ្នំស្រួច
ចំបក់
2010-08-20
fa_cf_280
៥៥
កំពង់ស្ពឺ
ភ្នំស្រួច
ចំបក់
2010-08-20
fa_cf_281
៧៨
កំពង់ស្ពឺ
ភ្នំស្រួច
ចំបក់
2010-08-20
fa_cf_282
៤២៥
កំពង់ស្ពឺ
គងពីសី
ស្រង់
2010-08-20
fa_cf_283
៦៥
កំពង់ស្ពឺ
ភ្នំស្រួច
គីរីវ័ន្ត
2010-08-20
fa_cf_284
៦៩
កំពង់ស្ពឺ
ភ្នំស្រួច
មហាសាំង
2010-08-20
fa_cf_285
២៤
កំពង់ស្ពឺ
ភ្នំស្រួច
មហាសាំង
2010-08-20
fa_cf_286
២៨
កំពង់ស្ពឺ
ភ្នំស្រួច
មហាសាំង
2010-08-20
fa_cf_287
១៦
កំពង់ស្ពឺ
ភ្នំស្រួច
មហាសាំង
2010-08-20
fa_cf_288
១៧
កំពង់ស្ពឺ
ភ្នំស្រួច
មហាសាំង
2010-08-20
fa_cf_289
១៣៩
កំពង់ស្ពឺ
ភ្នំស្រួច
តាំងស្យា
2010-08-20
fa_cf_290
១២
កំពង់ស្ពឺ
ភ្នំស្រួច
គីរីវ័ន្ត
2010-08-20
fa_cf_291
១០៧
កំពង់ស្ពឺ
ភ្នំស្រួច
គីរីវ័ន្ត
2010-08-20
fa_cf_292
៣៧
កំពង់ស្ពឺ
ភ្នំស្រួច
គីរីវ័ន្ត
2010-08-20
fa_cf_293
៩៣
កំពង់ស្ពឺ
ភ្នំស្រួច
គីរីវ័ន្ត
2010-08-20
fa_cf_294
៣៥១
កំពង់ស្ពឺ
ភ្នំស្រួច
ជាំសង្កែ
2010-08-20
fa_cf_295
១០៧
កំពង់ស្ពឺ
ភ្នំស្រួច
តាំងសំរោង
2010-08-20
fa_cf_296
៣០
កំពង់ឆ្នាំង
រលាប្អៀរ
បន្ទាយព្រាល
2010-08-20
fa_cf_297
១,៩៤០
ក្រចេះ
សំបូរ
រលួសមានជ័យ
2010-08-20
fa_cf_298
១,៨២៤
ក្រចេះ
ចិត្របុរី
ថ្មី
2010-08-20
fa_cf_299
៦០
កែប
ដំណាក់ចង្អើរ
ពងទឹក
2010-08-20
fa_cf_300
២,៤០៦
កំពង់ស្ពឺ
គងពិសី
ស្រង់
2010-08-20
fa_cf_301
៨០
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់ត្រឡាច
លង្វែក
2010-08-20
fa_cf_302
៣២
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់ត្រឡាច
លង្វែក
2010-08-20
fa_cf_303
២០១
កំពង់ឆ្នាំង
បរិបូណ៌
ត្រពាំងចាន់
2010-08-20
fa_cf_304
១៩៦
កំពង់ស្ពឺ
ភ្នំស្រួច
ព្រៃរំដួល
2010-08-20
fa_cf_305
១,១៦៣
ក្រចេះ
សំបូរ
រលួសមានជ័យ
2010-08-20
fa_cf_306
៥៥៧
តាកែវ
ត្រាំកក់
ស្រែរនោង
2010-08-20
fa_cf_307
៩១៣
កំពង់ស្ពឺ
បរសេដ្ឋ
ស្វាយរំពារ
2010-08-20
fa_cf_308
២៤០
កំពង់ស្ពឺ
ឱរ៉ាល់
តាសាល
2010-08-20
fa_cf_309
៧៥
កំពង់ស្ពឺ
ថ្ពង
ទ័ពមាន
2010-08-20
fa_cf_310
១៧៦
កំពង់ស្ពឺ
ថ្ពង
ទ័ពមាន
2010-08-20
fa_cf_311
១០០
កំពង់ស្ពឺ
ថ្ពង
ទ័ពមាន
2010-08-20
fa_cf_312
៥,៥៨៤
ក្រចេះ
សំបូរ
បឹងចារ
2010-08-20
fa_cf_385
២,៣១៣
ព្រះវិហារ
រវៀង
រតនៈ
2010-08-20
fa_cf_398
២៨៧
កំពង់ចាម
ដំបែ
ត្រពាំងព្រីង
2010-08-20
fa_cf_399
២១៦
កំពង់ចាម
ភ្នំស្រួច
ចំបក់
2010-08-20
fa_cf_84
៧០
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់ត្រឡាច
តាជេស
2010-08-20
fa_cf_85
១៥
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់ត្រឡាច
តាជេស
2010-08-20
fa_cf_86
២០
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់ត្រឡាច
ច្រេស
2010-08-20
fa_cf_87
៤៥
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់ត្រឡាច
ច្រេស
2010-08-20
fa_cf_88
២៩
កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់ត្រឡាច
តាជេស
2010-08-20
fa_cf_89
៥១
កំពង់ឆ្នាំង
រលាប្អៀរ
រលាប្អៀរ
2010-08-20
fa_cf_260
២,៦០៣
ឧត្តរមានជ័យ
សំរោង
កូនក្រៀល
2011-01-10
fa_cf_277
២,០២៥
ឧត្តរមានជ័យ
ត្រពាំងប្រាសាទ
ផ្អាវ
2011-01-10
fa_cf_393
១២,៨៧២
ឧត្តរមានជ័យ
សំរោង
សំរោង
2011-11-19
fa_cf_328
៤៣៤
តាកែវ
ត្រាំកក់
ត្រាំកក់
2011-05-12
fa_cf_373
៤០
ពោធិ៍សាត់
បាកាន
ស្នាមព្រះ
2013-02-19
fa_cf_329
៣៣២
តាកែវ
ត្រាំកក់
សំរោង
2011-05-12
fa_cf_330
៦៩២
តាកែវ
គីរីវង់
រាមអណ្ដើក
2011-05-12
fa_cf_331
៦៥៤
តាកែវ
គីរីវង់
រាមអណ្ដើក
2011-05-12
fa_cf_332
១,២៧០
តាកែវ
គីរីវង់
គោកព្រេច
2011-05-12
fa_cf_333
៥២០
តាកែវ
ត្រាំកក់
គុស
2011-05-12
fa_cf_334
៧២៣
កំពត
ដងទង់
ខ្ជាយខាងត្បូង
2011-05-12
fa_cf_335
១២១
កំពត
ទឹកឈូ
ព្រៃថ្នង
2011-05-12
fa_cf_336
៨៥
កំពត
ទឹកឈូ
ព្រៃឃ្មុំ
2011-05-12
fa_cf_337
១,០០៧
កំពត
ទឹកឈូ
ព្រែកត្នោត
2011-05-12
fa_cf_338
៥៨៣
កែប
កែប
ព្រៃធំ
2011-05-12
fa_cf_130
៦១៣
ក្រចេះ
សំបូរ
ក្បាលដំរី
2012-05-21
fa_cf_339
៧០២
ស្ទឹងត្រែង
ថាឡាបរិវ៉ាត់
ព្រះរំកិល
2012-05-21
fa_cf_374
១៨
ពោធិ៍សាត់
ភ្នំក្រវ៉ាញ
ផ្ទះរុង
2013-02-19
fa_cf_340
៦៦៨
ស្ទឹងត្រែង
ថាឡាបរិវ៉ាត់
ព្រះរំកិល
2012-05-21
fa_cf_341
៣,០១៣
កោះកុង
បុទុមសាគរ
កណ្ដោល
2012-05-21
fa_cf_342
៤១
កំពង់ចាម
មេមត់
ជាំក្រវៀន
2012-05-21
fa_cf_343
៦៨២
ព្រះសីហនុ
កំពង់សីលា
អូរបាក់រទេះ
2012-05-21
fa_cf_344
១២២
ក្រចេះ
ព្រែកប្រសព្វ
ចំបក់
2012-05-21
fa_cf_122
៤,៣៨៣
ស្ទឹងត្រែង
ថាឡាបរិវ៉ាត់
អូរស្វាយ
2013-02-19
fa_cf_123
៥៤៦
ស្ទឹងត្រែង
ថាឡាបរិវ៉ាត់
កោះស្នែង
2013-02-19
fa_cf_124
២,៨៧៥
ស្ទឹងត្រែង
ថាឡាបរិវ៉ាត់
កោះស្នែង
2013-02-19
fa_cf_125
២,៤៣១
ស្ទឹងត្រែង
សៀមបូក
សៀមបូក
2013-02-19
fa_cf_126
២,០៣១
ស្ទឹងត្រែង
សេសាន
ស្រែគរ
2013-02-19
fa_cf_127
២,៥៧២
ស្ទឹងត្រែង
សេសាន
កំភុន
2013-02-19
fa_cf_128
១,២០០
ក្រចេះ
សំបូរ
អូរគ្រៀង
2013-02-19
fa_cf_129
២,៧១៣
ក្រចេះ
សំបូរ
អូរគ្រៀង
2013-02-19
fa_cf_237
៥២៨
កំពង់ធំ
កំពង់ស្វាយ
នីពេជ
2013-02-19
fa_cf_241
៥២៧
កំពង់ធំ
ប្រាសាទបល្ល័ង្គ
ផាន់ញើម
2013-02-19
fa_cf_242
៦៤១
កំពង់ធំ
ប្រាសាទបល្ល័ង្គ
ផាន់ញើម
2013-02-19
fa_cf_243
១៥,៨៦៧
កំពង់ធំ
ប្រាសាទបល្ល័ង្គ
ទួលគ្រើល
2013-02-19
fa_cf_244
១,៨៥០
កំពង់ធំ
ប្រាសាទបល្ល័ង្គ
ទួលគ្រើល
2013-02-19
fa_cf_245
១៣០
កំពង់ធំ
ប្រាសាទសំបូរ
តាំងក្រសៅ
2013-02-19
fa_cf_246
១៦១
កំពង់ធំ
ប្រាសាទសំបូរ
ស្រើង
2013-02-19
fa_cf_345
៥៨៣
តាកែវ
ត្រាំកក់
ត្រពាំងធំខាងត្បូ
2013-02-19
fa_cf_346
១,៥៨១
តាកែវ
គីរីវង់
ព្រៃអំពក
2013-02-19
fa_cf_347
៨៧៥
តាកែវ
គីរីវង់
ព្រះបាទជាន់ជុំ
2013-02-19
fa_cf_348
១,៥៨៧
តាកែវ
គីរីវង់
គីរីចុងកោះ
2013-02-19
fa_cf_349
៤៤១
តាកែវ
គីរីវង់
សោម
2013-02-19
fa_cf_350
៧២៧
តាកែវ
គីរីវង់
សោម
2013-02-19
fa_cf_351
៥៣៨
តាកែវ
គីរីវង់
តាអូរ
2013-02-19
fa_cf_352
៥០៤
កំពង់ស្ពឺ
ភ្នំស្រួច
ជាំសង្កែ
2013-02-19
fa_cf_353
១,៤៥២
កំពង់ស្ពឺ
ភ្នំស្រួច
ក្រាំងដីវ៉ាយ
2013-02-19
fa_cf_354
៤៤៧
កំពង់ស្ពឺ
ឱរ៉ាល់
ហោងសំណំ
2013-02-19
fa_cf_355
១៥៤
កំពត
បន្ទាយមាស
ត្រពាំងសាលាខាងកើ
2013-02-19
fa_cf_356
២៨៩
កំពត
អង្គរជ័យ
ដើមដូង
2013-02-19
fa_cf_357
២៩៥
កំពត
ទឹកឈូ
ថ្មី
2013-02-19
fa_cf_358
២០៦
កំពត
បន្ទាយមាស
ត្រពាំងសាលាខាងលិ
2013-02-19
fa_cf_359
៤៥៣
កំពត
ឈូក
តាកែន
2013-02-19
fa_cf_360
១៣៤
កំពត
អង្គរជ័យ
ម្រោម
2013-02-19
fa_cf_361
៩១៤
កំពត
អង្គរជ័យ
ដំបូកខ្ពស់
2013-02-19
fa_cf_362
៤៥៨
កំពត
ឈូក
ល្បើក
2013-02-19
fa_cf_363
៤៩
កំពត
កំពង់ត្រាច
កំពង់ត្រាចខាងលិច
2013-02-19
fa_cf_364
៣៦៦
កែប
ដំណាក់ចង្អើរ
ពងទឹក
2013-02-19
fa_cf_365
៨២៥
ក្រចេះ
ចិត្របុរី
ថ្មី
2013-02-19
fa_cf_366
៩៨២
ក្រចេះ
ចិត្របុរី
ថ្មី
2013-02-19