• សរុបតារាង​នៃ​ព័ត៌មាន​ទំនាក់ទំនង​របស់​រដ្ឋបាល​ឃុំ​/​សង្កាត់មានក្នុងបញ្ជី៖១០១
លេខសម្គាស់
ឈ្មោះ
ភេទ
តួនាទី
ឃុំ/សង្កាត់
ស្រុក/ក្រុង
ខេត្ត
លេខទូរស័ព្ទ
ឆ្នាំបោះពុម្ព
ឯកសារយោង
1
ប្រុស
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំសៀមរាប
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
011-736-122
២០១៥-២០១៦
2
ប្រុស
ជំទប់ទី១
ឃុំសៀមរាប
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
២០១៥-២០១៦
3
ប្រុស
ជំទប់ទី២
ឃុំសៀមរាប
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
097-807-7070
២០១៥-២០១៦
4
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំសៀមរាប
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
011-652-928
២០១៥-២០១៦
5
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំសៀមរាប
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
097-948-1343
២០១៥-២០១៦
6
ប្រុស
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំអំពៅព្រៃ
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-495-635
២០១៥-២០១៦
7
ប្រុស
ជំទប់ទី១
ឃុំអំពៅព្រៃ
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
097-872-0369
២០១៥-២០១៦
8
ប្រុស
ជំទប់ទី២
ឃុំអំពៅព្រៃ
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-681-048
២០១៥-២០១៦
9
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំអំពៅព្រៃ
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-279-003
២០១៥-២០១៦
10
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំអំពៅព្រៃ
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
២០១៥-២០១៦
11
ប្រុស
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំជើងកើប
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
011-270-638
២០១៥-២០១៦
12
ប្រុស
ជំទប់ទី១
ឃុំជើងកើប
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
011-281-255
២០១៥-២០១៦
13
ប្រុស
ជំទប់ទី២
ឃុំជើងកើប
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
២០១៥-២០១៦
14
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំជើងកើប
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
011-270-639
២០១៥-២០១៦
15
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំជើងកើប
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
098-820-587
២០១៥-២០១៦
16
ប្រុស
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំកណ្ដោក
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-812-953
២០១៥-២០១៦
17
ស្រី
ជំទប់ទី១
ឃុំកណ្ដោក
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
២០១៥-២០១៦
18
ប្រុស
ជំទប់ទី២
ឃុំកណ្ដោក
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
២០១៥-២០១៦
19
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំកណ្ដោក
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
097-913-8101
២០១៥-២០១៦
20
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំកណ្ដោក
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
097-707-2118
២០១៥-២០១៦
21
ប្រុស
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំបឹងខ្យាង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-246-554
២០១៥-២០១៦
22
ប្រុស
ជំទប់ទី១
ឃុំបឹងខ្យាង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-249-036
២០១៥-២០១៦
23
ប្រុស
ជំទប់ទី២
ឃុំបឹងខ្យាង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-913-497
២០១៥-២០១៦
24
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំបឹងខ្យាង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-495-633
២០១៥-២០១៦
25
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំបឹងខ្យាង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
097-661-2797
២០១៥-២០១៦
26
ប្រុស
ស្មៀន
ឃុំបឹងខ្យាង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-762-010
២០១៥-២០១៦
27
ប្រុស
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំព្រែករកា
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-556-712
២០១៥-២០១៦
28
ប្រុស
ជំទប់ទី១
ឃុំព្រែករកា
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
011-292-351
២០១៥-២០១៦
29
ប្រុស
ជំទប់ទី២
ឃុំព្រែករកា
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-319-924
២០១៥-២០១៦
30
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំព្រែករកា
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
017-308-519
២០១៥-២០១៦
31
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំព្រែករកា
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-549-895
២០១៥-២០១៦
32
ប្រុស
ស្មៀន
ឃុំព្រែករកា
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
017-468-277
២០១៥-២០១៦
33
ស្រី
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំព្រែកស្លែង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
097-913-8151
២០១៥-២០១៦
34
ប្រុស
ជំទប់ទី១
ឃុំព្រែកស្លែង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-387-197
២០១៥-២០១៦
35
ប្រុស
ជំទប់ទី២
ឃុំព្រែកស្លែង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-226-903
២០១៥-២០១៦
36
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំព្រែកស្លែង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
097-913-8151
២០១៥-២០១៦
37
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំព្រែកស្លែង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
097-913-8140
២០១៥-២០១៦
38
ប្រុស
ស្មៀន
ឃុំព្រែកស្លែង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-652-006
២០១៥-២០១៦
39
ប្រុស
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំទ្រា
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
077-472-694
២០១៥-២០១៦
40
ស្រី
ជំទប់ទី១
ឃុំទ្រា
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
២០១៥-២០១៦
41
ប្រុស
ជំទប់ទី២
ឃុំទ្រា
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-878-290
២០១៥-២០១៦
42
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំទ្រា
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-986-021
២០១៥-២០១៦
43
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំទ្រា
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
២០១៥-២០១៦
44
ប្រុស
ស្មៀន
ឃុំទ្រា
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-434-741
២០១៥-២០១៦
45
ប្រុស
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំអន្លង់រមៀត
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
097-713-3699
២០១៥-២០១៦
46
ប្រុស
ជំទប់ទី១
ឃុំអន្លង់រមៀត
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
097-507-3346
២០១៥-២០១៦
47
ស្រី
ជំទប់ទី២
ឃុំអន្លង់រមៀត
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
017-677-218
២០១៥-២០១៦
48
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំអន្លង់រមៀត
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-500-709
២០១៥-២០១៦
49
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំអន្លង់រមៀត
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
011-982-447
២០១៥-២០១៦
50
ប្រុស
ស្មៀន
ឃុំអន្លង់រមៀត
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
097-354-3333
២០១៥-២០១៦
51
ប្រុស
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំបារគូ
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-273-197
២០១៥-២០១៦
52
ប្រុស
ជំទប់ទី១
ឃុំបារគូ
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
011-735-609
២០១៥-២០១៦
53
ប្រុស
ជំទប់ទី២
ឃុំបារគូ
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-968-205
២០១៥-២០១៦
54
ស្រី
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំបារគូ
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
011-392-532
២០១៥-២០១៦
55
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំបារគូ
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
២០១៥-២០១៦
56
ប្រុស
ស្មៀន
ឃុំបារគូ
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-963-930
២០១៥-២០១៦
57
ប្រុស
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំគោកត្រប់
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-996-721
២០១៥-២០១៦
58
ប្រុស
ជំទប់ទី១
ឃុំគោកត្រប់
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
097-977-3161
២០១៥-២០១៦
59
ប្រុស
ជំទប់ទី២
ឃុំគោកត្រប់
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-456-981
២០១៥-២០១៦
60
ប្រុស
សមាជិក
ឃុំគោកត្រប់
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-854-577
២០១៥-២០១៦
61
ស្រី
សមាជិក
ឃុំគោកត្រប់
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-301-689
២០១៥-២០១៦
62
ប្រុស
ស្មៀន
ឃុំគោកត្រប់
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
011-780-139
២០១៥-២០១៦
63
ប្រុស
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំព្រះពុទ្ធ
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
011-964-158
២០១៥-២០១៦
64
ប្រុស
ជំទប់ទី១
ឃុំព្រះពុទ្ធ
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
011-964-159
២០១៥-២០១៦
65
ប្រុស
ជំទប់ទី២
ឃុំព្រះពុទ្ធ
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
077-715-155
២០១៥-២០១៦
66
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំព្រះពុទ្ធ
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
011-868-921
២០១៥-២០១៦
67
ស្រី
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំព្រះពុទ្ធ
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
011-882-106
២០១៥-២០១៦
68
ប្រុស
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
ឃុំព្រះពុទ្ធ
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-404-637
២០១៥-២០១៦
69
ប្រុស
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំដើមឬស
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-377-219
២០១៥-២០១៦
70
ប្រុស
ជំទប់ទី១
ឃុំដើមឬស
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-582-307
២០១៥-២០១៦
71
ប្រុស
ជំទប់ទី២
ឃុំដើមឬស
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-884-998
២០១៥-២០១៦
72
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំដើមឬស
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-232-439
២០១៥-២០១៦
73
ស្រី
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំដើមឬស
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
២០១៥-២០១៦
74
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំដើមឬស
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-859-660
២០១៥-២០១៦
75
ស្រី
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំដើមឬស
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
២០១៥-២០១៦
76
ប្រុស
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំរលាំងកែន
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
២០១៥-២០១៦
77
ប្រុស
មេឃុំស្ដីទី
ឃុំរលាំងកែន
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-360-738
២០១៥-២០១៦
78
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំរលាំងកែន
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-292-124
២០១៥-២០១៦
79
ស្រី
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំរលាំងកែន
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-291-775
២០១៥-២០១៦
80
ប្រុស
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំរកា
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
097-857-3507
២០១៥-២០១៦
81
ប្រុស
ជំទប់ទី១
ឃុំរកា
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-973-985
២០១៥-២០១៦
82
ប្រុស
ជំទប់ទី២
ឃុំរកា
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-788-987
២០១៥-២០១៦
83
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំរកា
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
011-810-632
២០១៥-២០១៦
84
ស្រី
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំរកា
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-673-507
២០១៥-២០១៦
85
ស្រី
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា
ឃុំត្រពាំងវែង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-311-768
២០១៥-២០១៦
86
ប្រុស
ជំទប់ទី១
ឃុំត្រពាំងវែង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-970-358
២០១៥-២០១៦
87
ប្រុស
ជំទប់ទី២
ឃុំត្រពាំងវែង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
077-913-417
២០១៥-២០១៦
88
ប្រុស
ស្មៀន
ឃុំត្រពាំងវែង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
017-976-481
២០១៥-២០១៦
89
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំត្រពាំងវែង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-176-634
២០១៥-២០១៦
90
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំត្រពាំងវែង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
097-866-7773
២០១៥-២០១៦
91
ប្រុស
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំត្បែង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
២០១៥-២០១៦
92
ប្រុស
ជំទប់ទី១
ឃុំត្បែង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
២០១៥-២០១៦
93
ប្រុស
ជំទប់ទី២
ឃុំត្បែង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
២០១៥-២០១៦
94
ស្រី
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំត្បែង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
២០១៥-២០១៦
95
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំត្បែង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
២០១៥-២០១៦
96
ប្រុស
ស្មៀន
ឃុំត្បែង
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន
២០១៥-២០១៦
97
ប្រុស
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំថ្មី
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
012-679-765
២០១៥-២០១៦
98
ស្រី
ជំទប់ទី១
ឃុំថ្មី
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
097-932-3105
២០១៥-២០១៦
99
ប្រុស
ជំទប់ទី២
ឃុំថ្មី
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-463-102
២០១៥-២០១៦
100
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំថ្មី
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-428-503
២០១៥-២០១៦
101
ប្រុស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ឃុំថ្មី
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
កណ្ដាល
092-230-726
២០១៥-២០១៦