សាខាខេត្ត កែប

  • Georelief
  • Hillshade
  • Landsat

សញ្ញាផែនទី


ការិយាល័យ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​ ២០១៨

​នេះ​គឺជា​ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​នៃ​ការិយាល័យ​ប្រៃសណីយ៍​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​ ២០១៨​។​ វា​បង្ហាញ​ពី​ទីតាំង​ការិយាល័យ​ប្រៃសណីយ៍​ចំនួន​ ៣០​ កន្លែង​ដែល​មាន​អា​ស័​យ​ដ្ឋា​ន​ ម៉ោង​ធ្វើការ​ និង​លេខ​ទូរស័ព្ទ​នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​។​ ទិន្ន័យ​នេះ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​កូរ​អរ​ដោ​ណេ​ WGS84​ ហ្សូ​នទី​៤៨​ នៅអឌ្ឍគោល​ខាង​ជើង​​។​

License: CC-BY-3.0-IGO