អូរតាវ៉ាម

  • Georelief
  • Hillshade
  • Landsat

សញ្ញាផែនទី


សហគមព្រៃឈើ(២០០៨-២០១៧)

សំណុំទិន្នន័យនេះ ពណ៌នាព័ត៌មានពីសហគមព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៨ ដល់ឆ្នាំ២០១៧។ សហគមព្រៃឈើសរុបចំនួន ៣៣៩ ត្រូវបានកត់ត្រាទុក។ ទិន្នន័យនេះ ត្រូវបានប្រមូលយកមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នា ដូចជាប្រកាស និងរបាយការណ៍នានារបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងរដ្ឋបាលព្រៃឈើជាទម្រង់ pdf ។ ទិន្នន័យភូមិសាស្ត្រ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។ ​

License: CC-BY-SA-4.0