ធីង៉ា អភិវឌ្ឍន៍ និង វិនិយោគ ខូអិលធីឌី

  • Georelief
  • Hillshade
  • Landsat

សញ្ញាផែនទី


ដកហូត

សម្បទាន​ដីសេដ្ឋ​កិច្ច​នេះ ត្រូវ​បាន​លុប​ចោល​ដោយ​មាន ឬ​គ្មាន​ការ​កាត់​បន្ថយ​ទំ​​ហំ​ដី​ពីមុន។

កាត់បន្ថយបន្ទាប់ពីដកហូត

ទំហំ​ដី​ស​ម្បទាន ត្រូវ​បានកាត់​បន្ថយ បន្ទាប់​ពី​មា​នការ​ដកហូត​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ពីមុន​។ ឯកសារ​ស្តីពី​ការកាត់​បន្ថយ​ផ្ទៃ​ដីចេញ​ពី​សម្បទាន​ដីសេដ្ឋ​កិច្ច​ដែលមាន​ជាសាធារណៈ​ ពំុ​មាន​ភ្ជាប់ផែន​ទី​មកជា​មួយឡើយ​។ ដូច្នេះ​អូឌីស៊ី មិន​អាចប​ង្ហាញ​ផ្ទៃ​ដីដែល​ត្រូវបានកាត់​ចេញនៅ​លើផែនទី​។ សម្បទាន​ដីសេដ្ឋកិច្ច​នៅលើផែន​ទីអន្តរកម្ម បង្ហាញ​នូវទំហំ​ផ្ទៃដី​ដើម។

កាត់បន្ថយ

ទំហំដីសម្បទាន​នេះ ត្រូវបាន​​កាត់​បន្ថយ ហើយ​ពុំ​​មានការដក​ហូត​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ពីមុន​មក​ទេ។ ឯកសារ​ស្តីពី​ការ​កាត់បន្ថយ​​ផ្ទៃដី​​ចេញ​ពី​​សម្បទាន​ដីសេដ្ឋ​​កិច្ច​ដែល​មាន​ជាសា​​ធារណៈ ពុំ​មាន​ភ្ជាប់​ផែនទី​​មកជា​​មួយ​ឡើយ។ ដូច្នេះ​​អូឌីស៊ី មិនអាច​​បង្ហាញ​ផ្ទៃ​​ដី​ដែល​ត្រូវ​​បាន​កាត់​ចេញ​​នៅលើ​ផែន​ទី​។ សម្បទាន​​ដីសេដ្ឋកិច្ច​​នៅ​លើ​ផែន​ទី​​អន្ត​រកម្ម បង្ហាញ​នូវទំហំផ្ទៃ​ដី​ដើម។

គ្មានភស្តុតាងនៃការផ្លាស់ប្តូរ

អូឌីស៊ីពុំទាន់មានព័ត៌មានអំពីការប្រែប្រួល​ពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចនេះទេ ចាប់តាំងពីរាជរដ្ឋាភិបាលបាន​ផ្តល់អាជ្ញា​ប័ណ្ណជា​លើក​ដំបូង។

សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច

សំណុំទិន្នន័យនេះ មានបញ្ជីសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងកាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចសន្យា ពីឆ្នាំ ១៩៩៥ ដល់ ២០១៤ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ បញ្ជីសម្បទាននេះ ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយមានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរនូវកិច្ចសន្យាសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួន ជាលទ្ធផលនៃសេចក្តីណែនាំលេខ ០១ ពីឆ្នាំ ២០១២ ដូចជាការកាត់ដី និងការផ្អាកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ។ ដោយសារកង្វះព័ត៌មានជាសាធារណៈ សំណុំទិន្នន័យនេះ មិនមានបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីការកាត់បន្ថយរយៈពេលកិច្ចសន្យា ដែលជាលទ្ធផលនៃដំណើរការវាយតម្លៃសម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ច ដែលបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០១៥ឡើយ។ ទិន្នន័យនេះនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមរយៈ ការប្រមូលចេញពីប្រភពផ្សេងៗដូចជា រដ្ឋាភិបាល អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន និងរបាយការណ៍សារព័ត៌មានផ្សេងៗ។ ទិន្នន័យភូមិសាស្រ្តនេះ ត្រូវបានកំណត់យកតាមប្រព័ន្ធគោល WGS 84, Zone 48N។

License: cc-by