ស្ទឹងពោធិ៍សាត់៥

  • Georelief
  • Hillshade
  • Landsat

សញ្ញាផែនទី


ស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនី

ទិន្នន័យនេះផ្ទុកនូវស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីដែលកំពុងដ ំណើរការនិងកំពុងសាងសង់នៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេង្គ សំរាប់ប្រទេសកម្ពុជា រៀបចំដោយទន្លេអន្តរជាតិនិងបោះពុម្ភនៅឆ្នាំ មិថុនា២០១៤។ ទិន្នន័យទំនប់នេះប្រមូលពីប្រភពផ្សេងៗមានដូចជា៖ ប្រព័ន្ធទិន្នន័យអាងស្តុកទឹកអន្តរជាតិ, ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវកសិកម្មអន្តរជាតិ កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងស្តីអំពីទឹកនិងអាហារ-មេគង្គ(សំរាប់អាងទំនប់មេគង្គតែប៉ុណ្ណោះ), សារពើភណ្ឌទំប់ថ្នាក់ជាតិសហរដ្នអាមេរិច(អិនអាយឌី), ទិន្នន័យសារពើភណ្ឌទំនប់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗ, និងទិន្នន័យដើម្បប្រមូលដោយទន្លេអន្តរជាតិ។