ប្លុក ២៥

  • Hillshade
  • Landsat
  • base-map
    ផែនទីឋានលេខា

សញ្ញាផែនទី


ប្លុកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅកម្ពុជា (២០០៧-២០១៩)

សំណំុទិន្នន័យ​នេះ​ ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីប្លុកប្រេងនិងឧស្ម័ន នៅប្រទេសកម្ពុជា ពីឆ្នាំ២០០៧ ដល់ឆ្នាំ២០១៩។ ទិន្នន័យត្រូវបាន ប្រមូលមកពីប្រភពជាច្រើន ដោយក្រុមការងារគូសផែនទី របស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ រួមមានប្រភពមកពីទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាល និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ក្នុងទម្រង់ជា pdf ។ ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ​ ត្រូវ​បាន​កំណត់​យក​តាម​ប្រព័ន្ធ​គោល​ WGS​ 84,​ Zone​ 48N​។​

License: cc-by