ឫស្សីជ្រុំ ១

  • Georelief
  • Hillshade
  • Landsat

សញ្ញាផែនទី


អាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនី

ទិន្នន័យនេះបង្ហាញពីអាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនីនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៩ដល់ឆ្នាំ២០១០។ទីន្នន័យនេះត្រូវបានប្រមូលពីប្រភពជាច្រើនដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងទំរង់ជាPDF ដោយអ្នកគូសផែនទីនៅអូឌីស៊ី។ទិន្នន័យភូមិសាស្ត្រនេះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកូអរដោណេ WGS 84, Zone 48ភាគខាងជើង។

License: Unspecified