អនុស្ថានីយ៍ GS_PVH

  • Georelief
  • Hillshade
  • Landsat

សញ្ញាផែនទី


អនុស្ថានីយ

ទិន្នន័យនេះពិពណ៌នានូវព័ត៌មានអំពីទីតាំងអនុស្ថានីយនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១១។