អនុស្ថានីយ៍ GIS_HSP

  • EnviSat
  • Landsat
  • base-map
    ផែនទីឋានលេខា

សញ្ញាផែនទី


អនុស្ថានីយ

ទិន្នន័យនេះពិពណ៌នានូវព័ត៌មានអំពីទីតាំងអនុស្ថានីយនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗនៃប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០១១។