វីដេអូ

ទំព័រ​នេះ​ចងក្រង​នូវ​រាល់​វី​ដេ​អូ​អំពី​ថវិកា​ និង​ព័ត៌មាន​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ (I4C)​ លើ​សេវា​ ស្តង់ដា​ ការ​បំពេញ​មុខងារ​ និង​សិទ្ធិ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​រដ្ឋបាល​ឃុំ​ សង្កាត់​ សាលា​បឋម​សិក្សា​ និង​មណ្ឌល​សុខភាព​ ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ចំណេះដឹង​ និង​ការ​យល់​ដឹង​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាក់ទង​នឹង​ការ​អនុវត្ត​គណនេយ្យ​ភាព​សង្គម​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។