ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគេហទំព័រ

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​សិទ្ធិ​អ្នកជំងឺ»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​សិទ្ធិ​អ្នកជំងឺ​»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​សិទ្ធិ​អ្នកជំងឺ​​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ជាមួយនឹង​មាតិកា​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នានា ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច​»

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច​»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​គោលនយោបាយ​ និងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច​​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ជាមួយនឹង​មាតិកា​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នានា ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញ​​ផ្សាយ​ទំព័រព័ត៌មានទិន្នន័យថ្មី​អំពី «​គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ក្រោមជាតិ​​​​​​​»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​ថ្មី​អំពី​៖​ “​គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់ក្រោមជាតិ” នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ នៅ​លើ​ទំព័រ​ថ្មី​ដែល​មាន​ពីរ​ភាសា​​ជាភាសា​អង់គ្លេស​ និង​ភាសា​ខ្មែរ​​ លោក​អ្នក​អាច​ចូល​ទៅ​ប្រើប្រាស់​ផែន​ទី​ដែល​បង្ហាញ​អំ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​មួយ​ស្តី​ពី​ «សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ​​»​

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ​​ និងធនាគារ»​​។​ នៅ​លើ​ទំព័រ​ថ្មី​ដែល​មាន​ពីរ​ភាសា​នេះ​ លោក​អ្នក​អាច​ស្វែង​យល់​ព័ត៌មានបន្ថែម​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​ការ​អភិវឌ្ឍ​ទៅលើសេវា​ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ រួមជាមួយនឹងការស្វែងយល់អំពីការវិវត្តនូវ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​គោលនយោបាយ​ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តី​ពី​ជំនួយ​ផ្នែក​ច្បាប់​»

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​គោលនយោបាយ​ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តី​ពី​ជំនួយ​ផ្នែក​ច្បាប់​»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​គោលនយោបាយ​ និង​បទ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​មួយ​ស្តី​ពី​ «គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងវិស័យសុខាភិបាល​​»​

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងវិស័យសុខាភិបាល​​ថុ​​»​​។​ នៅ​លើ​ទំព័រ​ថ្មី​ដែល​មាន​ពីរ​ភាសា​នេះ​ លោក​អ្នក​អាច​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​ ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងវិស័យសុខាភិបាល​​​ ដោយ​ផ្តោត ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​មួយ​ស្តី​ពី​ «គោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសេវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ​​»​

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «គោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីសេវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ​​»​​។​ នៅ​លើ​ទំព័រ​ថ្មី​ដែល​មាន​ពីរ​ភាសា​នេះ​ លោក​អ្នក​អាច​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​ ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​ការ​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ ដោយ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​អ្នក​ផ្តល់​ជំនួយ​ផ្នែក​ច្បាប់​»

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​អ្នក​ផ្តល់​ជំនួយ​ផ្នែក​ច្បាប់​»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​ស្ថាប័ន​ដែល​ជា​អ្នក​ផ្តល់​ជំនួយ​ផ្នែក ...

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​លើ​ប្រធានបទ​​ «​​រចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម និងការចុះបញ្ជីស្របច្បាប់»​

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ ថ្មីៗ​នេះ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​លើ​ប្រធានបទ​ដែល​បាន​បោះពុម្ពផ្សាយ​រួច​ «​​រចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម និងការចុះបញ្ជីស្របច្បាប់»​ ។​ ជាមួយនឹង​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​មាតិកា​នេះ​ សាធារណជន​មិន​ត្រឹមតែ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ក្នុង​បរិបទ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នោះ​ទេ ...

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​លើ​ប្រធានបទ​​ «​​គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ»​

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ ថ្មីៗ​នេះ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​លើ​ប្រធានបទ​ដែល​បាន​បោះពុម្ពផ្សាយ​រួច​ «​​គោលនយោបាយ​ និង​ការ​គ្រប់គ្រង​បរិស្ថាន​ និង​ធនធានធម្មជាតិ​»​ ។​ ជាមួយនឹង​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​មាតិកា​នេះ​ សាធារណជន​មិន​ត្រឹមតែ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ទឹកជំនន់​»

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ទឹកជំនន់​»​ ដែល​ជា​ប្រធានបទ​ក្តៅ​មួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​កំពុង​ពិភាក្សា​យ៉ាងច្រើន​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​ លោក​អ្នក ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញ​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​គោលដៅ​ទី​ ១៨​ កម្ពុជា​គ្មាន​គ្រាប់​មីន​ និង​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ​ពី​សង្គ្រាម​»​

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​គោលដៅ​ទី​ ១៨​ កម្ពុជា​គ្មាន​គ្រាប់​មីន​ និង​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ​ពី​សង្គ្រាម​»​ ដែល​ជា​គោលដៅ​ពិសេស​មួយ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ បន្ថែម​លើស​ពី​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ទាំង​ ១៧ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​មួយ​ស្តី​ពី​ “​គោលនយោបាយ​ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តី​ពី​ផ្សារ​មូល​ប​ត្រ​​”

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ “​គោលនយោបាយ​ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តី​ពី​ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​”​។​ នៅ​លើ​ទំព័រ​ថ្មី​ដែល​មាន​ពីរ​ភាសា​នេះ​ លោក​អ្នក​អាច​ស្វែង​យល់​បន្ថែម​ ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ ...

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​លើ​ប្រធានបទ​មួយ​ចំនួន​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ចំណាត់ថ្នាក់​ «​បរិស្ថាន​ និង​ធនធានធម្មជាតិ​»​ និង​ «​ដីធ្លី​»​

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ ថ្មីៗ​នេះ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​លើ​ប្រធានបទ​ដែល​បាន​បោះពុម្ពផ្សាយ​រួច​ចំនួន​បី​ ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ចំណាត់ថ្នាក់​ «​បរិស្ថាន​ និង​ធនធានធម្មជាតិ​»​ និង​ «​ដីធ្លី​»​។​ ប្រធានបទ​ទាំងនោះ​រួម​៖​ “​ការ​វាយតម្លៃ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​មួយ​ស្តី​ពី​ “​ផល​ប៉ះពាល់​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​សង្គម​នៃ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ មក​លើ​ប្រទេស​កម្ពុជា​”

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ “​ផល​ប៉ះពាល់​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​សង្គម​នៃ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ មក​លើ​ប្រទេស​កម្ពុជា​”​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ “​កូ​វី​ដ​-១៩”​។​ នៅ​លើ​ទំព័រ​ថ្មី ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​​ចេញ​ផ្សាយ​​ស្រទាប់​ផែនទី​ និង​​សំណុំ​​ទិន្នន័យ​ថ្មី​អំពី «​​​ក្រុង​គោល​ដៅ​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២០ សម្រាប់​ការ​អនុវត្ត​គម្រោង​ការ​ច្នៃ​ប្រឌិត​ថ្មី​សម្រាប់​គណ​នេយ្យ​ភាព​សង្គម​នៅ​កម្ពុជា​ (ISAC)»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ បាន​​ចេញ​ផ្សាយ​​ស្រទាប់​ផែនទី​ថ្មី​អំពី​ តំបន់គោលដៅសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ២០២០ ដែលកំណត់ក្នុងអនុស្សារណៈរវាងលេខាធិការដ្ឋាន​គ​.​ជ​.​អ​.​ប​​ និង​អង្គការ​សុខភាព​គ្រួសារ​អន្តរជាតិ​ (FHI360) ​នៅលើ​ទំព័រ​ផែន​ទី​អន្តរ​កម្ម​​​​ ដែល​ស្ថិត ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​មួយ​ស្តី​ពី​ “​កូ​វី​ដ​-១៩”​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​ ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​មួយ​ស្តី​ពី​ “​កូ​វី​ដ​-១៩”​ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ នៅ​លើ​ទំព័រ​ថ្មី​ដែល​មាន​ពីរ​ភាសា​នេះ​ លោក​អ្នក​អាច​ចូល​ទៅ​ប្រើប្រាស់​ប៉ាណ្ណូ​បរិ​ធាន​ (Dashboard) ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​សហគ្រាស​ ខ្នាត​តូច​ និង​មធ្យម​»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​សហគ្រាស​ ខ្នាត​តូច​ និង​មធ្យម​»​ ដែល​ជា​កម្លាំង​ជំរុញដ៏​សំខាន់​ក្នុង​ការ​រួមចំណែក​ដល់​ការ​រក្សា​កំណើន​ និង​ភាពរឹងមាំ​នៃ​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​កម្ពុជា​ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​។​ ជាមួយនឹង​ទំព័រ​ថ្មី​នេះ​ដែរ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ជំនួយ​ពី​សហរដ្ឋអាមេរិក​»

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ជំនួយ​ពី​សហរដ្ឋអាមេរិក​»​ដែល​ជា​អ្នក​ផ្តល់​ជំនួយ​ដ៏​ធំ​បំផុត​មួយ​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ថ្មី​នេះ​ អ្នក​នឹង​អាច​ស្វែង ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​បញ្ចូល​ធនធាន​បណ្ណាល័យ​ថ្មី​មួយ​ស្តី​ពី​ "​គម្រោង​បែងចែក​ដី​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម​ និង​សេដ្ឋកិច្ច​ជំហាន​៣​ -​ LASED​ III"

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​បញ្ចូល​ធនធាន​បណ្ណាល័យ​ថ្មី​មួយ​ស្តី​ពី​ “​គម្រោង​បែងចែក​ដី​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម​ និង​សេដ្ឋកិច្ច​ជំហាន​៣​ -​ LASED​ III”​​ ដែលក្នុង​នោះ​មាន​នូវ​​​ឯកសារ​​ស្តី​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​បរិស្ថាន​ ...

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

K8hFf
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!