ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគេហទំព័រ

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ការគាំទ្រកិច្ចការពារព្រៃឈើ»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​​​ការគាំទ្រកិច្ចការពារព្រៃឈើ»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការគាំទ្រកិច្ចការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជា។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ​ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទំព័រ​អំពី​ «​គោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការវិនិយោគ»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ទំព័រ​​អំពី​ «​​​គោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការវិនិយោគ»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃគោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការវិនិយោគនៅកម្ពុជា។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ​ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​អំពី ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញ​ផ្សាយ​​​ទំព័រព័ត៌មានថ្មី​អំពី «​​​​កញ្ចប់ព័ត៌មានសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​ថ្មី​អំពី​៖​ “​កញ្ចប់ព័ត៌មានសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម”​។​ នៅ​លើ​ទំព័រ​ថ្មី​ដែល​មាន​ពីរ​ភាសា​​ជាភាសា​អង់គ្លេស​ និង​ភាសា​ខ្មែរ​​ លោក​អ្នក​អាច​ចូល​ទៅ​ស្វែងរកព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា និយមន័យថ្មី សារៈសំខាន់ អត្ថប្រយោជន៍ បញ្ហាប្រឈម និងការឆ្លើយតប ធនធានដែលពាក់ព័ន្ធ ដំណើរការចុះឈ្មោះដោយប្រើវិធីសាស្រ្តចាស់ និងថ្មី និងការគាំទ្រដែលមានស្រាប់ផ្សេងៗទៀតតាមរយៈតួអង្គខាងក្រៅ និងឯកសារយោង។=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ការ​អភិវឌ្ឍ​ និង​ជំនួយ​សម្រាប់​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ​ និង​សន្តិសុខ​ស្បៀង​»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ការ​អភិវឌ្ឍ​ និង​ជំនួយ​សម្រាប់​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ​ និង​សន្តិសុខ​ស្បៀង​»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​ការ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​កែប្រែ​ឈ្មោះ​ព័ត៌មាន​ទិន្នន័យ​ស្តី​ពី​ «​ព័ត៌មាន​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​ជលផល​»

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ធ្វើការ​កែសម្រួល​ព័ត៌មាន​ទិន្នន័យ​ស្តី​ពី​ «​ព័ត៌មាន​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​ជលផល​»​។​ ព័ត៌មាន​ទិន្នន័យ​នេះ​ត្រូវ​បាន​កែសម្រួល​ឈ្មោះ​ពី​ «​តំបន់​អភិរក្ស​ជលផល​​»​ ទៅ​​ «​ព័ត៌មាន​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​ជលផល​​»​ បន្ទាប់​ពី ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទំព័រ​អំពី​ «​គោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីអំពីភាពក្រីក្រ»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ទំព័រ​​អំពី​ «​​​គោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីអំពីភាពក្រីក្រ​»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​​​គោលនយោបាយ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីអំពីភាពក្រីក្រ​នៅកម្ពុជា។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ​ទី​នេះ​ ដើម្បី ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទំព័រ​អំពី​ «​សេវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ទំព័រ​​អំពី​ «​​​សេវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ​»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃសេវាកម្មធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ​ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ការការពារព្រៃឈើ»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​​​ការការពារព្រៃឈើ​»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជា។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ​ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា​ ជាមួយនឹង​មាតិកា​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នានា​ មាន​ដូច​ជា​ ​​ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ការជួញដូរកាបូន និងការចំណាយប្រាក់ដទៃទៀត ដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មអេកូឡូស៊ី»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​​​ការជួញដូរកាបូន និងការចំណាយប្រាក់ដទៃទៀត ដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មអេកូឡូស៊ី​»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការជួញដូរកាបូន និងការចំណាយប្រាក់ដទៃទៀត ដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មអេកូឡូស៊ីនៅកម្ពុជា។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ​ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ចេញ​ផ្សាយ​​​ទំព័រព័ត៌មានថ្មី​អំពី «​​​​ការវិនិយោគបរទេសនៅកម្ពុជា»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​ផលិត ​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​ថ្មី​អំពី​៖​ “​ការវិនិយោគបរទេសនៅកម្ពុជា”​។​ នៅ​លើ​ទំព័រ​ថ្មី​ដែល​មាន​ពីរ​ភាសា​​ជាភាសា​អង់គ្លេស​ និង​ភាសា​ខ្មែរ​​ លោក​អ្នក​អាច​ចូល​ទៅ​ប្រើប្រាស់​ផែន​ទី​ដែល​បង្ហាញ​អំ​ពីចំនួនគម្រោងវិនិយោគសរុបដែលមានទុនវិនិយោគលើសពី ៥ លានដុល្លារអាមេរិក និងព័ត៌មានបន្ថែមនៃគម្រោងវិនិយោគនៅកម្ពុជា និងតារាងទិន្នន័យដែលបង្ហាញពីព័ត៌មានមួយចំនួនរួមមាន វិស័យ ឈ្មោះគម្រោង ប្រភេទគម្រោង ឆ្នាំកិច្ចសន្យា ការវិនិយោគដើមទុន លេខ និងអាសយដ្ឋានចុះបញ្ជី ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងឯកសារយោង។=>​ សូម ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទំព័រ​អំពី​ «​ឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម»

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ទំព័រ​​អំពី​ «​​​ឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្ម​»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃឧស្សាហកម្មនិស្សារណកម្មនៅកម្ពុជា។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ​ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ធនាគារសំខាន់ៗ​»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ធនាគារសំខាន់ៗ​»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​ធនាគារសំខាន់ៗ​នៅ​កម្ពុជា​ ជាមួយនឹង​មាតិកា​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នានា​ មាន​ដូច​ជា​ ...

អូឌីស៊ី​ចេញ​ផ្សាយ​​​សំណុំ​​ទិន្នន័យ​ថ្មី​អំពី «​​​​ទិន្នន័យផ្ទៃទឹកសកលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) ​បាន​​ចេញ​ផ្សាយ​​​សំណុំ​​ទិន្នន័យ​ថ្មី​អំពី «​​​​ទិន្នន័យផ្ទៃទឹកសកលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»។ ​​​សំណុំ​​ទិន្នន័យនេះបង្ហាញអំពីទិន្នន័យពេញលេញពីវត្តមានទឹកក្នុងរយៈពេល៣៧ឆ្នាំ​ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៨៤ ដល់ឆ្នាំ២០២០ ដែលផលិតក្រោមកម្មវិធី Copernicus និង​អាចប្រើបានដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។ សំណុំទិន្នន័យឆ្នាំ២០២០ ដោយបែងចែកជា៦ប្រភេទ រួមទាំង​ វត្តមានទឹកកើតឡើង អាំងតង់ស៊ីតេនៃការផ្លាស់ប្តូរវត្តមានទឹកកើតឡើង វត្តមានទឹកតាមរដូវកាល វត្តមានទឹកកើតឡើងវិញ វត្តមានទឹកផ្លាស់ប្តូរ និងវិសាលភាពទឹកអតិបរមា។​ សំណុំ​ទិន្នន័យ​ថ្មី​​នេះ​ ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​ និង​ភាសា​ខ្មែរ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ជំងឺរាតត្បាត»

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​​​ជំងឺរាតត្បាត​»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃជំងឺរាតត្បាតនៅកម្ពុជា។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ​ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៏អាស៊ី (ADB)​»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៏អាស៊ី (ADB)​»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៏អាស៊ី​នៅ​កម្ពុជា​ ជាមួយនឹង​មាតិកា​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នានា​ មាន​ដូច​ជា​ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ​»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ​»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ​នៅ​កម្ពុជា​ ជាមួយនឹង​មាតិកា​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នានា​ មាន​ដូច​ជា​ ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយ​ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​»

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ ជាមួយនឹង​មាតិកា​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នានា​ មាន​ដូច​ជា​ បំណុល ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​កាកបាទក្រហម»

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​​​កាកបាទក្រហម​»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជា។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ​ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​គោលនយោបាយ​ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តី​ពី​ពាណិជ្ជកម្ម​»

​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​ និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​ «​គោលនយោបាយ​ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តី​ពី​ពាណិជ្ជកម្ម​»​។​ នៅ​ក្នុង​ទំព័រ​ដែល​មាន​ទាំង​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​គោលនយោបាយ​ និង​បទ​ប្បញ្ញត្តិ​ស្តី ...

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

gz5w6
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!