• សរុបតារាងលេខទូរស័ព្ទបម្រើសេវាអតិថិជន របស់អគ្គិសនីកម្ពុជាមានក្នុងបញ្ជី៖៣០
លេខសម្គាស់
សាខា
អង្គភាពអគ្គិសនី
ទំនាក់ទំនងព័ត៌មានម៉ោងធ្វើការ
បច្ចេកទេសអក្គិសនី ២៤ ម៉ោង
ឯកសារយោង
1
រាជធានីភ្នំពេញ
ស្នាក់​ការ​កណ្តាល​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ ការិយាល័យ​ ព័ត៌មាន​ និង​សេវា​អតិថិជន​ Call​ Center​ 24​ ម៉ោង​/7​
023 722 525
023 722 525
2
អូរបែកក្អម
អគ្គិសនីកម្ពុជា (ភ្នំពេញ)
023​ 621​1 ​115
023 6211 116
023​ 88 33 41
023 88 36 46
3
វត្តភ្នំ
អគ្គិសនីកម្ពុជា (ភ្នំពេញ)
023 6211 117
023 42 88 62
023 42 71 07
023 676 65 66
4
ចាក់អង្រែក្រោម
អគ្គិសនីកម្ពុជា (ភ្នំពេញ)
023 6211 118
023 6211 119
023 42 57 02
023 42 57 03
5
មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា
អគ្គិសនីកម្ពុជា (ភ្នំពេញ)
មិនស្គាល់
023 72 38 71
023 42 76 26
6
សៀមរាប
អគ្គិសនីសៀមរាប
063 6211 115
063 76​ 15 21
063 76 15 22
7
ព្រះសីហនុ
អគ្គិសនីព្រះសីហនុ
034 6211 115
011 39 12 34
8
កំពង់ចាម
អគ្គិសនីកំពង់ចាម
042 6211 115
042 630 42 68
9
ពញាក្រែក
អគ្គិសនីកំពង់ចាម
042 6211 116
042 630 42 68
10
មេម៉ត់
អគ្គិសនីកំពង់ចាម
042 6211 117
042 630 42 68
11
អគ្គិសនីតាកែវ
អគ្គិសនីតាកែវ
032 6211 115
032 93 12 70
12
អង្គតាសោម
អគ្គិសនីតាកែវ
032 6211 116
032 93 12 70
13
បាត់ដំបង
អគ្គិសនីបាត់ដំបង
053 6211 115
053 95 34 43
14
អគ្គិសនីស្វាយរៀង
អគ្គិសនីស្វាយរៀង
044 6211 115
044​ 71 51 84
15
បាវិត
អគ្គិសនីស្វាយរៀង
044 6211 116
044 71 50 30
16
កំពង់រោទិ៍
អគ្គិសនីស្វាយរៀង
044 6211 117
044 71 51 84
17
ជីភូ
អគ្គិសនីស្វាយរៀង
044 6211 118
044 71 51 84
18
អគ្គិសនីកំពត
អគ្គិសនីកំពត
033 6211 115
033 636 44 56
19
កំំពង់ត្រាច
អគ្គិសនីកំពត
033 6211 115
033 636 44 56
20
ព្រៃវែង
អគ្គិសនីព្រៃវែង
043 6211 115
043 634 55 45
21
អគ្គិសនីបន្ទាយមានជ័យ
អគ្គិសនីបន្ទាយមានជ័យ
054 6211 115
054 71 09 72
22
មង្គលបូរី
អគ្គិសនីបន្ទាយមានជ័យ
054 6211 116
054 71 11 57
23
អគ្គិសនីស្ទឹងត្រែង
អគ្គិសនីស្ទឹងត្រែង
074 6211 115
074 21 16 66
24
កំពង់ស្រឡៅ
អគ្គិសនីស្ទឹងត្រែង
064 6211 115
074 21 16 66
25
រតនគិរី
អគ្គិសនីរតនគិរី
075 6211 115
097 79 66 399
26
អគ្គិសនីមណ្ឌលគិរី
អគ្គិសនីមណ្ឌលគិរី
073 6211 115
073 63 63 393
27
កែវសីមា
អគ្គិសនីមណ្ឌលគិរី
073 6211 116
073 63 69 222
28
អគ្គិសនីក្រចេះ
អគ្គិសនីក្រចេះ
072 6211 115
072 6504 747
072 211 666
29
ស្នួល
អគ្គិសនីក្រចេះ
072 6211 116
072 650 48 48
30
កំពង់ស្ពឺ
អគ្គិសនីកំពង់ស្ពឺ
025 6211 115
025 987 116