• សរុបសេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតមានក្នុងបញ្ជី៖២៨
  • សរុបមានក្នុងបញ្ជី៖២៨
លេខសម្គាស់
សេវារដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទឧបករណ៍
ឯកតា
តម្លៃ (រៀល)
VAT 10 % (រៀល)
រយៈពេលបម្រើសេវា
ឯកសារតម្រូវ
ទំនាក់ទំនង
ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច
ម៉ោងធ្វើការ
ឯកសារយោង
1
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (១៥ មម)
0 - 10 ម៉ែត្រ
365,500
36,550
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
2
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (១៥ មម)
10 - 20 ម៉ែត្រ
437,500
43,750
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
3
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (១៥ មម)
20 - 30 ម៉ែត្រ
527,000
52,700
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
4
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (១៥ មម)
30 - 40 ម៉ែត្រ
624,300
62,430
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
5
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (១៥ មម)
40 - 50 ម៉ែត្រ
720,900
72,090
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
6
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (២០ មម)
0 - 10 ម៉ែត្រ
889,700
88,970
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
7
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (២០ មម)
10 - 20 ម៉ែត្រ
965,200
96,520
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
8
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (២០ មម)
20 - 30 ម៉ែត្រ
1,040,800
104,080
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
9
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (២០ មម)
30 - 40 ម៉ែត្រ
1,116,300
111,630
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
10
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (២០ មម)
40 - 50 ម៉ែត្រ
1,191,200
119,120
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
11
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (២៥ មម)
0 - 10 ម៉ែត្រ
10,526,000
1,052,600
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
12
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (២៥ មម)
10 - 20 ម៉ែត្រ
1,131,000
113,100
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
13
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (២៥ មម)
20 - 30 ម៉ែត្រ
1,206,000
120,600
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
14
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (២៥ មម)
30 - 40 ម៉ែត្រ
1,282,000
128,200
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
15
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (២៥ មម)
40 - 50 ម៉ែត្រ
1,357,000
135,700
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
16
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (៤០ មម)
0 - 10 ម៉ែត្រ
2,581,000
258,100
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
17
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (៤០ មម)
10 - 20 ម៉ែត្រ
2,742,000
274,200
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
18
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (៤០ មម)
20 - 30 ម៉ែត្រ
2,903,000
290,300
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
19
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (៤០ មម)
30 - 40 ម៉ែត្រ
3,065,000
306,500
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
20
ការតបណ្តាញចូលផ្ទះ
នាឡិកាទឹកទំហំ (៤០ មម)
40 - 50 ម៉ែត្រ
3,226,000
322,600
3 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំជាវទឹក, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 2 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 2 ច្បាប់ និង លិខិតអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសម្រាប់ការជីកផ្លូវ
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
21
សុំប្តូរឈ្មោះជារទឹក
-
-
-
-
1 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ពាក្យសុំ, ចម្លងប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ 1 ច្បាប់, ចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន 1 ច្បាប់, ចម្លងវិក្កយបត្រថ្លៃទឹកចុងក្រោយ 1 ច្បាប់
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
22
សុំប្តូរអាសយដ្ឋានជាវទឹក
-
-
-
-
1 ថ្ងៃ (ថ្ងៃធ្វើការ)
ចម្លងឯកសារអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់អាសយដ្ឋាន 1 ច្បាប់, ចម្លងវិក្កយបត្រថ្លៃទឹកវុងក្រោយ 1 ច្បាប់
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
23
សុំវិក្កយបត្រទុតិយតា
-
1 ច្បាប់
1,000
-
1 ម៉ោង (ម៉ោងធ្វើការ)
វិក្កយបត្រថ្លៃទឹកខែមុន
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
24
រំកិលទីតាំងនាឡិកាទឹក
នាឡិកាទឹកទំហំ (១៥ មម)
-
143,500
14,350
ព័ត៌មានរកពុំបាន
ព័ត៌មានរកពុំបាន
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
25
លើកនាឡិកាទឹក
នាឡិកាទឹកទំហំ (១៥ មម)
-
90,200
9,020
ព័ត៌មានរកពុំបាន
ព័ត៌មានរកពុំបាន
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
26
សុំប្តូរវ៉ាន
ទំហំ 15 x 21 មីលីម៉ែត្រ
1 វ៉ាន (ធម្មតា)
13,800
-
ព័ត៌មានរកពុំបាន
ព័ត៌មានរកពុំបាន
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
27
សុំប្តូរវ៉ាន
ទំហំ 15 x 21 មីលីម៉ែត្រ
2 វ៉ាន (ធម្មតា)
18,700
-
ព័ត៌មានរកពុំបាន
ព័ត៌មានរកពុំបាន
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)
28
សុំបើកវ៉ាន
បំពង់
25 - 63 មីលីម៉ែត្រ
60,500
-
ព័ត៌មានរកពុំបាន
ព័ត៌មានរកពុំបាន
023 725 046
023 430 541
097 77 333 05
097 77 333 45
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
08:00 am - 04:30 pm (មិនមានការឈប់សម្រាកពេលថ្ងៃត្រង់)