• សរុបតារាងតម្លៃទឹករបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញមានក្នុងបញ្ជី៖១៣
លេខសម្គាស់
សេវារដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ
ប្រភេទអតិថិជន
បរិមាណទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងមួយខែ (ម៉ែត្រគូប)
តម្លៃលក់ក្នុងមួយម៉ែត្រគូប
ការទូទាត់
ឯកសារយោង
1
ការប្រើប្រាស់ទឹក
ជីវភាព
0 - 7
400 រៀល
បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។
2
ការប្រើប្រាស់ទឹក
ជីវភាព
8 - 15
720 រៀល
បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។
3
ការប្រើប្រាស់ទឹក
ជីវភាព
16 - 25
960 រៀល
បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។
4
ការប្រើប្រាស់ទឹក
ជីវភាព
26 - 50
1250 រៀល
បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។
5
ការប្រើប្រាស់ទឹក
ជីវភាព
51 - 100
1900 រៀល
បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។
6
ការប្រើប្រាស់ទឹក
ជីវភាព
លើសពី 100
2200 រៀល
បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។
7
ការប្រើប្រាស់ទឹក
អង្គភាពរដ្ឋបាលបុព្វហេតុ និងតំណាងចែកចាយបន្ត
មិនគិតអំពីបរិមាណ
2500 រៀល
បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។
8
ការប្រើប្រាស់ទឹក
អាជីវកម្ម-សេវាកម្ម ឧស្សាហកម្ម អង្គភាពស្វយ័ត និងអ្នកលក់ទឹក
0 - 15
950 រៀល
បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។
9
ការប្រើប្រាស់ទឹក
អាជីវកម្ម-សេវាកម្ម ឧស្សាហកម្ម អង្គភាពស្វយ័ត និងអ្នកលក់ទឹក
16 - 45
1100 រៀល
បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។
10
ការប្រើប្រាស់ទឹក
អាជីវកម្ម-សេវាកម្ម ឧស្សាហកម្ម អង្គភាពស្វយ័ត និងអ្នកលក់ទឹក
46 - 100
1400 រៀល
បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។
11
ការប្រើប្រាស់ទឹក
អាជីវកម្ម-សេវាកម្ម ឧស្សាហកម្ម អង្គភាពស្វយ័ត និងអ្នកលក់ទឹក
101 - 200
1700 រៀល
បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។
12
ការប្រើប្រាស់ទឹក
អាជីវកម្ម-សេវាកម្ម ឧស្សាហកម្ម អង្គភាពស្វយ័ត និងអ្នកលក់ទឹក
201 - 500
2100 រៀល
បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។
13
ការប្រើប្រាស់ទឹក
អាជីវកម្ម-សេវាកម្ម ឧស្សាហកម្ម អង្គភាពស្វយ័ត និងអ្នកលក់ទឹក
លើសពី 500
2400 រៀល
បង់ប្រាក់នៅការិយាល័យរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, ទូទាត់តាមរយៈប្រព័ន្ធធនាគារ (ធនាគារពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ FTB, ធនាគារអេស៊ីលីដា ACLEDA, ធនាគារកាណាឌីយ៉ា Canadia, វីង) និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Cell Card Cash។