• សរុបសេវាអត្តសញ្ញាណកម្មមានក្នុងបញ្ជី៖២៧
  • សរុបមានក្នុងបញ្ជី៖២៧
លេខសម្គាស់
ប្រភេទសេវា
សេវា
តម្លៃ
រយៈពេលអតិបរមា (ថ្ងៃធ្វើការ)
សុពលភាព
ចំនួនឯកសារ (សន្លឹក)
ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច
ឯកសារយោង
1
សំបុត្រកំណើត (ក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ក្រោយកើត)
សេវាអត្រានុកូលដ្ឋាន
មិនយកកម្រៃ
3 ថ្ងៃ
អចិន្ត្រៃយ៍
1 សន្លឹក
សាលាឃុំ-សង្កាត់
2
សំំបុត្របញ្ជាក់កំណើត
សេវាអត្រានុកូលដ្ឋាន
មិនយកកម្រៃ
3 ថ្ងៃ
អចិន្ត្រៃយ៍
1 សន្លឹក
សាលាឃុំ-សង្កាត់
3
សេចក្តីចម្លងសំបុត្រកំណើត ឬបញ្ជាក់កំណើត
សេវាអត្រានុកូលដ្ឋាន
មិនយកកម្រៃ
3 ថ្ងៃ
អចិន្ត្រៃយ៍
1 សន្លឹក
សាលាឃុំ-សង្កាត់
សាលាក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ
ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ
4
សំបុត្រមរណភាព (ក្នុងរយៈពេល ១៥ថ្ងៃ)
សេវាអត្រានុកូលដ្ឋាន
មិនយកកម្រៃ
3 ថ្ងៃ
អចិន្ត្រៃយ៍
1 សន្លឹក
សាលាឃុំ-សង្កាត់
5
សំបុត្រមរណភាព (ហួសរយៈពេល ១៥ថ្ងៃ ក្នុងឆ្នាំ)
សេវាអត្រានុកូលដ្ឋាន
មិនយកកម្រៃ
3 ថ្ងៃ
អចិន្ត្រៃយ៍
1 សន្លឹក
សាលាឃុំ-សង្កាត់
6
សេចក្តីចម្លងសំំបុត្រមរណភាព
សេវាអត្រានុកូលដ្ឋាន
មិនយកកម្រៃ
3 ថ្ងៃ
អចិន្ត្រៃយ៍
1 សន្លឹក
សាលាឃុំ-សង្កាត់
សាលាក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ
ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ
7
ប័ណ្ណប្រកាសអាពាហ៍ពិពាហ៍
សេវាអត្រានុកូលដ្ឋាន
មិនយកកម្រៃ
3 ថ្ងៃ
អចិន្ត្រៃយ៍
1 សន្លឹក
សាលាឃុំ-សង្កាត់
8
សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ (ពលរដ្ឋខ្មែរ ជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរ)
សេវាអត្រានុកូលដ្ឋាន
មិនយកកម្រៃ
3 ថ្ងៃ
អចិន្ត្រៃយ៍
1 សន្លឹក
សាលាឃុំ-សង្កាត់
9
សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ (ជនបរទេស ជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរ)
សេវាអត្រានុកូលដ្ឋាន
មិនយកកម្រៃ
3 ថ្ងៃ
អចិន្ត្រៃយ៍
1 សន្លឹក
សាលាឃុំ-សង្កាត់
10
សេចក្តីចម្លងសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍
សេវាអត្រានុកូលដ្ឋាន
មិនយកកម្រៃ
3 ថ្ងៃ
អចិន្ត្រៃយ៍
1 សន្លឹក
សាលាឃុំ-សង្កាត់
សាលាក្រុង-ស្រុក-ខណ្ឌ
ការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ
11
លិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលីវ មេម៉ាយ ឬពោះម៉ាយ
សេវាអត្រានុកូលដ្ឋាន
មិនយកកម្រៃ
3 ថ្ងៃ
3 ខែ
1 សន្លឹក
សាលាឃុំ-សង្កាត់
12
ការស្នើសុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ជនជាតិបរទេសជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
សេវាអត្រានុកូលដ្ឋាន
មិនយកកម្រៃ
23 ថ្ងៃ
អចិន្ត្រៃយ៍
-
អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម
13
ការផ្តល់សៀវភៅស្នាក់នៅ
សេវាអត្តសញ្ញាណកម្ម
មិនយកកម្រៃ
10 ថ្ងៃ
អចិន្ត្រៃយ៍
-
ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល
14
ទុតិយតា ឬ​ តតិយតាសៀវភៅស្នាក់នៅ
សេវាអត្តសញ្ញាណកម្ម
មិនយកកម្រៃ
10 ថ្ងៃ
អចិន្ត្រៃយ៍
-
ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល
15
ការស្នើសុំបន្ថែម ឬបន្ថយសមាជិកគ្រួសារក្នុងសៀវភៅស្នាក់នៅ
សេវាអត្តសញ្ញាណកម្ម
មិនយកកម្រៃ
10 ថ្ងៃ
អចិន្ត្រៃយ៍
-
ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល
16
ការផ្តល់់សៀវភៅគ្រួសារ
សេវាអត្តសញ្ញាណកម្ម
មិនយកកម្រៃ
15 ថ្ងៃ
អចិន្ត្រៃយ៍
-
ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល
17
ទុតិយតា ឬ​ តតិយតាសៀវភៅគ្រួសារ
សេវាអត្តសញ្ញាណកម្ម
មិនយកកម្រៃ
15 ថ្ងៃ
អចិន្ត្រៃយ៍
-
ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល
18
ការស្នើសុំបន្ថែម ឬបន្ថយសមាជិកគ្រួសារក្នុងសៀវភៅគ្រួសារ
សេវាអត្តសញ្ញាណកម្ម
មិនយកកម្រៃ
15 ថ្ងៃ
អចិន្ត្រៃយ៍
-
ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាល
19
ការផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
សេវាអត្តសញ្ញាណកម្ម
មិនយកកម្រៃ
30 ថ្ងៃ
10 ឆ្នាំ
-
អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុង-ស្រុក- ខណ្ឌ
20
ទុតិយតា ឬ តតិយតាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
សេវាអត្តសញ្ញាណកម្ម
មិនយកកម្រៃ
30 ថ្ងៃ
10 ឆ្នាំ
-
អធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុង-ស្រុក- ខណ្ឌ
21
ការបន្តសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែន
សេវាអត្តសញ្ញាណកម្ម
$10​
5 ថ្ងៃ
2 ឆ្នាំ
-
នាយកដ្ឋានលិខិតឆ្លងដែន
សាខាប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ និងកោះកុង
22
ការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនគំរូថ្មី (សម្រាប់មនុស្សចាស់ ៦៤ ទំព័រ) សេវាធម្មតា
សេវាអត្តសញ្ញាណកម្ម
$100
15 ថ្ងៃ
10 ឆ្នាំ
-
នាយកដ្ឋានលិខិតឆ្លងដែន
សាខាប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ និងកោះកុង
23
ការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនគំរូថ្មី (សម្រាប់មនុស្សចាស់ ៦៤ ទំព័រ) សេវាឆាប់រហ័សកម្រិតមធ្យម
សេវាអត្តសញ្ញាណកម្ម
$150
7 ថ្ងៃ
10 ឆ្នាំ
-
នាយកដ្ឋានលិខិតឆ្លងដែន
សាខាប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ និងកោះកុង
24
ការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនគំរូថ្មី (សម្រាប់មនុស្សចាស់ ៦៤ ទំព័រ) សេវាឆាប់រហ័ស
សេវាអត្តសញ្ញាណកម្ម
$200
1 ថ្ងៃ
10 ឆ្នាំ
-
នាយកដ្ឋានលិខិតឆ្លងដែន
សាខាប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ និងកោះកុង
25
ការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនគំរូថ្មី (សម្រាប់មនុស្សកូនក្មេង ៤៨ ទំព័រ) សេវាធម្មតា
សេវាអត្តសញ្ញាណកម្ម
$80
15 ថ្ងៃ
5 ឆ្នាំ
-
នាយកដ្ឋានលិខិតឆ្លងដែន
សាខាប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ និងកោះកុង
26
ការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនគំរូថ្មី (សម្រាប់មនុស្សកូនក្មេង ៤៨ ទំព័រ) សេវាឆាប់រហ័សកម្រិតមធ្យម
សេវាអត្តសញ្ញាណកម្ម
$120
7 ថ្ងៃ
5 ឆ្នាំ
-
នាយកដ្ឋានលិខិតឆ្លងដែន
សាខាប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ និងកោះកុង
27
ការផ្តល់លិខិតឆ្លងដែនគំរូថ្មី (សម្រាប់មនុស្សកូនក្មេង ៤៨ ទំព័រ) សេវាឆាប់រហ័ស
សេវាអត្តសញ្ញាណកម្ម
$160
1 ថ្ងៃ
5 ឆ្នាំ
-
នាយកដ្ឋានលិខិតឆ្លងដែន
សាខាប្រចាំខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ និងកោះកុង