ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគេហទំព័រ

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​ចេញផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ផែនទី​គោល​ប្រទេសកម្ពុជា​ឆ្នាំ​ ២០១៤​

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​បាន​ចេញផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ផែនទី​គោល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​ ២០១៤​ ដែល​បង្ហាញ​ពី​ព្រំប្រទល់​រដ្ឋបាល​កម្រិត​ខេត្ត​ ស្រុក​ និង​ឃុំ​ នៅ​លើ​ទំព័រ​ទាញ​យក​ផែនទី​ របស់​គេហទំព័រ​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ដែល​ភា្ជ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បានបង្ហោះទំព័រអត្ថបទថ្មីចំនួន ៦ ដែលស្ថិតក្រោមប្រធានបទស្តីពី “ជំនួយ និងការអភិវឌ្ឍ”

អូឌីស៊ី បានបង្ហោះទំព័រអត្ថបទសំណេរថ្មីចំនួន ៦ ដែលស្ថិតក្រោមប្រធានបទស្តីពី “ជំនួយ និងការអភិវឌ្ឍ” ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖ ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ឯកជន និងមិនរកប្រាក់កម្រៃ, គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ និងការគ្រប់គ្រង, ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ពហុភាគី, ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ទ្វេភាគី, ជំនួយពីប្រទេសជប៉ុន, និង ជំនួយពីប្រទេសចិន ជាខេមរភាសា និងភាសាអង់គ្លេស។=> សូមចុចនៅ ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ “ជំនួយ និងការអភិវឌ្ឍ”។=> សូមចុចនៅ ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ “ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ឯកជន និងមិនរកប្រាក់កម្រៃ”។=> សូមចុចនៅ ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ “គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ និងការគ្រប់គ្រង”។=> សូមចុចនៅ ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ “ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ពហុភាគី”។=> សូមចុចនៅ ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ “ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ទ្វេភាគី”។=> សូមចុចនៅ ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ “ជំនួយពីប្រទេសជប៉ុន”។=> ...

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបានបង្ហោះទំព័រអត្ថបទថ្មីស្តីអំពីទឹកក្រោមដី

អូឌីស៊ីបានបង្ហោះទំព័រអត្ថបទសំណេរថ្មី ស្តីអំពីទឹកក្រោមដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅ, ការទាញយកទឹកក្រោមដីនៅកម្ពុជា, ការគំរាមកំហែង និងការប្រឈម, និង ការឆ្លើយតបខាងនយោបាយ និងទស្សនៈនាពេលអនាគត ជាខេមរភាសា និងភាសាអង់គ្លេស។ លើប្រធានបទនេះ ក៏មានភ្ជាប់មកជាមួយក្រាហ្វិក “អណ្តូងទឹកដែលមិនអាចផឹកបាន ដោយសារការបំពុលនៃជាតិអាសេនិច” របស់ WSP Program។ ទំព័រទឹកក្រោមដីស្ថិតនៅក្រោមប្រធានបទ “ធនធានទឹក”លើគេហទំព័របស់អូឌីស៊ី។=> សូមចុចនៅ ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ ទឹកក្រោមដី។ ...

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍចេញផ្សាយផែនទីថ្មីអំពីទឹក និងអនាម័យ

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) បានចេញផ្សាយទិន្នន័យនៅលើបណ្តាញ អំពីទឹក និងអនាម័យនៅកម្ពុជាជាខេមរភាសា និងភាសាអង់គេ្លស។ ជាមួយគ្នានឹងធនធានថ្មីនេះ យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានតាមរយៈផែនទី ដែលបង្ហាញពីលទ្ធភាពទទួលបានបង្គន់ និងទឹកផឹកនៅទីជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។(ទឹក និងអនាម័យនៅក្រោមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ)=>សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រតាមរយៈ៖ https://opendevelopmentcambodia.net/km/map-explorer ...

អូឌីស៊ីចេញ​​ផ្សាយ​ទំព័រ​ព័ត៌មានថ្មី​អំពី​​​ការ​ទទួល​បាន​សេ​វា​សាធារណៈ​

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បានផលិត​​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ព័ត៌មានថ្មី​អំពី​៖ “​ការ​ទទួល​បាន​សេ​វា​សាធារណៈ​”​។​ ជាមួយ​នឹង​​ព័ត៌មាន​ជាច្រើនមា​ន​ទាំង​ខេម​រ​ភាសា​​ និង​ភា​សា​អង់​គ្លេស​​​​ រួមមា​ន​ ​ការ​ដឹក ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយទំព័រថ្មីអំពីគោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងទឹក, ទន្លេ និងបឹង, ​និងតំបន់​សមុទ្រ និង​ឆ្នេរ​

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍទើបតែចេញផ្សាយទំព័រថ្មីមួយអំពី គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងទឹក, ទន្លេ និងបឹង, និងតំបន់សមុទ្រ និងឆ្នេរ ដែលទំព័រទាំងនេះអាចរកបានក្រោមទំព័រ “ធនធានទឹក” នៅលើគេយទំព័រអូឌីស៊ី។សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងទឹក។សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ ទន្លេ និងបឹង។សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ តំបន់សមុទ្រ និងឆ្នេរ។ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយទំព័រព័ត៌មានអំពីស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនី

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) បានចេញផ្សាយទិន្នន័យនៅលើបណ្តាញ អំពីស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាជាខេមរភាសា និងភាសាអង់គេ្លស។ ជាមួយគ្នានឹងទំព័រផែនទី យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតអំពី “ស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនី, អាងស្តុកទឹក, អនុស្ថានីយ៍ និងខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់” ដោយធ្វើទិន្នន័យក្លាយជារូបភាពមើលឃើញ។សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រព័ត៌មានអំពីស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនី។ ...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការប្រមូលរក្សាទុកគេហទំព័រចាស់របស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) កំពុងប្រមូលរក្សាទុកគេហទំព័រចាស់ “opendevelopmentcambodia.net” ដោយផ្លាស់ទៅដាក់នៅលើអាសយដ្ឋានថ្មី “archive.opendevelopmentcambodia.net” ជំនួសវិញ។ នៅពេលដំណើរការនេះបញ្ចប់ អាសយដ្ឋាន “www.opendevelopmentcambodia.net” នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជំនួស https://opendevelopmentcambodia.net/ វិញ ជាអាសយដ្ឋានតែមួយគត់នៃគេហទំព័រផ្លូវការ របស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ។ អាស្រ័យហេតុនេះ យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោស នូវរាល់ប្រការឆ្គាំឆ្គងទាំងឡាយដែលអាចកើតមានឡើង។  ...

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបានចេញផ្សាយទំព័រព័ត៌មានអំពីតំបន់អភិរក្សជលផលនៅលើបណ្តាញ

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)បានចេញផ្សាយទំព័រព័ត៌មានអំពីតំបន់អភិរក្សជលផលនៅលើបណ្តាញ ជាខេមរភាសា និងភាសាអង់គេ្លស។ ជាមួយគ្នានឹងទំព័រផែនទី យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតអំពី សហគមន៍នេសាទ កន្លែងអភិរក្សជលផល និងដែនព្រៃលិចទឹក ដោយធ្វើទិន្នន័យក្លាយជារូបភាពមើលឃើញ។សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រព័ត៌មានអំពីតំបន់អភិរក្សជលផល។ ...

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍចេញផ្សាយទិន្នន័យអំពីគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)ទើបតែចេញផ្សាយទិន្នន័យអំពីគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាខេមរភាសា និងភាសាអង់គេ្លស។ ទំព័រនេះបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅ ការឆ្លើយតបថ្នាក់ជាតិ ផលប៉ះពាល់និងទស្សនវិស័យនាពេលអនាគតទៅលើប្រធានបទនេះដោយភ្ជាប់មកជាមួយផែនទីអន្តរកាលនិងរូបភាពក្រាហ្វិកនៃផលប៉ះពាល់។ ទំព័រគ្រោះរាំងស្ងួតស្ថិតនៅក្រោមទំព័រ “គ្រោះមហន្តរាយ និងការឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្ន”លើគេហទំព័របស់អូឌីស៊ី។សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រគ្រោះរាំងស្ងួតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ...

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគេហទំព័រអំពីដី

អូឌីស៊ីទើបតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងបកប្រែជាខេមរភាសាលើទំព័អំពីដីនៅកម្ពុជា ដែលរួមមានគោលនយោបាយ និងការបែងចែកដី, សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី, ការផ្ទេរ និងជួលដី, ការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី និងមានភា្ជប់ជាមួយនូវផែនទីអំពីស្ថិតិក្រុមគ្រួសារតាមឃុំនីមួយៗដែលមានដីស្រែតិចជាងមួយហិកតា និងផែនទីអំពីតំបន់ និងក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាបណ្ណរុករករ៉ែ។សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ។  ...

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍចេញផ្សាយទិន្នន័យអំពីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)ទើបតែចេញផ្សាយទិន្នន័យអំពីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា ជាខេមរភាសា និងភាសាអង់គេ្លស។ ជាមួួយគ្នានឹងទំព័រផែនទី យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតអំពី ដីសមូហភាពសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលបានចុះបញ្ជីរួចរាល់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយធ្វើទិន្នន័យក្លាយជារូបភាពមើលឃើញ។សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច។ ...

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគេហទំព័រតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស

អូឌីស៊ីបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើទំព័រស្តីអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស(SEZs)នៅក្នងប្រទេសកម្ពុជា ដោយបន្ថែមជាមួយនឹងផែនទីអន្តរកម្មនិងក្រាបនៃចំនួនក្រុមហ៊ុននៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅតាមបណ្តាខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាការឆ្លើយតបនឹងទិន្នន័យតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសថ្មីបំផុតរបស់អូឌីស៊ី។សូមចុចទីនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ។ ...

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគេហទំព័រគោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងវិស័យកសិកម្ម

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (ODC) បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងបកប្រែជាខេមរភាសាលើគេហទំព័រគោលនយោបាយនិងការគ្រប់គ្រងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សូមចុចទីនេះដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រគោលនយោបាយនិងការគ្រប់គ្រងវិស័យកសិកម្ម។  ...

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបង្ហោះទំព័រគោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ

អង្គការទិន្និន័យអំពីការអភិវឌ្ឍទើបតែបង្ហោះទំព័រថ្មីមួយអំពី គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ។ សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើ។ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​បន្ថែម​ទិន្នន័យ​ថ្មី​អំពី​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ចំនួន​ ៤​កន្លែង​ និង​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​លើ​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ស្រាប់​ចំនួន​ ២៩​កន្លែង​

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបានចេញផ្សាយទិន្នន័យអំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួន ៣៤កន្លែង ជាមួយនឹងសេចក្តីយោងទូលំទូលាយដែលអាចចូលទៅដំណើរការ និងស្វែងរកបានជាពីរភាសា គឺខេមរភាសា និងភាសាអង់គេ្លស។ ជាមួួយគ្នានឹងទំព័រផែនទីរបស់យើង ទិន្នន័យនេះនឹងផ្តល់ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើទិន្នន័យក្លាយជារូបភាពមើលឃើញ។ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រតាមរយះ៖ https://opendevelopmentcambodia.net/km/profiles/special-economic-zones/ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ទិន្នន័យ​អំពី​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​កម្ពុជា​បន្ថែម​ទាំង​១៨​

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបានចេញផ្សាយទិន្នន័យអំពីតំបន់ការពារធម្មជាតិកម្ពុជាបន្ថែមថ្មីទាំង១៨ជាពីរភាសា គឺខេមរភាសានិងភាសាអង់គេ្លស។ ជាមួួយគ្នានឹងទំព័រផែនទីរបស់យើង ទិន្នន័យនេះនឹងផ្តល់ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតនៃតំបន់ការពារធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើទិន្នន័យក្លាយជារូបភាពមើលឃើញ។ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រតាមរយះ https://opendevelopmentcambodia.net/km/profiles/natural-protected-areas/ ...

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបង្ហោះទំព័រប្លុកប្រេង និងឧស្ម័ន និងតំបន់ការពារធម្មជាតិ

អង្គការទិន្និន័យអំពីការអភិវឌ្ឍទើបតែបង្ហោះទំព័រចំនួនពីរស្តីពី ប្លុកប្រេង និងឧស្ម័ន និងតំបន់ការពារធម្មជាតិ។ សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រប្លុកប្រេង និងឧស្ម័ន។សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រតំបន់ការពារធម្មជាតិ។ ...

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបើកដំណើរការគេហទំព័រជំនាន់ទី២

ខណៈពេលដែលក្រុមការងារអូឌីស៊ីបានទាញយកមាតិកាភាគច្រើនពីអតីតគេហទំព័រ (www.opendevcam.net/kh) មកដាក់លើគេហទំព័រនេះ  មានព័ត៌មាន និងទិន្នន័យមួយចំនួនដែលពុំទាន់បានដាក់បញ្ចូលនៅឡើយ។សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់តាប្លូស្តីពីទិន្នន័យជំរឿនប្រជាជន ផលិតដោយអូឌីស៊ី។សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលអានទំព័រអំពីការបោះឆ្នោតជាតិ (២០១៣) របស់អូឌីស៊ី។ ...

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

C74Rz
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!