ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគេហទំព័រ

អូឌីស៊ីបានចេញផ្សាយសំណុំទិន្នន័យអំពីតម្លៃ និងតំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)បានចេញផ្សាយសំណុំទិន្នន័យអំពីតម្លៃ និងតំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា នៅលើបណ្តាញ ជាខេមរភាសា និងភាសាអង់គេ្លស។ ជាមួយគ្នា យើងនឹងផ្តល់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពីអ្នកកាន់កាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអគ្គិសនី តំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនី និងតម្លៃ។=> សូមចុចនៅ ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រសំណុំទិន្នន័យអំពីតម្លៃ និងតំបន់ដែលមានសេវាអគ្គិសនីនៅកម្ពុជា។  ...

អូឌីស៊ី​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​​ថ្មី​អំពីបញ្ហាសុខភាពជាអាទិភាព

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បាន​ផលិត​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ថ្មី​អំពី​៖​ “​បញ្ហា​សុខភាព​ជា​អាទិភាព​”​ ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម​ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់គ្លេស​។​=>​ សូម​ចុច​នៅ​ ទី​នេះ​ ដើម្បី​ចូល​ទៅ​កាន់​ទំព័រ​បញ្ហា​សុខភាព ...

អូឌីស៊ី​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​ថ្មី​អំពី​សេវា​សុខ​ភាព​ និង​មណ្ឌល​សុខ​ភាព​

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បានផលិត​​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ព័ត៌មានថ្មី​អំពី​៖ “​​​សេវា​សុខ​ភាព​ និង​មណ្ឌល​សុខ​ភាព​” ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ការ​ទទួល​បាន​សេ​វា​សាធារណៈ​​ ជា​​ខេម​រ​ភាសា​​ និង​ភា​សា​អង់​គ្លេស​ ...

អូឌីស៊ី​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​ថ្មី​អំពី​អត្រា​នុ​កូល​ដ្ឋាន​

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បានផលិត​​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ព័ត៌មានថ្មី​អំពី​៖ “​​​អត្រា​នុ​កូល​ដ្ឋាន​​” ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ការ​ទទួល​បាន​សេ​វា​សាធារណៈ​​ ជា​​ខេម​រ​ភាសា​​ និង​ភា​សា​អង់​គ្លេស​​​ ...

អូឌីស៊ី​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​ថ្មី​អំពី​​សាលា​រៀន​

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បានផលិត​​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ព័ត៌មានថ្មី​អំពី​៖ “​​​សាលា​រៀន​​​” ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ការ​ទទួល​បាន​សេ​វា​សាធារណៈ​​ ជា​​ខេម​រ​ភាសា​​ និង​ភា​សា​អង់​គ្លេស​​​​ ជាមួយ ...

អូឌីស៊ី​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​ថ្មី​អំពីទិន្នន័យ៖ សេវាកម្មនានា និងតម្លៃ

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បានផលិត​​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ព័ត៌មានថ្មី​អំពី​៖ “​​​ទិន្នន័យ៖ សេវាកម្មនានា និងតម្លៃ” ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ការ​ទទួល​បាន​សេ​វា​សាធារណៈ​​ ជា​​ខេម​រ​ភាសា​​ និង​ភា​សា​អង់​គ្លេស​​​​​ ​ដែល​រួម​មាន ...

អូឌីស៊ី​ចេញ​ផ្សាយ​​ទំព័រ​ព័ត៌មាន​ថ្មី​អំពី​ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បានផលិត​​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ព័ត៌មានថ្មី​អំពី​៖ “​​ការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ​” ដែល​ស្ថិត​ក្រោម​ទំព័រ​ការ​ទទួល​បាន​សេ​វា​សាធារណៈ​​។​ ជាមួយ​នឹង​​ព័ត៌មាន​ជា​​ខេម​រ​ភាសា​​ និង​ភា​សា​អង់​គ្លេស​​​ ...

អូឌីស៊ីបានចេញផ្សាយសំណុំទិន្នន័យអំពីការអង្កេតជាមូលដ្ឋានស្តីពីគ្រាប់មីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ERW (២០០៩-២០១៤)

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)បានចេញផ្សាយសំណុំទិន្នន័យអំពីការអង្កេតជាមូលដ្ឋានស្តីពីគ្រាប់មីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ERW (២០០៩-២០១៤) នៅលើបណ្តាញ ជាខេមរភាសា និងភាសាអង់គេ្លស។ ជាមួយគ្នានឹងទំព័រផែនទី យើងនឹងផ្តល់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពីទីតាំងតំបន់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម (ERW) និងគ្រាប់មីន ពីឆ្នាំ ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ ២០១៤ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ ទិន្នន័យនេះក៏បានរួមបញ្ជូលពីកម្រិតភាពភ័យខ្លាច ចម្ងាយប្រហាក់ប្រហែលទៅកាន់តំបន់ទាំងនោះ និងការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់តំបន់ដែលមានមីនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រងផលប៉ះពាល់ដោយសារមីនទាំងនោះ។​ => សូមចុចនៅ ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រសំណុំទិន្នន័យអំពីការអង្កេតជាមូលដ្ឋានស្តីពីគ្រាប់មីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ERW (២០០៩-២០១៤)។ => សូមចុចនៅ ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រផែនទី។ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​ចេញផ្សាយ​ទិន្នន័យសំណុំទិន្នន័យអំពីទីតាំងនៃករណីស្លាប់ និងរបួសដែលបណ្តាលមកពីសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម (ERW) និងគ្រាប់មីន (២០០៥-២០១៣)

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​បាន​ចេញផ្សាយ​សំណុំ​ទិន្នន័យ​អំពី​ទីតាំង​នៃ​ករណី​ស្លាប់​ និង​របួស​ដែល​បណ្តាល​មក​ពី​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ​ពី​សង្គ្រាម​ (ERW)​ និង​គ្រាប់​មីន​ ពី​ឆ្នាំ​ ២០០៥​ ដល់​ឆ្នាំ​ ២០១៣​ នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​កម្ពុជា ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​ចេញផ្សាយ​ទិន្នន័យទីតាំង​សាលារៀន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ (២០១២)

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​បាន​ចេញផ្សាយ​សំណុំ​ទិន្នន័យ​អំពី​ទីតាំង​សាលារៀន​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ (២០១២)​ នៅ​លើ​បណ្តាញ​ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់​គេ្ល​ស​។​ ជាមួយ​គ្នា​នឹង​ទំព័រ​ផែនទី​ យើង​នឹង​ផ្តល់​ បរិយាយ​ព័ត៌មាន​អំពី​សាលា​ម ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​ចេញផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទីតាំង​មន្ទីរពេទ្យ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​(២០១០)

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​បាន​ចេញផ្សាយ​សំណុំ​ទិន្នន័យ​អំពី​ទីតាំង​មន្ទីរពេទ្យ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​(២០១០)​ នៅ​លើ​បណ្តាញ​ ជា​ខេមរភាសា​ និង​ភាសា​អង់​គេ្ល​ស​។​ ជាមួយ​គ្នា​នឹង​ទំព័រ​ផែនទី​ យើង​នឹង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​មណ្ឌល​សុខភាព ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាន​ចេញផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ផែនទី​គោល​ប្រទេសកម្ពុជា​ឆ្នាំ​ ២០១៤​

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ (​អូ​ឌី​ស៊ី​)​បាន​ចេញផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ផែនទី​គោល​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​ ២០១៤​ ដែល​បង្ហាញ​ពី​ព្រំប្រទល់​រដ្ឋបាល​កម្រិត​ខេត្ត​ ស្រុក​ និង​ឃុំ​ នៅ​លើ​ទំព័រ​ទាញ​យក​ផែនទី​ របស់​គេហទំព័រ​អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ ដែល​ភា្ជ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​បានបង្ហោះទំព័រអត្ថបទថ្មីចំនួន ៦ ដែលស្ថិតក្រោមប្រធានបទស្តីពី “ជំនួយ និងការអភិវឌ្ឍ”

អូឌីស៊ី បានបង្ហោះទំព័រអត្ថបទសំណេរថ្មីចំនួន ៦ ដែលស្ថិតក្រោមប្រធានបទស្តីពី “ជំនួយ និងការអភិវឌ្ឍ” ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖ ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ឯកជន និងមិនរកប្រាក់កម្រៃ, គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ និងការគ្រប់គ្រង, ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ពហុភាគី, ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ទ្វេភាគី, ជំនួយពីប្រទេសជប៉ុន, និង ជំនួយពីប្រទេសចិន ជាខេមរភាសា និងភាសាអង់គ្លេស។=> សូមចុចនៅ ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ “ជំនួយ និងការអភិវឌ្ឍ”។=> សូមចុចនៅ ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ “ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ឯកជន និងមិនរកប្រាក់កម្រៃ”។=> សូមចុចនៅ ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ “គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ និងការគ្រប់គ្រង”។=> សូមចុចនៅ ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ “ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ពហុភាគី”។=> សូមចុចនៅ ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ “ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ទ្វេភាគី”។=> សូមចុចនៅ ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ “ជំនួយពីប្រទេសជប៉ុន”។=> ...

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបានបង្ហោះទំព័រអត្ថបទថ្មីស្តីអំពីទឹកក្រោមដី

អូឌីស៊ីបានបង្ហោះទំព័រអត្ថបទសំណេរថ្មី ស្តីអំពីទឹកក្រោមដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពទូទៅ, ការទាញយកទឹកក្រោមដីនៅកម្ពុជា, ការគំរាមកំហែង និងការប្រឈម, និង ការឆ្លើយតបខាងនយោបាយ និងទស្សនៈនាពេលអនាគត ជាខេមរភាសា និងភាសាអង់គ្លេស។ លើប្រធានបទនេះ ក៏មានភ្ជាប់មកជាមួយក្រាហ្វិក “អណ្តូងទឹកដែលមិនអាចផឹកបាន ដោយសារការបំពុលនៃជាតិអាសេនិច” របស់ WSP Program។ ទំព័រទឹកក្រោមដីស្ថិតនៅក្រោមប្រធានបទ “ធនធានទឹក”លើគេហទំព័របស់អូឌីស៊ី។=> សូមចុចនៅ ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ ទឹកក្រោមដី។ ...

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍចេញផ្សាយផែនទីថ្មីអំពីទឹក និងអនាម័យ

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) បានចេញផ្សាយទិន្នន័យនៅលើបណ្តាញ អំពីទឹក និងអនាម័យនៅកម្ពុជាជាខេមរភាសា និងភាសាអង់គេ្លស។ ជាមួយគ្នានឹងធនធានថ្មីនេះ យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានតាមរយៈផែនទី ដែលបង្ហាញពីលទ្ធភាពទទួលបានបង្គន់ និងទឹកផឹកនៅទីជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។(ទឹក និងអនាម័យនៅក្រោមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ)=>សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រតាមរយៈ៖ https://opendevelopmentcambodia.net/km/map-explorer ...

អូឌីស៊ីចេញ​​ផ្សាយ​ទំព័រ​ព័ត៌មានថ្មី​អំពី​​​ការ​ទទួល​បាន​សេ​វា​សាធារណៈ​

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ បានផលិត​​និង​ផ្សាយ​ទំព័រ​ព័ត៌មានថ្មី​អំពី​៖ “​ការ​ទទួល​បាន​សេ​វា​សាធារណៈ​”​។​ ជាមួយ​នឹង​​ព័ត៌មាន​ជាច្រើនមា​ន​ទាំង​ខេម​រ​ភាសា​​ និង​ភា​សា​អង់​គ្លេស​​​​ រួមមា​ន​ ​ការ​ដឹក ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយទំព័រថ្មីអំពីគោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងទឹក, ទន្លេ និងបឹង, ​និងតំបន់​សមុទ្រ និង​ឆ្នេរ​

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍទើបតែចេញផ្សាយទំព័រថ្មីមួយអំពី គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងទឹក, ទន្លេ និងបឹង, និងតំបន់សមុទ្រ និងឆ្នេរ ដែលទំព័រទាំងនេះអាចរកបានក្រោមទំព័រ “ធនធានទឹក” នៅលើគេយទំព័រអូឌីស៊ី។សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ គោលនយោបាយ និងការគ្រប់គ្រងទឹក។សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ ទន្លេ និងបឹង។សូមចុច ទីនេះ ដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រ តំបន់សមុទ្រ និងឆ្នេរ។ ...

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ចេញផ្សាយទំព័រព័ត៌មានអំពីស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនី

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) បានចេញផ្សាយទិន្នន័យនៅលើបណ្តាញ អំពីស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីនៅកម្ពុជាជាខេមរភាសា និងភាសាអង់គេ្លស។ ជាមួយគ្នានឹងទំព័រផែនទី យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតអំពី “ស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនី, អាងស្តុកទឹក, អនុស្ថានីយ៍ និងខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីតង់ស្យុងខ្ពស់” ដោយធ្វើទិន្នន័យក្លាយជារូបភាពមើលឃើញ។សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រព័ត៌មានអំពីស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនី។ ...

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការប្រមូលរក្សាទុកគេហទំព័រចាស់របស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី) កំពុងប្រមូលរក្សាទុកគេហទំព័រចាស់ “opendevelopmentcambodia.net” ដោយផ្លាស់ទៅដាក់នៅលើអាសយដ្ឋានថ្មី “archive.opendevelopmentcambodia.net” ជំនួសវិញ។ នៅពេលដំណើរការនេះបញ្ចប់ អាសយដ្ឋាន “www.opendevelopmentcambodia.net” នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជំនួស https://opendevelopmentcambodia.net/ វិញ ជាអាសយដ្ឋានតែមួយគត់នៃគេហទំព័រផ្លូវការ របស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ។ អាស្រ័យហេតុនេះ យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោស នូវរាល់ប្រការឆ្គាំឆ្គងទាំងឡាយដែលអាចកើតមានឡើង។  ...

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍបានចេញផ្សាយទំព័រព័ត៌មានអំពីតំបន់អភិរក្សជលផលនៅលើបណ្តាញ

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ (អូឌីស៊ី)បានចេញផ្សាយទំព័រព័ត៌មានអំពីតំបន់អភិរក្សជលផលនៅលើបណ្តាញ ជាខេមរភាសា និងភាសាអង់គេ្លស។ ជាមួយគ្នានឹងទំព័រផែនទី យើងនឹងផ្តល់ព័ត៌មានចុងក្រោយបំផុតអំពី សហគមន៍នេសាទ កន្លែងអភិរក្សជលផល និងដែនព្រៃលិចទឹក ដោយធ្វើទិន្នន័យក្លាយជារូបភាពមើលឃើញ។សូមចុចនៅទីនេះដើម្បីចូលទៅកាន់ទំព័រព័ត៌មានអំពីតំបន់អភិរក្សជលផល។ ...

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

kdLb9
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!