ពល​កម្ម

​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​ ថ្ងៃ​ទី​ ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៨​ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​ ថ្ងៃ​ទី​ ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២​។​​ ភាគី​តំណាង​កម្មករនិយោជិត​ និង​ភាគី​តំណាង​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា ...

ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​

ទាញយក៖ pdf

​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​ ថ្ងៃ​ទី​ ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១១​ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​ ថ្ងៃ​ទី​ ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២​។​​ ភាគី​តំណាង​កម្មករនិយោជិត​ និង​ភាគី​តំណាង​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា ...

ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​

ទាញយក៖ pdf

ការ​អន្តរាគមន៍​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​ប្រាក់​បញ្ឈប់​ពី​ការងារ​ស្រប​តាម​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការងារ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៤​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ ស្តី​ពី​ការ​អន្តរាគមន៍​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​ប្រាក់​បញ្ឈប់​ពី​ការងារ​ស្រប​តាម​ច្បាប់​ស្តី​ពី​ការងារ​។​​មន្ត្រី​ជំនាញ​របស់​ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

ការ​រៀបចំ​ទិវា​ជាតិ​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស​ និង​វិជ្ជាជីវៈ​ លើក​ទី​៥​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រោម​ប្រធានបទ​ "TVET​ បង្កើន​ផលិតភាព​ការងារ​ និង​ភាព​ប្រកួតប្រជែង​ខ្ពស់​"

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ០៣​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជា​ជិ​វៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​រៀបចំ​ទិវា​ជាតិ​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស​ និង​វិជ្ជាជីវៈ​ លើក​ទី​៥​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រោម​ប្រធានបទ​ “TVET​ បង្កើន​ផលិតភាព​ការងារ​ និង​ភាព​ប្រកួតប្រជែង​ខ្ពស់​”​ក្រសួង​ការងារ ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជិវៈ

ទាញយក៖ pdf

ការ​ឈប់​បុណ្យ​ដែល​មាន​ប្រាក់​ឈ្នួល​ចំ​លើ​ថ្ងៃអាទិត្យ​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៤​ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ការ​ឈប់​បុណ្យ​ដែល​មាន​ប្រាក់​ឈ្នួល​ចំ​លើ​ថ្ងៃអាទិត្យ​។​​បើ​កម្មករនិយោជិត​ និង​និយោជក​ឯកភាព​គ្នា​មក​ធ្វើការ​បន្ថែម​ម៉ោង​នៅ​ថ្ងៃ​ឈប់​បុណ្យ​ដែល ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​ ថ្ងៃ​ទី​ ៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៤​ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​ ថ្ងៃ​ទី​ ៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២២​។​​ ភាគី​តំណាង​កម្មករនិយោជិត​ និង​ភាគី​តំណាង​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា ...

ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​

ទាញយក៖ pdf

​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​ ថ្ងៃ​ទី​ ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២២​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២២​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​ ថ្ងៃ​ទី​ ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២២​។​​ ភាគី​តំណាង​កម្មករនិយោជិត​ និង​ភាគី​តំណាង​ក្រុមហ៊ុន​ ណា ...

ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​

ទាញយក៖ pdf

ការបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ (លើកទី៨០)

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​បើក​ផ្ដល់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ (​លើក​ទី​៨០)​។​រដ្ឋាភិបាល​នឹង​បើក​ផ្ដល់​ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​ (​លើក​ទី​៨០)​ ជូន​បងប្អូន​កម្មករនិយោជិត​សរុប​ចំនួន​ ១​ ៩២៩ នាក់​ នៅ​សហគ្រាស​ ចំនួន​ ១៤ ក្នុង ...

ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​ ថ្ងៃ​ទី​ ៦​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២២​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ៦​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​ ថ្ងៃ​ទី​ ៦ ខែមេសា​ ឆ្នាំ​២០២២​។​​ ភាគី​តំណាង​កម្មករនិយោជិត​ និង​ភាគី​តំណាង​ក្រុមហ៊ុន ...

ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​

ទាញយក៖ pdf

ការ​អនុវត្ត​ការ​ឈប់​សម្រាក​ក្នុង​ពិធី​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ប្រពៃណី​ជាតិ​ ឆ្នាំ​២០២២

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៩​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​អនុវត្ត​ការ​ឈប់​សម្រាក​ក្នុង​ពិធី​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ប្រពៃណី​ជាតិ​ ឆ្នាំ​២០២២​។​​ម្ចាស់​ ឬ​នាយក​រោងចក្រ​ សហគ្រាស​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​កម្មករនិយោជិត​ទាំងអស់​របស់​ខ្លួន​ឈប់ ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​ ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៩​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​ ថ្ងៃ​ទី​២៩​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២​។​​ភាគី​តំណាង​កម្មករនិយោជិត​ និង​ភាគី ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

ការ​ដាក់​ពាក្យ​ស្វែងរក​ការងារ​ធ្វើ​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ​គឺធ្វើ​ឡើង​នៅ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ និង​បញ្ជូន​ពលករ​ទៅ​បរទេស

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៥​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ដាក់​ពាក្យ​ស្វែងរក​ការងារ​ធ្វើ​នៅ​សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ​គឺ​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ណៈ​ក​ម្មា​ធិ​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ និង​បញ្ជូន​ពលករ​ទៅ​បរទេស​ ដែល​មាន​ទីតាំង ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

ការ​ស្នើ​សុំ​ពន្យារ​សុពលភាព​បណ្ណ​/​សៀវភៅ​ការងារ​ជនបរទេស​ឆ្នាំ​២០២២

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៨​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ការ​ស្នើ​សុំ​ពន្យារ​សុពលភាព​បណ្ណ​/​សៀវភៅ​ការងារ​ជនបរទេស​ឆ្នាំ​២០២២​។​​ការ​ស្នើ​សុំ​ពន្យារ​សុពលភាព​បណ្ណ​/​សៀវភៅ​ការងារ​បរទេស​ឆ្នាំ​២០២១​ ត្រូវ ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​នៅថ្ងៃ​ទី​ ២៣​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៣​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​ ថ្ងៃ​ទី​ ២៣​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២​។​ កំណត់​កាលបរិច្ឆេទ​ប្រជុំ​បន្ទាប់​នៅ​ថ្ងៃ ...

ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​

ទាញយក៖ pdf

វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​ ថ្ងៃ​ទី​២១​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២១​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​ ថ្ងៃ​ទី​២១​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២​។​​ការ​ពិភាក្សា​គ្នា​រវាង​តំណាង ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៧​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២​។​​ក្រសួង​បាន​អញ្ជើញ ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

ការ​ស្នើ​សុំ​កិច្ច​អន្តរាគមន៍​តាម​ផ្លូវច្បាប់​ដោះ​លែង​អតីត​បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​ ចំនួន​ ៣​នាក់​ ឱ្យ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៧​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ស្រាយ​បំភ្លឺ​ ស្តី​ពី​ការ​ស្នើ​សុំ​កិច្ច​អន្តរាគមន៍​តាម​ផ្លូវច្បាប់​ដោះ​លែង​អតីត​បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​ ចំនួន​ ៣​នាក់​ ឱ្យ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​ជា ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១៦​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេ​ញេ​សេចក្តី​ជូ​នដំណឹង​ ស្តី​ពី​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​។​​ក្រសួង​បាន​អញ្ជើញ​តំណាង​ភាគី​កម្មករនិយោជិត​ និង​តំណាង ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១០​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​វឌ្ឍនភាព​នៃ​ការ​ដោះស្រាយ​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៍​។​​វិវាទ​ការងារ​រួម​នៅ​ក្រុមហ៊ុន​ណា​ហ្គា​វើ​ល​ដ៏​ គឺ ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

លទ្ធផល​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ​២០២១​ និង​លើក​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០២២

​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ២៥​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០២២​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​លទ្ធផល​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធផល​ការងារ​ឆ្នាំ​២០២១​ និង​លើក​ទិស​ដៅ​ការងារ​ឆ្នាំ​២០២២​។​​អង្គសន្និបាត​បាន​ពិនិត្យ​ពិភាក្សា​អំពី​វឌ្ឍនភាព​ការងារ​ឆ្នាំ​២០២១​ នៃ ...

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

បើលោកអ្នកមានសំនួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia (ODC)? យើងខ្ញុំ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​​ដោយ​ក្តី​រីក​រាយ។

តើអ្នកបានឃើញបញ្ហាបច្ចេកទេសណាមួយនៅលើគេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរឬទេ?

តើលោកអ្នកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការងាររបស់អូឌីស៊ី?

តើលោកអ្នកមានឯកសារដែលអាចជួយពង្រីក​គេហទំព័រOpen Development Cambodia (ODC) ដែរ​ឬទេ​?​ យើងខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ទិន្នន័យ​អំពី​ផែនទី​ ច្បាប់​ អត្ថបទ​ និង​ ឯកសារ​ដែល​ពុំ​មាននៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​ ហើយ​ពិចារណា​បោះផ្សាយ​ទិន្នន័យ​ទាំងនោះ​។​ សូម​មេត្តា​ផ្ញើ​តែ​ឯកសារ​ណា​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative Commons

ឯកសារត្រូវបានលុប
មានបញ្ហា!

កំណត់សម្គាល់៖ Open Development Cambodia (ODC) នឹង​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ​រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បញ្ជូន​មក​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់​ ដើម្បី​កំណត់​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​ និង​ពាក់ព័ន្ធ​ មុន​ពេលធ្វើការ​បង្ហោះ​ផ្សាយ​។​ រាល់​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហោះ​ផ្សាយ​នឹង​ជា​ឯកសារ​ដែល​មាន​ជា​សាធារណៈ​ ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ Creative​ Commons​។​ យើងខ្ញុំ​សូម​អគុណ​សំរាប់​ការ​គាំទ្រ​របស់​លោក​អ្នក​។​

jdRPx
* ប្រអប់មតិមិនអាចទទេ! មិនអាចបញ្ចូនបាន សូមធ្វើការបញ្ចូនម្តងទៀត! Please add the code correctly​ first.

សូម​អរគុណ​សំរាប់​ការ​ចំនាយ​ពេល​ក្នុង​ការ​ចែក​រំលែក​មក​កាន់​យើងខ្ញុំ!