ក្រសួង​ព័ត៌មាន​កំពុង​ពិចារណា​ចេញ​លិខិត​ធ្វើដំណើរ ក្នុង ចំណោម​អ្នកកាសែត​ជាង ៥០០ នាក់​ ដែល​បានដាក់​ពាក្យស្នើសុំ

ក្រសួង​ព័ត៌មាន​បាន​នង​កំពុង​ពិចារណា ផ្ដល់​អាទិភាព​ចេញ​លិខិត អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ធ្វើចរាចរ បុគ្គលិក​នៃ​ស្ថានីទូរទស្សន៍ វិទ្យុ និង​ស្ថាប័ន​សារព័ត៌មាន​អន្តរជាតិ​មួយ​ចំនួន​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា ក្នុង​ពេល​ដែល​រាជរដ្ឋាភិបាល​បិទ​ខ្ទប់​ការធ្វើ​ចរាចរ​របស់​មនុស្ស​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ក្រុង​តាខ្មៅ។ …

វ៉ន ដារ៉ា
https://bit.ly/3elxqp9