បណ្តា​ប្រជាជាតិ​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន​ត្រូវ​បាន​ជម្រុញ​ឱ្យធ្វើ​សុខដុម​នី​កម្ម​កម្រិត​កាបូន​ទាប​ ទៅ​ទី​ក្រុងប៉ារីស​

ក្រុម​អ្នក​បរិស្ថាន​នៅ​តំបន់​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍​ កំពុង​ជម្រុញ​រដ្ឋាភិបាល​របស់​ប្រជា ជាតិ​ទាំង​ ១០​ ដែល​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន​ ឱ្យ​បង្ហាញ​ពី​ផែនការសកម្មភាព​អាកាសធាតុ​រួម​គ្នា​ និង​ប្រកបដោយ​មហិច្ឆតា​ នៅ​ក្នុង​សន្និសីទ​ស្តី​ពី​អាកាស ធាតុ​ នៅ​ពេល​ខាង​មុខ​ ដែល​នឹង​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅ​ក្នុង​ទី​ក្រុងប៉ារីស​ នា​ខែធ្នូ​នេះ​។​…​

 

Medilyn Manibo
http://www.eco-business.com/news/asean-urged-to-harmonise-low-carbon-path-to-paris/