រដ្ឋាភិបាល​នឹង​ចេញ​លក់​មូល​បត្រ​បំណុល​ជា​លើក​ដំបូង​ឆាប់ៗ

គណៈកម្មការ​មូលបត្រ​កម្ពុជា (SECC) គ្រោង​ចាប់​ផ្ដើម​ដំណើរ​ការ​សាក​ល្បង ការ​បោះ​ផ្សាយ​លក់​មូល​បត្រ​បំណុល​ក្រុមហ៊ុន​លើក​ដំបូង​នាពេល​ដ៏​ខ្លី​ខាង​មុខ​បន្ថែម​លើ​ការ​បោះ​ផ្សាយ​ភាគហ៊ុន​ដែល​មាន​ស្រាប់ ខណៈ​និយតករ​មូល​បត្រ​បាន​បញ្ចប់​ស្ទើរ​រួច​រាល់​នូវ​សេចក្ដី​ព្រាង​ប្រកាស​ស្ដីពី​មូល​បត្រ​បំណុល​។ …

ហ៊ គឹមសាយ
http://bit.ly/2kLrxHY