ខេត្តកម្ពុជាដែលជាប់ព្រំដែនរួបរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសបំលែង

ដោយសារប្រឈមនឹងកិច្ចការដែលគួរអោយខ្លាចក្នុងការទទួលពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ដែលត្រលប់មកពីប្រទេសថៃវិញ ខេត្តដែលនៅជាប់ព្រំដែនថៃទាំងអស់កំពុងរួបរួមគ្នាចែករំលែកធនធាន សំភារៈ និងព័ត៌មាន ដើម្បីដោះស្រាយលំហូរពលករចំណាកស្រុកអោយមានប្រសិទ្ធភាព និងរលូន។ …

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://bit.ly/3CSzArP