​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺអេដស៍​នៅ​តែ​ជា​អាទិភាព​របស់​រដ្ឋាភិបាល​

​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​បញ្ជាក់​ជា​ថ្មី​ពី​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​មេរោគ​អេ​ដស៍​ /​ ជំងឺអេដស៍​នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​គឺជា​ទិវា​ជំងឺអេដស៍​ពិភពលោក​។​ …

 

ស សុជាតិ
https://www.khmertimeskh.com/50787827/combating-hiv-aids-remains-government-priority/