អ្នក​ជំនាញ​ស្រូវ​អង្ករ​ចង់​ឲ្យ​សេវា​ធានារ៉ាប់រង​កសិកម្ម​ចេញ​ឲ្យ​បាន​ឆាប់

អ្នក​ជំនាញ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ស្រូវ​អង្ករ​នៅ​កម្ពុជាកំពុង​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​សេវា«ធានា​រ៉ាប់រង​កសិកម្ម» អនុវត្ត​នៅ​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​ខាង​មុខ ដើម្បី​ចូលរួម​ពង្រីង​វិស័យ​ស្រូវ​អង្ករ ខណៈ​ដែល​តម្លៃ​ស្រូវ​អង្ករ​ធ្លាក់​ចុះ និង​កង្វះ​ទីផ្សារ​នាំចេញ។ ​លោក សុខ ពុទ្ធិវុធ ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ថា កម្ពុជា គួរតែ​មាន​សេវា​ធានា​រ៉ាប់រង​កសិកម្ម ដើម្បី​ធានា​ដល់​ទីផ្សារ​នាំចេញ និង​ដើម្បី​ធានា​ថ្លៃ​កសិផល ពេល​ផលិត​បាន។​ ​…

ជា វណ្ណៈ
http://bit.ly/2hnvcYm