កសិករ​ដាំ​ម្រេច​៣០​គ្រួសារ​បន្ថែម​ទៀត​សុំ​ចូល​ជា​សមាជិក​សមាគម​ម្រេច

កសិករ​ដាំ​ម្រេច​៣០​គ្រួសារ​បន្ថែម​ទៀត​បាន​ដាក់​ពាក្យ​ចូល​សមាជិក​សមាគម​លើក​កម្ពស់​ម្រេច​កំពត (KPPA) ដែល​នឹង​មាន​ផ្ទៃដី​បន្ថែម​ជាង ៥០​ហិកតា។ នេះ​បើ​តាម​ប្រធាន​សមាគម​ម្រេច​កំពត។

លោក ងួន ឡាយ ប្រធាន KPPA បាន​ថ្លែងថា ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ​សមាជិក​ថ្មី​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​រើស ហើយ​ត្រូវ​បាន​ប្រកាស​នៅ​ក្នុង​មហា​សន្និបាត។ លោក​បន្តថា៖ «យើង​នឹង​ចេញ​ផ្សាយ​ពីអ្វី​ដែល​យើង​បាន​ធ្វើ​ផងដែរ និង​ផែន​ការ​អនាគត»។ លោក​បន្ថែម​ថា៖ «ចម្ការ​ម្រេច ៥០​ហិកតា​នឹង​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ដល់​សមាគម​នេះ បន្ទាប់​ពី​យើង​បាន​ត្រួត​ពិនិត្យ​ថា​តើ​ចម្ការ​នោះ​នឹង​ឆ្លើយ​តាម​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​របស់​យើង ឬ​អត់»។ …

ចេង សុខហ័ង
http://bit.ly/1HLF7MG