សមាគម​ម្រេច​កំពត​ថា​មិន​ទាន់​មាន​ផែន​ការ​ដំឡើង​ថ្លៃ ម្រេច GI

តម្លៃ​ម្រេច GI កំពត ក្នុង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​រយៈពេល​បី​ឆ្នាំ​និង​ត្រូវ​ផុត​សម្រាប់​រដូវ​ប្រមូល​ផល​ឆ្នាំ​នេះ ហើយ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​តម្លៃ​ថ្មី​នឹង​ធ្វើ​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ ប៉ុន្តែ​ប្រធាន​សមាគម​ម្រេច​អះអាង​ថា គ្មាន​ផែន​ការ​កែប្រែ​តម្លៃ​នោះ​ទេ​។ …

ចេង សុខហ័ង
http://bit.ly/2iY5FrL