ម៉ុងតាញ៉ា ៤ នាក់​បាត់​ខ្លួន​ពេល​បញ្ជូន​ទៅ​វៀតណាម

ជនជាតិ​ម៉ុងតាញ៉ា ៤ នាក់​ក្នុង​ចំណោម ៣៦ នាក់​ដែល​ត្រូវ​នគរបាល​ចាប់​បញ្ជូន​ទៅ​វៀតណាម​វិញ​នោះ បាន​បាត់​ខ្លួន​ពី​ភូមិ​បន្ទាប់​ពី​បញ្ជូន​ទៅ​ដល់​វៀតណាម​វិញ ខណៈ​អ្នក​ដែល​កំពុង​លាក់​ខ្លួន​ក្នុង​ព្រៃ ១៣ នាក់​កំពុង​ខ្វះ​ស្បៀង។ …

ផាក់ ស៊ាងលី
http://bit.ly/1D8hEqX