ផ្ទះ​ ១​ លាន​ខ្នង​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ពី​គ្រោះ​ធម្មជាតិ​ ខណៈ​ការ​ចំណាយ​ថវិកា​ដោះស្រាយ​នៅ​មាន​កម្រិត

​ចាប់ពី​ឆ្នាំ​ ២០០០​ ដល់​ឆ្នាំ​ ២០១៧​ ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រមាណ​ ១​ លាន​ខ្នង​ផ្ទះ​ បាន​ទទួល​រង​គ្រោះ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ ដោយសារ​គ្រោះ​មហន្តរាយ​នៃ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ហើយ​ការ​ចំណាយ​ថវិកាជាតិ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នេះ​គឺ​នៅ​មាន​កម្រិត​នៅឡើយ​។​ នេះ​បើ​តាម​របាយការណ៍​ចេញផ្សាយ​លើក​ដំបូង​មួយ​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​ជួយ​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​ដល់​ពលរដ្ឋ​ឱ្យ​បានដឹង​អំពី​របៀប​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​ថវិកាជាតិ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ដោះស្រាយ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​កន្លង​មក​។​ …

ខន សាវិ
http://bit.ly/2wEQ60W