កម្ពុជា​ អាច​កាត់​បន្ថយ​ការ​បំភាយ​ឧស្ម័ន​ កាបូន​ បាន​ ៥៧ ភាគរយ

បើ​យោង​តាម​របាយការណ៍​ថ្មី​មួយ​ដែល​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​ដោយ​ទស្សនាវដ្តី Engergy Policy បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ប្រទេស​កម្ពុជា​អាច​កាត់​បន្ថយ​ការ​បំភាយ​ឧស្ម័ន​កាបូន​របស់​ខ្លួន​បាន​ប្រមាណ ៥៧ ភាគរយ​​នៅក្នុង​រយៈពេល​ ៣០ ឆ្នាំ​ខាង​មុខ​ដោយ​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​អភិវឌ្ឍ​កាបូន​ឲ្យ​មាន​កម្រិត​ទាប​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​គន្លឹះ​​ចំនួន​ ៥។ …

Cristina Maza
http://bit.ly/2jXdhro