ឧបករណ៍​ត្រួតពិនិត្យ​គុណភាព​ខ្យល់​ និង​ទឹក

​រោងចក្រ​មួយ​បាន​ស្ម័គ្រចិត្ត​តំឡើង​ប្រព័ន្ធ​ដើម្បី​ត្រួតពិនិត្យ​គុណភាព​ខ្យល់​ និង​ទឹក​ ខណៈ​ពេល​ដែល​ក្រសួងបរិស្ថាន​កំពុង​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​រោងចក្រ​ចំនួន​ ២០​ ផ្សេង​ទៀត​តំឡើង​ឧបករណ៍​នេះ​ហើយ​ភ្ជាប់​វា​ទៅ​ស្ថានីយ៍​កណ្តាល​របស់​ក្រសួង​ដើម្បី​អាច​ពិនិត្យ​គុណភាព​បរិស្ថាន​តាម​រយៈ​អន​ឡាញ​បាន​។​ …​

រី សុចាន់
https://www.phnompenhpost.com/national/tools-monitor-air-water-quality