អាមេរិក​ផ្ដល់​ប្រាក់​ជិត​១០លាន​ដុល្លារ​ដល់​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា

រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋអាមេរិក ​តាម​រយៈ​ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ដើម្បី​ការ​អភិវឌ្ឍ​អន្តរជាតិ​(USAID)បាន​ផ្ដល់​សាច់​ប្រាក់​ចំនួន​៩,៨លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ដល់​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា(DC-Cam)​ ដែល​សាច់​ប្រាក់​នេះ​នឹង​កើន​ឡើង​ដល់​ប្រមាណ​២០លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​រយៈ​ពេល​២០ឆ្នាំខាង​មុខ តាមរយៈ​ការ​ទទួល​ការ​ប្រាក់​ពី​ធនាគារ។ …

ស៊ុន ណារិន
http://bit.ly/2nCfeuM