ជំនាញ STEM នឹង​ត្រូវ​បាន​ជំរុញ​ក្នុង​ចំណោម​យុវជន​កម្ពុជា

យុវជន​កម្ពុជា នឹង​ត្រូវ​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​អាជីព​ការងារ​ក្នុង​វិស័យ ​វិទ្យា​សាស្ត្រ បច្ចេក​វិទ្យា វិស្វកម្ម និង គណិតវិទ្យា ឬ STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) តាម​រយៈ​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​រួម ដែល​ត្រូវ​បាន​លើក​ឡើង​កាល​ពី​ម្សិលមិញ ដោយ​ក្រសួង​អប់រំ ស្ថានទូត​អង់គ្លេស​ប្រចាំ​កម្ពុជា អង្គការ​ការងារ​អន្តរជាតិ និង​មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះ​បណ្តាល​ការ​អប់រំ IDP។ …

Zoe Holman
http://bit.ly/1P6wOkS