សេចក្តីជូនដំណឹង​ ស្តី​ពី​ ការ​អនុញ្ញាត​ឡេ​ី​ង​វិញ​នៃ​សកម្មភាព​ស្វ័​យ​និ​យោជន៍​ដោយ​ជនបរទេស​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៥​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ បាន​ចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ស្តី​ពី​ ការ​អនុញ្ញាត​ឡេ​ី​ង​វិញ​នៃ​សកម្មភាព​ស្វ័​យ​និ​យោជន៍​ដោយ​ជនបរទេស​ ដោយ​យោង​តម្រូវការ​កម្លាំង​ពលកម្ម​ជំនាញ​នៃ​ជនបរទេស​ក្នុង​វិស័យ​សេវាកម្ម​ និង​ដើម្បី​លើកទឹកចិត្ត​ដល់​ការ​វិនិយោគ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​។​ 

ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ

ទាញយក៖ pdf