សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​ របស់​អ្នកនាំពាក្យ​គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​ ស្ដី​ពី​ការ​រៀបចំ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ប្រទេស​ជាតិ​ស្ថិត​ក្នុង​ភាព​អាសន្ន​

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣​ ខែមេសា​ឆ្នាំ​២០២០​ គណៈកម្មាធិការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​មួយ​ស្តី​ពី​ការ​រៀបចំ​ច្បាប់​ស្ដី​ពី​ការ​គ្រប់គ្រង​ប្រទេស​ជាតិ​ស្ថិត​ក្នុង​ភាព​អាសន្ន​។​ នៅ​ក្នុង​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​នេះ​ បាន​ប្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ពីមុខ​ងារ​ដ៏​សំខាន់​របស់​ច្បាប់​មួយ​នេះ​ និង​កុំអោយ​មហាជន​មានការ​យល់​ច្រ​លំ​ថា​ច្បាប់​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ ជា​ការ​រំលោភសិទ្ធិ​ មនុស្ស​ ឬ​ជា​ឧបករណ៍​ប្រមូល​អំណាច​នោះ​ទេ​។​

គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា

ទាញយក៖ pdf