ក្រសួង​ថ្មី​ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​នឹង​បដិវត្ត​ឌី​ជី​ថ​ល​នៅ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​

​ក្នុង​គោលបំណង​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ការ​លូតលាស់​យ៉ាង​លឿន​នៃ​ភាព​ច្នៃប្រឌិត​ឌី​ជី​ថ​ល​ និង​ និន្នាការ​បច្ចេកវិទ្យា​សកល​ សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ដែល​បាន​ដាក់​ជូន​រដ្ឋសភា​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ស្នើ​ប្តូរ​ឈ្មោះ​ពី​ក្រសួង​ក្រសួង​ឧស្សាហកម្ម​និង​សិប្បកម្ម​ទៅ​ជា​ក្រសួង​​ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង​នវានុវត្តន៍​វិញ​។​ សេចក្តីព្រាងច្បាប់​បង្ហាញ​នូវ​អត្ថបទ​ចំនួន​ ៧​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ព្រាង​ឡើង​ដើម្បី​ផ្តោត​លើ​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​រួម​មាន​សិប្បកម្ម​និង​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ និង​វិទ្យាសាស្ត្រ​ បច្ចេកវិទ្យា​និង​នវានុវត្តន៍​។​ …

ស៊ុន មេសា
https://www.khmertimeskh.com/50700789/new-ministry-in-the-vanguard-of-digital-revolution-in-kingdom