ការនាំចេញស្រូវអង្ករបានធ្លាក់ចុះខណៈស្នើរសុំឱ្យមានអន្តរាគម

ការនាំចេញស្រូវអង្ករត្រូវបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ៦ភាគរយក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំនេះ មកត្រឹម ២៦៨,១៩០តោន នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីរដ្ឋាភិបាល ខណៈក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យនេះមានការស្នើរសុំឱ្យមានអន្តរាគម។ …

ខេង សុធា
https://www.cambodiadaily.com/news/rice-exports-drop-amid-calls-for-intervention-115179/