កម្ពុជានឹងបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារនៅឆ្នាំ ២០៣០

ក្រសួងសង្គមកិច្ចបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការបំពេញតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាលើកុមារនៅទូទាំងពិភពលោកនៅឆ្នាំ ២០៣០ ។ …

ទី​ន​ សុខ​ថា​វុ​ធ​
https://www.khmertimeskh.com/50955836/cambodia-to-end-violence-against-children-by-2030/