ក្រសួងសុខាភិបាលចេញនូវនីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារសម្រាប់អ្នកទេសចរបរទេសដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមកកម្ពុជា

ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញបទបញ្ជាប្រតិបត្តិការស្តង់ដារសម្រាប់អ្នកដំណើរបរទេសដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ -១៩ … 

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://www.khmertimeskh.com/50956221/ministry-of-health-issues-standard-operating-procedures-for-fully-immunized-foreign-travelers-to-cambodia/