​អនុ​វិទ្យាល័យ​និង​វិទ្យាល័យ​ត្រៀមខ្លួន​បើក​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ​នៅ​ភ្នំពេញ​

​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការ​រៀបចំ​បើក​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ​អនុ​វិទ្យាល័យ​ និង​វិទ្យាល័យ​ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​សម្អាត​ និង​សម្លាប់​មេរោគ​ដល់​សាលា​រដ្ឋ​ចំនួន​ ៦៨​ កាលពី​ម្សិលមិញ​ខណៈ​ពេល​ដែល​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​ឯកជន​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​មេរោគ​ពីរ​ថ្ងៃមុន​។​…

ឈុ​ន​ ស៊ុន​លី​
https://www.khmertimeskh.com/934582/secondary-and-high-schools-ready-for-reopening-in-pp/