អ្នកចុះឈ្មោះមានចំនួន ១៤០ ០០០ នាក់ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រពន្ធ័អេឡិកត្រូនិកត្រឹមរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះ

ក្រសួងអប់រំបានប្រកាសថារហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រជាជនចំនួន ១៤០,០០០ នាក់បានចុះឈ្មោះសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រពន្ធ័អេឡិកត្រូនិកក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការ។…

សែន ដាវិត
https://www.khmertimeskh.com/50857693/140000-register-for-e-learning-app-in-just-one-week/