ពលករចំណាកស្រុកចំនួន ២០០.០០០ នាក់បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងប្រទេសថៃ

ក្រសួងការងារកាលពីម្សិលមិញបានបញ្ចេញទិន្នន័យ ដើម្បីបង្ហាញពីចំនួនពលករចំណាកស្រុកខុសច្បាប់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃ បានបោះជំហានដំបូងក្នុងការចុះឈ្មោះជាមួយអាជ្ញាធរនៅទីនោះដើម្បីទទួលបានឯកសារត្រឹមត្រូវទាំងអស់។ …

សែន ដេវិដ
http://www.khmertimeskh.com/5077325/200000-migrant-workers-register-thailand/